Tarih Bilimine Giriş Test Soruları ve Cevapları- Test 16

Ders: Tarih 9

Ünite : Tarih Bilimi

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-16

1. Henüz yazının bilinmediği döneme “Tarih Öncesi Çağlar” veya “Prehistorik Çağlar” denir. Tarih Öncesi Çağlar; Taş Devri, Kalkolitik Devir ve Tunç Devri olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Çağlar’a ait – bir bilgi olamaz?

A) Seramik sanatı ortaya çıkmıştır.

B) Hayvanlar evcilleştirilmiştir.

C) Toplayıcılık ve avcılıkla geçinilmiştir.

D) ilk defa köyler kurulmuştur.

E) Göktürkler tarafından Orhun Kitabeleri yazılmıştır.

 

2. Tarihi Olay: Belirli bir zaman diliminde ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde sonuçlanan gelişmelerdir.

Tarihi Olgu: Tarihi olaylara bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli etki ve sonuçlardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek olarak gösterilebilir?

A) Mohaç Meydan Savaşı’nın Osmanlılar tarafından kazanılması

B) Rodos’un Osmanlı hakimiyetine girmesi

C) Roma imparatorluğu’nun doğu-batı olarak ikiye ayrılması

D) Kavimler Göçü’nün gerçekleşmesi

E) Avrupa’da Hıristiyan kültürünün yerleşmesi

3. “Tarih Öncesi Çağlar’da bütün toplumlar aynı gelişme süresini takip etmemişlerdir. Bir toplum kendisinden ileri bir toplumla karşılaşınca iki veya daha fazla çağı aynı anda yaşamıştır.”

Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Ateşin kullanılması

B) Göçler

C) İlk defa üretim faaliyetlerine geçilmesi

D) İlk şehir devletlerinin kurulması

E) ilk imparatorlukların kurulması

 

4.Tarih içinde ortaya çıkan, oluşan, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikteki her türlü iş ve faaliyete olay denir. J

Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu olan “oiay”a bir örnektir?

A) Ateşin bulunması

B) Türklerin islam’ı kabul etmeleri

C) Anadolu’da büyük medeniyetlerin kurulması

D) Tarih öncesi devirlerin sona ermesi

E) İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi

 

5. Tarih hakkında bize bilgi veren her türlü malzemeye kaynak denir.

Aşağıdakilerden hangisi tarihi kaynaklardan biri değildir?

A) Paralar B) Tabletler C) Silahlar

D) Mezar taşları E) Tasnif

 

6. Tarih olayları belli bir yer ve zamanda meydana gelir­ler.

Aşağıdakilerden hangileri tarihe yer ve zaman araştırması yaparak yardımcı olan bilimlerdir?

A) Sosyoloji – Psikoloji

B) Antropoloji – Filoloji

C) Arkeoloji- Epigrafi

D) Etnografya – Arkeoloji

E) Coğrafya – Kronoloji

 

7. ‘Tarih, insan topluluklarının geçmişteki faaliyetleri­ni inceleyen bilim dalıdır.” tanımını dikkate alan bir
araştırmacı aşağıdakilerden hangisinin tarihin ilgi alanı içinde olduğunu savunamaz?

A) İstanbul’un Osmanlılarca fethine etki eden faktörler

B) Orta Asya’da yaşanan iklim değişikliklerinin islam öncesi dönemde Türk toplulukları üzerindeki etkileri

C) Ortadoğu’da yaşanabilecek olası siyasi gerginlikler

D) Yazının bulunmasının toplumsal sonuçları

E) Toplumlararası etkileşimin ilkçağ Anadolu top­lumları üzerindeki etkileri

 

8. “Tarihte yaşanmış olayların sadece olumlu yön­lerinden bahsetmek, yalnızca başarıları ve kahra­manlıkları konu edinmek gerekliliği” üzerinde duran bir araştırmacının aşağıdakilerden hangisini göz ardı ettiği söylenebilir?

A) Tarihin geçmişi incelediğini

B) Neden-sonuç ilişkisinin önemini

C) Başarısızlıklardan da dersler alınabileceğini

D) Birden fazla kaynağa başvurulması gerektiğini

E) Fen bilimlerinden yararlanılması gerektiğini

 

9. Birbirlerinden farklı coğrafyalarda yaşayan iki toplumun kullandıkları araç-gereçlerin ve inanç biçim­lerinin birbirine oldukça benzediği görülmüştür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki toplum arasındaki bu benzerliğin temel nedeni olarak gös­terilebilir?

A) Kültürel etkileşim içinde bulunmaları

B) Tarım üretimi ile uğraşmaları

C) Toplumsal ihtiyaçlarının birbirinden farklı olması

D) Ekonomik uğraş alanlarının aynı olması

E) Madenleri işlemeyi öğrenmeleri

 

10. “Hiçbir olay kendinden önce meydana gelmiş bir olayın nedeni olamaz” diyen bir araştırmacının bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini savunması gerekir?

A) Sonraki olay öncekinin sonucudur.

B) Olayların sonuçları arasında benzerlik vardır.

C) Olayın geçtiği zamanın koşullarının ağır olması önemlidir.

D) İki olayın sonucu aynı değildir.

E) Sebebi aynı olan olayların sonucu aynı değildir.

 

11. Tarihi olaylar hakkında bilgi sağlayan her türlü malze­meye kaynak (belge) adı verilir.

Buna göre tarih öncesi dönemlerle ilgili olarak yapılan araştırmalarda aşağıdaki kaynaklardan hangisi kullanılamaz?

A) Madenden yapılmış savaş araçları

B) Seramik eşyalar

C) Kabartmalar ve heykeller

D) Yazılı tabletler

E) Çanak-çömlekler

 

12. İlkçağda görülen;

I. Yazının kullanılmaya başlanması

II. Takas usulünün kullanılması

III. Tarım üretiminde artış yaşanması

gelişmelerinden hangilerinin toplumlar arasındaki etkileşimin yoğunlaşmasına yol açtığı savunula­bilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

 

13. insanlık tarihi, tarihi süreçte yaşanan bazı önemli gelişmelerin insan topluluklarının yaşam biçimlerini değiştirdiğine tanık olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan topluluk­larının tarih öncesi dönemde üretici hale geldik­lerinin göstergesidir?

A) Yerleşik yaşam biçiminin ortaya çıkması

B) Tarımsal faaliyetlerin başlaması

C) Ateşin kullanılmaya başlanması

D) Basit araç ve gereçlerin yapılması

E) Topraktan araç-gereçler yapılması

 

14. Aşağıdakilerden hangisi bir tarih araştırmasının ilgi alanı içerisinde yer almaz?

A) Günümüze kadar ulaşmış olan siyasi antlaşmala­rın değerlendirilmesi

B) Günümüzde ortaya çıkan sosyal problemlerin belir­lenmesi

C) Toplumların geçirdiği ekonomik süreçlerin incelen­mesi

D) Geçmişte meydana gelen sınıf mücadelelerinin ne­denlerinin belirlenmesi

E) Geçmişte meydana gelen kültürlerarası etkileşimle­rin sonuçlarının değerlendirilmesi

 

15. Aşağıdakilerin hangisi Türklerin İslamiyet öncesi kullandığı bir takvimdir?

A) Celali Takvim

B) Hicri Takvim

C) Rumi Takvim

D) 12 Hayvanlı Türk Takvimi

E) Miladi Takvim

 

Cevap Anahtarı

1-E 2-E 3-B 4-A 5-E 6-E 7-C 8-C 9-A 10-A 11-D 12-A 13-B 14-B 15-D

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.