Tarih Bilimine Giriş Test Soruları ve Cevap Anahtarı – Test 15

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 15

1.Yazının icadından günümüze kadar geçen zamana Tarih Çağları denir. Tarihin çağlara ayrılmasında bu­ günkü çağdaş medeniyetin oluşmasına etki eden önemli toplumsal ve ekonomik olaylar esas alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi tarihi çağların oluşumuna etki eden olaylara örnek gösterilebilir?

A) Kavimler Göçü

B) Mağalara resimler yapılması

C) ilk köylerin kurulması

D) Tarım üretiminin başlaması

E) ilk şehir devletlerinin kurulması

 

2. Günümüzde meydana gelen bir olayın tarih araştır­malarına konu olabilmesi, açık ve gizli bütün tarihi kay­nakların ortaya çıkmasına, olaya karışan kişilerin tarih sahnesine çekilmesine bağlıdır. Bu da zaman aşımını gerekli kılmaktadır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi tarih incelemelerinde kullanılan metodlardan değildir?

A) Objektif olunmalıdır.

B) Geçmişteki olaylar günümüz değer yargılarıyla yorumlanmamalıdır.

C) Değişik kaynak ve belgelerden yararlanılmalıdır.

D) Olayın üzerinden belli bir sürenin geçmesi beklen­memelidir.

E) Olayın geçtiği zaman ve yer mutlaka belirtilmelidir.

 

3. Tarihin, zaman ve mekâna göre değil, insanın faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmasına “Konuya göre tarih” denir.

Bu tanıma örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Ortaçağ Avrupası siyâsi, sosyal ve kültürel olarak din adamlarının etkisinde kalmıştır.

B) 19. yüzyıl toplumları milliyetçiliğin etkisi ile şekil­lenmiştir.

C) Akdeniz Havzasında Haçlı Seferleri’nin etkisiyle yoğun ekonomik faaliyetler görülmüştür.

D) Hukukun yazılı tarihi Urgukina Kanunları ile başlamıştır.

E) Türkiye tarihi üzerinde yapılacak araştırmalar arkeolojik belgeleri gerekli kılmaktadır.

 

4.Tarihte anlık, günlük daha doğrusu kısa sürede olup biten işlere olay; zaman içinde, uzun sürede oluşan durumlara ise olgu denilmektedir.

Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi tarihi olaya örnek olarak gösterilmez?

A) Fetihten sonra istanbul’un hızla bir Türk şehri haline gelmesi

B) Dandanakan Savaşı ile Büyük Selçuklular’ın bağımsızlıklarını kazanması

C) Ankara Savaşı ile Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girmesi

D) Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’a bağımsızlık verilmesi

E) Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti’nin fiilen işgal edilmesi

 

5. “Bir milletin kendi tarihini insanlığın tarihi tecrübesinin toplamından oluşan dünya içindeki yerine oturtması ve bu tecrübeyi günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlaması sonucunda tarihe bakış açısı ortaya çıkar.”

Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir yargıdır?

A) Türkler Talaş Savaşı’ndan sonra kitleler halinde islamiyeti kabul etmişlerdir.

B) Ankara Savaşı(1402) geçici de olsa Osmanlı Devleti’ni dağılma sürecine sokmuştur.

C) Osmanlı medreseleri 16. yüzyılın sonundan itibaren bozulmaya başlamıştır.

D) Atatürk’ün önderliğinde Lozan Antlaşması ile yeni Türkiye Devlet’i resmen kurulmuştur.

E) Türkiye’nin sorunlarını çözmek istiyorsak,

 

6.

– Yazının icadıyla Eskiçağ sona ermiş, ilkçağ başlamıştır.

– Kavimler Göçü ile ilkçağ sona ermiş Ortaçağ başlamıştır.

– istanbul’un Fethi ile Ortaçağ sona ermiş, Yeniçağ başlamıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre, tarihin çağlara ayrıl­masında esas alınan ölçü aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Büyük savaşlar

B) Kültürel ilişkiler

C) Dini inançlar

D) Önemli sosyal ve siyasal olaylar

E) Göçler

 

7. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayın özellikleri arasında gösterilemez?

A) Tekrarlanamaz.

B) Belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir.

C) Sebep – sonuç ilişkisi vardır.

D) Maddi ve manevi sebepleri vardır.

E) Toplumların gelecekleri ile ilgili tahminlerde bulun­maktadır.

 

8. Kaynak, tarihi bilgi veren malzemedir, insanın söylediği veya yazdığı, yahut ima ettiği herşey onun hakkında bilgi verebilir.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü kaynaklar içerisinde yer almaz?

A) Tarihi şiirler B) Hikayeler C) Efsaneler   D) Destanlar E) Yıllıklar

9. Tarihin zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırılmasına neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Araştırmayı ve öğretimi kolaylaştırmak

B) Sebep-sonuç ilişkisini ortaya çıkarmak

C) Yer ve zamanı doğru belirlemek

D) Objektif olabilmek

E) Farklı kaynaklardan yararlanmak

 

10. “Tarih bilgileri, zaman içinde değişme gösterebilir.” diyen bir tarihçi bu görüşünü aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır?

A) Tarih yazı ile başlar.

B) Tarihi olaylar kesintisiz akıp gider.

C) Tarihi olaylar genellikle geniş alanlarda mey­dana gelir.

D) Yeni bilgiler ortaya çıkabilir.

E) Tarih araştırmaları olayın geçtiği yerde yapılır.

 

11. Tarih biliminin konusu, yaşanan tarih hakkında doğru bilgi elde etmek olduğuna göre, bu iş ancak, yaşanan tarihten günümüze yansıyan izlerin, diğer bir ifadeyle yaşanan tarih hakkında şahitlik yapacak belgelerin ve kaynakların değerlendirilmesiyle mümkündür.

Bu tanıma göre, tarih araştırmaları için aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği üzerinde durulmuştur?

A) Objektifliğin

B) Tarihî kaynakların

C) Sebep – sonuç ilişkisinin

D) Yer – zaman göstermenin

E) Olayın geçtiği yerde araştırma yapmanın

 

12. Tarihin konulara göre yapılan sınıflandırılmasında toplumların siyasi, iktisâdi, dini vb. yönlerinin ayrı ayrı incelenmesi söz konusudur.

Buna göre, aşağıdakiierin hangisinde tarih araştır­ması konuya göre sınıflandırılmıştır?

A) İlkçağ Medeniyetleri Tarihi

B) XIX. yy. Türkiye Tarihi

C) Hukuk Tarihi

D) Osmanlı Tarihi

E) Avrupa Tarihi

 

13. Sanayi İnkılabı ile I. Dünya Savaşı arasında bağlan­tı kurmaya çalışan bir tarihçi, tarihin hangi meto­dundan yararlanmalıdır?

A) Olayların geçtiği yerde araştırma yapmalıdır.

B) Olayları günümüz değer yargılarıyla yorumlama-malıdır.

C) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmalıdır.

D) Yer ve zamanı mutlaka belirtmelidir.

E) Kaynak taraması mutlaka yapmalıdır.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında kul­lanılan metodlar arasında gösterilemez?

A) Neden – sonuç ilişkisi kurmak.

B) Yer ve zaman bildirmek.

C) Objektif değerlendirmek.

D) Farklı kaynaklardan yararlanmak.

E) Geçmişteki olayları günümüz değer yargılarıyla değerlendirmek.

 

Cevap Anahtarı

1-A 2-D 3-D 4-A 5-E 6-D 7-E 8-E 9-A 10-D 11-B 12-C 13-C 14-E

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.