Beylikten Devlete Test –Test 20

Beylikten Devlete Test–  Test 20

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Test

 

1.    Osmanlıdan önce kurulan Türk devletlerinde devlet hanedanın ortak malı iken, Osmanlı bu anlayışı terk ederek devlet padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışını benimsemiştir.

Osmanlı Devleti’nin bu farklı anlayışı benimsemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)  Merkezi devlet yapısını korumak

B)  Taht kavgalarını önlemek

C)  Hanedan üyeleri arasındaki rekabete son vermek

D)  Devletin parçalanmasını önlemek

E)  Yöneticilerin egemenlik alanlarını kısıtlamak

 

 

2.      I.  Halka din ve inanç özgürlüğünün tanınması

 II.  Hukuk sisteminin dine dayalı olması

III.  Eğitimin medreselerde yapılması

Durumlarından hangileri Osmanlı Devleti’nde laik devlet anlayışının olmadığının göstergesidir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  II ve III

 

 

3.    Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş Dönemi’nde;

  I.  Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması

 II.  Maliye teşkilatının kurulması

III.  Yeniçeri Ocağının kurulması

gelişmeleri aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

A)  Osman Bey

B)  Orhan Bey

C)  Yıldırım Beyazıt

D)  II. Murat

E)  I. Murat

 

 

4.      I.  Müslüman olunması

 II.  Türk olunması

III.  Medrese mezunu olunması

IV. Devşirme olunması

Osmanlı’da devlet memuru olmanın koşulu yukarıdakilerden hangileridir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  II ve IV

 

 

5.    Osmanlı Devleti’nin;

–    Beylikleri kendine bağlaması

–    Eyaletlerin başına merkezden beylerbeyini ataması

–    Merkezi devlet yapısını koruması

politikaları aşağıdaki hangi konuya önem verdiğini gösterir?

A)  Merkeziyetçiliğe

B)  Oligarşiye

C)  Demokrasiye

D)  Teokrasiye

E)  Feodaliteye

 

 

6.    Osmanlı Devleti’nde;

–    Azınlıklara inanç serbestliği tanınması,

–    Şehzadelerin sancaklarda yetiştirilmesi,

–    Yönetimin babadan oğula geçmesi,

uygulanan politikalara bakıldığında, Osmanlı Devleti ile ilgili;

  I.  Hoşgörü politikasının uygulandığı,

 II.  Şehzadelerin yönetim deneyimi kazandığı,

III.  Saltanat sisteminin görüldüğü,

IV. Üretimde sürekliliğin sağlandığı

yorumlarından hangileri yapılamaz?

A)  I, II ve III

B)  Yalnız IV

C)  II ve III

D)  Yalnız I

E)  III ve IV

 

 

7.    Osmanlı Devleti örgütlenmesinde Bizans, Anadolu Selçuklu ve İlhanlıları örnek almıştır. Buna rağmen Osmanlı Devleti Anadolu Selçuklu Devleti'nin uzantısı olarak kabul edilir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A)  Osmanlı ile Anadolu Selçuklularının aynı boy tarafından kurulduğunun

B)  Anadolu Selçuklu Devleti'nden daha fazla etkilendiğinin

C)  Osmanlı ve Anadolu Selçuklularının Anadolu'da yaşadığının

D)  Bizans'ın Anadolu Selçuklu Devleti'ni örnek aldığının

E)  İlhanlıların Osmanlılar ile aynı dönemde yaşadığının

 

 

8.    I. Murat döneminde Acemioğlanlar Ocağı kurulmuş, Hıristiyan esirlerin beşte biri buraya alınarak asker olarak yetiştirilmiştir. Pençik sistemi denilen bu uygulama daha sonra devşirme sistemine dönüşmüştür.

Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulamanın;

  I.  Asker gereksinimini karşılamak

 II.  Dinsel hoşgörü politikasını yerleştirmek

III.  Hıristiyan  nüfusu dengede tutmak

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

9.    Osmanlı Devleti;

–    Aristokrat kökenli Hıristiyan sipahilerin dinlerine karışmamış, dirliklerini ellerinde bırakmıştır.

–    Anadolu'nun çeşitli sancaklarından birçok sipahiyi Arnavutluk'ta tımar vererek yerleştirdiği gibi bazı Arnavut beylerine de tımar verip Trabzon'a yerleştirmiştir.

Bu iki bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)  Merkezi otoritesini güçlendirmek istediğine

B)  Toplumsal barışın sağlanmasını amaçladığına

C)  Sınırları içinde güçlü ailelerin oluşmasını engellemeye yönelik bir iskan politikası uyguladığına

D)  Sanayileşmiş bir devlet olduğuna

E)  Ele geçirdiği yerlerde toplumsal düzeni bozmak istemediğine

 

 

10.  Bizans İmparatorluğu'nda da Osmanlı tımarına benzer bir  şekilde askeri görev karşılığı toprak geliri verme vardı ve askeri örgütün temelini oluşturuyordu. Bu sistem Balkanlarda Osmanlı egemenliği kurulduktan sonra bütün mahalli özellikleriyle aynen uygulanmış ve uzun süre değişiklik yapma gereği hissedilmemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)  Osmanlı Devleti'nin Bizans'ın askeri ve toprak sisteminden yararlandığı

B)  Tımar sistemi ile devletin askeri harcamalarının azaldığı

C)  Osmanlıların fethettikleri bölgelerdeki toplumsal ve ekonomik istikrarı koruduğu

D)  Bizans tımarının Osmanlı tımarından daha gelişmiş olduğu

E)  Tımar sistemi ile tarımsal üretim arasında bağlantı bulunduğu

 

 

11.  Osmanlı Devleti'nde "miri" olarak kabul edilen toprakların mülkiyeti devlete, tasarruf (kullanma) hakkı ise köylüye aittir. Köylü, işlediği bu toprağı satamaz, devredemez, miras bırakamazdı. Ayrıca devlete vergi ödemekle de yükümlüydü

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  Köylü topraklar üzerinde kiracı gibi kabul edilmiştir.

B)  Toprakta özel mülkiyet yaygındır.

C)  Toprakların devletin denetimi dışında el değiştirmesi önlenmiştir.

D)  Toprağın boş bırakılması engellenmiştir.

E)  Toprak gelirleri devletin gelir kaynakları arasındadır.

 

 

12.  Osmanlı İmparatorluğu'nda "Miri" denilen toprağın mülkiyeti devlete, ancak kullanma hakkı köylüye aittir. Köylü bu toprağı satamaz, devredemez, miras ve boş bırakamazdı. Toprağı işlemesine karşılık devlete vergi ödemekle yükümlüydü. Devlet bu vergileri devlet adamlarına ve askerlere bırakarak devlet hizmetlerinin karşılanmasını sağlıyordu.

Bu bilgiye göre miri arazi uygulamasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Toprağın devletin denetimi dışında el değiştirmesini önlemek

B)  Kamu hizmetlerini toprak gelirleriyle karşılamak

C)  Toprakta özel mülkiyeti özendirmek

D)  Tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak

E)  Devlet hazinesinin yükünü azaltmak

 

 

13.   –    Ocaklık: Geliri kale muhafızlarına ve tersanelere ayrılan topraktır.

–    Yurtluk: Geliri sınır boylarının güvenliğini sağlayan akıncılara verilen topraktır.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  Osmanlı toprakları askerler arasında paylaştırılmıştır.

B)  Kalelerin ve tersanelerin masrafları hazineden karşılanmamıştır.

C)  Sınır güvenliğini sağlamada devletin yükü azalmıştır.

D)  Toprak gelirleri askeri harcamalar için de kullanılmıştır.

E)  Devlet hizmetleri toprak gelirleri ile karşılanmıştır.

 

 

14.  Osmanlı Devleti'nde tüm topraklar, gelirleri, vergi mükelleflerinin sayısı, üründen elde edilen vergi gelirleriyle birlikte “Tahrir Defterlerine” yazılırdı. Her fetihten sonra ve ortalama otuz yılda bir ya da gereksinme duyulduğunda tahrirler tekrarlanırdı.

Buna göre, Tahrir Defterlerinin sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)  Ekonomik durumdaki değişimlerin saptanması

B)  Tımar sisteminin daha rahat uygulanması

C)  Toprakların ve gelirlerinin miktarının bilinmesi

D)  Nüfus artışının önlenmesi

E)  Eyalet gelirlerinin daha rahat denetlenmesi

 

 

15.  Tımarlı sipahi aldığı dirliğin karşılığında;

  I.  Cebelü (asker) yetiştirmek

 II.  Vergi toplamak

III.  Toprakların boş kalmasını önlemek

IV. Devlet otoritesini temsil etmek zorundadır.

Buna göre tımar sisteminin yarar sağladığı alanlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A)  Askerlik-yargı-yönetim

B)  Maliye-askerlik-yargı

C)  Tarım-yönetim-yargı

D)  Askerlik-ekonomi-yönetim

E)  Tarım-yargı-ekonomi

 

 

16.  Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri askerleri, savaş esirleri ve fethedilen yerlerdeki Müslüman olmayan çocukların devşirilmesiyle oluşturulmuştur.

Buna göre devşirme sisteminin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)  Hıristiyan nüfusu dengede tutmak

B)  Asker ihtiyacını karşılamak

C)  Hıristiyanların en dinamik kesiminden yararlanmak

D)  Balkanları Türkleştirmek

E)  Doğrudan padişaha bağlı merkez ordusunu oluşturmak

 

 

17.  Osmanlı Devleti ele geçirdiği toprakları devletleştirerek dirliklere bölmüş, toprağı fetheden komutanı bırakma anlayışını terk etmiştir.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nin böyle bir anlayış uygulamasının nedeni;

  I.  Devletin parçalanmasını önleme

 II.  Egemenliğin kaynağını değiştirme

III.  Merkezi otoriteyi sağlam tutma

IV. İltizam usulünü uygulama

amaçlarından hangileri olamaz?

A)  II ve IV

B)  I ve III

C)  I, II ve III

D)  I ve IV

E)  Yalnız II

 

 

18.  Osmanlı Devleti'nde toprak mülkiyeti devlete aittir. Bu durum toprağın terk edilmesinin ve boş bırakılmasının devletçe yasaklanmasını kolaylaştırmıştır.

Bu yargı Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A)  Tarımsal üretimde sürekliliği sağlamayı amaçladığının

B)  Tarımsal üretimde devlet kontrolünü sağladığının

C)  Tarım dışında başka ekonomik uğraşlara önem vermediğinin

D)  Ekonomik istikrarı sağlamaya çalıştığının

E)  Devlet otoritesini sağlamayı amaçladığının

 

 

19.  Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi, belli bir yere ait vergi gelirlerinin tümünün ya da bir kısmının bir görevliye devredilmesi ve bunun karşılığında mali, idari, askeri hizmetlerin yaptırılmasını amaçlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar alan görevlinin yapmak zorunda olduğu hizmetlerden biri değildir?

A)  Asker (cebelü) yetiştirmek

B)  Savaşa katılmak

C)  Köylüyü denetleyip vergi toplamak

D)  Üretimde sürekliliği sağlamak

E)  Köylüyü yargılamak

 

 

20.  Yeniçeri Ocağı’nın bazı özellikleri şunlardır;

  I.  Devşirmedirler.

 II.  Üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlar.

III.  Doğrudan padişaha bağlıdırlar.

IV. İstanbul’da kışlalarda yaşarlar.

 V. Savaşta ve barışta padişahı korumakla yükümlüdürler.

Bunlardan hangileri Yeniçeri Ocağı’nın diğer askeri birimlere göre yönetimde daha etkili olduğunun göstergesidir?

A)  I, II ve III

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  III, IV ve V

E)  IV ve V

 

Bir yorum

  1. iyi günler Beylikten Devlete Test– Test 20 nin ve bazı testlerin cevap anahtarları neden yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.