Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Test

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Test

 

1- Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Milli irade kavramı ilk kez kullanıldı
B) Kurtuluş Savaşı’nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirlendi
C) Kurtuluş Savaşı yöresel bir mücadele olmaktan çıkmaya başladı
D) Bağımsızlık mücadelesi doğrultusunda çalışmalar hızlandı
E) Ulusal sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu kararı ilk kez ilan edildi

2- Kurtuluş Savaşı sürecinde M. Kemal, “ulus egemenliği esasına dayalı bağımsız bir devlet kurma” ama-cına ulaşabilmek için, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır?

A) Milli irade kavramını halka benimsetme
B) Padişaha karşı doğrudan cephe alma
C) Amacını her fırsatta dile getirme
D) Sadece kendisine yakın olanlarla çalışma
E) Farklı görüşlerdeki milletvekillerini Meclis üyeliğinden atma

3- Milli mücadele döneminde Türk milletinin işgaller karşısında gösteriler düzenlemesi, genelge ve kongrelerle belirlenen ulusal hedefler doğrultusunda çalışması aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olamaz?

A) Direniş hareketinin etkili hale getirilmeye çalışıldığının
B) Milli mücadeleyi yürüten kadronun önderliğinin halk tarafından benimsendiğinin
C) İtilaf Devletleri arasında, milli mücadele konusunda görüş ayrılığı bulunduğunun
D) Halkın kendi gücüyle işgallere karşı koymaya çalıştığının
E) Genelge ve kongrelerle milli mücadele hareketinin yönlendirildiğinin

4- Oldukça zor koşullar altında toplanan Erzurum Kongresi’nde Kurtuluş Savaşı’nın temelleri atılarak, milli mücadelenin temel ilkeleri ulusal kararlar halinde ilan edildi.

Kongre’nin aşağıdaki kararlarından hangisi, vatan topraklarını bölmek isteyenlere karşı en kapsamlı uyarı niteliğindedir?

A) İstanbul Hükümeti görevini yerine getirmezse geçici bir hükümet kurulacaktır
B) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz
C) Manda ve himaye kabul olunamaz
D) Doğu’daki tüm milli güçler birleştirilecektir
E) Azınlıklara, siyasal egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez

5- Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Erzurum’da bir kongre toplamasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkı ekonomik yönden güçlendirmek
B) İstanbul Hükümeti’ni milli mücadelenin içine çekmek
C) Cemiyetin resmen tanınmasını sağlamak
D) Doğu Anadolu’yu Ermeni tehlikesi karşısında korumak
E) Ulusal kurtuluş mücadelesinin önderlik kadrosunu belirlemek

6- Erzurum Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, Doğu Anadolu’da bir Ermeni devletinin kurulmasına veya toprakların bir kısmının Ermenistan’a verilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğinin bir göstergesidir?

A) Azınlıklara daha önce tanınmış olan vatandaşlık hakları saklıdır
B) Mebusan Meclisi’nin toplanarak hükümet çalışmalarını denetlemesi gerekir
C) Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez
D) Doğu Anadolu’daki tüm cemiyetler, Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk bünyesinde toplanmıştır
E) Temsil Kurulu Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder

7- Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceğine ilk kez Erzurum Kongresi’nde karar verilmiştir.

Kongre’nin aşağıdaki kararlarından hangisi bu durumun bir kanıtıdır?

A) Azınlıklara, siyasi egemenliğimizi zedeleyecek ayrıcalıklar tanınamaz
B) Kuva-i Milliye’yi etkin ve irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır
C) Mebusan Meclisi’nin derhal toplanmasına çalışılacaktır
D) Ermeni ve Rumluk davalarına karşı mücadele edilecektir
E) Doğu’daki milli güçler tek çatı altında birleştirilecektir
8- Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi kararlarından biri değildir?

A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez
B) Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı koyulacaktır
C) Ulusal gücü etkin ve ulusal iradeyi hakim kılmak esastır
D) Kars, Ardahan, Artvin ve Batı Trakya’nın geleceği halkın iradesiyle belirlenecektir
E) Mebusan Meclisi’nin derhal toplanması için çalışılacaktır.
9- Amasya Genelgesi ile belirlenen hedefler ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle ulusal kararlar haline dönüştürülmüştür?

A) Sivas Kongresi kararlarıyla
B) Amasya Görüşmesi’yle
C) Erzurum Kongresi kararlarıyla
D) Misak-ı Milli kararlarıyla
E) TBMM kararlarıyla
10- Erzurum Kongresi’nde alınan “Azınlıklara siyasi egemenliğimizi zedeleyici ayrıcalıklar verilemez” ka-rarı, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkıldığının bir göstergesidir?

A) Mandacılık düşüncesinin tartışılmasına
B) Milli iradenin etkin kılınmasına
C) Amiral Bristol Raporu’nun içeriğine
D) Ermeni devletinin kurulması çalışmalarına
E) Azınlıklara tanınan vatandaşlık haklarına

11- Erzurum Kongresi’nde “ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi” kabul edilmiş; fakat, ortam uygun olmadığı için, ulusal egemenliğe aykırı bir karar da alınmıştır.

Ulusal egemenliğe aykırı söz konusu karar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür
B) Manda ve himaye reddedilmiştir
C) Toplanacak olan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır
D) Azınlıklara, siyasi egemenliğimizi zedeleyici haklar tanınamaz
E) Ulusal gücü etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.

12- Erzurum Kongresi’nde, aşağıdakilerin hangisi doğrultusunda bir karar alınmamıştır?

A) Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü
B) Mebusan Meclisi’nin toplanması
C) Doğu Anadolu’yu temsil etmek üzere bir kurulun oluşturulması
D) Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi
E) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
13- Aşağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi ile ilgili doğru bir ifade değildir ?

A) İstanbul’da hükümet değişikliğine yol açtı
B) Tüm milli cemiyetler birleştirildi
C) Temsil Kurulu yürütme yetkisini üzerine aldı
D) İstanbul’un resmen işgal edilmesine yol açtı
E) M. Kemal Kurtuluş Savaşı’nın fiili önderi haline geldi
14- Temel toplanma amacı Batı Anadolu’daki Kuva-i Milliye hareketini örgütlendirmek ve Batı Cephe-si’nin oluşmasını sağlamak olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balıkesir Kongresi
B) Edirne Kongresi
C) Erzurum kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Lüleburgaz Kongresi

15- Erzurum Kongresi’nde “ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine” karar verilmesi, aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda bir hazırlık amacı taşımaktadır?

A) Osmanlıcılık bilincinin yaygınlaştırılması
B) Dış barışın esaslarının belirlenmesi
C) Milliyetçilik düşüncesinin olumsuz etkilerinin önlenmesi
D) Egemenlik anlayışının ve yönetim şeklinin değiştirilmesi
E) Batıda ortaya çıkan fikir akımlarının Osmanlı ülkesindeki etkisinin kırılması
16- M. Kemal’in İstanbul Hükümeti’nin emrinden çıktığını, ulusal mücadeleyi başlatarak milli egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet kurmak üzere harekete geçtiğini gösteren ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amasya Genelgesi’ni yayımlaması
B) Kuva-i Milliye birliklerini birleştirmesi
C) Milli mücadele derneklerini birleştirmesi
D) Temsilciler Kurulu’nu oluşturması
E) Sivas Kongresi’ni toplaması
17- Kurtuluş Savaşı yıllarında toplanan Erzurum, Balıkesir, Alaşehir ve Sivas kongrelerinin ortak top-lanma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli egemenlik anlayışını halka benimsetmek
B) Mahalli direniş hareketini örgütlü ve organize bir güç haline getirmek
C) Mevcut yönetim şeklinin değiştirilmesine zemin hazırlamak
D) Saltanat ve hilafetin halk üzerindeki etki ve nüfuzunu kırmak
E) Bölgesel mücadele fikrinin yaygınlaşmasını sağlamak
18- Erzurum Kongresi’nde, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir karar alınmamıştır?

A) Ulusal sınırlar
B) Ulus egemenliği
C) Boğazların denetimi
D) Azınlık hakları
E) Ulusal güçler

19- Erzurum Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, kongre kararlarının “ulusal” bir nitelik-te olduğunu göstermez ?

A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz
B) İrade-i milliyeyi hakim kılmak esastır
C) Azınlıklara, siyasal egemenliğimizi zedeleyici ayrıcalıklar tanınamaz
D) Ermeni ve Rumluk davalarına karşı çıkılacaktır
E) Doğu İlleri Cemiyeti adına karar alma yetkisine sahip bir kurul oluşturulacaktır

20- Sivas Kongresi’nde ele alınan aşağıdaki konulardan hangisi, “ulusal bağımsızlığa” aykırı bulunarak reddedilmiştir?

A) Temsil Heyeti’ne yürütme yetkisi verilmesi
B) ABD’nin mandaterliğine girme önerisi
C) Batı Cephesi’ne komutan atanması
D) Kuva-i Milliye’nin tek elden yönetilmesi
E) Azınlıklara daha önce tanınmış olan vatandaşlık haklarının korunması

21- Aşağıdakilerden hangisi, Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi kararlarının Batı Anadolu’daki yurtseverler üzerinde etkili olduğunun göstergelerinden biridir?

A) Amasya Protokolü’nün imzalanması
B) İstanbul Hükümeti’nin Temsilciler Heyeti’ni resmen tanıması
C) Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması
D) İtilaf Devletleri’nin Misak-ı Milli kararlarına tepki göstermesi
E) Marmara Bölgesi’nde Halifelik Ordusu’nun kurulması

22- Erzurum Kongresi kararları arasında yer alan “ulusal iradeyi hakim kılmak esastır” hükmü, doğrudan aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda alınmış bir karardır?

A) Laiklik B) Halkçılık  C) Devletçilik D) Demokrasi  E) Akılcılık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.