Kurtuluş Savaşı Cepheler Konu Kavrama Testi – 2

Kurtuluş Savaşı Cepheler Konu Kavrama Testi – 2

1- M. Kemal’e, “devlet işlerinde tek başına hareket etme” imkanı sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manda yanlılarını susturması
B) TBMM başkanı seçilmesi
C) Tekalif-i Milliye Emirleri’ni çıkarması
D) Askeri alanda TBMM adına karar verme yetkisi alması
E) Erzurum ve Sivas kongrelerine başkan seçilmesi

2- Kurtuluş Savaşı yıllarında alınan;

• Halkın, elindeki silahları teslim etmesi,
• Demirci, dökümcü ve marangozların hükümetin emrine alınması,
• Bedeli sonradan ödenmek üzere, tarım ürünlerinin yüzde kırkına el konulması

kararları, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında dile getirilmiştir?

A) Firariler Kanunu
B) Tekalif-i Milliye Emirleri
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
E) Kabotaj Kanunu

3- Kütahya – Eskişehir Savaşları’ndan sonra TBMM, ordunun maddi ve manevi gücünü artırmak ve yö-netimini sağlamlaştırmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

A) Düzenli orduyu kurmaya öncelik verme
B) Kuva-i Milliye birliklerini eğitme
C) Dışarıdan silah ve teknik malzeme alma
D) İtilaf devletleriyle anlaşma yolları arama
E) M. Kemal’e, Meclis’in ordu ile ilgili yetkilerini devretme ve başkomutanlık görevi verme

4- Daha önce iki kez yenilmiş bulunan Yunan kuvvetleri, Anadolu’ya iyice yerleşme isteklerinden vazgeç-meyerek tekrar harekete geçtiler ve Kütahya – Eskişehir Savaşları’nda düzenli orduya karşı başarılı oldu-lar.

Yunanlıların savaşı sürdürmekte ısrar etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Düzenli ordunun henüz taarruz gücüne kavuşmamış olması
B) Çerkez Ethem isyanını bir fırsat olarak değerlendirmek istemeleri
C) Seferberlik ilan ederek güçlendirdikleri ordularına güvenmeleri
D) Kamuoylarındaki muhalefeti azaltmak istemeleri
E) Yenilgiye rağmen İngilizlerin desteğini almayı başarmaları
5- Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 1920-21 yıllarına rastlayan en sıkıntılı günlerinde, ordunun ihtiyaçları, Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılarak halktan karşılanmıştır.

Bu uygulamanın temel nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Ekonomik kalkınmaya önem verilmesi
B) Asker sayısının azaltılmak istenmesi
C) Devlet gelirlerinin savaş giderlerini karşılamakta yetersiz kalması
D) Kuva-i Milliye’nin halktan para almasının önlenmek istenmesi
E) Halka, sosyal dayanışma anlayışının benimsetilmek istenmesi

6- Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşı ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Yunanlıların taarruz gücü kırıldı
B) TBMM’ye siyasi üstünlük sağladı
C) İlk kez farklı bir taktik uygulanarak, savaş stratejilerine yeni bir boyut kazandırıldı
D) Kesin başarı kazanmak üzere bir yıllık hazırlık süreci başladı
E) Yunan kuvvetleri Batı Anadolu’dan tamamen atıldı

7- Askeri ve siyasi sonuçları yönünden Sakarya Savaşı’nın Ulusal Kurtuluş Savaşı içerisindeki yeri oldukça önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu önemi kanıtlayan dış gelişmelerden biri değildir?

A) ABD’nin, Türkiye’ye yönelik politikasını değiştirmesi
B) İngiltere’de, yönetime karşı muhalefetin şiddetlenmesi
C) Yunanlıların ideallerine ulaşamamaları
D) İngilizlerin Sevr’den bütünüyle vazgeçmeleri
E) Fransa’nın askerlerini Anadolu’dan çekmesi

8- Sakarya Savaşı’ndan sonra İngiltere ile Fransa arasında görüş ayrılığı çıkmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa’nın, Yunanistan’a bırakılan yerleri almak istemesi
B) İngiltere’nin, sorunu barış yoluyla çözmek üzere harekete geçmesi
C) Fransa’nın, TBMM ile Ankara Antlaşması’nı onaylaması
D) Rusya’nın, TBMM’yi desteklemekten vazgeçmesi
E) Fransa’nın, İngiliz kamuoyunu hükümete karşı kışkırtması

9- Kurtuluş Savaşı yıllarında;

• Doğu ve güneydeki savaşların kazanılması,
• Anadolu’da çıkan isyanların dağıtılması,
• TBMM ile Sovyet Rusya’nın yakınlaşması,
• Yunan ilerleyişinin durdurulması

gelişmeleri, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Londra Konferansı’nın toplanması
B) İtalya’nın Anadolu’dan çekilme kararı alması
C) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın yapılması
D) TBMM’nin varlığının hukuken tanınması
E) Montrö Sözleşmesi’nin imzalanması

10- Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Afyon, Kütahya ve Eskişehir’in işgal edilmesi
B) TBMM’de yoğun tartışmaların çıkması
C) Ankara’nın güvenliğinin tehlikeye düşmesi
D) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın yapılması
E) İnönü savaşlarıyla oluşan iyimserliğin kaybolması

11- Aşağıdakilerden hangisi, TBMM ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması’yla ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Fransa ile İngiltere arasındaki görüş ayrılığı açığa çıktı
B) Rusya, çıkarlarına ters düştüğü için antlaşmayı engellemeye çalıştı
C) Fransa, Suriye üzerindeki mandater yönetimi kaldırarak Avrupa’ya çekildi
D) İngiltere’nin, yeni Türk devletinin güçlenmesinden korkmasına neden oldu
E) Fransa, Hatay hariç, işgal ettiği tüm yerleri boşalttı

12- Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) M. Kemal’e gazilik ve mareşallik ünvanları verilmesi
B) İtilaf Devletleri ile Lozan Barış Görüşmeleri’nin başlatılması
C) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
D) Doğu ve Güney cephelerinden Batı Cephesi’ne takviye yapılması
E) Sovyet cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması’nın imzalanması
13- TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması’nın imzalanması;

I. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının açığa çıkması,
II. Edirne’nin savaşılmadan kurtarılması,
III. Boğazlar bölgesinin TBMM’ye bırakılması,
IV. Güney Cephesi’ndeki savaşın sona ermesi,
V. Sovyet Rusya’nın Misak-ı Milli’yi tanıması

gelişmelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?

A) I-II B) II-III C) I-IV D) III-IV E) IV-V

14- Sakarya Savaşı’ndan sonra, Fransa’nın Hatay dışındaki topraklarımızı boşaltması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Ankara Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Mudanya Mütarekesi
D) Lozan Antlaşması
E) Montrö Sözleşmesi

15- Fransa, Kurtuluş Savaşı sürecinde, çeşitli nedenlerle Anadolu’da tutunamayacağını anlamış, her defa-sında biraz daha beklemeyi tercih etmişse de, daha sonra, Hatay dışta tutulmak koşuluyla, Suriye sınırına kadar olan topraklarımızı boşaltmayı kabul etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin, Fransa’nın Anadolu’yu terk etmesine etki eden faktörlerden biri olduğu savunulamaz?

A) Güney’de başarılı bir direniş hareketinin yürütülmesi
B) Kütahya – Eskişehir savaşlarının başlaması
C) I. İnönü Savaşı’nda Yunan ordusunun yenilmesi
D) Doğuda Ermenilere karşı başarı kazanılması
E) Sakarya Savaşı’ndan sonra Türk ordusunun taarruz üstünlüğü elde etmesi
16- Sakarya Savaşı’ndan sonra İtalya, Anadolu’da işgal ettiği toprakları kendiliğinden terk etmiş; Fransa ise, Ankara Antlaşması ile, Hatay hariç, işgal ettiği yerleri geri vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin ortak sonuçlarından biridir?

A) İngiltere’nin siyasal alanda yalnız kalması
B) S. Rusya’nın Misak-ı Mili’yi resmen tanıması
C) İngiltere’nin Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi
D) TBMM’nin Londra Konferansı’na çağrılması
E) Yunanistan’ın TBMM’ye barış çağrısında bulunması

17- Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Edirne ve çevresi savaşılmadan kurtarıldı
B) M. Kemal’in diplomatik başarılarının bir ürünüdür
C) İstanbul ve Boğazlar bölgesinin TBMM’ye bırakılması kararlaştırıldı
D) Karaağaç, Yunanistan’dan savaş tazminatı olarak alındı
E) Osmanlı yönetiminin hukuken sona ereceği gerçeği açığa çıktı

18- Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunanistan uzun bir savunma savaşına, Türk tarafı ise geniş kapsamlı bir taarruz hareketine hazırlandı. Başkomutan, taarruz amacıyla bir dizi önlem alarak, orduyu her yönden güçlendirdi.

Aşağıdakilerden hangisi, bu amaçla alınan önlemlerden biri değildir?

A) Doğu ve güneydeki birliklerin batıya kaydırılması
B) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarıdan malzeme alınması
C) Orduya taarruz eğitimi verilmesi
D) Milletten, yeni fedakarlıklarda bulunmasının istenmesi
E) Ordu ile siyasetin birbirinden ayrılması
19- Büyük Taarruz’dan sonra;

• Yunan ordusunun yenilmesi,
• İngilizlerin siyasi alanda yalnız kalması,
• Rusya’nın, Boğazlar sorununa karışma ihtimalinin belirmesi

gelişmeleri, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Londra Konferansı’nın toplanmasına
B) Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasına
C) İngiltere’nin Boğazlar bölgesini işgal etmesine
D) Ankara Antlaşması’nın imzalanmasına
E) Montrö Sözleşmesi’nin imzalanmasına

20- Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Mütarekesi’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Doğu Trakya’nın savaşılmadan kurtarılması
B) İngiltere’de yönetime karşı tepkinin artması
C) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
D) İstanbul’un TBMM’ye bırakılmasının kararlaştırılması
E) Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele döneminin sona ermesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.