Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Testi

1- Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Bölgesel amaçla toplandı, fakat ulusal nitelikte kararlar da alındı
B) Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı
C) Tüm milli derneklerin birleştirilmesi kararlaştırıldı
D) Kararların alınmasında bir meclis gibi hareket edildi
E) Doğu Anadolu’nun haklarını savunmak üzere Temsilciler Kurulu oluşturuldu

2- Kurtuluş Savaşı yıllarında alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, “Osmanlı yönetiminin uygulamalarını ulusal irade doğrultusunda kontrol ve denetim altına alma” amacına yöneliktir?

A) Azınlıklara, siyasal egemenliğimizi zedeleyici ayrıcalıklar verilemez
B) Mebusan Meclisi derhal toplanarak hükümet çalışmalarını denetlemelidir
C) Kuva-i Milliye’yi etkin kılmak esastır
D) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür
E) Ermeni ve Rumluk davalarına izin verilemez

3- Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini düzenleyen yurtseverler, genel olarak Amasya Genelgesi’nin esasları-na uyacaklarını belirtmiş olmalarına rağmen, daha sonra toplanan Sivas Kongresi’ne katılmamışlardır.

Delegelerin Sivas Kongresi’ne katılmaktan çekinmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli mücadelenin başarıya ulaşacağına inanmamaları
B) Kurtuluşu bütünüyle mandacı bir yönetimde aramaları
C) Kişisel çıkarlarını kaybedecekleri endişesini taşımaları
D) Saltanat ve hilafete olan bağlılıklarını korumak istemeleri
E) Yunan kuvvetleri ile karşı karşıya gelmemeye özen göstermeleri

4- Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yöneterek düşmana karşı kesin zafer kazanabilmek için, dağınık güçleri her yönüyle kaynaştıracak ulusal bir teşkilatın kurulması gerekiyordu. M. Kemal, bunu tek başına gerçekleş-tirme yerine, Sivas Kongresi’ni toplayarak kararı milletin temsilcilerine aldırdı.

Aşağıdakilerden hangisinin, M. Kemal’in böyle davranmasındaki temel amaç olduğu savunulabilir?

A) Şahsına yönelik propagandanın etkisini kırmak
B) Muhaliflerini etkisiz hale getirmek
C) Kurtuluş mücadelesinin tüm milletçe üstlenilmesini sağlamak
D) Azınlıkların da desteğini kazanmak
E) İstanbul Hükümeti’nde değişiklik yapılmasını sağlamak

5- Aşağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi’nden sonra Temsil Heyeti’nin İstanbul ile tüm ilişkileri kes-mesinin yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

A) Damat Ferit hükümetinin istifa etmesi
B) Fransızların Anadolu’dan çekilme kararı alması
C) Amasya Protokolü’nün hazırlanması
D) Mebusan Meclisi’nin son kez toplanması
E) Temsil Heyeti’nin varlığının Osmanlı yönetimince resmen tanınması

6- Sivas Kongresi’nden sonra Temsilciler Heyeti bir karar alarak İstanbul Hükümeti ile her türlü yazışmayı yasakladı. Bu karardan sonra Anadolu ile tüm bağlantısını kaybeden Osmanlı yönetimi, Anadolu Hareke-ti’ni tanımak zorunda kaldı.

Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Anadolu Hareketi’nin siyasal gücü artmıştır
B) Osmanlı yönetimi, merkezi devlet yapısını koruma gereksinimi duymuştur
C) Anadolu Hareketi, Osmanlı yönetiminin etkinlik alanını daraltmıştır
D) Temsil Heyeti Anadolu’da tek otorite haline gelmiştir
E) Osmanlı yönetimi milli mücadele hareketini desteklemeye başlamıştır

7- Sivas Kongresi’nden sonra, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına hareket edecek bir Temsilciler Kurulu kuruldu. Temsilciler Kurulu, iç ve dış politika ile ilgili kararlar alma ve bunları uygula-ma yetkisine sahipti.

Bu bilgilere dayanarak;

I. Sivas Kongresi bir meclis gibi hareket etmiştir,
II. Temsilciler Kurulu bir hükümet haline gelmiştir,
III. İstanbul yönetiminin Anadolu’da güç ve nüfuzu kırılmıştır,
IV. Kurtuluş Savaşı tek bir merkezden yönetilmeye başlanmıştır,
V. Temsilciler Kurulu Osmanlı yönetimiyle yakınlaşma yolları aramıştır

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) l ve ll    B) Yalnız ll    C) lll ve lV    D) lV ve V   E) Yalnız V

8- Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun, Mebusan Meclisi’ni yeniden toplamaya çalışmakla ulaşmak istediği temel hedeflerden biri olamaz?

A) Vatanın bütünlüğünün korunması doğrultusunda kararlar almak
B) Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinin hafifletilmesini sağlamak
C) Hükümetin çalışmalarının ulusal irade tarafından denetlenmesini sağlamak
D) Uluslararası eşitlik ve bağımsızlıktan vazgeçilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmak
E) Barışın esaslarını belirlemek ve işgallerin haksızlığını göstermek

9- Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa’nın Amasya’ya gönderilmesi ile or-taya çıkan bir durum değildir?

A) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Hükümeti’nce tanınması
B) Amasya protokolünün imzalanması
C) Anadolu hareketinin siyasal etkinliğinin artması
D) Balıkesir Kongresi’nin toplanması
E) Sivas Kongresi kararlarının Misak-ı Milli kararlarını etkilemesi

10- Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Mandater yönetim kesinlikle kabul edilemez.
• Mebuslar Meclisi derhal toplanmalı ve alınacak kararlar Meclis’in denetimine sunulmalıdır.
• Tüm milli dernekler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecektir.
• İşgallere karşı millet topyekün direnecektir.
• Azınlıklara, siyasal dengemizi ve sosyal yapımızı bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Aşağıdakilerden hangisi, bu kararlarda gözetilenlerden biri değildir?

A) Ulus egemenliği
B) Tam bağımsızlık
C) Laik devlet anlayışı
D) Ülke bütünlüğü
E) Siyasal birlik

11- Temsil Heyeti’nin, Sivas Kongresi’nden sonra Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Kuva-i Milliye Komutan-lığı’na atamakla ulaşmaya çalıştığı hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuva-i Milliye şeflerinin güç ve otoritesini pekiştirmek
B) Kuva-i Milliye birlikleri arasında kumanda birliği sağlamak
C) Bölgesel direniş hareketlerinin başarıya ulaşacağını kanıtlamak
D) Kuva-i Milliye’nin varlık ve görevine son vermek
E) Osmanlı yönetimi ile yakınlaşma yolları aramak

12- Amasya Protokolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Osmanlı yönetimi, merkezi otoritesini korumak için bazı kararları kabul etmedi
B) Osmanlı’da milli iradenin devreye konması sağlandı
C) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin siyasal etkinliği arttı
D) Damat Ferit’in girişimlerinin bir sonucudur
E) Anadolu Hareketi’nin gücü karşında İstanbul Hükümeti’nin çaresiz kaldığı açığa çıktı

13- Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul ile yönetim yönünden her türlü ilişkinin kesilmesi Anadolu’da bir otorite boşluğu doğurdu. M. Kemal, bu fırsattan yararlanarak, tüm askeri ve sivil makamları Temsilciler Kurulu’na bağladı.

Aşağıdakilerden hangisinin, bu durumun yol açtığı en önemli sonuç olduğu savunulabilir?

A) Osmanlı’ya bağlı mahalli yöneticilerin tutuklanması
B) Kuva-i Milliye’ye destek ve katılımın artması
C) Temsilciler Kurulu’nun Anadolu’da tek otorite haline gelmesi
D) İtalya’nın Anadolu’dan çekilme kararı alması
E) İtilaf Devletleri’yle doğrudan diyaloga geçilmesi

14- Ulusal güçlerin birleştirilerek milli mücadelenin tek elden yürütülmesi amacıyla Sivas Kongresi’nde alınan karar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm milli dernekler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk adı altında birleştirilmiştir
B) Ulusal gücü etkin ve ulusal iradeyi hakim kılmak esastır
C) Kuva-i Milliye’nin güçlendirilmesine çalışılacaktır
D) Vatan topraklarının bölünmesine izin verilmeyecektir
E) Toplanacak olan ulusal güçler halifelik makamını kurtaracaktır

15- M. Kemal, Mebusan Meclisi’ne seçilen delegelerle Ankara’da görüşerek, onlara, alınması gereken ka-rarları bildirmiştir. Bunlardan, “vatanın bütünlüğünü ilgilendiren hususlar” daha sonra Osmanlı parla-mentosu tarafından da kabul edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir kanıtıdır?

A) Felah-ı Vatan Grubu’nun kurulması
B) Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi
C) Damat Ferit Paşa’nın görevden alınması
D) Saltanat yanlılarının etkisiz kalması
E) Alınan kararlara itiraz edilmesi

16- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Amasya görüşmesiyle İstanbul Hükümeti tarafından ya-sal bir kuruluş olarak tanınınca, Cemiyet’in siyasal etkinliği arttı.

Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükümeti’nin Cemiyet’i tanımak zorunda kalmasının temel nedenlerinden biridir?

A) İtilaf Devletleri’nin bu konudaki taleplerini karşılamak istemesi
B) Kuva-i Milliye’nin disiplinsiz davranışlarını kontrol etmek istemesi
C) Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu üzerindeki nüfuzunu kaybetmiş olması
D) Mondros’un uygulanmasını engellemek istemesi
E) Ermenilerin Doğu Anadolu’daki faaliyetlerini durdurmak istemesi

17- Sivas Kongresi’nden sonra M. Kemal’in İstanbul Hükümeti karşısında güçlenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha çoktur?

A) İstanbul yönetiminin kongreyi dağıtmaya yönelik girişimini engellemesi
B) Mandacılıktan yana olanları etkisiz hale getirmesi
C) Kuva-i Milliye birlikleri arasında kumanda birliği sağlamaya çalışması
D) Tüm ulusal güçler adına yetkili olan Temsil Heyeti’nin başına getirilmesi
E) İrade-i Milliye adında bir gazete çıkararak halkı bilinçlendirmesi

18- Aşağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi’nden sonra Osmanlı yönetiminin Anadolu Hareketi’nin gücüne boyun eğdiğinin göstergelerinden biridir?

A) Temsil Heyeti ile görüşmek üzere Salih Paşa’nın Amasya’ya gönderilmesi
B) İstanbul Hükümeti’nin de Londra Konferansı’na katılmak istemesi
C) Bazı devlet adamı ve aydınların tutuklanarak Malta’ya sürgüne gönderilmesi
D) Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması
E) Damat Ferit’in yeniden hükümetin başına getirilmesi

Bir yorum

  1. cevapları yok mu bunların

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.