Tarih 10 Dersi Beylikten Devlete Ünitesi Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test – Test 22

Beylikten Devlete Test – Test 22

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453) Test

1.    Kuruluş Dönemi’ne ait aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesini sağlamıştır?

A)  Edirne – Segedin Antlaşması

B)  Ankara Savaşı

C)  Düzmece Mustafa Ayaklanması

D)  Ploşnik Savaşı

E)  II. Kosova Savaşı

 

2.    Osmanlı İmparatorluğu’nda geliri hayır kurumlarına ve toplumsal kurumlara ayrılan topraklara vakıf arazi denir.

Bu uygulama;

  I.  Eğitim, bayındırlık, sağlık işlerinin giderlerini karşılamak

 II.  Devletin sağlık ve eğitimdeki yükünü azaltmak

III.  Halkın gereksinimlerini karşılamak

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A)  I ve II

B)  I, II ve III

C)  Yalnız II

D)  I ve III

E)  Yalnız III

3.    Osmanlı İmparatorluğu’nda;

  I.  Tımarlı sipahi toprağını arka arkaya üç yıl boş bırakırsa elinden tımarı alınır, başkasına verilirdi.

 II.  Toprağını ekmeyen ya da terkeden köylüden çift bozan vergisi alınırdı.

Bu iki uygulamanın ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Üretimde sürekliliği sağlamak

B)  Toplumsal eşitliği sağlamak

C)  Veraset sistemini değiştirmek

D)  Tımarlı sipahi ordusunu güçlendirmek

E)  Kapitalist ekonomiye zemin hazırlamak

4.    Osmanlılarda aşağıdaki toprak bölümlerinden hangisinin geliri, doğrudan devlet hazinesine alınmaktadır?

A)  Tımar

B)  Yurtluk

C)  Ocaklık

D)  Mukataa

E)  Has

5.    Sıkı bir eğitimden geçirilen devşirmelerin en seçkinleri elemeyle Topkapı Sarayı’ndaki Enderun’a alınırdı. Büyük, küçük, seferli, kiler, hazine, has oda gibi bölümlerde hem eğitimlerini sürdürür, hem de padişaha çeşitli alanlarda hizmet ederlerdi. Buradan çeşitli devlet kademelerine yönetici olarak atanırlardı.

Buna göre Enderun için;

  I.  Devlet adamı yetiştiren bir okul niteliğindedir.

 II.  Padişahın mutlak otoritesinin artmasını sağlamıştır.

III.  Padişahın iyi tanıdığı, padişahı iyi tanıyan devlet adamlarının yönetimde yer almasını sağlama işlevine sahiptir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I, II ve III

B)  Yalnız I

C)  II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

6.    Osmanlılarda

–    İlk medrese Orhan Bey tarafından İznik’te açılmış,

–    Defterdarlık ilk kez I.Murat döneminde kurulmuş,

–    İlk Darüşşifa Yıldırım Beyazıt döneminde açılmış,

–    Divan ilk kez Orhan Bey döneminde toplanmıştır.

Osmanlı Devleti’nde görülen bu gelişmeler hangi alanda örgütlenildiğinin kanıtı olamaz?

A)  Sağlık

B)  Hukuk

C)  Maliye

D)  Eğitim

E)  Yönetim

 

7.      I.   Savaşta ve barışta padişahı korumakla görevli olmaları

 II.  Ateşli silah kullanmaları

III.  Düşmanla yüz  yüze savaşmaları

IV. Başkentte toplu olarak  yaşamaları

 V. Üç ayda bir maaş almaları

Yeniçeri Ocağı’nın bu özelliklerinden hangisi Osmanlı ordusunun en önemli askeri birimi olmasında daha az etkilidir?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

8.    Osmanlı Devleti’nde devşirmeler Enderun’da bulunan Büyük Oda ve Küçük Oda’ya alınır. Burada eğitimlerini tamamladıktan sonra seçilen padişahın özel hizmetine ait odalara alınırdı. Bunlardan birisi de Has Oda’ydı.

Aşağıdakilerden hangisi Has Oda’da bulunanların görevlerindendir?

A)  Padişahın hazinesine ve özel eşyalarına bakmak

B)  Padişahın sofra hizmetine bakmak

C)  Padişahın günlük hizmetine bakmak

D)  Devlet adamı ve asker yetiştirmek

E)  Padişahın berberlik hizmetini görmek

9.    Osmanlı Devleti toprağını üç yıl üst üste ekmeyen veya terk eden köylüden çiftbozan vergisi almıştır.

Osmanlı’nın bu tutumu;

  I.  Üretimi sürekli kılmak

 II.  Toprağın boş kalmasını önlemek

III.  Göçebe Türkmenleri yerleşik yaşama geçirmek

durumlarından hangileri ile açıklanamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  Yalnız III

E)  I ve III

10.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda, toprak üzerinde feodalleşmenin önlenmesini sağlayan etkenlerden biri değildir?

A)  Toprağın sahibinin devlet olması

B)  Toprağın gelirinin dirlik sahibine verilmesi

C)  Toprağı kullanma hakkının halka ait olması

D)  Has ve zeametlerin ilgili kişilere görevde kaldığı sürece verilmesi

E)  Köylülerin toprak kullanma hakkının olmaması

11.  Osmanlı Devleti’nde;

  I.  Miri

 II.  Haraci

III.  Öşri

olarak ayrılan topraklardan Müslümanlara ait olanlar aşağıdakilerden hangileridir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I ve III

 

12.  Osmanlı Devleti’nde; vergi geliri, hizmet karşılığı olarak askerlere veya diğer devlet görevlilerine bırakılan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Dirlik

B)  Ocaklık

C)  Yurtluk

D)  Mukataa

E)  Vakıf

13.    I.  Eski Türk gelenekleri

 II.  İslam dininin kuralları

III.  Halkın iradesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı devlet anlayışı ve yönetim sisteminin dayandığı temellerden biri değildir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  Yalnız III

E)  II ve III

14.  Dirlik sisteminin faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)  Toprağın imarı sağlanmıştır

B)  Tarımsal üretimi arttırmıştır

C)  Tımarlı sipahiler yetiştirilmiştir.

D)  Kale muhafızlarının maaşı karşılanmıştır.

E)  Devlete yük olmadan ordunun yetişmesi sağlanmıştır.

15.    I.  Devşirme usulü ile oluşturulurlar

 II.  Meslekleri askerliktir

III.  Üç ayda bir Ulufe adıyla maaş alırlar

IV. Askerlikten başka işte çalışmazlar

Bu bilgiler Osmanlı ordusunda bulunan aşağıdaki ocaklardan hangisine aittir?

A)  Tımarlı Sipahiler

B)  Acemioğlanlar

C)  Yeniçeriler

D)  Cebeciler

E)  Topçular

16.   –    XIV. yüzyıl başlarında kurulan Divan, XVII. yüzyıldan itibaren işlevini kaybetmiş, XIX. yüzyılda kaldırılmıştır.

–    XIV. yüzyılda kurulan Yeniçeri Ocağı, XVII. yüzyıldan itibaren bozulmuş, XIX. yüzyılda kaldırılmıştır.

Buna göre Divan ve Yeniçeri Ocağı için;

  I.  Temel görevlerini yerine getiremeyince  kaldırılmışlardır.

 II.  Çağın değişen koşullarına ayak uyduramamışlardır.

III.  Aynı zamana damgalarını vurmuşlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  II ve III

C)  Yalnız II

D)  I, II ve III

E)  Yalnız III

17.  Osmanlı Devleti’nde sınır boylarındaki araziler “Yurtluk” sayılmıştır. Osmanlı Yurtluk arazi uygulamasını balkanlarda uygulamıştır

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın sonuçlarından biri değildir?

A)  Balkanlar Türkleşmiştir

B)  Sınır güvenliği sağlanmıştır

C)  Sınır boylarındaki topraklar ekonomiye kazandırılmıştır

D)  Türkmenler’den savaşlarda yararlanılmıştır.

E)  Gelirleri doğrudan devlet hazinesine girmiştir.

18.  Tımarlı sipahi devlet adına toprakla ilgilenen asker ve sivil yöneticidir. Sipahi topraktan doğrudan doğruya yararlanmaz. Devlet adına toprağı köylüye kiralar, devletin vergisini köylüden toplar.

Bu bilgiye göre Tımar Sistemi’nin yararları ile ilgili;

  I.  Üretimde süreklilik sağlamıştır.

 II.  Vergiler toplanmıştır.

III.  Kapıkulu ordusu yetiştirilmiştir.

IV. İç güvenlik sağlanmıştır.

yargılardan hangilerine ulaşılmaz?

A)  Yalnız I

B)  II, III ve IV

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  III ve IV

19.  Osmanlı Devleti’ni diğer Türk devletlerinden ayıran, uzun ömürlü olmasını sağlayan en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ülke hanedanın ortak malı anlayışı

B)  Kafes usulünün getirilişi

C)  Divanı Hümayun’un olması

D)  Ekber ve  Erşet anlayışı

E)  Ülkenin hükümdar ve oğullarının malı olması

20.  Osmanlı devletinde taşınır mallar dışındaki tüm taşınmazlar özellikle de tarım arazilerinin mülkiyeti devlete ait sayılırdı.

Bu anlayışın temel amacı;

  I.  Üretimde sürekliliği sağlama

 II.  Toprağın boş kalmasını önleme

III.  Yerel güçlerin oluşmasını engelleme

IV. Merkezi otoriteyi koruma

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?

A)  II ve III

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  III ve IV

E)  Yalnız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.