Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 22

Ders: Tarih 9

Ünite : Tarih Bilimi

Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  – Test 22

1. Sümerler’in M.Ö IV. binde yazıyı bulmaları tarih çağlarını başlatırken Anadolu, tarih çağlarına M. Ö II. binde bu böl­geye yazının gelmesiyle girmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgileri destekler?

A) Tarih öncesi devirler kesin sınırlarla birbirinden ayrılamaz.

B) Her toplumun tarih çağlarına girişi aynı anda değildir.

C) Devirlerin adlandırılmasında etkin olan kullanılan araç ve gereçlerdir.

D) Tarih çağlarının değişimine etki eden olaylar her top­lum için aynı değildir.

E) Tarihin çağlara ayrılmasında önemli siyasal ve sosyal olaylar etkilidir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı günümüze diğerlerinden daha uzaktır?

A) Kavimler Göçü 375 yılında gerçkeleşti

B) Avrupa’da Rönesans hareketleri XVI.yy.da başladı.

C) Haçlı Seferleri XI-XIII. yüzyıllar arasında yapıldı.

D) Amerika XVIII. yüzyılın ikinci yarısında bağımsızlığına kavuştu.

E) Yazı M.Ö IV. bin yılda Sümerler tarafından bulundu.

 

3. Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının siyasi, sos­yal, ekonomik ve kültürel gelişimlerini, yer ve zaman gös­tererek, neden- sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere daya­narak inceleyen bilim dalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir durum değildir?

A) İncelediği olaylarda yer ve zaman kavramına önem verir.

B) Günümüzdeki oluşumların gelişme sürecini aydınlatır.

C) Verileri, gözlem ve deney sonucunda kesinleştirir.

D) Tarih, bilgileri araştırma yoluyla elde eder.

E) Olayların tarihsel sıralamasını yapar.

 

4. Tarihin pozitif bilimler gurubunda olması, modern tarih öğretiminde aşağıdakilerden hangisine önem verilmemesini gerektirir?

A) Kişilerin görüş ve yorumlarına

B) Geçmişteki olayların incelenmesine

C) Kaynaklardan yararlanılmasına

D) Tarafsız ve objektif olunmasına

E) Olaylar arasında bağlantı kurulmasına

 

5. Tarih, insanlar arasındaki ilişkileri, neden-sonuçlarıyla bir­likte, tarafsız olarak inceleyen bilim dalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, tarihçinin tarafsızlığının göstergesidir?

A) Olayın yerine değil, zamanına göre yargıda bulun­ması

B) Kendi çağının yargılarını öne sürmesi

C) Açıkladığı olayları belgelerle açıklaması

D) Olayların yalnızca ekonomik boyutunu ele alması

E) Yazısız belgelere yer vermemesi

 

6.

I. Madenden eşya yapımı

II. Yazının kullanımı

III. Ateşin kontrol altına alınması

IV. Toprak eşyaların yapımı

gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I- II- III- IV B) III- II- I- IV C) IV- III- I – II   D) III- IV- I- II E) II- IV- III- I

 

7. Tarih öncesine ait olduğu belirlenen bir kazı merkezinde, uygarlık gelişimi doğru sırayla yaşandığına gö­re, en üstte ve en altta hangi dönemlerin izlerine rast­lanır?

En üst En alt

A) Cilalı Taş – Bakır

B) Bakır – Tunç

C) Demir – Yontma Taş

D) Tunç – Cilalı Taş

E) Yontma Taş – Demir

 

8. Tarihteki olayların incelenmesinde çeşitli kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’nun tarih çağlarının incelenmesinde daha önceliklidir?

A) Asurlu tüccarlara ait yazılı belgeler

B) Mağara duvarlarına yapılmış resimler

C) Toprak altında kalmış mimari kalıntılar

D) Kazılardan çıkarılan silahlar

Mezarlarda bulunan eşyalar

 

9. Tarih devirlerinin birbirinden ayrılmasında evrensel nite­likteki olaylar rol oynarken, aynı ölçünün tarih öncesini birbirinden ayırmada kullanılması mümkün değildir.

Tarih öncesi devirlerin birbirinden ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi ayırıcı etkendir?

A) Hayvanların günlük hayatta kullanılmaya başlanması

B) Üretimde tarımın öncelikli olarak yer alması

C) insanların eşya yapımında kullandığı hammad­delerin türü

D) Ateşin kontrol altına alınması

E) Ticarette değişim aracı olarak paranın kullanılması

 

10. Tarih bilimi, olayları;

– Tarih Öncesi Devirler

– Tarih Devirleri

olarak iki bölümde incelemektedir.

Bu belirlemede etken olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazının bulunması

B) Yerleşik hayata geçilmesi

C) Madenlerin işlenmesi

D) Ateşin kullanılması

E) Üretici hayatın başlaması

 

11. Tarih kaynaklarını oluşturan metinleri anlamak için yazıları okumak yetmez; o dilin iyi bilinmesi gerekir.

Kaynakları dil açısından ‘inceleyen ve yorumlayan bilim dalı hangisidir?

A) Filoloji B) Epigratya   C) Nümizmatik D) Paleografya   E) Diplomatik

 

12. Tarih öncesi devirlerde insanlar arasındaki ekonomik ilişkiler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

A) Değiş- tokuş usulünün kullanıldığı

B) Çanak- çömleğin önemli olduğu

C) Paranın kullanıldığı

D) Tarımsal çalışmaların yapıldığı

E) Üretime geçildiği

 

13.

I. Türkiye Tarihi

II. Ortaçağ Tarihi

III. Kültür Tarihi

IV. Politika Tarihi

V. Eski Önasya Tarihi

Yukarıda verilen tarih türlerinden hangileri zaman ve mekâna değil, belli bir konuya yönelik olarak hazır­lanmıştır?

A) III.IV B) l,V C) III, V   D) II, III E) I, II

 

14. Tarih çağlarının değişiminde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göçlerle uygarlıkların etkilenmesi

B) Büyük dinlerin etkinlik mücadelesi

C) Merkezi krallıkların yıkılması

D) Kalıcı eserlerin yapılması

E) Etkinliği uzun dönemleri kapsayan olayların yaşanması

 

15.

I. Miladi Takim

II. Rumi Takvim

III. Celali Takvim

IV. On İki Hayvanlı Takvim

V. Hicri Takvim

Yukarıda Türk topluluklarının günümüze kadar kullandık­ları takvim türleri verilmiştir.

Takvimlerin kullanılışlarının kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I-II-‘III-IV-V

B) IV-V-III-II-I

C) II- IV- I- V-lll

D) V- IV- II- ll-l

E) III-II-IV-V-I

 

16. M.Ö 112 yılının yüzyıl olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) MÖ. I. yüzyılın ilk çeyreği

B) MÖ. I. yüzyılın ikinci çeyreği

C) MÖ. I. yüzyılın ikinci yarısı

D) MÖ. II. yüzyılın ilk yarısı

MÖ. II. yüzyılın ikinci yarısı

 

17.  “Sultan II. Abdülhamit’e bir bakıyorsunuz bazı tarihçiler Ulu Hakan deyip göklere çıkartıyor bazdan ise Kızıl Sultan deyip yerden yere vuruyor. Adeta tarihçiler taraf tutan bir yargıç gibi hareket ediyor”

Yukarıda verilen bilgilerde tarihçilerin tarih biliminin özelliklerinden hangisiyle çelişir nitelikte davrandıkları söylenebilir?

A) Yer ve zaman belirtme

B) Farklı kaynaklardan yararlanma

C) Olayların meydana geldiği günün şartlarında değerlendirme

D) Objektif olma

E) Neden-sonuç ilişkisini göz önünde bulundurma

 

18.  “Evet belki bu konuda haklı olabilirsiniz ama unutmayın ki bir tarihi olayın daha iyi anlaşılıp yorumlanabilmesi için üzerinden en az 50 yıl geçmelidir” diyen bir tarihçi bu açıklamasıyla aşağıdakilerden hangisine ulaşmak istemektedir?

A) Toplumda tarih bilincinin yerleşmesini hızlandırmak

B) Tarih biliminin doğruluğunu sağlamak

C) Tarafsızlığı ortadan kaldırmak

D) Tarihi bilginin gelişimini beklemek

E) Tarihi bilginin günümüz değer yargılarıyla yorumlanmasını sağlamak

 

19. İnsanoğlunun yaşam serüveni içinde Cilalı Taş Devri’nin büyük önemi bulunmaktadır. Bu devirde insanlar tarımsal üretimi başlatmış ve hayvanları evcilleştirmiştir.

Yukarıdaki durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?

A) Yerleşik hayata geçilmesi

B) Özel mülkiyetin yaygınlaşması

C) İklim şartlarının elverişsiz olması

D) Ticari faaliyetlerin başlaması

E) Göçebe yaşantının yaygın olması

 

20.

I. Türklerin önemli ticaret yollarına sahip olması – Coğrafi Keşifler’in yapılması

II. Mısır’ın ekonomik açıdan zenginliği – Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferine çıkması

III. Fransız İhtilali ile ulusçuluk akımlarının yayılması – Çok uluslu imparatorlukların yıkılışının hızlanması

IV. Skolastik Düşüncenin yaygınlaşması -Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması

V. Türklerin İslâm Dini’ni kabulü – İslâm Dini’nin geniş alanlara yayılması

Tarihi olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi vardır yargısını yukarıda verilenlerden hangisi doğrulamaz?

A)I B) II C) III D) IV E)V

 

21. Ele geçirdiğimiz buluntularda bu bölgede tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin yanı sıra madenin de işlendiğini görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında yerleşim yeri hakkında;

I, Yerleşik yaşama geçildiği

II. Temel geçim kaynağının tarım olduğu

III. Üretim faaliyetlerinde bulunulduğu

yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız   D) I ve II E) I ve III

 

22. “Mezopotamya Uygarlığını kuranlar ile Orta Asya uygarlığını meydana getirenler aynı topluluktur….” tezini savunan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini öncelikli bir kanıt olarak ileri sürebilir?

A) Her iki bölgenin coğrafi yapılarının birbirine benzemesini

B) Her İki uygarlığın temel geçim kaynaklarının tarımsal faaliyetler olmasını

C) Yazılı belgelere ilk kez Mezopotamya’da rastlanılmasını

D) Her iki yerde ele geçirilen buluntuların birbirine benzemesini

E) Her iki bölgenin de dış istilalara açık olmasını

 

23. Yargı : Yaşanmış olaylar yaşanacak olanların aynasıdır

Yukarıdaki yargıdan hareketle geçmişteki istenmeyen olayların günümüzde de görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle öncelikli olarak açıklanabilir?

A) Olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisinin kurulmasıyla

B) Geçmişteki olayların günümüzü etkilemesiyle

C) Tarihi olayların iyi tahlil edilmesiyle

D) Geçmişte yaşanan olaylardan ders alınmamasıyla

E) Olayların taraflı bir şekilde değerlendirilmesiyle

 

25. Durum : İnsanoğlu Cilalı Taş Devri’yle beraber yerleşik yaşama geçmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen duruma bağlı olarak ortaya çıkan bir gelişme değildir?

A) Sınıf farklılıklarının oluşması

B) Özel mülkiyetin ortaya çıkması

C) Ticari faaliyetlerin başlaması

D} Üretim faaliyetlerinin yaşanması

E) Tüketici yaşamın yaygınlaşması

 

26. 1990 yılında yapılan bir tarihi sempozyumda Osmanlı Dönemine ait ilk paranın Orhan Bey döneminde basıldığı söylenmişse de bundan on sene sonra yapılan bir konferansta ilk Osmanlı parasının Orhan Bey değil onun babası Osman Bey tarafından bastırıldığı kanıtlanmıştır.

Yukarıdaki bilgilerde tarihi bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Kesin ve değişmez nitelikte olmaması

B) Tarafsızlık ilkesine sahip olması

C) Yazısız ve yazılı kaynaklardan faydalanılarak elde edilmesi

D) Sebep – sonuç ilişkisiyle gelişmesi

E) Değer yargılarıyla açıklanması

 

27. I.Dünya Savaşının çıkış sebeplerini araştıran bir tarihçinin XVIII. yüzyılda Avrupa’da Sanayi Devrimi sonucunda meydana gelen gelişmeleri incelemesi tarih biliminin aşağıdaki hangi özelliğinin dikkate alındığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir?

A) Tarihi olayların meydana gelmesinde coğrafi şartlar etkilidir.

B) Tarihi olaylar takrarlanamaz.

C) Tarihi olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi bulunmaktadır.

D) Tarihi olaylar olayın yaşandığı çağın şartlarına göre değerlendirilmelidir.

E) Tarihi olaylar geçmişe aittir.

 

28. Anadolu’nun tarihini aydınlatan bazı merkezlerde ele geçirilen buluntular aşağıda belirtildiği gibidir:

Gordion : El sabanları, değirmen taşları

Tuşpa : Kayalar içine oyulmuş mezarlar ve bu mezarlar

içinde bulunan madenden kap-kaçaklar, boğa ve geyik heykelleri

Yalnızca bu buluntulardan hareketle Anadolu hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ticari ilişkiler gelişmiştir.

B) Yerleşik yaşama geçilmiştir.

C) İkinci hayatın varlığına inanılmaktadır.

D) Sanatsal faaliyetlerde bulunulmuştur.

E) Üretici yaşama geçilmiştir.

 

29. Tarihçiler tarihi Sümer’de başlatır. Bunun açıklaması olarak da yazı Sümer’de bulunmuştur derler. Yazının bulunmasından Önceki dönemlere ise Tarih Öncesi Devir denilir. Bu dönemlerin aydınlatılmasında arkeolojik kazılar sonucunda ele geçirilen buluntuların büyük rolü vardır. Yalnızca yukarıdaki bilgiler:

I. Tarihi devirlere ilk giren Sümerler’dir.

II. Yazının bulunmasından önceki dönemleri aydınlatacak kaynaklar bulunmamaktadır.

III. Tarh öncesi dönemlerde yazılı kaynaklara rastlanma maktadır.

IV. Arkeoloji tarih öncesi dönemleri aydınlatan önemli bir

bilim dalıdır.

yargılarından hangisini veya hangilerini doğrulamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III   D) II ve IV E) III ve IV

 

30. “Ele geçirdiğimiz buluntuları iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorsak derhal Paleografya, Epigrafya ve Nümizmatik uzmanlarının buraya gelmesi lazım….” Yukarıda sözü geçen kazı bölgesinde;

I. Kil tabletler

II Madenden yapılmış kap – kaçaklar

III. Paralar

IV. Kitabeler

V. Duvar resimleri

gibi buluntuların hangilerine rastlanılmış olunabilir?

A) I, III ve IV B) I, III ve V C) II, III ve IV   D) II, III ve V E) III, IV ve V

 

31. Cilalı Taş Döneminin anıt – mezarları olarak bilinen Dolmen ve Menhirlerde ele geçirilen buluntularda kap kaçaklara, süs eşyalarına ve taştan yapılmış baltalara rastlanılması aşağıdakilerden hangisinin öncelikli bir göstergesi olarak kabul edilebilir?

A) Özel mülkiyet kavramının ortaya çıktığının

B) ikinci bir hayatın varlığına inanıldığının

C) Yerleşik yaşama geçildiğinin

D) Madenlerin işlendiğinin

E) Hayvanların evcilleştirildiğinin

 

32. Yontma Taş Devri’nde buzulların doğayı kaplamış olmasından dolayı insanlar, mağara ve ağaç kovuklarında yaşamlarını sürdürmüşler, avcılık ve toplayıcılık yaptıklarından göçebe olarak yaşamışlar, mağara duvarlarına gündelik yaşamlarını yansıtan resimler çizmişlerdir. Devrin sonlarına doğru ateşten faydalanılmasıyla uygarlık alanında önemli bir adım atılmıştır.

Yukarıdaki bilgiler Yontma Taş Devri İnsanları için aşağıdakilerden hangisinin savunulmasına kaynak teşkil etmez?

A) Sanatsal faaliyetlerde bulunmuşlardır.

B) Tüketici bir yaşam sürdürmüşlerdir.

C) Tabiat şartları yaşamlarını doğrudan etkilemiştir.

D) Zamanla yerleşik yaşamı benimsemişlerdir.

E) Ateşi kontrol altına almışlardır.

 

33. Mezopotamya’da Cilalı Taş Devrine ait bir yerleşim bölgesinde

– Seramik kaplara

– Saban demirlerine

– Bitki liflerinden yapılmış giysilere

– Maden ve bakırdan yapılmış baltalara

rastlanılması bu yerleşim bölgesi için aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz?

A) Ticaret yapmaktadırlar.

B) Ateşten istifade etmektedirler.

C) Toprak işlenmeye başlanmıştır.

D) Madenleri işlemeyi bilmektedirler.

E) Doğadan yararlanarak günlük hayatlarını kolaylaştırmaktadırlar.

 

34. Tanım : Kitabeler bilimi olan Epigrafya taşlar üzerine yazılan yazılan okuyarak inceler.

Bu tanım paralelinde bir Epigrafya uzmanının öncelikli olarak:

I. Sosyoloji

II. Nümizmatik

III. Paleografya

IV. Filoloji

V. Antropoloji

bilim dallarından hangisinden veya hangilerinden istifade etmesi beklenir?

A) Yalnız lil B) I ve II C) III ve IV   D) I, II ve IV E) I, II ve V

 

35. İyi bir tarihçi bir konuyu araştırırken günün siyasi ve ekonomik baskılarından uzak durarak titiz, doğru ve olayın geçtiği zamanın şartlarını gözönünde bulundurarak araştırma yapar.

Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir tarihçide olması beklenemez?

A) Objektiflik B) Gerçekçilik C) Gelenekselcilik     D) Tutarlılık E) Araştırmacılık

 

36. Tanım : İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek sebep -sonuç ilişkisi İçinde belgelere dayanarak inceleyen ve aktaran bilim dalına “tarih” denir.

Yukarıda verilen tanımda tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Geçmiş devirlerin aydınlatılması

B) Olayların geçtiği yerin belirtilmesi

C) Belgelerden yararlanılması

D) Olayların tarafsız değerlendirilmesi

E) Olayların geçtiği zamanın belirtilmesi

 

37.
I. Olayın meydana geldiği günün koşullarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmak

II Olayın aydınlatılmasında farklı kaynaklardan yararlanmak

III. Olayı değerlendirirken kişisel yorum ve yargılara ağırlık vermek

IV. Olayın meydana gelmesinden önceki gelişmeleri incelemek

V Olayların yorumlanmasında tarafsız olmak

Yukarıda verilenlerden hangisi tarihi bir olayın doğru bir şekilde değerlendirilmesinde başvurulan yollar arasında gösterilemez?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

38. Tarih öncesi dönemi aydınlatan bir merkezde yapılan kazılar sonucunda aşağıdaki buluntulardan hangisine kesinlikle rastlanılamaz?

A) Ticari antlaşmalara

B) Duvar resimlerine

C) Kilden yapılmış kap kaçaklara

D) Hayvan iskeletlerine

E) Taş baltalara

 

39. Yapılan kazılar sonucunda elde ettiği buluntularla bir yerleşim bölgesinde yerleşik yaşama geçildiğini savunan bir arkeolog bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini İleri süremez?

A) Tuğla ve kerpiç parçalarını

B) Saban demirlerini

C) Demirden yapılmış kesici aletleri

D) Tapınak kalıntılarını

E) Tahıl tanelerini

 

41.

I. Türklerin önemli ticaret yollarına sahip olması – Coğrafi Keşifler’in yapılması

II. Mısır’ın ekonomik açıdan zenginliği – Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferine çıkması

III. Fransız İhtilali ile ulusçuluk akımlarının yayılması – Çok uluslu imparatorlukların yıkılışının hızlanması

IV. Skolastik Düşüncenin yaygınlaşması -Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması

V. Türklerin İslâm Dini’ni kabulü – İslâm Dini’nin geniş alanlara yayılması

Tarihi olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi vardır yargısını yukarıda verilenlerden hangisi doğrulamaz?

A)I B) II C) III D) IV E)V

 

42. 1990 yılında yapılan bir tarihi sempozyumda Osmanlı Dönemine ait ilk paranın Orhan Bey döneminde basıldığı söylenmişse de bundan on sene sonra yapılan bir konferansta ilk Osmanlı parasının Orhan Bey değil onun babası Osman Bey tarafından bastırıldığı kanıtlanmıştır.

Yukarıdaki bilgilerde tarihi bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Kesin ve değişmez nitelikte olmaması

B) Tarafsızlık ilkesine sahip olması

C) Yazısız ve yazılı kaynaklardan faydalanılarak elde edilmesi

D) Sebep – sonuç ilişkisiyle gelişmesi

E) Değer yargılarıyla açıklanması

 

43. “Mezopotamya Uygarlığını kuranlar ile Orta Asya uygarlığını meydana getirenler aynı topluluktur….” tezini savunan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini öncelikli bir kanıt olarak ileri sürebilir?

A) Her iki bölgenin coğrafi yapılarının birbirine benzemesini

B) Her İki uygarlığın temel geçim kaynaklarının tarımsal faaliyetler olmasını

C) Yazılı belgelere ilk kez Mezopotamya’da rastlanılmasını

D) Her iki yerde ele geçirilen buluntuların birbirine benzemesini

E) Her iki bölgenin de dış istilalara açık olmasını

 

44.

I. Ateşin denetim altına alınarak kullanılması

II. Tekerleğin icad edilmesi

III. Alet yapımının geliştirilmesi

Yukarıda verilen gelişmeler bir bütün olarak insanoğlunun hangi alanda ilerlediğini kanıtlamaktadır?

A) Siyasi Örgütlenme B) Uygarlık C) Ulaşım   D) Korunma E) Ekonomi

 

45. Tarihi bir olayın tarihi çağların başlangıcı sayılabilmesi aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?
A) Evrensel boyutta etkili olarak köklü değişikliklere yol açmasıyla

 

B) Ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandırmasıyla

 

C) Ulusların karşılıklı etkileşimi ile ortaya çıkmasıyla

D) Yazının bulunmasından sonraki dönemlerde gerçekleşmiş olmasıyla

E) Belirli toplumların ihtiyacına cevap vermesiyle

 

46. Tarihi bir olayın araştırılmasında aşağıdakilerden hangisi, değerlendirmeye alınamayacak bir özelliktir?

A) Toplumların yaşadığı coğrafi bölge

B) Toplumların maddi ve manevi Özellikleri

C) Olayları açıklayan kesin kural ve kanunlar

D) Olaylarla ilgili arkeolojik bulgular

E) Olayın meydana geldiği zamanın koşulları

 

47. Tarihi olayları inceleyen bir araştırmacıdan öncelikle objektif olması beklenir. Böylelikle kişi tarihi olayları tarafsız bir şekilde değerlendirebilir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bir araştırmacının objektif olmasını olumsuz yönde etkiler?

A) Birinci elden kaynaklara başvurma

B) Olayı meydana geldiği günün koşullarında değerlendirme

C) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanma

D) Olayın meydana geldiği zaman ve yeri gözönünde bulundurma

E) Milli duyguların tarihi yorumları yönlendirmesine imkan tanıma

 

48. Aşağıdakilerden hangisi, “Tarih biliminin” tanımlarından biri değildir?

A) Milletlerin hafızasıdır.

B) “Biz kimiz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz?” sorularını cevaplandıran bilimdir.

C) Geçmişin karanlığına ışık tutar.

D) Geçmişteki olayları, yaşadığımız dönemin şartlarıyla inceleyen bilimdir.

E) Yaşanmış, denenmiş, geçmişte kalmış olayların birikimidir.

 

49. Aşağıdaki buluntulardan hangisi Paleografya biliminin ilgi alanına girmez?

 

A) Orhun Abideleri

 

B) Tarım aletleri

C) Paralar

D) Kil tabletler

E} Kadeş Antlaşması

 

50. Mezopotamya’da insanlar tarihi çağlara girerken Orta Asya’da demir çağı Avrupa’da ise hala Cilalı taş dönemi yaşanıyordu.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Orta Asya daha gelişmiş bir uygarlığa sahiptir.

B) Avrupa’da tarih çağları Orta Asya’dan geç başlamıştır.

C) En uzun dönem Cilalı taş devridir.

D) Çağların başlangıçları bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

E) ilk defa yazı Avrupa’da icat edilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.