11-4. Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Ünitesi

Tarih 11 4.Ünite : Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

XVIII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri

XVIII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri Lale Devri İlk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açıldı (Paris, Viyana, Moskova ve Lehistan). Osmanlı Devleti, elçilikleri kurmakla; Avrupa’daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmeyi ve Avrupa devletlerinin politikalarını öğrenmeyi amaçlamıştır. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu (1727). İbrahim Müteferrika’nın evinde kurulan bu ilk Osmanlı matbaasında dini kitaplar hariç …

Devamını Okuyun »

Tanzimat Dönemi Yenilikleri

TANZİMAT DÖNEMİ YENİLİKLERİ (1839 – 1876)   I.Abdülmecit, Londra’da büyük elçilik yapmış olan Mustafa Reşit Paşayı, Hariciye  Nazırlığına  getirip, Tanzimat Fermanını da Mustafa Reşit Paşaya hazırlattı.   1- Tanzimat Fermanı (1839) (Gülhane Hattı Hümayunu): İlan edilme sebepleri ve amaçları: 1-Osmanlı Devletini çöküntüden kurtarmak. 2-Mısır sorununda  İngiltere’nin desteğini alma  düşün­cesi. 3-Avrupa devletlerinin,azınlık haklarını bahane ederek devletin iç işlerine karışmasını önlemek. 4-Azınlıkların …

Devamını Okuyun »

II.Mahmut Dönemi Yenilikleri

II.MAHMUT DÖNEMİ YENİLİKLERİ   1-ALEMDAR MUSTAFA OLAYI(1908) Selim’i Kabakçı Mustafa Paşa tahtından indirmişti. Nizam-ı Cedit ıslahatlarını engelleyen Kabakçı, IV. Mus­tafa’yı da tahta geçirmişti. Rusçuk Ayanı Alemdar Mus­tafa Paşa ise Kabakçı taraftarlarını ortadan kaldırdı. III. Selim’i tahta çıkarmayı amaçlayan Alemdar; III. Selim öldürülüp yerine IV. Mustafa geçirildiğinden dolayı, II. Mahmut’u tahta çıkardı. Alemdar sadrazam olunca Nizam-ı Cedidin yerine Sekban-ı Cedidi kurdu. …

Devamını Okuyun »

XVIII. Yüzyıl Islahat Hareketlerinin Genel Özellikleri İle Bu Islahatların Toplum, Kültür, Eğitim Ve Sanat Alanlarındaki Etkileri

XVIII. YÜZYIL ISLAHAT HAREKETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE BU ISLAHATLARIN TOPLUM, KÜLTÜR, EĞİTİM VE SANAT ALANLARINDAKİ ETKİLERİ XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ  17. yüzyıl ıslahatlarına göre köklü ve kalıcı olmuştur.  Lale Devri dışındaki ıslahatlar genelde askeri alanda yapılmıştır. Bunda savaşlarda alınan yenilgilerin etkisi büyük  olmuştur.  Islahlarda batıdaki gelişmelerden yararlanılmıştır.  Islahatların önündeki en önemli engel Yeniçerilerle ulema sınıfı olmuştur. III. AHMET VE …

Devamını Okuyun »

III. Selim Dönemi Siyasi Gelişmeleri Ve Islahat Hareketleri

III. SELİM DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELERİ VE ISLAHAT HAREKETLERİ   OSMANLI – FRANSA İLİŞKİLERİ OSMANLI – FRANSIZ SAVAŞI (1798-1801) Kapitülasyon antlaşmasıyla başlayan ve oldukça iyi giden Osmanlı-Fransız ilişkileri, Fransız İhtilali döneminde Fransa’nın Mısır’a saldırması ile bozuldu. Nedenleri: Fransızlar, 1.  Dağılacağını düşündükleri Osmanlıdan toprak koparmak, 2.  İngilizlerin Hindistan’a giden en kısa sömürge yolunu kesmek, 3.  Halkın dikkatini dışarıya çekmek, 4.  İhtilalin yetiştirdiği …

Devamını Okuyun »

Fransız İhtilali’nin Nedenleri Ve Sonuçları

FRANSIZ İHTİLALİ’NİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI FRANSIZ İHTİLALİ NEDENLERİ SİYASAL NEDENLER 16. yüzyıldan beri, katı bir mutlakiyetle yönetilen Fransa’da Kral, Tanrı’dan başka kimseye hesap vermek zorunda değildi. Adaletsiz ve güç kullanılarak toplanan vergiler, kralın zevk ve eğlencesine ayrılıyordu. 18. yüzyıl sonlarında halk, bu duruma isyan etmiştir. SOSYAL NEDENLER Fransa’da halk, birbirine eşit olmayan, ayrı hak ve imtiyazlara sahip soylular, rahipler, burjuvalar …

Devamını Okuyun »

ABD’nin Kurulması

ABD’NİN KURULMASI Amerika’nın 1492’de keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, bu kıtada toprak sahibi oldular. İngilizler, Amerika’daki topraklarını genişlettikten sonra İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler yerleştirerek koloniler kurdu. 18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13’e yükseldi. Koloniler, ABD’nin temelini oluşturdu. İngilizlere bağlı olan koloniler, İngiliz Kralı’nın tayin ettiği bir vali tarafından yönetiliyor ve bir de meclisleri bulunuyordu. …

Devamını Okuyun »

Gerileme Dönemi (1699 – 1792)

GERİLEME DÖNEMİ (1699 – 1792) 1699 Karlofça Antlaşması ile başlayıp 1792 Yaş Antlaşması’na kadar geçen döneme Gerileme Dönemi denir.   Osmanlı Devleti’nin bu devirde izlediği politika; a) Fetih siyasetine devam edilerek. Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybedilen topraklar geri alınmaya çalışıldı. b) Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilerek, ordunun modernleşmesi için çalışmalara başlandı. c)  Avrupa’dan teknik yenilikler alınmaya başlandı. Avrupa’ya ilk kez …

Devamını Okuyun »

Sanayi İnkılabı’nın Nedenleri Ve Ortaya Çıkan Değişimler

SANAYİ İNKILABI’NIN NEDENLERİ VE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİMLER İnsan ve hayvan gücüyle yapılan üretimden, makine gücüne dayalı üretime geçişe “Sanayi İnkılâbı” denir. Sanayi İnkılâbı ilk olarak 1750’li yıllarda İngiltere’de başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. İngiltere’de, buhar gücü ile çalışan dokuma fabrikalarının kurulması, Sanayi İnkılâbı’nın başlangıcı olarak kabul edilir. Nedenleri:  Coğrafi Keşifler sonucu gelişen sömürgecilik vasıtasıyla, sermaye, hammadde ve insan …

Devamını Okuyun »

Aydınlanma Çağı’nda Meydana Gelen Gelişmeler

AYDINLANMA ÇAĞI’NDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sistemine “Aydınlanma”, bu düşünce sistemi ile gelen yeni döneme ise “Aydınlanma Çağı” adı verilir. Aydınlanma Çağı’nda “aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşabileceği” fikri temel olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde deney ve gözlem önem kazanmış, doğa bilimlerinde büyük gelişmeler sağlanmıştır. Aydınlanma Çağı’nın oluşmasında etkili olan …

Devamını Okuyun »