Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevap Anahtarı – Test 17

Ders: Tarih 1

Ünite : Tarih Bilimi

Konu : Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevapları

Tarih Bilimi Ünitesi Test Soruları ve Cevap Anahtarı – Test 17

1. “Bir tarihi olay kendisinden önce ve sonra mey­dana gelen gelişmelerden tamamen bağımsız ola­maz” tezini savunan bir araştırmacının aşağıdakilerden hangisini vurgulamaya çalıştığı söyle­nebilir?

A) Tarihi olayların öznesinin insan olduğunu

B) Tarihi olayların aynı sebeplere bağlı olarak oluştu­ğunu

C) Tarihi gelişmeler arasında sebep-sonuç bağlantısı bulunduğunu

D) Tarih araştırmalarında deney ve gözlem yapılamaya­cağını

E) Tarih biliminin fen bilimlerinden farklı çalışma yön­temlerine sahip olduğunu

 

2. Tarih öncesi dönemlerde yaşayan toplulukların mağara duvarlarına çizdikleri resim ve figürler önemli bilgi kaynaklarıdır.

Buna göre tarih araştırmaları sırasında mağara figürlerinin incelenmesiyle;

I. Toplumların yaşam biçimleri

II. Toplumların ekonomik uğraş alanları

III. Farklı toplumlarla etkileşim içinde olup olmadıkları bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

3. Tarih araştırmacıları çalışmaları sırasında çeşitli bilim dallarından yararlanır.

Buna göre;

I. Paleografya IV. Yazı bilimi

II. Arkeoloji V. Yazıt bilimi

III. Epigrafya VI. Kazı bilimi

şeklinde verilen bilim dalları ve konularıyla ilgili olarak aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

A) I ve IV B) I ve V C) I ve V

II ve VI II ve VI II ve IV

III ve V III ve IV III ve VI

D) I ve VI E) I ve VI

II ve IV II ve V

III ve V III ve IV

 

4. Kronoloji bilimi tarihi olayların oluş zamanlarını tespit ederek, aralarında sebep-sonuç ilişkisi kurulmasını sağlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçek­leşme zamanının diğerlerine göre daha belirgin olduğu söylenebilir?

A) TBMM, 1929 yılında Cumhuriyet rejimini kabul etmiştir.

B) Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 tarihinde başla­mıştır.

C) Para, Lidyalılar tarafından MÖ 700 tarihinde kul­lanılmaya başlanmıştır.

D) TBMM 23 Nisanda açılmıştır.

E) Lozan Barış Antlaşması Temmuz 1923’te imzalan­mıştır.

 

5. Fen bilimleri, araştırmalarında deney ve gözlem yapma imkanına sahipken, tarih biliminin bu tür çalış­ma yöntemlerini kullanamadığı görülür.

Buna göre tarih biliminin araştırmalar sırasında deney ve gözlem yöntemlerini kullanamaması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Tarihi olayların tekrarlanamamasının

B) Sebep-sonuç bağlantısının varlığının

C) Kaynak arama konusunda zorluk yaşanmasının

D) Yazılı belgelerin yeterli olmamasının

E) Tarihi olayların insanlar tarafından meydana getiril­mesinin

 

6. Tarih öncesi dönemde yaşamış bir topluluğa ait yer­leşim merkezinde yapılan kazılarda topraktan çanak-çömleklere, demirden mızrak uçlarına ve insan kemik­lerine rastlanmıştır.

Buna göre bu yerleşim birimi ile ilgili olarak yapıla­cak araştırma sırasında;

I. Arkeoloji

II. Paleografya

III. Antropoloji

IV. Filoloji

gibi bilim dallarının hangilerinden yararlanılabile­ceği savunulamaz?

A) I ve II B) II ve IV C) I, II ve III

D) II. II1 ve V E) I, III ve IV

 

kesin ve güvenilir bilgiler içermemesi aşağıdakiler­den hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

A) Hangi toplumlara ait olduklarının belirlenmesinin zorluğuyla

B) Günümüzden çok eski dönemlere ait olmalarıyla

C) Yeterince gelişmemiş kültürlere ait olmalarıyla

D) Günümüze koşullarında herhangi bir değere sahip olmamalarıyla

E) Yazının kullanılmamasıyla

 

8. İlkçağda;

– Para, kağıt, pusula gibi önemli buluşlar gerçekleş­tirilmiştir.

– Şehir devletleri yanında ilk büyük imparatorluklar kurulmuştur.

– Çok tanrılı inançlar yaygındır.

– Çivi yazısı kullanılmaya başlanmıştır.

Buna göre, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir bilgi verildiği söylenemez?

A) Kültürel B) Ekonomik C) Hukuki

D) Dini E) Siyasi

 

9. Aynı zaman diliminde dünyanın farklı bölgelerindeki toplumlarda, birbirinden farklı tarih öncesi dönemler yaşanabildiği görülür.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonu­cu olduğu söylenebilir?

A) Toplumsal çatışmaların B) Geçim kaynaklarının C) Hukuk anlayışlarının D) Kültürel etkileşimin

E) Yaşanılan coğrafyanın koşullarının

 

10. I. Paralar

II. Takvimler

III. Kitaplar

IV. Heykeller

Tarih araştırmalarında bilgi kaynağı olarak kul­lanılan yukarıdaki malzemelerden hangilerinin diğerlerine göre daha az güvenilir bilgiler taşıdığı savunulabilir?

A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve III

D) I, II ve IV E) II, III ve IV

 

lenebilmesi için üzerinden belli bir süre geçmesi bek­lenmelidir. Bu ilke, tarih araştırmalarının önemli pren­siplerinden biri durumundadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarih araştır­maları için belli bir süre beklenmesinin nedenleri arasında gösterilebilir?

A) Olayın çok önemli olması

B) Olayın hangi toplumlarca gerçekleştirildiğinin anla­şılmak istenmesi

C) Olayların ekonomik nedenlerinin belirlenmek isten­mesi

D) Olayların etki ve sonuçlarının tam olarak ortaya çıkmasına ihtiyaç duyulması

E) Olayların tekrarlanma imkanının olmaması

12. – Hititler ve Mısırlılar M.Ö. 1280’de Kadeş Antlaşma-

sını imzalamışlardır.

– Mısırlılar güneş yılı esaslı takvimi hazırlamışlardır.

– Sümerler yazılı kanunlar hazırlamışlardır.

Buna göre yukarıdaki gelişmelerle ilgili olarak ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Toplumsal mücadelelerin sonucunda ortaya çıkmış­lardır.

B) Aynı coğrafyada ortaya çıkmışlardır.

C) Kendi alanlarında ilk olma özelliğine sahiptirler.

D) Ticari faaliyetlere bağlı olarak gerçekleşmişlerdir.

E) Bilimsel gelişmelere bağlı olarak meydana gel­mişlerdir.

 

13. Tarih, araştırma ve incelemelerde kolaylık sağla­nabilmesi amacına yönelik olarak, konuya, mekana ve zamana göre sınıflandırılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösteri­lebilir?

A) Avrupa Tarihi

B) Hukuk Tarihi

C) Orta Asya Türk Devletleri Tarihi

D) Bilim Tarihi

E) Fatih Dönemi Tarihi

 

Cevap Anahtarı

1-C 2-E 3-A 4-B 5-A 6-B 7-E 8-C 9-E 10-B 11-D 12-C 13-E

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.