Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Ünitesi Kavrama Testi

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Ünitesi Kavrama Testi

1- Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes imzalanmıştı. İtilaf Devletleri bir bahaney-le istedikleri yeri işgal ediyor, padişah ve hükümet buna ses çıkarmıyordu.

M. Kemal’in, bu durum karşısında tek çözüm yolu olarak gördüğü ve adım adım ulaşmaya çalıştığı temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahalli yönetimlerin gücünü artırmak
B) Mahalli derneklerin sayısını çoğaltmak
C) Milli egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet kurmak
D) İtilaf Devletleri ile anlaşma yolları aramak
E) Kurtuluş Savaşı’nı yürütürken İstanbul Hükümeti ile tüm diyalogu koparmamak

2- İzmir’in işgali tüm yurtta büyük bir tepki yaratmış, M. Kemal, bu tepkileri olumlu yönde kullanmak üzere, Havza ve Amasya’da yayımladığı bildirilerle her tarafta protesto gösterileri düzenlenmesini istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemal’in, gösteriler düzenlenmesini istemekle ulaşmak istediği hedef-lerden biri olamaz?

A) İşgalin haksızlığını Avrupa kamuoyuna duyurmak
B) Halkın işgale karşı tepki göstermesini sağlamak
C) İşgalin Anadolu halkı üzerinde birleştirici bir etki bırakmasını sağlamak
D) Temsil Heyeti’nin varlığını İtilaf Devletleri’ne kabul ettirmek
E) Yunanistan’ın bölgede işgal hakkının bulunmadığını duyurmak
3- Düşmanın karşısına yeniden dikilebilmek için halka mücadele bilincinin aşılanması, her gücün milletten kaynaklandığı ilkesinin benimsetilmesi zorunluydu. Düzenli ordu kuruluncaya kadar “işgallerin yayılma-sını önlemek ve direnişi etkili hale getirmek” gerekiyordu. Ancak böylece düzenli bir ordu kurulabilir ve bağımsızlığa gidilebilirdi.

Aşağıdakilerden hangisi, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bir çalışma olamaz?

A) İşgallere karşı direniş cemiyetlerini yaygınlaştırmak
B) Barış görüşmelerine İstanbul yönetimiyle birlikte katılmak
C) Anadolu’nun çeşitli yerlerinde protesto gösterileri ve mitingler düzenlemek
D) Kendiliğinden başlayan halk direnişini teşkilatlandırmak
E) Genelge ve kongrelerle halkı işgallere karşı uyarmak
4- İstanbul Hükümeti’nin, İtilaf Devletleri’nin de baskısıyla, milli cemiyetlerin çalışmalarını engellemeye yö-nelmesi üzerine, M. Kemal ve arkadaşları Amasya’da bir genelge yayımlayarak “askeri ve sivil teşkilatla-rın dağıtılmayacağını” ilan ettiler.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

A) Kurtuluş Savaşı’nın eylem safhasının başlatıldığının
B) Anadolu Hareketi’nin İstanbul’a bağlı olmaktan çıktığının
C) M. Kemal’in milli mücadele hareketini yürütmekte kararlı olduğunun
D) Bazı komutanların İstanbul Hükümeti’ne karşı M. Kemal’in yanında yer aldıklarının
E) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu Hareketi ile uzlaşma yolları aradığının
5- İstanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri’nden çekindiği için, Anadolu’da milli bir güç oluşturmaya yönelik ge-lişmeleri engellemeye çalıştı. Bu durum karşısında M. Kemal ve kendisine yakın komutanlar bir karar alarak, Mondros Mütarekesi hükümlerine uyulmayacağını tüm yurda duyurdular.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Anadolu Hareketi’nin, Osmanlı yönetiminin istekleri doğrultusunda hareket etmediğinin
B) Doğu Trakya’daki derneklerle ilişkiye geçileceğinin
C) İstanbul’daki yurtseverlerin Anadolu’ya geçeceğinin
D) Dağıtılmayan orduların hükümetin emrine verileceğinin
E) Ulusal derneklerin sayıca yaygınlaştırılacağının
6- Kurtuluş Savaşı yıllarında M. Kemal’in her fırsatta “milli irade” kavramını kullanmaya özen göster-mekle ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf Devletleri’nin Anadolu hareketine yönelik kuşkularını azaltmak
B) İstanbul Hükümeti ile birlikte çalıştığını kanıtlamak
C) Padişahın milli mücadelenin içerisine çekilmesini sağlamak
D) Ulus egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak
E) Milli mücadele taraftarları arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek

7- Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi’nin Türk milleti üzerinde bıraktığı etkilerden biri değildir?

A) Batı Anadolu’da mahalli kongrelerin toplanması
B) Bağımsızlık çabalarının yaygınlık kazanması
C) Kuva-i Milliye şeflerinin kendi bölgelerinde yargı işleminde bulunması
D) Anadolu’da çok sayıda gösterinin düzenlenmesi
E) Bazı komutanların milli mücadeleye katılma kararı vermesi
8- Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Amasya’da bir genelge yayımlayarak, “askeri ve sivil teşkilatların dağıtılmayacağını” tüm yurda duyurdular.

Aşağıdakilerden hangisinin, böyle bir kararın yurda duyurulmasındaki temel amaç olduğu savunulabilir?

A) Komutanlar arasındaki görüş ayrılıklarını sona erdirmek
B) Mondros Mütarekesi’nin uygulanmasına karşı çıkmak
C) İstanbul Hükümeti ile diyalog yolları aramak
D) Ulusal direniş cemiyetlerinin kurulmasını sağlamak
E) Padişahı, Anadolu’daki gelişmelerden haberdar etmek
9- İstanbul Hükümeti’nin Türk milletine karşı sorumluluğunu yerine getirmediğinin Amasya Genelge-si’yle halka duyurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini hazırlamak
B) Kurtuluş Savaşı’nın yöntemini belirlemek
C) İstanbul Hükümetini işgaller karşısında duyarlı hale getirmek
D) Kurtuluş Savaşı’nın padişahla birlikte yürütüldüğünü kanıtlamak
E) Osmanlı ordularının dağıtılmayacağını ilan etmek

10- M. Kemal’in, Amasya Genelgesi’ni kendisine yakın bazı komutanlara da imzalatmakla ulaşmak is-tediği hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A) Genelgenin etki alanını genişletmek
B) Bağımsızlık doğrultusundaki çalışmaları hızlandırmak
C) Komutanları Kurtuluş Savaşı’nın içine çekmek
D) Kurtuluş Savaşı’nı bireysel bir mücadele olmaktan çıkarmak
E) Erzurum Kongresi’nin toplanmasını sağlamak

11- Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı açısından oldukça önemli bir belgedir. Bu önemi açığa çıkaran fak-törlerden biri de, “ulus egemenliği” yönünde atılmış önemli bir adım olmasıdır. Genelge ile Ulusal Kurtu-luş Savaşı için belirlenen en temel hedef “milli egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet kurma” ilkesidir.

Genelgenin aşağıdaki hükümlerinden hangisi, milli egemenliğe dayalı bir devletin kurulacağının bir göstergesidir?

A) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir
B) Ulusun geleceğini yine ulusun kendi azim ve kararı belirleyecektir
C) Sivas’ta en kısa zamanda ulusal bir kongre toplanacaktır
D) Erzurum Kongresi delegeleri de ulusal kongreye katılacaktır
E) Ulusal kongreye her ilden üç delege seçilecektir
12- İstanbul Hükümeti, Amasya Genelgesi’ni yayımlaması üzerine M. Kemal’i görevden aldı. Fakat, Doğu Anadolu’yu Ermeni saldırılarına karşı korumak üzere toplanan Erzurum Kongresi’nde M. Kemal başkan seçildi ve Temsil Heyeti’nin de başına getirildi.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) M. Kemal’in önderliğinin halk tarafından benimsendiğinin
B) Görevden alma haberinin kongreye geç ulaştığının
C) Delegelerle İstanbul Hükümeti arasında anlaşmazlık bulunmadığının
D) M. Kemal’in yerine başka birinin atanmak istendiğinin
E) İstanbul Hükümeti’nin kongreyi dağıtmasının önlenmek istendiğinin
13- Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi’nin hükümlerinden biri değildir?

A) Askeri ve sivil teşkilatlar terk edilmeyecektir
B) Sivas’ta toplanacak kongrede, halkı temsil etmek üzere bir kurul oluşturulacaktır
C) Mebuslar Meclisi derhal toplanacaktır
D) Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
E) İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir

14- M. Kemal;

• Havza Genelgesi’yle, Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin yaygınlaştırılmasını,
• Amasya Genelgesi’yle, Sivas’a gönderilecek olan delegelerin Müdafaa-i Hukuk dernekleri tarafından seçilmesini istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemal’in bu çağrıları yapmakla ulaşmak istediği amaçlardan biri olamaz?

A) Halkın bağımsızlık taraftarı kişiler etrafında toplanmasını sağlamak
B) Bağımsızlık taraftarlarını milli mücadelede etkin hale getirmek.
C) Ulusal Kongre’ye, halkın güvenini kazanmış kişilerin seçilmesini sağlamak
D) Halkın istekleri doğrultusunda kararların alınmasını sağlamak
E) İtilaf Devletleri’nin şüphe ve dikkatlerinden kurtulmak
15- Amasya Genelgesi ile toplanacağı duyurulan ulusal kongreye seçilecek delegelerin “milli mücadele ta-raftarı, milletin güvenini kazanmış ve milletin istekleri doğrultusunda karar alacak” kişilerden oluşma-sı gerekiyordu.

Aşağıdakilerden hangisinin, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bir uygulama olduğu savunulabilir?

A) Delegelerin milli cemiyetler veya belediye başkanları tarafından seçilmesi
B) Muhalif delegelerin de kongreye katılımının sağlanması
C) Kongreye İstanbul Hükümeti’nden temsilci çağrılması
D) Delegelerle iyi geçinme yolları aranması
E) Sadece Batı Anadolu’dan delege seçilmesine izin verilmesi

16- Milli müdafaa derneklerinin yürüttüğü kurtuluş mücadelesini yöresellikten çıkararak ulusal bir niteliğe kavuşturmak üzere atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
B) Erzurum Kongresi’nin toplanması
C) Sivas Kongresi’nin toplanması
D) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
E) Misak-ı Milli kararlarının alınması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.