9-6.Ünite:Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Tarih 9 6.Ünite :Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

İlk Müslüman Türk Devletleri Ünitesi Ders Notu Özeti

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ İLK TÜRK ARAP İLİŞKİLERİ  1.Hz. Osman zamanında Kafkasya’ya yönelen İs­lâm orduları Hazar Türkleri tarafından durdurulmuştur. 2.Maveraünnehir bölgesini alan Emeviler, Orta As­ya’ya girmek istediklerinde Türgişler tarafından engel­lenmiştir. 3.Abbasiler iktidara geçtiklerinde Türgişler yıkılış sü­recine girmişti. Uygurlar ise henüz yeni kurulmuş­tu. Uy­gurlar Çin’e karşı durabilecek güçte değildi.  TALAS SAVAŞI (751) Nedenleri: 1.Çin’in, Batı Türkistanda egemenlik kurmak iste­mesi. 2.Çin’e karşı …

Devamını Okuyun »

Büyük Selçuklu Devleti Ders Notu

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1038/1040-1157) I. SELÇUK BEY DÖNEMİ Oğuz Yabgu devleti: lX. Yüzyıl sonlarında Seyhun ve Aral gölü kıyısında kurulmuştu. Başlarında Yabgu ünvanlı hükümdarlar bulunduğundan bu ismi almışlardı. Ordularını da Subaşı adı verilen komutanlar yönetirdi. Bir boy teşkilatına sahiptiler. Oğuz Yabgu Devleti 1002 yılında Kıpçak akınları sonucu yıkıldılar. Selçuklar; Oğuzların Uçok kolunun Kınık boyuna mensuptular. Önceleri Oğuz Yabgu devletine bağlı …

Devamını Okuyun »

İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Özeti Ders Notu

İLK  TÜRK  İSLAM DEVLETLERİ ÜNİTESİ ÖZETİ Türklerin Müslümanlarla karşılaşmasına ve İslamiyet’i benimsemelerine zemin hazırlayan ilk gelişmelerden biri Hz. Ömer döneminde İran’la yapılan ve başarıyla sonuçlanan Nihavend Savaşı’dır. Hz. Osman döneminde Horasan, Emeviler döneminde ise Maveraünnehir alınarak Türklerle temasa geçildi. Fakat, Emevilerin milliyetçi tutumu İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasını olumsuz yönde etkiledi. Abbasiler döneminde, Talas Savaşı’ndan sonra iki taraf arasında yakın ilişkiler …

Devamını Okuyun »

İlk Türk-İslam Devletlerinde Kültür Ve Uygarlık

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK DEVLET YÖNETİMİ Karahanlılar, Selçuklular ve diğerlerinde devlet, hükümdar ailesinin ortak malı sayılır, aile arasından seçilen hükümdar (Sultan) devlet başkanı olur, adına hutbe okunur ve para bastırırdı. Hükümdarın oğulları, kardeşleri ve akrabaları, ülkenin birer bölgesini ona bağlı olarak yönetirlerdi. Aile arasında devlet başkanı seçimi çok defa kanlı savaşlara neden olmuş, bu yüzden devlet sarsıntılara uğramış, …

Devamını Okuyun »

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU (1040-1157) Büyük Selçuklu Devleti’ni kuranlar Oğuz Türkleridir. Türklerin büyük bir kolu olan Oğuzlar, bugünkü Türkiye Türklerinin de atalarıdır. Selçuklu Devleti, Oğuzların Uçoklara bağlı Kınık Boyu’na mensup Türkler tarafından kurulmuştur. X. yüzyılda Seyhun nehri ile Hazar Denizi arasında yerleşmiş olan Oğuzlar, burada Oğuzlar Devleti’ni kurmuşlardı. Bu devletin Subaşısı olan Selçuk Bey’in hükümdarla arası açılmış ve merkezden ayrılarak Cent …

Devamını Okuyun »

Gazneliler

GAZNELİLER (963-1187) X. yüzyılın ikinci yarısında Hindistan’ın Pencap bölgesinde Harzem ve Horasan’a kadar uzanan bölgelerde Gazneliler Devleti kurulmuştur. Merkezleri bugünkü Afganistan’daki Gazne şehri olduğu için bu devlete “Gazneliler” denilmektedir. Devletin kurucusu Alp Tekin, başlangıçta Samanoğulları’nın Horasan Valiliği görevinde bulunurken, onlarla arası açılınca 4.000 kadar Türk askeriyle Gazne’ye gelip yerleşmiş ve burayı kendine merkez yaparak devleti kurmuştur. Gazneliler Devleti büyük ölçüde …

Devamını Okuyun »

Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

MISIR’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ TOLUNOĞULLARI (868-905) Abbasi ordusunda görevli Türk komutanlarından Tolun’un (Tulun) oğlu Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır’da kurulan ilk Türk devletidir. Eski Kahire (Fustat) şehrini yeniden kurmuştur. Tarımı ve maliyeyi düzeltmiş, refahı arttırarak, hastaların ücretsiz muayene olduğu bir hastane yaptırmıştır. En önemli mimari eser Tolunoğlu Camisi’dir. –    Arap topraklarında kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Tolunoğulları Devletinde yönetici kesim Türklerden, halk …

Devamını Okuyun »

Türklerin İslamiyete Hizmetleri

TÜRKLERİN İSLAMİYETE HİZMETLERİ Türklerin İslamiyete toplu olarak geçişleri hem Türk ve İslam, hem de dünya tarihleri bakımından önemli sonuçlar verdi. Selçuklular, binlerce yıllık devlet deneyimi sayesinde, karışıklık içinde bulunan İslam dünyasına yeni bir düzen getirdiler. Batıdan gelen Haçlı saldırılarına karşı İslam dünyasını korudular. Doğudan gelen Moğollar geçici bir hakimiyet kurdular ve Müslümanlığı temsil eden Türklerin arasında eriyerek kültür değişimine uğradılar. …

Devamını Okuyun »

Türklerin İslamiyeti Kabulü

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ TÜRKLER VE İSLAMİYET İslam orduları, Yermük Savaşı’nda Bizans’ı yenerek Suriye’ye egemen oldular. Ardından Sasaniler ile yaptıkları Kadisiye ve Nihavend Savaşlarının kazanılmasıyla İran ele geçirilmiş ve Ceyhun kenarına kadar gelinmiştir. Burada Türklerle temasa geçilmiş ancak VIII. Yüzyıla kadar Türklerle İslamların karşılaşmaları sınır harekatı ölçüsünde kalmıştır. Horasan bölgesi komutanlığına Kuteybe bin Müslim’in atanması Türk-Arap çatışmalarını alevlendirdi. Müslümanlar Maveraünnehir’e hakim …

Devamını Okuyun »