Beylikten Devlete Test – Test 21

Beylikten Devlete Test – Test 21

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Test

1.    Kuruluş döneminde Türk akıncılarının Balkanlarda aldığı ilk mağlubiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Çirmen

B)  Koyunhisar

C)  II. Kosova

D)  Ploşnik

E)  Edirne-Segedin

 

 

2.    Osmanlılar sınırlarını genişletmeye başlayınca aşiret tipi örgüt yetersiz kalmış, devlet yönetiminde maliye ve hukuk işlerinin askeri işlerden ayrılması kaçınılmaz duruma gelmiştir.

Bu bilgiye göre;

  I.  Osmanlıların beylikten devlet aşamasına geldiği

 II.  Kurumlaşmanın başladığı

III.  Osmanlıların kalıcı egemenlik kurmaya başladığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I, II ve III

 

 

3.    Orhan Bey döneminde boy kuvvetleriyle fetihlere girişilmeyeceği anlaşılınca düzenli ordu oluşturulmuştur.

Buna göre;

  I.  Devlet kurumlaşmaya başlamıştır.

 II.  Devlet  sorunları  tartışılmıştır.

III.  Mevcut askeri kuvvetler  yetersiz kalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve III

B)  Yalnız I

C)  I ve II

D)  Yalnız II

E)  II ve III

 

 

4.    Osmanlı İmparatorluğu'nda mülkiyeti devlete, kullanma hakkı üzerinde yaşayan köylüye ait olan Miri topraklardan gelen vergiler maaş karşılığı devlet adamlarına ve askerlere; hayır kurumlarına ya da doğrudan hazineye bırakılırdı.

Buna göre Miri arazi;

  I.  Yönetim

 II.  Askerlik

III.  Sosyal

IV. Mali

 V. Sanat

alanlarından hangisinde doğrudan yarar sağlamamıştır?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

5.    I. Murat, kendi hassa kuvvetleri olan Kapıkulu ordusunu oluşturup güçlendirerek ülkedeki  güçlü Türk beylerini etkisiz hale getirmiştir.

I. Murat’ın bu tutumunun;

  I.  Osmanlı ailesinin egemenliğini pekiştirmek

 II.  Merkezi yönetimi güçlendirmek

III.  Savaş gelirlerini artırmak

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

6.      I.  Ticaret

 II.  Askerlik

III.  Zanaatçılık

IV. Devlet memurluğu

Osmanlı Devleti'nde Dağılma Dönemi'ne kadar bu alanların hangilerinde ülke güvenliğini sağlamak amacıyla Müslüman olmayan halkın görev yapmasına izin verilmemiştir?

A)  I. ve II.

B)  I. ve III.

C)  II. ve IV.

D)  II. ve III.

E)  III. ve IV.

 

 

7.    Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisi kendinden önceki Anadolu ve Büyük Selçuklu devletlerinden etkilendiğine kanıt olarak gösterilemez?

A)  Devlet işlerinin divanda görüşülmesi

B)  Müslüman olmayanlara hoşgörülü davranılması

C)  İkta (tımar) sisteminin uygulanması

D)  Örfi hukuk kurallarının benimsenmesi

E)  Ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılmaması

 

 

8.    Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını ilan ettiği dönemde “Devlet hanedan ailesinin ortak malıdır.” anlayışı geçerli iken, I.Murat döneminde “Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.” anlayışı benimsenmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili;

  I.  Veraset anlayışında zamanla değişiklik olmuştur.

 II.  Kuruluş yıllarında Orta Asya Türk Devlet geleneği görülmektedir.

III.  I. Murat döneminde merkezi otoritenin güçlenmesi sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I, II ve III

 

 

9.    Osmanlı Devleti’nde toprak mülkiyetinin devlete ait olmasının nedeni;

  I.  Feodal yapılanmayı önleme

 II.  Merkeziyetçi devlet yapısını güçlendirme

III.  Devşirmelerin yönetimdeki etkisini kırma

amaçlarından hangileri ile açıklanabilir?

A)  I ve II

B)  Yalnız I

C)  I, II ve III

D)  II ve III

E)  Yalnız II

 

 

10.  Osmanlı Devleti, dirlik sisteminin uygulanmadığı eyaletlerde vergi toplama işini, iltizam sistemini uygulayarak, mültezimlere devretmiştir. Mültezimler, vergi miktarını peşin vererek devletin peşin para ihtiyacını karşılamıştır.

Buna göre;

  I.  Devletin nakit para ihtiyacını karşılama

 II.  Vergi toplama işini kolaylaştırma

III.  Halkın yönetime katılımını artırma

amaçlarından hangilerinin hedeflendiği söylenemez?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  II ve III

 

 

11.  Osmanlı Devleti’nde padişah olmanın ön koşulu;

  I.  Osmanlı soyundan olması

 II.  Erkek olma

III.  Müslüman olma

gereklerinden hangileridir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I, II ve III

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

12.  Osmanlılarda, geliri devlet tarafından savaşta yararlılık gösterenlere ve devlet memurlarına maaş karşılığı olarak verilen arazilere ne isim verilmektedir?

A)  Mülk araziler

B)  Dirlik araziler

C)  Yurtluk araziler

D)  Öşri araziler

E)  Vakıf araziler

 

 

13.  Osmanlı Devlet yönetiminde;

  I.  Hutbe okutma

 II.  Para bastırma

III.  Cülus bahşişi dağıtma

özelliklerinden hangileri hükümdarlık belirtilerindendir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I, II ve III

 

 

14.  Osmanlı Devleti’nde, şehzadelerin yönetim deneyimi kazanmalarını sağlayan tecrübeli devlet adamlarına ne isim verilirdi?

A)  Lala

B)  Atabey

C)  Vezir

D)  Kazasker

E)  Kadı

 

 

15.  Osmanlı Devleti’nde, padişahın erkek çocuklarına “şehzade” denirdi. Şehzadeler küçük yaşlardan itibaren çok iyi yetiştirilirler ve Anadolu’nun bazı vilayetlerine vali olarak gönderilirlerdi. Şehzadelerin yanında “Lala” denilen tecrübeli devlet adamı ya da komutanlar bulunurdu. “Şehzadelerin sancağa çıkması” denilen bu uygulama XVII. yüzyılın başlarında kaldırıldı.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak;

  I.  Egemenlik hakkı hanedanın kız çocuklarına tanınmamıştır.

 II.  XVII. yüzyıldan sonra şehzadeler yönetim deneyimi kazanma ve halkı ta­nıma fırsatı bulamamıştır.

III.  Lalaların merkezi otorite üzerindeki etkileri giderek artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve III

E)  II ve III

 

 

16.    I.  Üretimi denetlemek ve üretimin sürekliliğini sağlamak

 II.  Atlı asker yetiştirmek

III.  Sancaklara yönetici atamak

IV. Vergi toplamak

Yukarıdakilerden hangileri Tımar sahibinin görevleri arasında yer almaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve III

C)  Yalnız III

D)  I ve III

E)  Yalnız II

 

 

17.  Osmanlı’da Yeniçerilerin ticaretle uğraşmaları ve ulufe alımı satımı yapmaları yasaklanmıştır.

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Askerliği vatan görevi haline getirmek

B)  Yeniçerilerin askerlik mesleğinden uzaklaşmalarını engellemek

C)  Devlet ekonomisini düzenlemek

D)  Osmanlı ticari sistemini yeniçerilerin elinden almak

E)  Merkezi otoriteyi sağlamlaştırmak

 

 

18.  Tımar Sistemi ile ilgili;

  I.  Üretimin sürekliliği sağlandı,

 II.  Savaşa hazır bir eyalet ordusuna sahip olundu,

III.  Hazineye nakit para sağlama olanağı doğdu,

IV. Vergilerin toplanması kolaylaştı.

bilgilerinden hangileri söylenebilir?

A)  I ve II

B)  II ve III

C)  II, III ve IV

D)  I, II ve IV

E)  III ve IV

 

 

19.  Devşirme Sistemi ile ilgili;

  I.  İhtiyaç olduğu yıllarda devşirme alınmıştır.

 II.  Hıristiyan ailelerin çocukları alınarak sistem başlatılmıştır.

III.  Müslüman çocuklar da devşirilmiştir.

IV. Devşirmeler eyalet ordusunda görevlendirilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılmaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  III ve IV

 

 

20.  Aşağıdaki beyliklerden hangisinin ele geçirilmesiyle Osmanlı Donanması’nın çekirdeği oluşturulmuştur?

A)  Karesioğulları

B)  Germiyanoğulları

C)  Ramazanoğulları

D)  Candaroğulları

E)  Saruhanoğulları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.