Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi – 6

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi –  Test 6

1.      

I.  Koyunhisar

 II.  Niğbolu

III.  Pelekanon

IV. I. Kosova

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’ne ait yukarıdaki savaşlardan hangi ikisi Bizans ile yapılmamıştır?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

2.    Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;

  I.  Pazarlarda Müslüman ve gayrimüslim halkın alışveriş etmesi

 II.  Osmanlı akıncılarının Bizanslı kadınlar ile evlenmesi

III.  Çimpe Kalesi’nin Bizans tarafından Orhan Bey’e verilmesi

durumlarından hangileri bölgede yaşayan Bizanslıların ve Türklerin birbiriyle kaynaştığı yargısına örnek olarak gösterilebilir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

3.    Osmanlılarda stratejik bir yerin alınması bir başka önemli yerin fethini zorunlu kılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde birbirinin devamı olarak yapılan fetihlerden biri değildir?

A)  Karesi Beyliği’nin fethi

B)  Çimpe Kalesi’nin alınması

C)  Edirne’nin fethi

D)  Ankara’nın ahilerden alınması

E)  Bulgar Krallığı’nın Osmanlılara bağlanması

4.      I.   Vergi adaleti uygulama

 II.  İslamlaştırma ve Türkleştirme

III. Yerli halkı göçe zorlama

IV.  Dinsel hoşgörüye uygun davranma

yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kolay ve kalıcı egemenlik kurmasında ekili olmuştur?

A)  I ve II

B)  I ve IV

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

5.    Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti Balkanlarda;

  l.  Fethedilen yerlere Anadolu’dan getirttiği Türk ailelerini yerleştirmiş,

 II.  Yerel yöneticileri görevinde bırakmış,

III.  Vergi adaleti uygulamış,

IV. Dinsel hoşgörülü bir politika izlemiştir.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Balkanlarda izlediği yukarıdaki politikaların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)  Balkanlarda bağımsız beylikler oluşturmak

B)  Balkanları Türkleştirmek

C)  Halkın kendisine karşı ayaklanmasını engellemek

D)  Daha rahat büyümek

E)  Egemenliğini kalıcı kılmak

6.     Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde Balkanlarda kalıcı egemenlik kurmak için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmemiştir?

A)  Rumeli Beylerbeyliği’ni kurmayı

B)  Tımar sistemini

C)  Yerel yöneticileri görevinde bırakmayı

D)  Dinsel hoşgörüyü

E)  Anadolu Beylerbeyliği’ni kurmayı

7.     Balkanların siyasi parçalanmışlığından yararlanarak ilk kez fetih yapan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Osman Bey

B)  I. Bayezit

C)  I. Murat

D)  II. Mehmet

E)  II. Murat

8.     Orhan Bey döneminde başlayan mali, askeri, siyasi ve adli alandaki örgütlenmeler  I. Murat döneminde de sürdürülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi I. Murat döneminde adli alanda yapılan örgütlenmeye örnek olarak gösterilebilir?

A)  Devşirme sisteminin temelinin atılması

B)  İlk eyaletin oluşturulması

C)  Sadrazam, Defterdar ve Nişancı’nın divan üyesi olması

D)  Mangır denilen bakır paranın bastırılması

E)  Kadıların kazaskere bağlanması

9.     I. Murat döneminde Bizans ile yapılan Sazlıdere Savaşı sonunda Edirne ele geçirilmiş ve Balkanların yolu Osmanlılara açılmıştır. Bu durum Haçlı Seferlerinin başlamasına yol açmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı hareketinin başlamasının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)  Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak

B)  Osmanlı’nın zenginliğini ele geçirmek

C)  Hac güvenliğini sağlamak

D)  Topraksız soylulara toprak bulmak

E)  Osmanlı’yı durdurmak ve Balkanlardan atmak

10.   I. Murat’ın “ülke hanedanın değil, padişah ve oğullarının malıdır.” anlayışını getirmesi, Osmanlı Devleti’ne aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmıştır?

A)  Teokratik Devlet

B)  Monarşik Devlet

C)  Demokratik Devlet

D)  Meşruti Devlet

E)  Merkezi Devlet

11.   Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerlemesi;

  I.  Bulgar Krallığı

 II.  Karamanoğulları

III.  Bizans Devleti

IV. Sırp Prensliği

güçlerinden hangilerinin endişelenmesine yol açmamıştır?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

12.   İlk kez Tımar Sistemi’nin oluşturularak buralara göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisi döneminde gerçekleştirilmiştir?

A)  Osman Bey

B)  I. Murat

C)  Orhan Bey

D)  Bayezıt

E)  I. Mehmet

13.   Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hızlı ilerlemesi Papa’nın girişimiyle ile Haçlı birliğinin oluşmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu birlik arasında sayılamaz?

A)  Bulgarlar

B)  Sırplar

C)  Karamanlılar

D)  Eflaklılar

E)  Macarlar

14.   Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde aşağıda uyguladığı politikalardan hangisi fethettiği bölgelerde kalıcı olmaya çalıştığının kanıtıdır?

A)  Eyaletleri vergiye bağlaması

B)  Dinsel serbestlik tanıması

C)  Fetih politikası izlemesi

D)  Beyliklerle dost geçinmesi

E)  Bizans’la ittifaklar kurması

15.   I. Murat Dönemi’nde Rumeli Beylerbeyliği, veziri âzamlık, kazaskerlik ve defterdarlık makamları kurulmuştur.

Buna göre;

  I.  Merkezi otoritenin arttırıldığı,

 II.  Mali örgütlenmenin yapıldığı,

III.  İskan politikasının uygulandığı,

IV. Devlet örgütlenmesinin oluşturulduğu,

 V. Sınırların genişlediği,

durumlarından hangisine ulaşılamaz?

A)  V

B)  IV

C)  III

D)  II

E)  I

16.   I. Murat Dönemi’nde;

–    Kazaskerlik makamının oluşturulması

–    Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması

–    Maliye teşkilatının kurulması

gelişmelerine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Örgütlenme çalışmaları hız kazanmıştır.

B)  Tımar sistemi Rumeli’de etkili bir şekilde uygulanmıştır

C)  Divan örgütünün çalışmaları hız kazanmıştır.

D)  Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır.

E)  Yeniçeri Ocağı’nın temelleri atılmıştır.

17.   I.Murat Dönemi’nde Haçlılarla yapılan Sazlıdere Savaşı’nın sonunda Bulgarlar Osmanlı’ya vergi vermeye başlamış ve Türklerin batıya ilerleyişleri devam etmiştir.

Bu durum;

  I.  Bulgarların Hıristiyan Birliğinin parçası olduğu

 II.  Savaşı Türklerin kazandığı

III.  Bulgarların Osmanlı üstünlüğünü kabul ettiği

düşüncelerinden hangilerinin doğru olduğunun göstergesidir?

A)  Yalnız II

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  I, II ve III

E)  II ve III

18.   I. Murat Ahilerin elinden Ankara’yı, Germiyanoğullarından çeyiz olarak Kütahya, Emet ve Simav’ı, Hamitoğullarından para karşılığı Isparta ve çevresini alması;

  I.  Cihat politikası izlemesi

 II.  Anadolu’nun siyasal birliğinin sağlandığı

III.  Savaşmaktan başka politikaların da izlendiği

durumlarından hangileri ile açıklanamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

19.   I. Murat döneminde yapılan savaşlar sonucunda sınırlar genişlemiş ve Osmanlı Devleti küçük bir imparatorluğa dönüşmeye başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yol açtığı gelişmeler arasında gösterilemez?

A)  Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması

B)  Divana yeni görevlilerin katılması

C)  Gelibolu’da ilk Osmanlı tersanesinin kurulması

D)  Sadrazamlık makamının oluşturulması

E)  Kapıkulu ordusunun temellerinin atılması

20.   I. Murat döneminde Bizans ile Sazlıdere, Sırplarla Çirmen, Ploşnik, Haçlılarla Sırpsındığı ve I. Kosova savaşları yapılmıştır.

Bu durum I.Murat’ın

  I.  Merkezi otoriteyi güçlendirmek

 II.  Batı yönünde sınırlarını genişletmek

III.  Anadolu’da Türk birliğini kurmak

amaçlarından hangilerini hedeflediğinin kanıtıdır?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I ve III

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.