11-1. Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) Ünitesi

Tarih 11 1.Ünite : 11-1. Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) Ünitesi

XVII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri

XVII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri II. Osman Osmanlı tarihinde ilk önemli ıslahat girişimleri II. Osman döneminde (1618 – 1622) başlamıştır. II. Osman dönemi yenilikleri şunlardır: II. Osman, saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmıştır. Şeyhülislamın fetva vermek dışındaki yetkilerini elinden aldı. Böylece ilmiye sınıfının devlet işlerine karışması engellenmiştir. Zamanın ihtiyaçlarına göre yeni kanunların yapılması planlanmıştır. II. Osman, Hotin Seferi’nde yeniçerilerin …

Devamını Okuyun »

17. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi Ders Notu Konu Özeti

Duraklama Dönemi 17. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi Ahmet, hanedanın en yaşlı ve en olgun üyesinin başa geçmesi kuralını getirerek şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesine son verdi. Böylece taht kavgalarını önledi. Fakat, bu uygulama tecrübesiz kişilerin başa geçmesine yol açtı. Padişahların çoğu başarısız oldu. Padişahlar ordunun başında sefere çıkmaz oldular. Sadrazamlar çok sık değiştirildi. Devlet hizmetinde yeterlik, doğruluk, çalışkanlık yerini rüşvete, dalkavukluğa, adam …

Devamını Okuyun »

Osmanlıların Avrupa Siyaseti-II (Avusturya)

OSMANLILARIN AVRUPA SİYASETİ-II (AVUSTURYA) Osmanlı-Avusturya İlişkileri     a) 1593-1606 Dönemi: Savaş sınır boyu olayları ve yıllık verginin ödenmemesinden başladı. III. Mehmet ordunun başında sefere çıktı. Eğri Kalesi alındı. Zorlukla da olsa Haçova Savaşı kazanıldı (1596). Kanije ve Estergon Kaleleri alındı ve Tiryaki Hasan Paşa tarafından başarıyla savunuldu. Avusturya’nın isteği üzerine yapılan Zitvatorok Antlaşması’na göre (1606): 1. Eğri, Kanije ve …

Devamını Okuyun »

Osmanlıların Avrupa Siyaseti (Lehistan-Venedik-Rusya)

OSMANLILARIN AVRUPA SİYASETİ (LEHİSTAN-VENEDİK-RUSYA) Osmanlı-Lehistan İlişkileri 1587’de Osmanlı himayesinden çıkan Lehistan, Boğdan’ın iç işlerine karışmaya başladı.Bunun üzerine II. Osman’ın düzenlediği seferde Hotin kalesi alınamasa da yapılan Hotin Antlaşması’yla Hotin Kalesi Osmanlılara geçti.Ayrıca eskiden olduğu gibi Lehistan Kırım Hanlığına vergi vermeye devam edecek, sınır güvenliğine önem verilecekti (1621).   NOT:Hotin Kuşatması ile ilk kez Yeniçeri Ocağını kaldırma düşüncesi ortaya çıkmıştır.   …

Devamını Okuyun »

Doğu (İran) Siyaseti Ve Osmanlı-İran İlişkileri

DOĞU (İRAN) SİYASETİ VE OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ Savaşların Nedenleri: a)  İran’da çıkan karışıklık ve sınır boyu olayları üzerine Osmanlılar savaş açtı. Yapılan Ferhat Paşa Antlaşması’yla, Osmanlılar doğuda en geniş sınırlarına ulaştı (Dağıstan alınarak Hazar kıyısına erişildi) 1590. b)  Osmanlı Devleti’nin Celali Ayaklanmalarıyla uğraşmasından yararlanmak isteyen Safevilerin saldırısı üzerine savaş yeniden başladı. Yenilen Osmanlılar, Ferhat Paşa Antlaşması’yla aldıklarını Nasuh Paşa Antlaşması (1611) …

Devamını Okuyun »

Duraklamanın Nedenleri

DURAKLAMANIN NEDENLERİ Duraklamaya neden olan çok sayıdaki etkenler iki grupta toplanabilir. I. İç Nedenler 1. Yönetimin bozulması: a)  Ekber ve Erşed sistemi ile Hanedanın en yaşlısının ve en akıllısının başa geçişi ve Kafes Usulü ile deneyim kazanamamış kişilerin padişah oluşu b)  Rüşvet ve iltimasla göreve getirilen devlet adamlarının etkisi c)  Saray kadınlarının, ağalarının etkinliğinin artması 2. Ordu ve Donanmanın bozulması: …

Devamını Okuyun »

Duraklama Dönemi İç İsyanlar

İÇ İSYANLAR İç İsyanların Nedenleri: Padişahların ve devlet adamlarının güçlü ve yetenekli olmayışı, Eyalet yönetimlerine yetenekli devlet adamlarının gönderilmeyişi, Tımar sisteminin bozulmasıyla tarım ve hayvancılığın gerilemesi, Askeri yenilgilerin artması,  Devlet otoritesinin bozulmasıdır. 17. yy’da Osmanlı Devleti’nde askeri, idari ve ekonomik nedenlere bağlı olarak çıkan isyanlar üç gruba ayrılır. a)  İstanbul İsyanları III. Murat, II. Osman, IV. Murat ve IV. Mehmet …

Devamını Okuyun »

Duraklama Dönemi Osmanlı – Avusturya / Osmanlı – Rus İlişkileri

OSMANLI – AVUSTURYA OSMANLI – RUS İLİŞKİLERİ 1.  Zitvatoruk Antlaşması (1606) Bosna Beylerbeyinin Avusturya’da pusuya düşürülerek öldürülmesi üzerine Avusturya’ya savaş açıldı. Savaşlarda Osmanlılar üstün geldi. Ancak Celali Ayaklanmaları ve İran Savaşlarının yeniden başlaması üzerine I. Ahmet Avusturya’nın barış önerisini kabul etti ve 1606 yılında Zitvatoruk Antlaşması imzalandı. Buna göre: Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlılarda kaldı. Avusturya Arşidükası, Kutsal Roma …

Devamını Okuyun »

Duraklama Dönemi Osmanlı – Lehistan İlişkileri

OSMANLI – LEHİSTAN İLİŞKİLERİ Hotin Antlaşması (1620) 1578 yılında Osmanlı korumasından çıkan Lehistan, Boğdan, Erdel ve Eflak beyliklerinin iç işlerine karışmaya başladı. Bunun üzerine padişah II. Osman (Genç) Lehistan seferine çıkmaya karar verdi. Savaşlarda bir üstünlük sağlanamadı. 1620 yılında Hotin Antlaşması imzalandı. Buna göre:   Lehistan ile Osmanlı Devleti birbirlerinin toprakIarına saldırmayacaktı.   Lehistan, Kırım Hanlığı’na yılda 40.000 Düka altın …

Devamını Okuyun »