Beylikten Devlete Test – Test 19

Beylikten Devlete Test – Test 19

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Test

 

1.    Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Osman ve Orhan "Bey" ünvanını kullanırken, I. Murat ve I. Bayezıt "sultan" ünvanını kullanmışlardır.

Osmanlı'da "beyin sultanlaşması" aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?

A)  Siyasi gücünün arttığının

B)  Diğer beylerden, komutanlardan farklılaştığının

C)  Askeri sorumluluğunun azaldığının

D)  Yetkilerinin arttığının

E)  Diğer beylerden daha önemli olduğunun

 

 

2.    Osmanlı Devleti'nde askeriler denilen yöneticiler, hizmetleri karşılığı maaş ya da dirlik alırlar ve vergiden muaf tutulurlardı.

Aşağıdakilerden hangisi bu sınıf içinde yer alanlardan biri olamaz?

A)  Kazasker

B)  Yeniçeri Ağası

C)  Reaya (köylü)

D)  Sancak beyi

E)  Sadrazam

 

 

3.    Osmanlı Devleti'nde,

–    1362-1389 yılları I. Murat

–    1389-1402 yılları I. Bayezit

–    1402-1413 yılları Fetret

–    1413-1421 yılları I. Mehmet

dönemi olarak adlandırılmıştır.

Bu bilgiye bakılarak;

  I.  Osmanlı tahtına, Osmanlı soyundan olmayan kişiler de geçmiştir.

 II.  Dönemler yönetimi elinde tutan padişahın adıyla anılmıştır.

III.  Fetret döneminde tahtta tek padişah yoktur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I, II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

 

 

4.    Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Dönemi’nde divanın doğal ve sürekli üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)  Şeyhülislam

B)  Nişancı

C)  Vezirler

D)  Defterdar

E)  Kazasker

 

 

5.    Osmanlı Devleti’nin diğer Türk devletlerinden daha uzun yaşamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  “Devlet hanedanın ortak malı” uygulaması

B)  Merkezi otoritenin güçlü olması

C)  Teokratik yapıya sahip olması

D)  İltizam sisteminin uygulanması

E)  Divan’ın danışma meclisi niteliği taşıması

 

 

6.    Osmanlı Devleti’nde mutlak monarşik yapının güçlendirilmesi;

  I.  Kardeş katli yasasının getirilmesi

 II.  Devlet Padişahındır anlayışının getirilmesi

III.  Kanuni Esasi’nin ilan edilmesi

gelişmelerinden hangileri ile örneklendirilemez?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  II ve III

 

 

7.    Osmanlı Devleti’nde şehzade sancağı sistemi ile ulaşılmak istenen amaç;

  I.  Orduyu savaşa hazırlamak

 II.  Şehzadelere yönetim deneyimi kazandırmak

III.  Egemenlik anlayışını değiştirmek

yukarıdakilerden hangileri olamaz?

A)  I ve II

B)  Yalnız II

C)  I ve III

D)  Yalnız I

E)  II ve III

 

 

8.    Osmanlı’da devlete ait arazilerden Yurtluk arazi, gelirleri sınır boylarına yerleştirilen Türkmen akıncılara, Ocaklık arazi geliri kale muhafızları ve tersane masraflarına, Dirlik arazi gelirleri Tımarlı Sipahi ordusunun masraflarına kullanılmaktaydı.

Bu bilgi doğrultusunda toprakların;

  I.  Siyasi   

 II.  Askeri

III.  Ekonomik

IV. Kültürel

alanlarından hangileri arasındaki ilişkiden söz edilebilir?

A)  I ve II

B)  II ve III

C)  II ve IV

D)  III ve IV

E)  I ve III

 

 

9.    Osmanlı Devleti sınır boylarındaki arazileri “Yurtluk Arazi” olarak belirlemiş, buralara da Türkmenleri yerleştirmişti.

Buna göre Osmanlı Devleti;

  I.  Balıkesir

 II.  Ankara

III.  Eflak

bölgelerinden hangilerini “Yurtluk Arazi” kapsamında değerlendirmiştir?

A)  Yalnız I

B)  II ve III

C)  I ve II

D)  Yalnız III

E)  I,II ve III

 

 

10.  –     Çift vergisi; Çiftçilerin toprağı işlemeleri karşılığında ödedikleri vergidir.

–    Öşür; Çiftçilerden ürettikleri ürün üzerinden alınan vergidir.

–    Çift bozan; Köylünün toprağını bırakıp gitmesi karşılığında ödemek zorunda olduğu vergidir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili;

  I.  Tarıma önem verdiği

 II.  Toprak üzerinden gelir elde ettiği

III.  Toprağın boş bırakılmasını engellediği

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A)  I, II ve III

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız I

 

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Tımar Sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar arasında gösterilemez?

A)  Toprakta özel mülkiyeti yaygınlaştırması

B)  Askeri harcamaları azaltması

C)  Merkezi devlet otoritesini koruması

D)  Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlaması

E)  Toprakların boş kalmasını önlemesi

 

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde “miri toprakların” bir kısmının kamu görevlilerine dirlik olarak verilmesinin nedenlerinden biridir?

A)  Yeniçeri Ocağı’nın ihtiyaçlarını karşılamak

B)  Devlete yapılan hizmetleri karşılamak

C)  Asayiş ve düzeni sağlamak

D)  Devleti ekonomik etkinliklerle uğraştırmamak

E)  Büyük toprak sahiplerini korumak

 

 

13.  Osmanlı İmparatorluğu’nda toprağı eken köylüden vergi alındığı gibi toprağı ekmeyenden de vergi alınırdı.

Aşağıdakilerden hangisinde toprağın ekilmesi ve boş bırakılması durumunda alınan vergiler birlikte verilmiştir?

A)  Aşar – Haraç

B)  Çift – Çiftbozan

C)  Cizye – Avarız

D)  Ağnam – Avarız

E)  İspençe – Öşür

 

 

14.  Osmanlı toprak yönetimi için;

  I.  Toprak işleyenin malıdır.

 II.  Toprağı işleyen vergi ödemekle yükümlüdür.

III.  Köylü toprağı kiraya verebilir.

yargılarından hangileri doğru değildir?

A)  I ve III

B)  Yalnız II

C)  I, II ve III

D)  Yalnız I

E)  II ve III

 

 

15.  Osmanlı İmparatorluğu’nda tarımsal üretimin sürekliliği aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?

A)  Dirlik sistemiyle

B)  Devşirme sistemiyle

C)  Denge politikasıyla

D)  Veraset sistemiyle

E)  Fetih politikasıyla

 

 

16.    I.  Vergilerin toplanması

 II.  Üretimin sürekliliğinin sağlanması

III.  Devlet adamlarının yetiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlının Tımar sistemi ile ulaşmak istediği amaçlar arasında yer almaz?

A)  I ve II

B)  Yalnız III

C)  I, II ve III

D)  Yalnız II

E)  I ve III

 

 

17.  Osmanlı fethedilen toprakları devletleştirerek dirliklere bölmüştür.

Bu uygulamanın amacı;

  I.  Merkezi yapıyı korumak

 II.  Beyliklere bağımsız yaşam hakkı tanımak

III.  Devletin yıkılmasını önlemek

yukarıdakilerden hangileridir?

A)  II ve III

B)  Yalnız III

C)  I ve III

D)  Yalnız I

E)  I ve II

 

 

18.    I.  İltizam usulünün uygulanması

 II.  Toprağın bölümlere ayrılması

III.  Köylüden Öşür vergisi alınması

IV. Toprağı boş bırakanın cezalandırılması

Yukarıdakilerden hangileri üretimin devamlılığını sağlamak için alınan önlemler arasında yer alır?

A)  I ve III

B)  Yalnız II

C)  II ve IV 

D)  Yalnız IV

E)  II ve III

 

 

19.  Osmanlı İmparatorluğu’nda köylü toprağı ekmesi karşılığında devlete çift resmi denilen bir vergi öderdi.

Aşağıdakilerden hangisi köylünün toprağını terk etmesi ya da boş bırakması durumunda devlete ödediği vergidir?

A)  Avarız

B)  Resmi Arus

C)  Çift bozan

D)  Ağnam

E)  Aşar

 

 

20.  Osmanlı Devleti’nde Çiftbozan vergisinin uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Üretimin devamlılığını sağlamak

B)  Ticarete olan ilgiyi arttırmak

C)  Sosyal eşitliği sağlayabilmek

D)  Savaşların uzamasını önlemek

E)  Devlet giderlerini azaltmak

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.