Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 20

Ders: Tarih 1

Ünite : Tarih Bilimi

Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  – Test 20

1. “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Ya­zan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir görünüm alır.”

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisi­nin önemini vurgulamıştır?

A) Tarafsız tarih anlayışının

B) Ulusal tarih bilincinin

C) Geçmişin yorumlanmasının

D) Kurtuluş Savaşı’nın

E) Türk askerlerinin kahramanlıklarının

 

2. Toplumlar ve medeniyetler arası kültür alışve­rişinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden de daha etkili olmuştur?

A) Yazı ve alfabe B) Pusula

C) Barut D) Takvim

E) Hukuk kuralları

 

3. insan toplulukları Neolitik Devir’e kadar yabani bitkiler toplayıp, avlanarak besinlerini temin et­mişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğal sonucudur?

A) Göçebe yaşam tarzının

B) Sosyal adalet anlayışının

C) Büyük sel baskınlarının

D) Kabileler arası mücadelelerin

E) Madenlerin tarımsal alanda kullanılmasının

 

4. Taşlardan ve madenlerden araçlar, pişmiş kilden yapılmış kaplar, mezarlar, heykeller, kabartmalar gibi maddi eserlere arkeolojik belgeler denir. Yontma Taş Devri’nde insanlar yaşadıkları mağa­ra duvarlarına hayvan resimleri çizmişlerdir. Fransa ve ispanya’daki mağaralarda bulunan re­simler insanları hayrete düşürecek şekildedir. Yine bu dönemde süs eşyası olarak fildişi ve ren geyiği boynuzundan yapılmış inciler, bilezik ve gerdanlıklar kullanılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanların mağaralarda yaşadıklarına

B) Bazı Avrupa ülkelerinde Yontma Taş Devri’ne ait kalıntılar bulunduğuna

C) Madenlerin yaygın olarak kullanıldığına

D) Süs eşyalarının yapımına önem verildiğine

E) Sanatsal faaliyetlerin geliştiğine

 

5. Avrupa Hun Devleti’ni araştıran bir tarihçi önce Germen, Roma ve Bizans belgelerini toplamış, Rua, Uldız Balamir, Attila dönemlerine göre sınıflamış ve incelemiştir. Ardından bu belgelerin bilgilerini inceleyerek elde ettiği bilgileri yazıya dökmüştür.

Buna göre, bu araştırmacı;

I. Kaynak arama II. Tasnif yapma (Sınıflandırma)

III. Tahlil yapma (inceleme)

IV. Tenkit yapma (Eleştirme)

V. Terkip yapma (Birleştirme)

gibi tarih biliminin metodlarından hangisine başvurmamıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 

Grafikte tarihi çağların uzunlukları ve başlangıçlarına neden olan gelişmeler belirtil­miştir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Günümüze doğru tarihi çağların sürelerinde azalma olmuştur.

B) ilkçağ diğer tarihi çağlardan daha uzun sür­müştür.

C) Ortaçağ’dan sonra Yeniçağ başlamıştır.

D) Yakınçağ, Yeniçağ’a göre daha uzun sürmüştür.

E) Toplumları etkileyen sosyal ve ekonomik olay­lar yeni devirler açılmasına neden olmuştur.

 

7. I. Yahudiler milattan 3760 yıl önce olduğuna inandıkları yaradılış gününü,

II. Eski Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı (MÖ 776),

III. Müslümanlar Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini (MS 622)

takvimlerine başlangıç olarak kabul etmişlerdir.

Yukarıdaki olaylarla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi söylenebilir?

A) Bütün takvimler güneş yılına göre düzenlen­miştir.

B) Toplumlar takvim kullanımında birbirlerinden etkilenmişlerdir.

C) Toplumlar kendilerini etkileyen önemli olay­ları takvim başlangıcı yapmışlardır.

D) Siyasal nitelikli gelişmeler takvim başlangıcı sayılmıştır.

E) Kutsal kitaplarda yer alan olaylar anlatılmıştır.

 

8. Bazı yazarlar; “Tarihin genellikle kazananların yazdığı, çifte standartların çokça çağrıştırıldığı bir öykü gibi olduğunu ileri sürmüşlerdir.” Bu yazarların aşağıdakilerden hangisinden şi­kayetçi oldukları savunulabilir?

A) Olayların nedenlerinin dikkate alınmamasından

B) Olaylann tarafsız olarak anlatılmamasından

C) Olayların geçtiği zamanın koşullarına göre açıklanmamasından

D) Okullarda tarih öğretimine önem verilmeme­sinden

E) Olayların sağlam kaynaklara-dayandırılma­sından

 

9. “Kendi tarihini öğrenmek, örnek almak ve sahip çıkmak milli bir görevdir. Tarihini unutan milletler, tarih sahnesinden silinirler, milliyetini unutur ve ihanet ederler.”

Mustafa Kemal Atatürk, bu sözleri ile aşağı­dakilerden hangisine değinmemiştir?

A) Milli bilincin oluşmasına

B) Geçmiş zaman hakkında bilgi sahibi olun­masına

C) Tarihten ders alınmasına

D) Tarihi olayların gözlemlenmesine

E) Tarih bilincinin kuvvetlenmesine

 

10. Tarihi olayların, araştırmasını ve öğretimini kolay­laştırmak düşüncesiyle zamana, mekana ve ko­nuya göre sınıflamalar yapılmıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu sı­nıflandırmaya uygun bir sıralama yapılmıştır?

 

  Konu Zaman Mekan
A) Uygarlık tarihi Kanuni Dönemi Türkiye tarihi
B) Eskiçağ tarihi Tıp tarihi Osmanlı tarihi
C) iktisat tarihi Fransa tarihi XX. Yüzyıl tarihi
D) Osmanlı eğitim sistemi Dünya tarihi Diplomasi tarihi
E) Yavuz Dönemi Dinler tarihi Ortaçağ tarihi

 

11. Tarihi olayların belirginliği, verilen zamanın net­liğine bağlıdır. Olayların günü, ayı, yılı, yüzyılı be­lirtilmiş ise olayın belirginliği artar. Tarihi olayların oluş zamanı belli değil ise o olayın netliği tartış­maya açık olur.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki olayların hangisinin oluş zamanı diğerlerinden daha belirgindir?

A) XVII. yüzyıl ıslahatlarında Avrupa’dan yarar­lanılmıştır.

B) II. Osman XVII. yüzyıl Osmanlı padişahların-dandır.

C) Coğrafi Keşifler XV. yüzyılın sonlarında başlamıştır.

D) Amerika XVI. yüzyılın başlarında keşfedilmiştir.

E) Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 yılında Mond­ros Ateşkes Anlaşması’nı imzalamıştır.

 

12. Tanım: Hicri Takvim, ay yılı esasına göre hazır­lanmıştır. Bu takvimde başlangıç Hz. Muham­med’in Mekke’den Medine’ye hicreti olan 622 tarihidir.

Durum: Türkiye Cumhuriyeti Hicri Takvimi kaldırıp 1 Ocak 1926 yılından itibaren Miladi takvimi kullanmaya başlamıştır.

Tanım ve durum değerlendirildiğinde aşağıda­ki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türkler tarih boyunca çeşitli takvimler kullan­mışlardır.

B) 1926 yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti islâm dünyasının lideri olmuştur.

C) Hicri Takvimi Türkler icad etmişlerdir.

D) Türklerin Müslüman olması Hicri Takvimi kul­lanmayı zorunlu kılmıştır.

E) Türkiye Cumhuriyeti bugün Hicri Takvimi kul­lanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.