Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi

1- Aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesinde Temsilciler Kurulu’nun doğrudan bir etkisi yoktur?

A) Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasında
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin son kez toplanmasında
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulünde
D) Misak-ı Milli kararlarının alınmasında
E) Batı Cephesi’ndeki birlikler arasında kumanda birliği sağlanmasında

2- Sivas Kongresi’nden sonra, Temsilciler Kurulu, doğrudan aşağıdaki girişimlerinden hangisiyle, İstan-bul Hükümeti’ne bağlı olmadığını göstermiştir?

A) Milli cemiyetleri tek bir çatı altında toplamakla
B) İstanbul Hükümeti ile, yönetim yönünden her türlü ilişkiyi kesmekle
C) Kuva-i Milliye birliklerine komutan atamakla
D) Misak-ı Milli kararlarına öncülük etmekle
E) Ali Rıza Paşa Hükümeti ile bir protokol imzalamakla

3- M. Kemal, Amasya Protokolü gereği toplanacak olan Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına karşı çıkmış; fakat, bu görüşü olumlu karşılanmamıştır.

M. Kemal’in, Meclis’i İstanbul dışında toplamaya çalışmakla ulaşmak istediği temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendisini Meclis başkanı seçtirmek
B) Meclis görüşmelerine katılarak delegeleri etkilemek
C) Meclis’te Anadolu Hareketi’nin temsil edilmesini sağlamak
D) Meclis’te milli iradenin özgür bir biçimde kararlara yansımasını sağlamak
E) Saltanat taraftarı milletvekillerinin Meclis’e girmesini önlemek

4- Amasya Protokolü’nde yer alan bazı kararlar şunlardır:

I. Mebusan Meclisi derhal toplanacaktır.
II. İzmir’in işgali kınanacaktır.
III. İstanbul Hükümeti, Temsil Kurulu’nun rızası olmadan barış görüşmelerine gitmeyecektir.
IV. Ulusal mücadele aleyhinde propaganda yapılmayacaktır.
V. İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin zararlı çalışmaları durdurulacaktır.

Osmanlı yönetimi, bu kararlardan hangilerini, “merkezi devlet yapısını koruma” kaygısıyla kabul etmemiştir?

A) Yalnız l B) Yalnız ll   C) Yalnız lll D) ll ve lV    E) lV ve V
5- Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Görüşmesi ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Mebuslar Meclisi’nin toplanması kararlaştırıldı
B) Temsilciler Kurulu’nun varlığı İstanbul Hükümeti’nce tanındı
C) Anadolu Hareketi’nin siyasi bir başarısıdır
D) İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu’nun ortak hareket ettiği bir gelişmedir.
E) Osmanlı yönetiminin milli mücadeleyi zayıflatmak için başvurduğu ve başarılı olduğu bir taktiktir

6- Sivas Kongresi’nden sonra, İstanbul Hükümeti, Temsilciler Kurulu’nun siyasal varlığını kabul etmek zo-runda kalmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulamaz?

A) Halkın bağımsızlık taraftarları etrafında toplanması
B) Anadolu hareketinin siyasal gücünün artması
C) Osmanlı yönetiminde, ülkenin geleceği konusunda anlayış değişikliği oluşması
D) Temsil Heyeti’nin Anadolu’da tek otorite haline gelmesi
E) Anadolu’nun İstanbul yönetiminin kontrolünden çıkması

7- M. Kemal, vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar alınmasını sağlamak üzere, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmasını istedi. Fakat, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına seçilen milletvekilleri, görüş değiştirerek, bu isteğe uymaktan vazgeçtiler.

Mebusların görüş değiştirmelerinde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Henüz saltanata olan bağlılıklarını bütünüyle terk etmemiş olmaları
B) Anadolu Hareketi’ni çağrıştıracak bir ismin tepki çekeceği endişesi taşımaları
C) Baskılar karşısında tedbirli davranma gereği duymaları
D) Milli mücadelenin gücünün önemini yeterince kavramamış olmaları
E) Anadolu Hareketi’ne karşı cephe almış olmaları
8- M. Kemal’in, son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Misak-ı Milli kararlarının alınması için çalışmalarda bulunması, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalıştığının bir kanıtıdır?

A) Ülke bütünlüğünün korunması ve tam bağımsızlığın sağlanmasına
B) Mevcut yönetim şeklinin değiştirilerek cumhuriyetin ilan edilmesine
C) Saltanat yanlılarının Meclis’e girmesinin önlenmesine
D) İtilaf Devletleri’nin milli mücadeleye yönelik tepkilerini azaltmaya
E) Meclis’in Anadolu’da toplanmasını kolaylaştırmaya
9- Misak-ı Milli belgesinde yer alan “Ekonomik, siyasi ve hukuki gelişmemizi engelleyen faktörler ortadan kaldırılacaktır.” hükmü, doğrudan aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla alınmış bir karardır?

A) Boğazların güvenliğinin sağlanması
B) Azınlık faaliyetlerinin engellenmesi
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Batı’dan teknik yardım alınması
E) Ekonomide dış destek sağlanması

10- Anadolu Hareketi’nin önemini anlamaktan uzak olan Anlaşma Devletleri, Erzurum ve Sivas kongreleri-nin dağıtılması yönünde ciddi önlemler almazlarken, Amasya Protokolü gereği toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ni dağıtmışlardır.

Anlaşma Devletleri’nin bu tavrı, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Milletvekili seçimlerini yenilemek istemeleri
B) İstanbul’un işgalini kolaylaştırmak istemeleri
C) Misak-ı Milli kararlarını kendi çıkarlarına aykırı bulmaları
D) Meclis’te saltanat taraftarlarının etkinliğini arttırmak istemeleri
E) Felah-ı Vatan Grubu’nu İstanbul’dan uzaklaştırmak istemeleri
11- Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Amasya Protokolü kararları doğrultusunda toplandı
B) Misak-ı Milli kararlarını alarak tüm dünyaya duyurdu
C) Ulusal sınırları ve dış barışın temel esaslarını belirledi
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu kabul ederek yürürlüğe koydu
E) Aldığı kararlar İstanbul’un resmen işgal edilmesine neden oldu

12- Aşağıdakilerden hangisi, kongrelerle beliren ulusal isteklerin Osmanlı parlamentosu tarafından da kabul edildiğinin bir göstergesidir?

A) Heyet-i Temsiliye’nin kurulması
B) Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi
C) Kuva-i Milliye’nin kurulması
D) Düzenli ordunun kurulması
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
13- İtalya ve Fransa, 16 Mart 1919’da İstanbul’un işgali sırasında, İngiltere’ye oranla daha pasif bir rol almış-lar, İngiltere’nin girişimlerine kuşkuyla bakmışlardır.

İtalya ve Fransa’nın bu tutumları, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İşgalin hukuki bir gerekçesinin bulunmadığına inanmaları
B) Wilson İlkeleri’ne bağlı kalmakta kararlı olmaları
C) Boğazlar bölgesinin bütünüyle İngiltere’nin denetimine girmesinden çekinmeleri
D) Misak-ı Milli kararlarını çıkarlarına aykırı bulmamaları
E) İstanbul’un işgalinin milli mücadeleyi güçlendireceğini düşünmeleri

14- Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesinden sonra, Temsilciler Kurulu tarafından alınan önlemlerden biri değildir?

A) İstanbul ile her türlü haberleşmenin kesilmesi
B) Marmara Bölgesi’ndeki demiryollarının tahrip edilmesi
C) Devlet gelirlerinin İstanbul’a gönderilmesinin yasaklanması
D) Osmanlı Saltanat Şurası’nın vatan haini ilan edilmesi
E) İstanbul’da tutuklanacak her vatansevere karşılık, Anadolu’daki bir işgalci subayın tutuklanmasının ka-rarlaştırılması

15- Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanması ve bir meclis gibi hareket edilerek ulusal kararların alınması aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık amacı taşımaz?

A) Devlet düzenini değiştirme
B) Ulusal egemenliği gerçekleştirme
C) Demokratikleşme sürecini hızlandırma
D) Milli bağımsızlığı gerçekleştirme
E) Hilafetin etrafında birleşme

16- Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgali ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Milli iradeyi yok etmeye yöneliktir
B) Misak-ı Milli kararlarına karşı bir tepkidir
C) İlk silahlı direniş hareketini başlatmıştır
D) TBMM’nin açılmasına zemin hazırlamıştır
E) Bazı mebuslar sürgüne gönderilmiştir

17- Misak-ı Milli belgesinde, “Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Artvin’in geleceğinin halk oylaması ile belir-lenmesi” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kararın alınmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Bu yörelerde yaşayan Türklerin sayıca az olması
B) Wilson İlkeleri’nin ve uluslararası hukukun dikkate alınması
C) Halkoylaması düşüncesinin azınlıklar tarafından ortaya atılması
D) Halkoylamasının Milletler Cemiyeti gözetiminde yapılmasının kararlaştırılması
E) Batılı devletlerin Mondros Mütarekesi’ni uygulamaktan vazgeçmesi
18- Milli mücadeleyi yürüten kadro, Kurtuluş Savaşı yıllarında ve Lozan Barış Görüşmeleri sırasında, “kapi-tülasyonların” kaldırılması için yoğun bir çaba sarf etmiştir.

Bu durum, kapitülasyonların aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlanamaz?

A) Ekonomik bağımsızlığı zedelemesi
B) Yabancı sermaye baskısını artırması
C) Ülke kaynaklarının erimesine yol açması
D) Yerli üretimin gelişmesini engellemesi
E) Belli sayıda devlete tanınmış olması

19- Aşağıdakilerden hangisi, halkın gerçeği görerek M. Kemal’in etrafında birleşmesinde en az etkili olmuştur?

A) Yunanlıların Anadolu’daki işgal ve tutumları
B) M. Kemal’in Çanakkale’deki başarıları
C) İtalyanların Anadolu’daki işgal ve tutumları
D) İstanbul’un resmen işgal edilmesi
E) İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısında sessiz kalması

20-Aşağıdakilerin hangisi, “ulus egemenliği” anlayışını yayma aşamalarından biri değildir?

A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
B) Erzurum Kongresi’nin toplanması
C) Sivas Kongresi’nin toplanması
D) Amasya Protokolü’nün imzalanması
E) Ankara’da TBMM’nin açılması

2 Yorumlar

  1. cevap anahtarı nerde

  2. cevap anahtarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.