Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 14

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları ve Cevapları – Test 14

1.Tarih biliminin konusu geçmişteki insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini incelemektir.

Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi tarih bili­minin konuları arasında gösterilemez?

A) Kavimler Göçü’nün Avrupa’nın sosyal yapısına etkileri

B) Dini inanışların Haçlı Seferlerine etkileri

C) islâm fetihlerinin ekonomik nedenleri

D) Günümüzdeki göç hareketlerinin kentleşme üze­rindeki etkilen

E) Milliyetçilik olgusunun Milli Mücadele döneminde­ ki etkileri

 

2.Tarihçinin araştırmaları sonucunda elde ettiği bilgiye “Tarih bilgisi” ya da “Bilgi tarih” denir.

Aşağıdakilerden hangisi “Bilgi tarihe” örnek olarak gösterilebilir?

A) Enflasyon dengede tutulursa Türkiye ekonomik bunalımı aşabilir.

B) Avrupa Birliğine girilirse Türkiye’de işsizlik oranı düşebilir.

C) Sanayi inkılâbının ortaya çıkışı ile çekirdek ailelerin > oluştuğu görülmüştür.

D) Teknoloji transferi yapılabilirse eğitimimizde iler­leme sağlanabilir.

E) Kitap fiyatlarının düşürülmesi ile kültürel etkinlikler artırılabilir.

 

3.Bir Milletin, kendi tarihini, günümüz sorunlarının çözümü için yeniden yorumlaması sonucunda “Tarihe bakış açısı” ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi tarihe bakış açısına örnek olarak gösterilebilir?

A) Malazgirt Savaşı, Anadolu kapılarını Türklere açmıştır.

B) Haçlı Seferleri ile Doğu – Batı ilişkileri gelişmiştir.

C) Rönesans hareketi, skolastik düşünceye son ver­miştir.

D) Sanayi İnkılâbı, sömürgecilik faaliyetlerini hız­landırmıştır.

E) Eğitim birliğinin sağlanamaması Türkiye’yi 1925’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisât Kanunu öncesi karışık­lığa götürebilir.

 

4.

I. Emeviler döneminde ırkçılık politikası izlenmiştir.

II. Mezopotamya’da hukukun gelişmesi diğer toplumları buraya yöneltmiştir.

III. Anadolu’nun siyasi tarihi Akadlar ile başlamıştır.

IV. M.Ö. XX. yüzyılda göç dalgaları Anadolu’da siyasi birliği çözmüştür.

V. Tarih öncesi devirleri inceleyen tarihçi en çok Arkeoloji biliminden yararlanır.

Yukarıdaki yargılardan hangisinin bir tarih araştır­ması sonucu ortaya çıktığı söylenirse doğru olmaz?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

5. “Türk Tarihi’ni belirli bir zaman kesitinde, bir coğrafya­ da, bir bütün olarak incelemek zordur.” diyen bir ta­rihçi buna neden olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiş olabilir?

A) Türklerin tarih boyunca değişik coğrafyalarda yaşamalarını

B) Türk toplumunun yapısını

C) Ülkenin hanedan üyeleri arasnnda ortak olarak paylaştırılmasını

D) Türk cihan hâkimiyeti düşüncesini

E) Türk-Arap mücadelelerini

 

6. Tarih öncesi dönemlerle ilgili yazılı belgelerin olmayışı bu devrin araştırılmasını zorlaştırmıştır.

Bu durumda, tarih araştırmaları için aşağıdakiler­den hangisinin gerekliliği üzerinde durulmuştur?

A) Objektifliğin

B) Tarihî kaynakların

C) Sebep – sonuç ilişkisinin

D) Yer – zaman göstermenin

E) Olayın geçtiği yerde araştırma yapmanın

 

7. Tarihi oluşumlar milletlerin siyâsi, ilmi, iktisâdi ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışın ürünüdür.

Bu yargıda aşağıdakilerden hangisine yer ve­rilmiştir?

A) Yer

B) Zaman

C) Neden

D) Sonuç

E) insan ilişkileri

 

8.Osmanlı Devleti II. Bayezid döneminde Cem Sultan Olayı ile uğraştığı için Endülüs Müslümanlarına yardım edememiştir.

Yukarıdaki tarih araştırmasında aşağıdaki metod-lardan hangisi kullanılmıştır?

A) Farklı kaynaklardan yararlanma

B) Araştırmayı olayın geçtiği yerde yapma

C) Neden – sonuç ilişkisi kurma

D) Geçmişteki olayları günümüz değer yargılarıyla yorumlama

E) Deney ve gözlem yapma

 

9. Bir tarihçi çalışmaları sırasında elde ettiği bilgi ve bul­gulara araştırmasında yer vermeyerek üzerinde çalıştığı konunun yanlış öğrenilmesine neden olmuş­ tur.

Bu durum araştırmayı yapan tarihçinin aşağıdaki-lerden hangisine aykırı hareket ettiğini göstermek­tedir?

A) Yer göstermek

B) Zaman bildirmek

C) Neden açıklamak

D) Sonuca ulaşmak

E) Objektif davranmak

 

10. Bir Milletin, kendi tarihini, insanlığın tarihî tecrübesinin toplamından oluşan dünya tarihi içindeki yerine oturt­ması ve bu tecrübeyi günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlaması sonucunda “Tarihe bakış açısı” ortaya çıkar.

Bu tanımda, aşağıdaki tarihi olayların özellik­lerinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Tarihi olaylar gözlemlenemez.

B) Tarihi olayların oluşumunda bir kısım insanların et­kisi vardır.

C) Tarihi olaylar tekrarlanamaz.

D) Tarihi olaylar arasında neden – sonuç ilişkileri vardır.

E) Tarihi olaylar aynı hatalara düşülmesini önler.

 

11. Arkeoloji kazı bilimidir. Toprak ve su altında kalan medeniyetlere ait buluntular Arkeolojinin konusudur.

Aşağıdakilerden özellikle hangisi Arkeolojiyi tarihe yardımcı bilim yapmaktadır?

A) Yer adlarının belirlenmesinde

B) Yazılı belgelerin oluşmadığı devirlerin incelen­mesinde

C) Tarihsiz belgelerin incelenmesinde .

D) Kitabelerin incelenmesinde

E) Bir topluluğun gelenek ve göreneklerinin incelen­mesinde

 

12.Tarih kaynaklarını oluşturan belgeleri anlamak için yazılarını okumak yetmez. O metnin yazıldığı dilin de iyi bilinmesi gerekir.

Bu bilgilere göre, bir tarihçide bulunması gerekli olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neden sonuç ilişkilerini incelemek

B) insan ilişkilerini incelemek

C) Çok yönlülük

D) Olayın geçtiği yerde araştırma yapmak

E) Gözlem yapmak

 

13. Tarihte, olaylara bağlı olarak uzun sürede oluşan durumlara “Olgu” denilmektedir.

Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi tarihî olguya örnek olarak gösterilemez?

A) Milliyetçilik ideolojisinin yayılması

B) Misyonerlik faaliyetleri

C) Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır’ın fethe­dilmesi

D) İslâm dininin yayılması

E) Kolonicilik faaliyetleri

 

14. Tarih araştırmalarında farklı kaynaklardan yarar­lanma metodunun kullanılmasına neden olarak
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Araştırma ve incelemeyi kolaylaştırmak

B) Yer ve zaman bildirmek

C) Yazılı edebiyatı geliştirmek

D) Neden – sonuç ilişkisi kurmak

E) Tarafsız davranabilmek

 

15. Tarih araştırmalarında deney ve gözlem meto­dunun kullamlamamasına neden olarak aşağıdaki­lerden hangisi gösterilebilir?

A) Yer ve zaman bildirilmesi

B) Objektif (tarafsız) davranılması

C) Olayın geçmişte meydana gelmesi

D) Neden – sonuç ilişkisinin kurulması

E) Farklı kaynaklardan yararlanılması

 

Cevap Anahtarı

1-D 2-C 3-E 4-E 5-A 6-B 7-E 8-C 9-E 10-E 11-B 12-C 13-C 14-E 15-C

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.