11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları (Test)

ARAKLI MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 11 TARİH DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

Süre 40 dk. Her soru 4 puandır.

“Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” ATATÜRK

AD VE SOYAD:
SINIF: NO:
SORULAR
S1- Bugünkü Türk-İran sınırını büyük oranda belirleyen ( Zağros Dağları sınır oldu) antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasr-ı Şirin B) Ferhat Paşa C) Kerden
D) Amasya E) Serav
S2- Avrupa’da merkantilizm siyaseti madene ve paraya dayalı zenginliği öne çıkartmış bu gerekçeyle iç ve dış ticarete önem verilmiştir.
Avrupa’da merkantilizm anlayışının benimsenmesi;
I. yeni yolların aranması,
II. hammadde ve pazar arayışının çoğalması,
III. Avrupa’da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkması
gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I ve III. E) I, II ve III.

S3- İncil’in, Latince’den Avrupa dillerine çevrilmesiyle kiliseye ve din adamlarına olan güvenin sarsılması
-Deney ve gözleme dayalı pozitif bilimlerin ilerlemesi
Verilen durumlar aşağıdaki gelişmelerden hangisinin neticesinde yaşanmıştır?
A) Haçlı Seferleri B) Coğrafi Keşifler
C) Rönesans Hareketi D) Reform Hareketi
E) Aydınlanma Çağı

S4- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?
A) Avusturya B) İran C) Venedik
D) Rusya E) Hollanda
S5- Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ’da Osmanlı merkezî otoritesinin bozulmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Toprak yönetiminin bozulması
B) Savaşların uzun sürmesi
C) Tımar sisteminin bozulması
D) Osmanlı parasının değer kaybetmesi
E) Meşruti yönetime geçilmesi

S6- Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
A) Yeni bölgeler ve kıtalar bulundu ve tanındı
B) Rönesans ve Reforma ortam hazırladı
C) Yeni ticaret yolları bulundu.
D) Akdeniz limanları önem kazanmıştır
E) İspanyol ve Portekizliler geniş ülkeler elde ederek sömürge imparatorlukları kurdular
S7- Osmanlı Devleti’nin Batıda en geniş sınırlara ulaştığı Bucaş Antlaşması aşağıdaki hangi devletle imzalanmıştır?
A) Rusya B) İran C) Lehistan
D) Avusturya E)Venedik
S8- Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir.İltizam sisteminde vergi kaynağı olan arazi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?
A) İltizam B) Mukataa C) Mültezim
D) Tımar E) Malikâne
S9- Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması ile takip ettiği hangi politika Rusya’ya Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatı vermiştir?
A) Rusya’nın istediği yerde konsolosluk açabilmesi
B) Kırım’ın bağımsızlığını kazanması
C) Ortodoksların himayeye alınması
D) Rusyanın, tarihinde ilk defa Karadeniz’e çıkması
E) Rus ticaret gemileri Karadeniz ve Akdeniz’de serbest dolaşım hakkı elde etti

S10- “Ekber ve Erşed “ sistemini getiren padişah kimdir?
A) I. Ahmet B) II. Osman
C) II. Mahmut D) Osman Bey
E) Kanuni Sultan Süleyman
S11- XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizi’ne, Kırım’a, Karadeniz’e ve Boğazlara hâkim olmayı dış politika haline getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya B) Fransa C) İtalya
D) İngiltere E) İspanya

S12- Yeniçeriler, IV. Mehmet döneminde sarayı basarak ele geçirdikleri otuz kadar devlet adamını Sultan Ahmet Meydanı’ndaki çınar ağaçlarına astılar.
Tarihteki en büyük yeniçeri isyanı kabul edilen bu olayın adı nedir?
A) Vakay-ı Hayriye
B) Teşkilat-ı Mahsusa
C) Vakay-ı Mısriye
D) Asakir-i Mansureyi Muhammediye
E) Vakay-ı Vakvakiye
13- Rönesans Avrupa’da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanlarında yaşanan gelişmelerle ortayan çıkan “Yeniden doğuş” hareketidir.
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir?
A) Matbaanın geliştirilmesi
B) Sanat faaliyetlerini destekleyen “Mesen” sınıfının varlığı
C) Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi
D) Avrupa’da mezhep savaşlarının başlaması
E) Antik dönem Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi
14- Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşma’sının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) İlk defa büyük çapta toprak kaybına uğraması
B) Konjonktürel ittifaklara yönelmesi
C) Osmanlı Devleti’nin saldırıdan savunmaya geçmesi
D) Gerileme Dönemi’nin başlaması
E) Avrupa’daki siyasi üstünlüğün korunması

15- Otuz Yıl Savaşlarını (1618-1648) Protestan Alman Prenslikleri kazanırken Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu savaşı kaybederek dağılmış, “din özgürlüğü mefhumu”
Avrupa’da kesinlik kazanmıştır.
Bahsedilen gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir?
A) Westphalia Antlaşması
B) Prut Antlaşması
C) Augsburg Antlaşması
D) Bucaş Antlaşması
E) Margos Antlaşması
16- 1533’te imzalanan ………………………… Antlaşması ile Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.Paragrafta bulunan boşluğa, uygun olan kelime aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İstanbul Antlaşması
B) Zitvatorok Antlaşması
C) Bucaş Antlaşması
D) Bahçesaray Antlaşması
E) II. Kasr-ı Şirin Antlaşması
17- II. Viyana Kuşatmasından sonra Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak için papanın öncülüğünde kurulan birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği B) Kutsal İttifak
C) Papa Birliği D) Koalisyon İttifakı
E) Dakya Projesi
18- İlk olarak Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Bozoklu Celâl adlı sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının sebeplerinden biri değildir?
A) Yeniçeri maaşlarının düşük ayarlı akçeyle verilmesi
B) Yerel yöneticilerin adaletsiz yönetimi
C) Ekonominin bozulması
D) İltizamın yaygınlaştırılması
E) Halktan ağır vergiler alınması

19- I. Küçük Kaynarca Antlaşması,
II. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi,
III. Belgrad Antlaşması,
IV. Patrona Halil İsyanı
XVIII. yüzyılda meydana gelen siyasi gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) II – IV – III – I
C) IV – III – II – I
D) IV – II – III – I
E) II – III – I – IV
20- Coğrafi Keşifler’in sonucunda Avrupa’da
düşünce hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte kiliseye olan güven sarsılmış ve ortaya çıkan iki büyük hareket dünya tarihinde yerini almıştır. Bu hareketlerden Rönesans ………………… ‘da; reform………………….. ‘da başladı.Metindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I II
A) Almanya Fransa
B) Fransa İtalya
C) İspanya Almanya
D) İtalya Almanya
E) Fransa İspanya
S21-Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Avrupa’da görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Kilise teşkilatı güçlenmeye devam etti.
B) Devletler arasında ekonomik rekabet hızlandı.
C) Devletler arasında 30 yıl savaşları başladı.
D) Avrupa devletleri siyasi konumlarını güçlendirmeye çalıştı.
E) Aydınlanma düşüncesi güçlenmeye başladı.
S22-Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Ordu ve maliye düzeltilerek devletin eski gücüne ulaşması amaçlanmıştır.
B) Bozulmanın asıl sebepleri tespit edilememiş, kalıcı çözümler üretilememiştir.
C) Dünyadaki gelişmeler takip edilerek, yenilikler uygulanmaya çalışılmıştır.
D) Islahatlar güç kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
E) Islahatlar süreklilik gösteren bir politika haline getirilememiştir.
S23-1609- 1657 yılları arası yaşamış, XVIII. yüzyıl Türk bilim dünyasının pozitif ve hür düşünceyi savunan ismidir. Bilimsel çalışmalarıyla Türk tarihinde ve Batıda ilgi uyandırmıştır. Cihannüma, Düstûrü’l Amel gibi eserlerde meydana getiren ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katip Çelebi B) Evliya Çelebi
C) Naima Efendi D) Takiyüddin Mehmet
E) Hezarfen Ahmet Çelebi
S24-Paris’e elçi olarak atanan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi tarafından yazılan ve Osmanlı’nın Batı’ya açılan ilk penceresi olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sefaretname B) Layiha
C) Risale D) Mektubat E) Salname
S25- Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin özellikleri arasında yer almaz?
A) Avrupa’nın belli başlı merkezlerde geçici elçilikler kurmuşlardır.
B) Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika’nın çalışmalarıyla matbaa kurulmuştur
C) Doğu klasikleri Türkçe’ye çevrilmiştir
D) İtfaiye bölüğü kurulmuştur
E) Mühendishane-i Bahr-i Hümayun kurulmuştur

4 Yorumlar

  1. cevap anahtarına nereden ulaşabilirim

  2. Cevap anahtarı nerede ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.