Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 21

Ders: Tarih 1

Ünite : Tarih Bilimi

Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  – Test 21

1. Tarih, bir olaylar serisini değil insanların düşün­celerinin ifadesi olan sosyal gelenekleri konu edinir. Bunun yanında olaylara yön veren tarihin akışını değiştiren önder vasıflı şahısları da inceler. Tarihin kanunu diye bir kavram yoktur. Çünkü toplumların yok oluşu bir takım kanunlar gereği olarak değil şartların meydan okuyuşuna cevap veremedikleri içindir.

Yukarıda tarihin konusuyla ilgili verilen bil­gilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarih meydana gelmiş olaylardan çok olayın toplum üzerindeki etkileriyle ilgilenir.

B) Tarih olayları yönlendiren önemli kişileri konu edinebilir.

C) Tarih toplumların yaptığı kanunlarla ilgilenmez.

D) Tarih boyunca bir çok toplum zamanın şart­larına uyamadıkları için yok olmuşlardır.

E) Tarih toplumların geleneklerini konu edinir.

 

2. Cilalı Taş Devri insanları avcılık ve balıkçılığın yanın­da tarımsal faaliyetlere de başlamışlardır. Pişirilmiş topraktan kaplar yapmışlar ve hayvan beslemiş­lerdir. Tarımın gelişmesi, köy yaşantısının oluşması­nı sağlamış ve insanlar ilk kez küçük köyler kurarak topluluklar halinde yaşamaya başlamışlardır.

Yukarıdaki açıklamada Cilalı Taş Devri’yle ilgi­li aşağıdakilerden hangisine ait bilgi verilme­miştir?

A) Yerleşik hayata geçildiğine

B) Topraktan eşya yapıldığına

C) Günlük yaşantıda ateş kullanıldığına

D) Toplumsal hayatın başladığına .

E) Madenden dayanaklı aletler yapıldığına

 

3. Cilalı Taş Devri’nde;

– Tarım faaliyetlerinin başlaması

– Topraktan çanak-çömlek yapılması

– Bitki liflerinden elbiselerin dokunması

gelişmelerinin ortak sonucu olarak aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?

A) insanlar üretici konuma gelmiştir.

B) Göçebe hayat tamamen sona ermiştir.

C) Ticaret faaliyetleri başlamıştır.

D) Tarih çağları başlamıştır.

E) Maden Devri sona ermiştir.

 

4. Anadolu ve Mezopotamya’da medeniyet alanın­daki gelişmeler aynı dönemdeki diğer bölgelere oranla daha hızlı bir ilerleme göstermiş, ilk şehir devletleri “Tunç Devri”nde ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi buna etki eden en önemli faktördür?

A) Göç yolları üzerinde bulunmaları

B) Coğrafi koşulların gelişmeye elverişli olması

C) Savaşçı milletlerin bu ülkelerde yaşaması

D) İstilaya kapalı bölgelerde kurulmaları

E) Yeraltı kaynaklarının çok olması

 

5. Tarih öncesi devirlerin belirlenmesinde, insanların kullandıkları araç ve gereçler dikkate alınmıştır.

Buna göre;

I. Taştan araç-gereçlerin yapılması II. Ölülerin mumyalanarak mezarlara konulması

III. Tarım hayatının başlaması

IV. Demir ve tunçtan aletlerin yapılması

V. Takas usulü ve ticaretin başlaması

gelişmelerinden hangilerinin tarih öncesi devirlerin belirlenmesinde etkili olduğu söyle­nebilir?

A) I ve II B) I ve III C) III ve IV   D) IV ve V E) I ve IV

 

6. “Tarihi olaylar değerlendirilirken tarafsız olunma­lıdır.” diyen bir araştırmacının, bu durumun sağlanması için aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir?

A) Olayların sonuçlanmasını beklemelidir.

B) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma­lıdır.

C) Tarihi olayları günümüz şartlarına göre de­ğerlendirmelidir.

D) Tarihi olayları incelerken değişik kaynaklar­dan yararlanmalıdır.

E) Olayın geçtiği yerde araştırma yaparak yazılı ve yazısız kaynaklardan yararlanmalıdır.

 

7. Tarih öncesi devirlerde insanların tarımsal faali­yetlere başlamaları yerleşik hayata geçilmesini, ‘ateşin bulunması madenlerin işlenmesini sağla­mıştır. Soğuktan korunmak için ateşin yanında bitki liflerinden elbiseler yapmışlardır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi, “Ta­rih öncesi devirler” için geçerli değildir?

A) Yazıyı ilk kullananlar yerleşik uygarlıklardır.

B) Göçebe yaşantıdan yerleşik yaşantıya geçil­meye başlanmıştır.

C) Topraklar tarımsal faliyetlere açılmıştır.

D) Madenlerin işlenmesi ateşin bulunmasından sonra olmuştur.

E) Dokumacılık başlamıştır.

 

8. 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’nı Türkiye Selçuklularının kaybetmesiyle Anadolu’da başla­yan Moğol egemenliği yaklaşık yarım yüzyıl sür­müştür. Bu süre içerisinde Anadolu’nın ekonomik kaynakları Moğollar tarafından sömürülmüştür.

Yukarıdaki bilgilerden tarih biliminin;

I. Objektif olunması

II. Neden – sonuç ilişkisi

III. Yer ve zaman belirtilmesi

IV. Belgelere dayanılması

özelliklerinden hangilerinin bulunduğu kesin olarak söylenebilir?

A) I ve IV B) II ve IV C) II ve III   D) I ve III E) İli ve IV

 

9. Tarih öncesi devirlerde aşağıdaki buluşlardan hangisi medeniyetler arası etkileşimi artırmış­tır?

A) Ateşin bulunması

B) Tekerleğin icadı

C) Madenlerin bulunması

D) Savaş aletlerinin yapılması

E) Tarımsal faaliyetlerin başlaması

 

10. “Eski bir yerleşim merkezinde yapılan araştır­malar sonucunda, toprağın en alt katından en üst katına doğru sırasıyla taş, bakır, tunç ve demir­den yapılmış araç – gereçlere rastlanmıştır.”

Sadece bu bilgilere göre;

I. Demirin işlenmesi diğer madenlerden daha sonra öğrenilmiştir.

II. Tarım ve ticaret faaliyetleri gelişmiştir.

III. Uygarlaşma tarihsel gelişmeye uygundur.

IV. Dışarıdan gelecek istilalara açık bir yerleşim merkezidir.

yargılanndan hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?

A) I ve III B) II ve IV C) II ve III   D) III ve IV E) I ve IV

 

11. Tarihin konusunu oluşturan insan topluluklarının geçmişteki bütün faaliyetleri, gelişmeleri, top­lumlar arasındaki her türlü ilişkileri süreklilik gös­termektedir.

Tarihi olayların birbirini etkilemesi aşağıdaki-lerden hangisine önem verilmesine yol açmış­tır?

A) Yer ve zaman kavramının belirtilmesine

B) Neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesine

C) Olayların belgelendirilmesine

D) Olayların üzerinden belirli bir süre geçmesine

E) Tarafsızlığın sağlanmasına

 

12. Çanakkale’nin İntepe bucağı yakınlarında bulu­nan Truva kalıntıları, burada üst üste kurulmuş dokuz şehrin varlığını ortaya çıkarmıştır, ilk beş şehir Bakır Devri’ne ait olup, kuruluş tarihleri M.Ö.3000-2000 yıllarına uzanmaktadır. Bu döne­me ait kazılarda kerpiç yapılar, vazolar, testiler, kadehler bulunmuştur.

Bütün Ege bölgesinde benzer özelliklerde bu­luntulara rastlanması, Truva kültürüyle ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Geniş bir bölgeye yayıldığının

B) Yerleşik kültüre yeni geçildiğinin

C) Bölgede ticaret faaliyetlerin ilerlediğinin

D) Hititlerden etkilendiklerinin

E) Bölgenin Demir Devri’nden itibaren yer­leşime açıldığının

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.