9-2.Ünite İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi

Tarih 9 2.Ünite İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Ders Notları

İbraniler-Yahudiler-Museviler-İsrailoğulları

İBRANİLER-YAHUDİLER-MUSEVİLER-İSRAİLOĞULLARI İbraniler Sami asıllı bir kavimdir.  MÖ. 1200 yıllarında  Filistin bölgesine gelerek yerleşmiş bir , HZ..MUSA döneminde birlik oluşturmuşlardır. Tarihte tek tanrı inancı ilk defa İbranilerde görülür. Kutsal kitaplarının adı TEVRAT tır. Hz. Süleyman zamanında büyük bir devlet haline gelmişlerdir. Babiller zamanından başlayan sürgün hayatları birkaç bin yıl devam etmiştir. İbrani Devleti, Hz. Süleyman zamanında İsrail Devleti ve Yahudi Devleti …

Devamını Okuyun »

Fenikeliler Kısa Ders Notu

FENİKELİLER M.Ö. 1200 yıllarında bugünkü SURİYE –LÜBNAN kıyılarında kurulmuş bir medeniyettir. Samiler ile deniz kavimlerinin karışması sonucu MÖ XII. Yy.da tarih sahnesine çıkmışlardır. Fenikeliler denizci bir milletti ve deniz ticareti ile uğraşıyorlardı. Lübnan dağları ile Asi ırmağı arasında güçlenen Fenikeliler, Akdenizde  (Suriye, Rodos, Malta, Sicilya, Kuzey Afrika) koloniler kurarak ticaret yapmışlardır. İngiltere’ye kadar uzanmışlardır. En önemli kolonileri 814 yılında kurulan …

Devamını Okuyun »

Kolonicilik Faaliyetleri

Kolonicilik Faaliyetleri Koloni: Bir devletin sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği anavatana sıkı bağlarla bağlı olan topraklardır. Nedenleri: Hammadde ihtiyaçlarının karşılanması , Üretim fazlası mallar için pazar bulunması , Askeri gücün artırılmak istenmesi , Diğer devletlere askeri, siyasal ve ekonomik alanlarda üstünlük sağlama düşüncesi etkili olmuştur. Nüfusun artması, Toprağın yetersiz olması, Gemiciliğin ve denizciliğin gelişmesi, Çiftçilerin borçları, Partiler arası çekişme, …

Devamını Okuyun »

İbrani Uygarlığı

İBRANİ UYGARLIĞI Genel Özellikleri: 1) Sami kökenli olan İbraniler, önceleri Yukarı Mezopotamya ve Suriye’de göçebe olarak yaşıyorlardı. 2) M.Ö 1200 yıllarında bugünkü Filistin’e yerleştiler. 3)MÖ 1000 yıllarında Hz. Davut tarafından kurulan İbrani Devleti’nin başkenti Kudüs idi. 4) Hz. Süleyman zamanında ticarete önem vererek zenginleşmişler ve altın çağını yaşamışlardır. 5) Onun ölümünden sonra İsrail ve Yahudi (Yuda) devletleri olmak üzere ikiye …

Devamını Okuyun »

Fenike Uygarlığı

FENİKE UYGARLIĞI (M.Ö. 2800-M.Ö III. yy) Sami kavimlerindendir. Doğu Akdeniz kıyılarında, bugünkü Suriye ve Lübnan’da yaşadılar. Bugünkü Lübnan’ın dağlık kıyı kesiminde yaşamışlardır. Bu bölgeden Suriye kıyıla­rına doğru yayılan Fenikeliler şehir devletleri kurdular. Siteler halinde yaşamışlar, merkezi devlet kuramamışlardır. En güçlü kent devletleri Sayda, Biblos (Sidon) ve Sur (Tir) idi. İlkçağ ‘da denizcilikte en ileri giden devlet oldular. Yaşadıkları bölge dağlık …

Devamını Okuyun »

Ege Uygarlıkları

EGE UYGARLIKLARI Ege medeniyeti Ege Denizi’ne kıyısı olan Girit, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güneybatı Anadolu’da yaşayan topluluklar tarafından kurulmuştur. Girit, Miken ve Yunan uygarlıklarından oluşur. İlk ortaya çıktığı yer Girit’tir.   GİRİT UYGARLIĞI Genel Özellikleri: 1) Ege’de kurulan en eski uygarlıktır Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmuşlardır. 2) Cilâlı Taş Devri ile başlayan uygarlıkta M.Ö. 3000 yıllarına doğru Maden Devri’ne geçildi. …

Devamını Okuyun »

Mısır Uygarlığı

MISIR UYGARLIĞI   Çöllerle kaplı bölgeden geçen Nil nehrine bağlı olarak oluşan Bu konum istilaların da az olmasına yol açmıştır. Mısır, kısa süren işgaller dışında devamlı ve uzun bir tarihe sahiptir. Etrafının denizler ve çöllerle çevrili olması bu ülkeyi istilalardan korumuştur. Mısır uygarlığı, diğer uygarlıklardan çok fazla etkilenmediği için özgün sayılır. Bu yönden Mısır medeniyeti, çeşitli kavimlerin oluşturduğu Mezopotamya, Yunan …

Devamını Okuyun »

Mezopotamya Kültür ve Uygarlığı

MEZOPOTAMYA KÜLTÜR VE UYGARLIĞI Sümerler, Orta Asya kökenli kavimlerdir. Şehir devletleri halinde varlıklarını sürdürdüler. Arabistan kökenli Samiler, Sümer ülkelerine gelerek yerleştiler. Mezopotamya’da merkezi devletler kurdular.   Devlet Yönetimi Tanrı adına inşa edilen bir tapınağın etrafındaki evlerin, bir sur ile çevrilmesinden siteler oluştu. Bir sitenin bir veya birkaç siteyi hâkimiyeti altına almasıyla da şehir devleti mey­dana geldi. Bu kent devletleri Sami …

Devamını Okuyun »

Asurlular

ASURLULAR (MÖ. 1900–612) Sami kökenli bir kavim olan Asurlular, daha çok tüccar bir kavim olarak bilinmektedir. Yukarı Mezopotamya’da bugünkü Güneydoğu Anadolu’da kuruldular. Mezopotamya’nın Asur şehrinde yaşamışlardır Başkentleri Ninova’dır. Hititlerin yıkılmasından sonra Ön Asya’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır. Doğu ve G.D. Anadolu’yu, Suriye’yi, Filistin’i ve Mezopotamya’yı egemenliklerine almışlardır. Bu yerlerden ağır vergiler almışlardır. Son güçlü hükümdarları Asurbanipal Dönemi’nde Basra …

Devamını Okuyun »