Beylikten Devlete Test – Test 17

Beylikten Devlete Test–  Test 16

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Test

 

1.    Maltepe Savaşı ile İznik Osmanlılar’ın eline geçmiş ve savaştan sonraki dönemlerde Hıristiyan halka iyi davranıldığı için şehir halkı göç etmekten vazgeçmiştir.

Bu durum Türklerin;

  I.  Hoşgörülü yaklaşım

 II.  Çok tanrılı inanış

III.  Yerleşik yaşam

özelliklerinden hangilerinin bir göstergesidir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  II ve III

E)  I, II ve III

 

 

2.    Osman Bey döneminde bütün toplum askeri gücü oluşturduğu gibi, siyasal ve askeri işlevleri birbirinden ayırmak da mümkün değildi. Orhan Bey çağında ise ordu toplumdan ayrı geliştikçe askerlik ve yönetim de ayrı kurumlar haline dönüşmeye başladı. Beylerbeyi nasıl askeri işlerde sorumluluğu yüklendiyse, yönetimi bütünüyle çekip çevirecek vezir de tayin edildi.

Buna göre Orhan Bey dönemini Osman Bey'den ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kurumlaşmanın başlaması

B)  Askeri ve yönetim işlerinin birbirinden ayrılması

C)  Düzenli ordunun oluşturulması

D)  Beylerbeyliğinin kurulması

E)  Vezirlik makamının oluşturulması

 

 

3.    Bizans Osmanlı Devleti'ni durdurmak amacıyla;

–    Koyunhisar, Pelekanon, Sazlıdere savaşlarını yapmış,

–    Haçlı ittifaklarının kurulmasını sağlamış,

–    Saltanat kavgalarına yol açmıştır.

Bizans'ın bu girişimlerinin başarısız olmasına bakılarak Osmanlılar için;

  I.  Veraset sistemi parçalanmaya uygun değildir.

 II.  Büyümesini sürdürmüştür.

III.  Güçlü bir askeri örgütlenmesi vardır.

IV. İslam devletlerinden yardım almıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A)  I ve II.

B)  I, II ve III

C)  II, III ve IV

D)  II ve  IV

E)  III ve IV

 

 

4.    Osmanlılar Kuruluş Dönemi'nde öncelikle Bizans'a doğru genişleme politikası izlemiştir.

Bu politikada Bizans'ın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi olamaz?

A)  Askeri gücünü yitirdiğinin

B)  Saltanat kavgalarının yoğunlaştığının

C)  İlkçağ Hellen kültürünün etkisinde kaldığının

D)  Osmanlı'nın cihat ilan etmesine uygun koşullar taşıdığının

E)  Devlet otoritesinin zayıfladığının

 

 

5.     I.   Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla KonyaKaraman'da Karamanoğulları, Bizans sınırındaki SöğütDomaniç'te Osmanoğulları beylikleri kurulmuştur.

II.   En güçlü beylik Karamanoğulları genişleyemezken, en küçük beyliklerden birisi olan Osmanlılar kısa sürede büyük bir devlete dönüşmüştür.

Buna göre Osmanlı Beyliği'ni Karamanoğullarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Türk beyliği olması

B)  Kurulduğu bölgenin büyümeye elverişli olması

C)  Anadolu'da yaşaması

D)  Anadolu Selçuklu Devleti'nin uzantısı olması

E)  Siyasi bağımsızlığını elde etmesi

 

 

6.    Orhan Bey, siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri alanlarda örgütlenmelere giderek devleti kurumlaştırmaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Orhan Bey’in bu girişimlerine örnek gösterilemez?

A)  İlk Osmanlı medresesinin  açılması

B)  Divan örgütünün kurulması

C)  Kendi darphanesinde ilk parasının basılması

D)  Kapıkulu ordusunun kurulması

E)  Vezirlik, kadılık makamının oluşturulması

 

 

7.    Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde İlhanlılara ve Anadolu Selçuklularına olan görünürdeki bağlılığı aşağıdakilerden hangisiyle tamamen sona ermiştir?

A)  Aşiretten beyliğe geçilmesiyle

B)  Halifeden menşur alınmasıyla

C)  Para bastırılmasıyla

D)  Kurumsallaşmasıyla

E)  Balkanlarda ilerlemesiyle

 

 

8.    Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisi ile Rumeli’ye ilk adımı atmıştır?

A)  Maltepe Savaşı

B)  Karesioğulları’nın alınması

C)  Koyunhisar Savaşı

D)  Sazlıdere Savaşı

E)  Çimpe Kalesi’nin alınması

 

 

9.    Osmanlı Beyliği’nin kısa zamanda güçlenmesi ve genişlemesinde;

  I.  Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamış olması,

 II.  Balkanlarda siyasi birliğin olmaması,

III.  Ahilerin desteğinin alınması,

IV. Başarılı bir iskan politikasının izlenmesi,

 V. Anadolu’nun Moğol hakimiyetinde bulunması,

faktörlerinden hangisi etkili olmamıştır?

A)  V

B)  IV

C)  III

D)  II

E)  I

 

 

10.  XIV. yy.da;

–    Bizans’ta iç karışıklıklar yaşanmaktadır.

–    Balkanlar’da siyasi birlik yoktur.

Bu durum Osmanlı’nın kuruluşu aşamasında aşağıdakilerden hangisini hedeflemesinde etkili olmuştur?

A)  Anadolu beyliklerine savaş açması

B)  Batı yönünde fetih siyaseti izlemesi

C)  Bizans’taki iç karışıklıkların çözümlenmesine yardım etmesi

D)  Balkanlarda Balkan Devletlerinin uzlaştırılması

E)  Bizans kralı ile ittifak kurulması

 

 

11.  Osmanlı Devleti’nin büyüme nedenlerine bakıldığında Bizans sınırında kurulmuş olması, Moğol baskısından uzak olması ve ticaret yolları üzerinde bulunması devlete önemli kazançlar sağlamıştır.

Bu durum Osmanlının aşağıdaki hangi yapısı ile ilgilidir?

A)  Coğrafi

B)  Kültürel

C)  Dini

D)  Siyasi

E)  Sosyal

 

 

12.  Orhan Bey Dönemi’nde;

–    Divan teşkilatı kuruldu

–    Vezirlik makamı oluşturuldu.

–    İznik’te ilk medrese açıldı.

–    Kadılık teşkilatı oluşturuldu.

yaşanan gelişmelere bakıldığında;

  I.  Devletin sınırları genişlemiştir.

 II.  Teşkilatlanma ihtiyacı duyulmuştur.

III.  Kuruluş dönemi tamamlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  I, II ve III

C)  I ve II

D)  Yalnız II

E)  II ve III

 

 

13.  Çimpe Kalesi’nin alınması Osmanlı Devleti’ne;

  I.  Doğu

 II.  Güney

III.  Batı

yönlerinden hangilerine ilerlemesine zemin hazırlamıştır?

A)  I ve II

B)  II ve III

C)  Yalnız III

D)  I, II ve III

E)  Yalnız II

 

 

14.  Bizans imparatoru III. Andronikos’un ölümüyle, Bizans’ta taht kavgaları başlamış, Bizans tahtına geçmek isteyen Kantakuzenos, Orhan Bey’den yardım istemiştir. Orhan Bey, Süleyman Paşa komutasındaki bir orduyu Rumeli’ye göndermiş ve Kantakuzenos’un Rumeli’ye hakim olmasını ve tahta geçmesini sağlamıştır.

Buna göre;

  I.  Bizans Devleti siyasi çekişmeler yaşamıştır.

 II.  Osmanlı Devleti Bizans’ın iç işlerine karışmıştır.

III   Osmanlı Devleti ilk kez Rumeli’de toprak sahibi olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I, II ve III

 

 

15.  –     Karesi Beyliği’nin alınmasının,

–    Bizans’ın Osmanlı’dan yardım istemesinin,

–    Çimpe Kalesi ve Gelibolu Yarımadası’nın ele geçirilmesinin,

Osmanlı Devleti’nde sağladığı ortak yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Rumeli’ye geçişi kolaylaşmıştır.

B)  Kurumsallaşma çalışmaları hız kazanmıştır.

C)  Venedik ile ticaret anlaşması imzalanmıştır.

D)  Beylikten devlet aşamasına geçilmiştir.

E)  Düzenli ordunun temelleri atılmıştır.

 

 

16.  Orhan Bey, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde hüküm süren Karesioğulları Beyliğindeki taht kavgalarından yararlanarak, beyliğin topraklarını ele geçirmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin beyliğin aşağıdaki hangi durumundan yararlandığı söylenebilir?

A)  Ekonomi

B)  Sosyal

C)  Mali

D)  Siyasi

E)  Dini

 

 

17.  Orhan Bey Dönemi’nde;

–    Divan örgütünün kurulması

–    Sancaklara kadılar tayin edilmesi

–    Gümüş paranın bastırılması

–    Karamürsel’de ilk Osmanlı tersanesinin açılması

gelişmeleri aşağıdaki alanlardan hangisiyle bağlantılı değildir?

A)  Denizcilik

B)  Ekonomi

C)  Siyasi

D)  Adli

E)  Sosyal

 

 

18.  Osmanlı İmparatorluğu’nda ahi örgütü,

–    İş gücü ve işçi sayısını sınırlandırmış,

–    Fiyat birlikteliği sağlamış,

–    Kaliteyi sabitlemiştir.

Bu durum;

  I.  Hammadde darlığı

 II.  Arz ve talebi dengede tutma

III.  İflasları ve işsizliği engelleme

nedenlerinin hangilerinden kaynaklanmıştır?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  II ve III

E)  I, II ve III

 

 

19.  Orhan Bey döneminde;

  I.  Anadolu Türk siyasal birliğini kurma yolunda ilk adım atılmıştır.

 II.  Devlet örgütlenmesi başlamıştır.

III.  Bizans’ın Rumeli ve Anadolu topraklarının çoğu ele geçirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçları yaratan olaylara örnek oluşturmaz?

A)  Ankara Savaşı

B)  Divanın oluşturulması

C)  Düzenli Ordunun kurulması

D)  Karesi Beyliği’ne son verilmesi

E)  Çimpe kalesi’nin alınması

 

 

20.    I.  Macar Devleti’nin krallıkla yönetilmesi

 II.  Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

III.  Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa’dan yardım istemesi

IV. Anadolu’da Selçuklu siyasi birliğinin bozulması

Gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna olumlu yönde katkı sağladığı  söylenemez?

A)  I ve III

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.