Tarih Bilimine Giriş Test Soruları – Test 9

Tarih Bilimine Giriş Test Soruları- Test 9

1. Sümerler’in M.Ö IV. binde yazıyı bulmaları tarih çağlarını başlatırken Anadolu, tarih çağlarına M. Ö II. binde bu böl­geye yazının gelmesiyle girmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgileri destekler?

A)Tarih öncesi devirler kesin sınırlarla birbirinden ayrılamaz.

B)Her toplumun tarih çağlarına girişi aynı anda değildir.

C)Devirlerin adlandırılmasında etkin olan kullanılan araç ve gereçlerdir.

D)Tarih çağlarının değişimine etki eden olaylar her top­lum için aynı değildir.

E)Tarihin çağlara ayrılmasında önemli siyasal ve sosyal olaylar etkilidir.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı günümüze diğerlerinden daha uzaktır?

A)Kavimler Göçü 375 yılında gerçkeleşti

B)Avrupa’da Rönesans hareketleri XVI.yy.da başladı.

C)Haçlı Seferleri XI-XIII. yüzyıllar arasında yapıldı.

D)Amerika XVIII. yüzyılın ikinci yarısında bağımsızlığına kavuştu.

E)Yazı M.Ö IV. bin yılda Sümerler tarafından bulundu.

 

3. Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının siyasi, sos­yal, ekonomik ve kültürel gelişimlerini, yer ve zaman gös­tererek, neden- sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere daya­narak inceleyen bilim dalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir durum değildir?

A)İncelediği olaylarda yer ve zaman kavramına önem verir.

B)Günümüzdeki oluşumların gelişme sürecini aydınlatır.

C)Verileri, gözlem ve deney sonucunda kesinleştirir.

D)Tarih, bilgileri araştırma yoluyla elde eder.

E)Olayların tarihsel sıralamasını yapar.

 

4. Tarihin pozitif bilimler gurubunda olması, modern tarih öğretiminde aşağıdakilerden hangisine önem verilmemesini gerektirir?

A)Kişilerin görüş ve yorumlarına

B)Geçmişteki olayların incelenmesine

C)Kaynaklardan yararlanılmasına

D)Tarafsız ve objektif olunmasına

E)Olaylar arasında bağlantı kurulmasına

 

5. Tarih, insanlar arasındaki ilişkileri, neden-sonuçlarıyla bir­likte, tarafsız olarak inceleyen bilim dalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, tarihçinin tarafsızlığının göstergesidir?

A)Olayın yerine değil, zamanına göre yargıda bulun­ması

B)Kendi çağının yargılarını öne sürmesi

C)Açıkladığı olayları belgelerle açıklaması

D)Olayların yalnızca ekonomik boyutunu ele alması

E) Yazısız belgelere yer vermemesi

 

6.

I. Madenden eşya yapımı

II. Yazının kullanımı

III. Ateşin kontrol altına alınması

IV. Toprak eşyaların yapımı

gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I- II- III- IV B) III- II- I- IV C) IV- III- I – II

D) III- IV- I- II E) II- IV- III- I

 

7. Tarih öncesine ait olduğu belirlenen bir kazı merkezinde, uygarlık gelişimi doğru sırayla yaşandığına gö­re, en üstte ve en altta hangi dönemlerin izlerine rast­lanır?

En üst    En alt

A) Cilalı Taş – Bakır

B)Bakır – Tunç

C)Demir – Yontma Taş

D)Tunç – Cilalı Taş

E) Yontma Taş – Demir

 

8. Tarihteki olayların incelenmesinde çeşitli kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’nun tarih çağlarının incelenmesinde daha önceliklidir?

A)Asurlu tüccarlara ait yazılı belgeler

B)Mağara duvarlarına yapılmış resimler

C)Toprak altında kalmış mimari kalıntılar

D)Kazılardan çıkarılan silahlar

E) Mezarlarda bulunan eşyalar

 

9. Tarih devirlerinin birbirinden ayrılmasında evrensel nite­likteki olaylar rol oynarken, aynı ölçünün tarih öncesini birbirinden ayırmada kullanılması mümkün değildir.

Tarih öncesi devirlerin birbirinden ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi ayırıcı etkendir?

A)Hayvanların günlük hayatta kullanılmaya başlanması

B)Üretimde tarımın öncelikli olarak yer alması

C) insanların eşya yapımında kullandığı hammad­delerin türü

D)Ateşin kontrol altına alınması

E) Ticarette değişim aracı olarak paranın kullanılması

 

10. Tarih bilimi, olayları;

– Tarih Öncesi Devirler

– Tarih Devirleri

olarak iki bölümde incelemektedir.

Bu belirlemede etken olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazının bulunması

B) Yerleşik hayata geçilmesi

C) Madenlerin işlenmesi

D) Ateşin kullanılması

E) Üretici hayatın başlaması

 

11. Tarih kaynaklarını oluşturan metinleri anlamak için yazıları okumak yetmez; o dilin iyi bilinmesi gerekir.

Kaynakları dil açısından ‘inceleyen ve yorumlayan bilim dalı hangisidir?

A) Filoloji B) Epigratya   C) Nümizmatik D) Paleografya   E) Diplomatik

 

12. Tarih öncesi devirlerde insanlar arasındaki ekonomik ilişkiler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

A) Değiş- tokuş usulünün kullanıldığı

B) Çanak- çömleğin önemli olduğu

C) Paranın kullanıldığı

D) Tarımsal çalışmaların yapıldığı

E) Üretime geçildiği

 

13.

I. Türkiye Tarihi

II. Ortaçağ Tarihi

III. Kültür Tarihi

IV. Politika Tarihi

V. Eski Önasya Tarihi

Yukarıda verilen tarih türlerinden hangileri zaman ve mekâna değil, belli bir konuya yönelik olarak hazır­lanmıştır?

A) III.IV B) l,V C) III, V

D) II, III E) I, II

 

14. Tarih çağlarının değişiminde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göçlerle uygarlıkların etkilenmesi

B) Büyük dinlerin etkinlik mücadelesi

C) Merkezi krallıkların yıkılması

D) Kalıcı eserlerin yapılması

E) Etkinliği uzun dönemleri kapsayan olayların yaşanması

 

15.

I. Miladi Takim

II. Rumi Takvim

III. Celali Takvim

IV. On İki Hayvanlı Takvim

V. Hicri Takvim

Yukarıda Türk topluluklarının günümüze kadar kullandık­ları takvim türleri verilmiştir.

Takvimlerin kullanılışlarının kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I-II-‘III-IV-V    B) IV-V-III-II-I     C) II- IV- I- V-lll     D) V- IV- II- ll-l     E) III-II-IV-V-I

 

16. M.Ö 112 yılının yüzyıl olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) MÖ. I. yüzyılın ilk çeyreği

B) MÖ. I. yüzyılın ikinci çeyreği

C) MÖ. I. yüzyılın ikinci yarısı

D) MÖ. II. yüzyılın ilk yarısı

E) MÖ. II. yüzyılın ikinci yarısı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.