Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 19

Ders: Tarih 9

Ünite : Tarih Bilimi

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 19

 

1. Birçok bilim gibi, tarih bilimi de başka bilimlerle yardımlaş­ma ilişkisi içerisinde konuları inceler.

Aşağıdaki bilimlerden hangisi, tarih biliminin doğru­dan kullandığı bilimlerden değildir?

A) Mühür bilimi B) Tıp   C) Filoloji D) Diplomatik   E) Sosyoloji

 

2. Geçmişten günümüze kalan tüm belgeler tarihin kaynağı­dır ve yazılı- yazısız olarak iki guruba ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklardan biri de­ğildir?

A) Kitabeler B) Şecereler   C) Mühürler D) Paralar   E) Anıtlar

 

3. Kaynakların yetersiz olduğu durumlarda, hükümdar­ların kronolojik sıralamasının doğru olarak belirlen­mesinde, özellikle aşağıdaki bilimlerden hangisine başvurulur?

A) Nümizmatik B) Epigrafya   C) Etnografya D) Paleografya   E) Filoloji

 

4.

– Göktürkler’in Orhun yazıtlarını

– Hititler’in yıllıklarını

– Mısırlılar’ın dikili taşlarını

incelemek isteyen bir araştırmacı, aşağıdaki bilimler­den hangisine gereksinim duymaz?

A) Paleografya B) Epigrafya   C) Kronoloji D) Filoloji  E) Antropoloji

 

5. Hititliler’in Mısırlılarla MÖ. 1296–1280 yılları arasında Kuzey Suriye egemenliği için yaptıkları savaş sonunda Kadeş Antlaşması imzalanmış; bu anlaşmada iki taraf da kendi dil ve yazıları ile tabletler hazırlamışlardır.

Yukarıdaki bilgilere ulaşırken aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Nümizmatik B) Paleografya   C) Coğrafya D) Kronoloji   E) Filoloji

 

6. Tarih devirlerini birbirinden ayıran olaylar, geniş boyutlu ve evrensel niteliktedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu olaylar arasında gösterile­mez?

A) İstanbul’un fethi B) Yazının bulunması   C) Kavimler Göçü D) Madenlerin kullanılması   E) Fransız ihtilali

 

7. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin araştırma konusu olamaz?

A) Yönetim türleri

B) Kültürel özellikler

C) Savaşlar ve barışlar

D) Astronomik olaylar

E) Ekonomik gelişmeler

 

8. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili çalışmalar, tarih bili­minin ilgisi dışında kalır?

A) Teknik gelişmeler

B) Siyasal olaylar

C) Yeryüzü Sekileri

D) Büyük göçler

E) Hukukun gelişimi

 

9. Bir tarihçi, araştırma yaparken farklı kaynaklara başvur­malıdır.

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Araştırmayı kolaylaştırmak

B) Olayları belgelendirmek

C) Objektif bilgiler elde etmek

D) Olayları kronolojik sıraya koymak

E) Diğer araştırmacılara kaynak oluşturmak

 

10. Tarih biliminin konuları arasında;

I. Geçmişte yaşanan büyük göçler

II. Ay tutulmasının tespiti

III. Hayvanların evcilleştirilmeye başlanması

IV. Akarsuların oluşması

V. Güneş yılı takviminin düzenlenmesi

gelişmelerinden hangileri yer almaz?

A) I ve II B) I ve III   C) III ve V D) IV ve V   E) II ve IV

 

11. Yazılı belgeleri yazısız belgelerden daha öncelikli konuma getiren özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlığın gelişimini tanımlaması

B) Sanat değeri taşıması

C) İnsanlar tarafından oluşturulması

D) Tarih devirlerini aydınlatması

E) Kesin bilgiler içermesi

 

12. Cilalı Taş Devri’nde insanların, üretici toplum konumuna ulaşmaları, zamanla üretimin tüketimden fazla olmasını sağlamıştır.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisini başlat­mıştır?

A) Bakırın işlenmesini B) Doğaya bağımlılığı   C) Ticarette canlanmayı D) Büyük göçleri   E) Tek tanrılı dinlerin çıkmasını

 

13. Yapılan bir arkeolojik kazıda en üst tabakadan aşağıya doğru sırasıyla; demir, tunç, bakır, toprak ve taştan yapıl­mış araç ve gereçlere rastlanmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden çıkartılabilecek doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk işlenen maden tunç olmuştur.

B) Maden devrinden sonra Cilalı Taş devri yaşanmıştır.

C) En eski araç- gereçler topraktan yapılmıştır.

D) Öncelikle maden devri yaşanmıştır.

E) Uygarlık gelişimi kronolojik sırayla devam etmiştir.

 

14. Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri birlikte düşü­nüldüğünde;

I. Antlaşma metinleri

II. Yazılı kanunlar

III. Resim ve heykelcilik

IV. Para kullanımı

gelişmelerinden hangisi ya da hangileri her iki devir­de de görülmüştür?

A) I ve III    B) Yalnız II     C) I ve IV   D) Yalnız     III E) II ve IV

 

15. Toplumlara özellik kazandıran ortak bağların kökü geçmi­şe uzanmaktadır. Bu bilgiler topluma anlatılmalı ve geç­mişteki olaylar bilindiği kadarıyla günümüze nakledilerek gelecek aydınlatılmalıdır.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yar­gılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Geçmişini bilmeyenler geleceklerine yön veremezler.

B) Tarih, insanlığın ortak bağlarını ortaya çıkarır.

C) Tarih araştırmaları, değer yargılarının değişmediğini gösterir.

D) Tarihçi, geçmişle gelecek arsındaki süreci aydınlat­malıdır.

E) Geleceğin iyi değerlendirilmesi, geçmişin bilinme­sine bağlıdır.

 

16. Geçmişte yaşanmış olayların iyi anlaşılması, günümüzü iyi anlamamızda temel etkenlerden biridir.

Geçmişteki olayların günümüze sağlayacağı katkı, olayın daha çok hangi yönüyle ilgilidir?

A) Geçtiği yerin özellikleriyle

B) Neden ve sonuçlarıyla

C) Katılan insan sayısıyla

D) Dönemin doğal olaylarıyla

E) Günümüze yakınlığıyla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.