İNKILAP-3- Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi

İNKILAP-3- Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Ünitesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları I.MEŞRUTİYET’İN İLANI (23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat Paşa’yıda alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II. Abdülhamit’i tahta çıkardılar.23 Aralık 1976 ‘da Kanuni Esasi hazırlanarak I. Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni Esasi Osmanlı Devleti’nin Avrupai tarzda ilk anayasasıdır. Kanuni Esasiye …

Devamını Okuyun »

Atatürk İlkeleri Atürkçülük ve Türk İnkılâbının Özellikleri Ders Notu

ATATÜRK İLKELERİ ATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILÂBININ ÖZELLİKLERİ Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden oluşan bir bütündür. Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur. Milli bir düşünce sistemidir. İlerleme ve yenileşmeye açıktır. Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği evrensel değerler vardır. Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir. Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yönetiminin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır. Türk İnkılâbında Fransız ve Rus İhtilalinden …

Devamını Okuyun »

Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi (Toplumsal Alandaki İnkılaplar) Ders Notu

TOPLUMSAL YAŞAYIŞIN DÜZENLENMESİ Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925): Önemi: Türk halkının bilime, akılcılığa ve laik düşünceye yönelmesi açısından önemli bir adım atıldı. Birlik beraberliğin sağlanması yönünde önemli bir adım atıldı. Türkiye’nin falcılar, şeyhler, dervişler ve büyü-cüler ülkesi olamayacağı ispatlandı. Açıklamalar: Aynı gün şeyh, derviş, mürit gibi unvanların kullanılması ve kurumlarla ilgili elbiselerin giyilmesi ve muskacılık yasaklandı. Türbeler …

Devamını Okuyun »

Eğitim Alanındaki İnkılaplar (Yenilikler)

EĞİTİM YENİLİKLERİ (İNKILAPLARI) Sebepleri: Eğitimi çağdaşlaştırmak Milli demokratik ve laik bir toplum oluşturmak Eğitimi birleştirmek Eğitimdeki ikilik ve karışıklığı önlemek Cumhuriyet rejimini güçlendirecek eğitim sistemini oluşturmak. Kültür ikiliği ve çatışmasını önlemek. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924): Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Eğitim devletçi, milliyetçi ve laik bir karakter kazandı. Azınlık okullarının zararlı faaliyetleri …

Devamını Okuyun »

Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler (İnkılaplar)

HUKUK ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER Osmanlı Hukukunun Özellikleri: Şer’î ve örfî olmak üzere ikiye ayrılır. Din, mezhep farkları ve kapitülasyonlar mezhep birliğini engellemiştir. Tanzimat döneminden itibaren batı hukuku taklit edilmeye başladı. Kadın hakları kısıtlıdır. Mahkemelerde tek yargıç vardır. Avukatlık kurumu son döneme kadar yoktur. Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926): Sebepleri: Osmanlı’nın son döneminde hazırlanmış olan Mecellenin halkın medeni hukuka dair …

Devamını Okuyun »

Siyasi İnkılaplar Ders Notu Konu Özeti

SİYASİ İNKILÂPLAR A-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922): Sebepleri İstanbul hükümeti de İtilaf devletleri tarafından Lozan Görüşmelerine çağrıldı. Bu durum TBMM ile İstanbul hükümeti arasında ikilik oluşturabilirdi. Saltanatın milli egemenlik ilkesine aykırı olması. Bazı çevrelerin hala saltanat yönetimini istemesi Saltanatın Kaldırılmasının Önemi Lozan’da ikilik çıkması önlendi. Milli egemenlik ilkesi güçlendirildi. Osmanlıların siyasi varlığı sona erdi. Devlet başkanı sorunu ortaya çıktı. Siyasi …

Devamını Okuyun »

Atatürkçülük ve Türk İnkılabının Özellikleri Konu Özeti Ders Notu

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABININ ÖZELLİKLERİ 1-Uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden olu­şan bir bütündür. 2-Milletin ihtiyaçlarından doğmuştur. 3-Milli bir düşünce sistemidir. 4-İlerleme ve yenileşmeye açıktır. 5-Temelinde insanlığın binlerce yıldır işlediği ev­rensel değerler vardır. 6-Dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir. 7-Doğmasının en önemli sebebi kişisel devlet yöne­timinin hiç bir kesimin istek ve ihtiyaçlarını karşı­layamamasıdır. 8-Türk İnkılabında Fransız ve Rus İhtilalinden farklı olarak; …

Devamını Okuyun »

Lozan Barış Antlaşması

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI • İtilaf Devletleri ile Türk tarafı arasında bir barış antlaşması imzalanarak, I. Dünya Savaşı ve onun devamı niteliğindeki Kurtuluş Savaşı’nı sona erdirmek üzere, tarafsız bir ülke olan İsviçre’nin Lozan kentinde bir konferans toplandı. • Konferansa gönderilecek delege heyetinin başına, daha önce Mudanya Mütarekesi’nde bağımsızlığımızı Batılılara karşı savunan ve bu hususta başarılı bir tutum sergileyen İsmet Paşa getirildi. …

Devamını Okuyun »

Saltanat’ın Kaldırılması Konu Özeti Ders Notu

SALTANAT’IN KALDIRILMASI • M. Kemal, Anadolu’ya çıktığı günden itibaren milli egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet kurmayı hedef-liyordu. Bu hedefin gerçekleşmesi, öncelikle bağımsızlığın sağlanmasına bağlıydı. M. Kemal, bir yandan ulusal bağımsızlık doğrultusunda çalışmalar yaparken, öte yandan milli egemenlik anlayışını çevresine yaydı. TBMM’yi açarak ve 1921 Anayasası’nı çıkararak, “tüm güç ve otoritenin kaynağının halk olduğu” il-kesini fiilen hayata geçirdi. Fakat, ortam uygun …

Devamını Okuyun »

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti CUMHURİYETİN İLANI İlk TBMM’de, “Meclis’in üstünde bir güç yoktur” ilkesi kabul edilerek, saltanatın varlığı fiilen yok sayılmış; fakat, ortam uygun olmadığı için padişahın varlığına dokunulmamıştı. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılmasıyla, padişahın varlığından kaynaklanan sorunlar çözümlendi. Fakat, devlet başkanının olmayışı ve rejimin adının konmamış olması sorunlara yol açmaktaydı. Bu sorunları aşarak yenilik sürecini hızlandırmak …

Devamını Okuyun »