İlk Türk Devletleri Testi – Test 4

Ders: Tarih 1

Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi

Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü

İlk Türk Devletleri Testi – Test 4

1.    Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anayurttan ilk göçlerin nedenleri arasında yer almaz?

A)  Büyük kuraklıkların yaşanması

B)  Nüfusun artması

C)  Salgın hastalıkların meydana gelmesi

D)  Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi

E)  Otlakların yetersiz hale gelmesi

2.    Tarih boyunca Türklerin göç etmesi­nin bazı nedenleri şunlardır:

   Yaşadıkları yerlerdeki coğrafi ko­şulların elverişsizleşmesi

   İçten ve dıştan kaynaklanan siyasi çatışmaların artması

   Nüfusun ve hayvan sayısının ço­ğalması

Bunlara bakılarak;

  I.  Kendi kültürlerini değişik bölgelere yaymışlardır.

 II.  İyi örgütçü ve savaşçı olmuşlardır.

III.  Değişik coğrafyalarda pek çok devlet kurmuşlardır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabi­lir?

A)  I  ve II

B)  I, II ve III

C)  II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

3.    Türk kavimlerinin istedikleri anda çok uzaklara gidebilmesinde;

  I.  Deniz ve göllere olan merakları

 II.  Batı ülkelerinin zenginliği

III.  Atı evcilleştirip, tekerlekli arabalar yapmaları

nedenlerinden hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

4.    Aşağıdakilerden hangisi, Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

A)  Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

B)  Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi

C)  Hunların Avrupa’da devlet kurması

D)  Türklerin Anadolu’yu fethe başlaması

E)  Feodalite rejimine uygun ortam doğması

5.      I.  Asya Hun İmparatorluğu’nun merkezinde çeşitli dillerde konuşan ve yazan kalabalık bir heyet çalışmış,

II.   Batı Hun İmparatorluğu’nun merkezinde tercümanlar ve kuryeler faaliyette bulunmuştur.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir?

A)  Sosyal devlet anlayışının

B)  Ülke sınırlarının genişlediğinin

C)  Yerleşik yaşama geçildiğinin

D) Laik devlet yapısının

E)  Diplomasiye önem verildiğinin

6.    Avrupa’da Hunların;

   Göçebe geleneklerini sürdürdükleri, ele geçirdikleri bölge halkıyla birlikte yaşadıkları

   Bazılarının kültürel etkileşimle Hıristiyanlığın etkisinde kaldıkları

   Güçlü yönetimleriyle huzuru sağlayarak ticari ve kültürel etkinlikleri kolaylaştırdıkları görülür.

Buna göre Avrupa Hunları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Hoşgörülü bir yönetim uyguladıkları

B)  Farklı dinleri benimsedikleri

C)  Yerleşik yaşama geçtikleri

D)  Farklı toplumlar üzerinde baskıcı davranmadıkları

E)  Ticaretin ve kültürün gelişmesine katkıda bulundukları

7.    Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir özellik değildir?

A)  Kendilerine özgü bir alfabe kullanmaları

B)  Avarlardan ayrılarak bağımsız olmaları

C)  Türk adını taşıyan ilk devleti kurmaları

D)  İkiye ayrılarak yıkılmaları

E)  Avrupa’da da devlet kurmaları

8.    Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan’ın “Çin’in ipek kumaşına aldanma, Çin’e doğru gidersen Türk budun öleceksin. Ötüken’de otur. Çin’e ticaret kervanı göndermekle yetin. Bunu yaparsan devletin sonsuza kadar yaşar.” sözleri yer almıştır.

Bu sözlere bakılarak Türklerin Çin’i istila etmemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)  Çin’le ticareti geliştirmenin daha karlı görülmesi

B)  Çin istilasının Çinlileşme tehlikesini yaratması

C)  Türklerin daha iyi savaşçı olması

D)  Çin’in kalabalık ve yerleşik olmasının yönetilmesini zorlaştırması

E)  Çin’e yerleşmenin bozkırdan farklı bir siyasal  örgütlenmeyi gerekli kılması

9.    Mani dini eti yasakladığı için hayvansal ürünlere dayalı bozkır ekonomisi ve göçebe yaşamla bağdaşmaz. Uygurlar Şamanizm’in yanı sıra Mani dinini de benimsedikleri için tarım ekonomisine ve yerleşik yaşama geçmişlerdir.

Buna göre Türklerin din değiştirmesi;

  I.  Yaşam biçimlerinin değişmesi

 II.  Ürettiklerinin tükettiklerinden çok olması

III.  Siyasal örgütlenme biçimlerinin değişmesi

sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I, II ve III

D)  II ve III

E)  Yalnız III

10.  Uygurların İslamiyet öncesindeki diğer Türk devletlerinden ayrılan özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)  Türk dilini kullanmayı sürdürmesi

B)  Mani ve Buda dinlerini benimsemesi

C)  Yerleşik yaşama geçmesi

D)  Matbaayı kullanması ve geliştirmesi

E)  Mimari, resim, heykel ve minyatür sanatlarında gelişmesi

11.  Eski Türk devletlerinde, İslam-Arap devletlerindeki monarşi anlayışından etkilenmeden önce, demokratik bir devlet anlayışı ve bunların uygulamaları görülmüştür.

Bu durumun kanıtlarından biri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)  Töre ve yazılı yasaların tüm halkı kapsaması

B)  Devlet yönetiminde kadınların da etkili olması

C)  Din ve devlet işlerinin ayrı olarak yürütülmesi

D)  Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi

E)  Hükümdarların Tanrıkut olarak devletin başında bulunması

12.  İslamiyet öncesinde Türklerde görülen sanat anlayışı Uygurlar döneminde değişikliğe uğramıştır.

Bu değişimin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)  Moğol egemenliğine girmeleri

B)  Kırgızlar tarafından yıkılmaları

C)  Kağıt ve matbaayı kullanmaları

D)  Kendi adlarını taşıyan alfabeyi kullanmaları

E)  Yerleşik yaşama geçmeleri

13.  Bizans’ın tarih kitaplarında Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Kumanlar, Bulgarlar, Selçuklular ve Osmanlılar ile ilgili bilgiler vardır.

Bu duruma;

  I.  Avarlar, Osmanlılar ve Bulgarların İstanbul’u kuşatması

 II.  Avrupa Hunlarının Bizans ile Margus Antlaşması’nı imzalaması

III.  Bizans ordusunda yer alan Peçeneklerin Malazgirt Savaşı’nda Selçukluların yanına geçmesi

nedenlerinden hangilerinin yol açtığı söylenebilir?

A)  Yalnız I

B)  I, II ve III

C)  I ve II

D)  Yalnız II

E)  II ve III

14.  İlk Türk devletlerinde kölelik ve soyluluk gibi kavramlar ortaya çıkmadığı gibi din adamları da ayrıcalıklı değillerdi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A)  Ölümden sonra yaşama inanıldığını

B)  Ulus bilincinin gelişmediğini

C)  Klasik anlamda sınıflı toplum yapısının oluşmadığını

D)  Sürekli istilaya uğradığını

E)  Cumhuriyet yönetiminin benimsendiğini

15.  Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk boylarından bazılarının bir süre sonra ulusal benliklerini kaybetmelerinde;

  I.  Avrupa’da da büyük devletler kurmayı sürdürmeleri

 II.  Asya’dan yeni göçlerle beslenememeleri

III.  Hıristiyanlığı kabul etmeleri

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  I, II ve III

16.  İslam öncesi Türk tarihi, Çin, Bizans, Arap ve Sasani kaynaklarından öğrenilmektedir.

Bu dönemin aydınlatılmasında Türkçe kaynakların yer almamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Türklerin kullandıkları yazının henüz okunamaması

B)  Türk tarihi ile ilgili araştırmaların yeterince yapılmaması

C)  Türklerin dünya uygarlığına katkıda bulunacak etkin yapıtlar bırakmaması

D)  Göçebe Türklerin yazıyı geç kullanmaları nedeniyle yeterince yazılı belge bırakmamaları

E)  Türklerin belirtilen devletlerle savaş ve ticaret ilişkisi içinde olmaları

17.  Orta Asya Türk devletlerine ait aşağıdaki uygulamalardan hangisi yazıyı kullandıklarının göstergesidir?

A)  Ticaretle uğraşmaları

B)  Orhun Abidelerinde Türk devletleriyle ilgili önemli bilgiler vermeleri

C)  Töreye dayalı bir hukuk sistemi oluşturmaları

D)  Kasaba ve kentler kurarak mimari eserler ortaya koymaları

E)  Şamanizm’in yanı sıra Mani, Buda ve Musevilik dinlerini benimsemeleri

 18. Türk tarihi incelendiğinde Göktürklerin Göktürk, X.- XI. yüzyıldan sonra Uygurların Soğd, İslamiyet’i benimseyen Türklerin Arap, 1928’den itibaren de Türkiye’nin Latin alfabelerini kullandıkları görülür.

Buna göre Türkler için;

  I.  Tarihleri boyunca değişik alfabeler kullanmışlardır.

 II.  Kültürel yaşamlarında başka toplumlardan da etkilenmişlerdir.

III.  Başka toplumlara Göktürk alfabesini öğretmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  Yalnız III

E)  II ve III

19.      İslamiyet’i topluca kabul eden ilk Türk boyudur.

   İlk Türk İslam Devleti olan Karahanlıların kurulmasında etkili oldular.

   Talas Savaşı’nda Müslüman Arapların yanında yer alarak Orta Asya’nın Çinlileşmesini engellediler.

Özellikleri verilen İslam Öncesi Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Macarlar

B)  Kıpçaklar

C)  Karluklar

D)  Peçenekler

E)  Bulgarlar

20.  İslam öncesinde İskit, Hun ve Sibir gibi Türk toplulukları zaman zaman Orta Anadolu’ya kadar akınlar düzenlemişlerdir. Ancak Anadolu’nun Türkleşmesi Selçuklular döneminde olmuştur.

Buna göre Selçuklular ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)  Anadolu’ya yerleşmek amacıyla geldikleri

B)  Sistemli ve planlı akınlar düzenledikleri

C)  Türkmen göçleriyle desteklendikleri

D)  Anadolu’yu yurt olarak kabul ettikleri

E)  Bizans’ın desteğini aldıkları

4 Yorumlar

  1. ya bu soruların cevabı nerede ?

  2. Cevap anahtarı yok mu 🙁

  3. nerde cevap anahtarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.