Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları – Test 23

Ders: Tarih 9

Ünite : Tarih Bilimi

Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları  –  Test 23

1. İnsan toplumlarının ilk bilgi kaynağı tarihtir.

Aşağıdakilerden hangisi, tarihe, “bilimlerin temeli” özelliğini kazandırır?

A) Pozitif bilim olması

B) Tarih bilimindeki bilgi birikimi

C) Neden-sonuç ilişkisi

D) Sosyal bilimlerden biri olması

E) Yardımcı bilimlerden yararlanması

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, tarihi olay niteliği taşı­maz?

A) Kültürel alanda gelişmelerin olması

B) Geçmişin deneyimiyle, geleceğe yorum getirilme­si

C) Toplumlar arasında savaşların olması

D) Yazılı yasaların yapılması

E) Keşif ve icatların gelişiminin belirlenmesi

 

3. Yapılan kazılar sonunda; Burdur-Hacılar’da bulu­nan bir heykelciğin, Konya-Çatalhöyük’ te bulu­nan bir mozaik parçasının, Gordion’da bulunan, seramik bir vazonun yaşını belirleyerek, tarih bi­limine yardımcı olan bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diplomasi B) Meskûkât

C) Etnoloji D) Kimya

E) Antropoloji

 

4. Tarihi olayların neden ve sonuç bağlantısının belir­lenmesi gereklidir.

 

Bu konuda tarih, siyasal alanda kendisine yar­dımcı bilimlerin hangisinden etkin biçimde yarar­lanır?

A) Arkeoloji B) Diplomatik

C) Epigrafya D) Paleografya

E) Nümizmatik

 

5. Asur kitabeleri üzerinde inceleme yapan bir İlk­çağ tarihçisi aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerin hangisinden yararlanma gereği duymaz?

 

A) Filoloji B) Paleografya

C) Nümizmatik D) Epigrafya

E) Coğrafya

 

6. Maden döneminde ve llkçağ’da görülen siyasi yapı­lardan biri de şehir devletleridir. Etrafı sağlam surlar­la çevrili olan şehir devletlerinin başında yönetme gücünü tanrıdan aldığını söyleyen krallar bulunurdu.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya ters dü­şen bir ifadedir?

A) Şehir devletleri savunma amaçlı surlarla çevrili­dir.

B) Dinsel kaynaklı monarşiler kurulmuştur.

C) Şehir devletlerinin ilk örnekleri maden dönemine aittir.

D) ilkçağın ilk siyasi yapısı şehir devletleridir.

E) Madenlerin kullanılması siyasi yapılanmayı sağ­lamıştır.

 

7. Tarihin; tarih öncesi ve tarih çağları olarak belir­lenmesinde aşağıdaki hangi olay etken olmuş­tur?

A) İsa’nın doğumu

B) Yazının icadı

C) Ateşin bulunması

D) Alfabenin bulunması

E) İlk yazılı yasalar

 

8. Tarih öncesinde genelde ilk dönemlerde göçebe yaşam tarzı yaygındır. Bunun sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söyle­nebilir?

A) Krallıkların kurulması

B) Madenlerin eritilerek kullanılması

C) Ateşin kullanılması

D) Üretimin başlaması’

Yazının kullanılması

 

9. Tarihi olayların öğrenimini ve araştırılmasını kolay­laştırmak için, tarih zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir?

A) Türkiye Tarihi B) Sanat Tarihi

C) Tıp Tarihi D) Yeniçağ Tarihi

E) İslam Tarihi

 

10. İnsanlar, Yontma taş Devri’nde mağara ve kaya sığınaklarını mesken olarak kullanmışlardır.

Bu devirde başardıkları ikinci büyük gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateşin keşfedilmesi

B) Buğdayın yetiştirilmesi

C) Hayvanların evcilleştirilmesi

D) İlk köy kültürlerinin ortaya çıkması

E) Keten-kenevir üretilmesi

 

11. Toprakların tarıma açılması aşağıdaki oluşumlar­dan hangisinin gerçekleşmesinde etkili olma­mıştır?

A) Ticaret yapılması

B) Köleci toplumun oluşması

C) işbölümünün ortaya çıkması

D) Dinsel inançların ortaya çıkması

E) Yerleşim birimlerinin oluşması

 

12. İnsanlık, bugünkü uygarlığa yönelmeye Cilalı taş ça­ğında başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu yönelişin belirtile­rinden biri değildir?

A) Kalıcı kültürün başlaması

B) Yerleşik düzene geçilmesi

C) Ateşin bulunması

D) İnsanın üreticiliğe geçmesi

E) İşbölümü ve işkollarının doğması

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağ’da uygarlığın ge­lişmesi yolunda gerçekleşen olaylardan biri de­ğildir?

A) İsa’nın doğumu

B) Yazının bulunması

C) Yunan şehirlerinde demokrasinin uygulanması

D) Akdeniz’de ticaret ve koloniciliğin başlaması

E) İskender’in Asya Seferi

 

14. Bir tarihçi hazırlayacağı eserde, kaynakların incelen­mesinden elde edilen doğru bilgilere dayanmalıdır. Kesin bilgi ile muhtemel bilginin ayırımını açıkça yapmalı, başkasının kendisini kontrol etmesine im­kan sağlamalıdır.

Bu bilgilere bakılarak bir tarihçide bulunması ge­reken özelliklerden hangisine değinildiği söyle­nebilir?

A) Neden-sonuç bağlantısı kurması

B) Olayları, olayların yaşandığı zamana göre değer­lendirilmesi

C) Belgelere dayanması

D) Yardımcı bilimlerden yararlanması

E) Olayların yorumunu yapmaması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.