İNKILAP TARİHİ DERSİ

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Ünitesi Kavrama Testi

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Ünitesi Kavrama Testi 1- Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes imzalanmıştı. İtilaf Devletleri bir bahaney-le istedikleri yeri işgal ediyor, padişah ve hükümet buna ses çıkarmıyordu. M. Kemal’in, bu durum karşısında tek çözüm yolu olarak gördüğü ve adım adım ulaşmaya çalıştığı temel hedef aşağıdakilerden hangisidir? A) Mahalli yönetimlerin gücünü artırmak B) Mahalli derneklerin sayısını …

Devamını Okuyun »

Sevr Barış Anlaşması Ders Notu Konu Özeti

Sevr Barış Anlaşması Ders Notu Konu Özeti San Remo Konferansı • I. Dünya Savaşı’ndan sonra, yenilen devletlerle yapılacak barışın esaslarını belirlemek üzere Paris Ba-rış Konferansı toplandı. Bu konferansta diğer devletlerle barış antlaşmaları imzalandı. Fakat, Osmanlı ile yapılacak antlaşma sonraya bırakıldı. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Her şeyden önce, Mondros Ateşkes Ant-laşması gerçek bir barış antlaşması gibi yürürlüğe konmuştu. Öte yandan, Rusya’nın …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılması Ders Notu Konu Özeti

TBMM’nin Açılması Ders Notu Konu Özeti • M. Kemal, milli egemenliğe dayalı ulusal bir devlet kurma düşüncesindeydi. Genelge ve kongrelerle milli egemenlik fikrini yaymaya çalışmış, ileride gerçekleştirmeyi düşündüğü devrimlere zemin hazırlamak istemişti. TBMM’yi açmakla, asıl hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Fakat, birlik ve beraberliğin sağlanması ve bağımsızlığın ka-zanılmasına öncelik vermek durumunda olduğu için yenilikleri doğrudan gerçekleştirmeyi sonraya bıraktı. …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 3

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 3 1- 1921 Anayasası ile TBMM’ye verilen aşağıdaki görev ve yetkilerin hangisinde, günümüze kadar değişiklik yapılmamıştır? A) Hükümet üyeleri TBMM üyeleri arasından seçimle belirlenir B) TBMM, süresi dolmadan seçimleri yenileyebilir; savaşa ve barışa karar verir C) TBMM başkanı Bakanlar Kurulu’nun da başkanıdır D) Seçimler iki yılda bir yapılır E) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 2

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 2 1- İlk TBMM, kendisini milletin tek temsilcisi konumuna getirebilmek için, aşağıdakilerden hangisinin varlığını yok saymıştır? A) Mebusan Meclisi’nin B) İstanbul Hükümeti’nin C) Kuva-i Milliye şeflerinin D) Heyet-i Temsiliye’nin E) İttihat ve Terakki’nin 2- İlk TBMM’de, siyasi kutuplaşmalara meydan vermemek için, partilerin varlığına izin verilmemiş; fakat, çe-şitli grupların kurulmasına ses çıkarılmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi, grupların …

Devamını Okuyun »

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 1

TBMM’nin Açılması Konu Kavrama Testi – 1 1- Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş, millete karşı görevlerini yerine getiremez olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir sonucu değildir? A) Anadolu’da bölgesel ve ulusal kongrelerin toplanması B) Batı ve Güney Anadolu’da yöresel direniş hareketlerinin başlaması C) Halkın İstanbul Hükümeti’ne olan güvenini yitirmesi D) İtilaf Devletleri arasında görüş …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşında Cepheler Ünitesi Ders Notu Konu Özeti

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER ÜNİTESİ DERS NOTU KONU ÖZETİ SAVAŞLAR VE SONUÇLARI • İngilizler Musul, İskenderun, Antep ve Kilis’i, Fransızlar ise Adana, Mersin ve Osmaniye’yi işgal etmişlerdi. Gizli antlaş-malara göre Fransa’da kalması gereken Musul İngilizler tarafından işgal edilmişti. Fransa, buna itiraz ederek, Musul karşılığında İngiltere’den Antep, Urfa ve Maraş’ı aldı. Anadolu’da ilk yerel halk direnişi Adana yöresinde Fransız ve Ermenilere karşı …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşı Cepheler Konu Kavrama Testi – 2

Kurtuluş Savaşı Cepheler Konu Kavrama Testi – 2 1- M. Kemal’e, “devlet işlerinde tek başına hareket etme” imkanı sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A) Manda yanlılarını susturması B) TBMM başkanı seçilmesi C) Tekalif-i Milliye Emirleri’ni çıkarması D) Askeri alanda TBMM adına karar verme yetkisi alması E) Erzurum ve Sivas kongrelerine başkan seçilmesi 2- Kurtuluş Savaşı yıllarında alınan; • Halkın, elindeki silahları …

Devamını Okuyun »

Kurtuluş Savaşı Cepheler Konu Kavrama Testleri

Kurtuluş Savaşı Cepheler Konu Kavrama Testleri 1- Aşağıdakilerden hangisi, Gümrü Antlaşması ile ilgili doğru bir ifade değildir? A) Kars ve dolayları Ermenilerden alındı B) TBMM’nin ilk askeri başarısının siyasi sonucudur C) Batı ve Güney cephelerini güçlendirdi D) Doğu sınırının kesinleştiği son antlaşmadır E) Ermeniler Sevr’deki isteklerinden vazgeçtiler 2- Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Savaşı’nın siyasi sonuçlarından biri değildir? A) İtilaf Devletleri’nin …

Devamını Okuyun »

Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması ÖSS Soruları

SALTANATIN KALDIRILMASI VE LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ÖSS SORULARI 1- Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ön koşulu içte de güçlü olmaktır. Türkiye’de aşağıdaki gelişmelerden hangisi buna bir örnektir? A) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kurtuluş Savaşı’nın başlaması B) Saltanatın kaldırılmasından sonra cumhuriyetin kurulması C) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması D) Cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin kaldırılması E) Milletler …

Devamını Okuyun »