İNKILAP TARİHİ DERSİ

Lozan Barış Antlaşması

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI • İtilaf Devletleri ile Türk tarafı arasında bir barış antlaşması imzalanarak, I. Dünya Savaşı ve onun devamı niteliğindeki Kurtuluş Savaşı’nı sona erdirmek üzere, tarafsız bir ülke olan İsviçre’nin Lozan kentinde bir konferans toplandı. • Konferansa gönderilecek delege heyetinin başına, daha önce Mudanya Mütarekesi’nde bağımsızlığımızı Batılılara karşı savunan ve bu hususta başarılı bir tutum sergileyen İsmet Paşa getirildi. …

Devamını Okuyun »

Saltanat’ın Kaldırılması Konu Özeti Ders Notu

SALTANAT’IN KALDIRILMASI • M. Kemal, Anadolu’ya çıktığı günden itibaren milli egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet kurmayı hedef-liyordu. Bu hedefin gerçekleşmesi, öncelikle bağımsızlığın sağlanmasına bağlıydı. M. Kemal, bir yandan ulusal bağımsızlık doğrultusunda çalışmalar yaparken, öte yandan milli egemenlik anlayışını çevresine yaydı. TBMM’yi açarak ve 1921 Anayasası’nı çıkararak, “tüm güç ve otoritenin kaynağının halk olduğu” il-kesini fiilen hayata geçirdi. Fakat, ortam uygun …

Devamını Okuyun »

Lozan Barış Antlaşması Konu Kavrama Testi – 2

Lozan Barış Antlaşması Konu Kavrama Testi – 2 1- Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Antlaşması ile ilgili doğru bir ifade değildir? A) Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı verdi B) Azınlıkların Türk uyruklu olduğu kabul edildi C) Sınır sorunları bütünüyle çözümlendi D) Oniki Ada İtalya’da kaldı E) Boğazlar konusundaki görüşmelere Sovyet Rusya da katıldı 2- Anadolu’nun Batılı devletlerin bir pazar alanı olmaktan …

Devamını Okuyun »

Lozan Barış Antlaşması Konu Kavrama Testleri

Lozan Barış Antlaşması Konu Kavrama Testleri 1- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de mutlak monarşiden ulus egemenliğine geçmek üzere yapılan çalışmalardan biri değildir? A) 1921 Anayasası’nın hazırlanması B) Yasama yetkisinin TBMM’ye verilmesi C) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması D) Ayan Meclisi’nin yeniden açılması tezinin reddedilmesi E) Saltanatın kaldırılması   2- Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM üyeleri arasında tartışmalara neden olan gelişmelerden biri değildir? A) Kuva-i …

Devamını Okuyun »

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti CUMHURİYETİN İLANI İlk TBMM’de, “Meclis’in üstünde bir güç yoktur” ilkesi kabul edilerek, saltanatın varlığı fiilen yok sayılmış; fakat, ortam uygun olmadığı için padişahın varlığına dokunulmamıştı. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılmasıyla, padişahın varlığından kaynaklanan sorunlar çözümlendi. Fakat, devlet başkanının olmayışı ve rejimin adının konmamış olması sorunlara yol açmaktaydı. Bu sorunları aşarak yenilik sürecini hızlandırmak …

Devamını Okuyun »

Türk İnkılabı Ünitesi Konu Kavrama Testleri

Türk İnkılabı Ünitesi Konu Kavrama Testleri 1- 1923’ün sonbaharında; ·     Yürütme işleri aksamış, ·     Devlet başkanlığı sorunu çıkmış, ·     Rejim tartışmaları artmış, ·     Kişisel çıkar çatışmaları büyümüştü. Söz konusu sorunlar, aşağıdakilerden hangisini çabuklaştırmıştır? A)       Medeni Kanun’un kabulünü B)       Saltanatın kaldırılmasını C)      Cumhuriyetin ilan edilmesini D)      Halifeliğin kaldırılmasını E)       Kadınlara siyasal haklar tanınmasını   2- Sevr Antlaşması’nı onaylayarak ulusal iradeye karşı …

Devamını Okuyun »

İnkılaplar Konu Kavrama Testleri

İnkılaplar Konu Kavrama Testleri    1- Aşağıdakilerden hangisi, siyasal alanda yapılan inkılaplardan biri değildir? A) Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı C) Kadınlara, seçme ve seçilme hakkı tanınması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması E) Halifeliğin kaldırılması     2- Türkiye’de laik devlet düzenine geçmede, aşağıdaki yeniliklerden hangisi diğerlerine temel teşkil etmiştir? A) Halifeliğin kaldırılması B) Kılık kıyafet değişikliği yapılması C) Maarif …

Devamını Okuyun »

Türk İnkılabı Ünitesi Özeti

 TÜRK İNKILABI  Yeni Türk devletinde gerçekleştirilen inkılabın tüm aşamaları ulusal bir nitelik taşır. İnkılaplar Batı uygarlığına açık ve laik karakterdedir. İnkılaplar idari, ekonomik ve sosyal alanların tümünü kapsamaktadır. İnkılapların yapılmasında zamanlamaya dikkat edilmiş, temel yeniliklerin yapılmasına öncelik verilmiştir. İnkılapların yerleştirilmesi ve halka benimsetilmesi için Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmış, çok partili hayata geçiş bir süre ertelenmiştir.   1)            Hukuk ve Yönetim: …

Devamını Okuyun »

İnkılaplar Konu Kavrama Testleri

İnkılaplar Konu Kavrama Testleri 1- Aşağıdakilerden hangisi, siyasal alanda yapılan inkılaplardan biri değildir? A) Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı C) Kadınlara, seçme ve seçilme hakkı tanınması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması E) Halifeliğin kaldırılması  2- Türkiye’de laik devlet düzenine geçmede, aşağıdaki yeniliklerden hangisi diğerlerine temel teşkil etmiştir? A) Halifeliğin kaldırılması B) Kılık kıyafet değişikliği yapılması C) Maarif Teşkilatı Kanunu’nun çıkarılması …

Devamını Okuyun »

Atatürk İlkeleri Konu Özeti

 Atatürk İlkeleri  Atatürkçülük olarak adlandırılan düşünce sisteminin temellerini oluşturan ilkeler bir program halinde yürürlüğe konmuş; Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi’nde parti programı haline getirilmiş, 1937’de ise Anayasa’ya alınmıştır. 1)                            Cumhuriyetçilik: Cumhuriyet bir yönetim biçimidir. Halkın kendi kendisini yönetmesi şeklidir. Milli egemenliğe dayalı devlet sistemidir. Hürriyet, eşitlik ve yönetime katılmanın güvencesidir. Baskı, şiddet ve sınıf ayrıcalıklarının olmadığı devlet yönetimidir. Cumhuriyetçilik ilkesi milli …

Devamını Okuyun »