Beylikten Devlete Test– Test 18

Beylikten Devlete Test–  Test 18

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Test

 

1.    Orhan Bey Dönemi’nde 1345’te Gelibolu Yarımadası’nın ele geçirilmesi ile;

  I.  Rumeli’ye gidiş ve geliş kolaylaşmıştır.

 II.  Türkmenlerin Rumeli’ye yerleşmesine ortam hazırlanmıştır.

III.  Bizans’ın egemenlik alanları daralmıştır.

gelişmelerin hangilerinin yaşandığı söylenebilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I, II ve III

D)  II ve III

E)  Yalnız II

 

 

2.    Osman Bey’in aşağıdaki etkinliklerinden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kurulduğunun göstergesidir?

A)  Koyunhisar Savaşı’nı yapması

B)  Para bastırması

C)  Aldığı toprakları yanındaki gazilere üs olarak vermesi

D)  Ahilerle iyi ilişkiler kurması

E)  Bizans’a doğru sınırlarını genişletmesi

 

 

3.    Osmanlı’nın kısa sürede büyümesinin nedenleri arasında;

  I.  Ülke topraklarının hanedanın ortak malı anlayışına son verilmesi

 II.  Güçlü ordunun kurulmuş olması

III.  Ahilerin desteğinin alınması

IV. Egemenlik anlayışının değişmesi

durumlarından hangileri gösterilemez?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız IV

D)  I ve III

E)  III ve IV

 

 

4.      I.  Osman Bey’in para bastırması

 II.  Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması

III.  Anadolu’da Moğol egemenliğinin sona ermesi

Gelişmelerinin hangilerinden sonra Osmanlı Beyliği tam bağımsız bir beyliğe dönüşmüştür?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve  II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

5.      I.  Merkezi  toprak sistemini oluşturması

 II.  Kurulduğu bölgenin özelliklerini iyi değerlendirmesi

III.  Padişahların ve devlet adamlarının iyi olması

IV. Balkanlarda siyasal birliğin olma­ması

 V. Batıya doğru büyüme politikası izlemesi

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyüme­sine yol açan dış nedendir?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

6.    XIII. yüzyıl sonlarında;

–    Balkanlarda siyasal birlik yoktur.

–    Bizans Devleti oldukça zayıflamıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A)  Anadolu’da siyasal birliğin parçalanmasına

B)  Ahilerin Ankara’yı ele geçirmesine 

C)  Moğolların Anadolu’da etkili hale gelmesine   

D)  Haçlı Seferlerinin başlamasına  

E)  Osmanlı Devleti’nin batıya doğru büyümesine

 

 

7.    Ahilik, Anadolu Selçuklu Devleti’nin parçalanmaya başladığı XIII. yüzyıl sonlarından itibaren etkili olmuş, XIV. yüzyılda Osmanlı Beyliği’nin kurulup güçlenmesinde önemli rol oynamıştır.

Buna göre Ahilik kurumu hakkında;

  I.  Dinsel örgütlerdir.

 II.  Siyasal otorite boşluğunda güç kazanmıştır.

III.  Siyasal etkinlikleri vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

8.    Osmanlı Beyliği, diğer Anadolu beyliklerine göre siyasi ve askeri açıdan daha güçsüzdür. Ancak Bizans İmparatorluğu sınırında kurulmuş olmasından dolayı kısa sürede büyümüştür.

Buna göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylene­bilir?

A)  Coğrafi konumun

B)  Tımar sistemi uygulamasının

C)  Yetenekli padişahların

D)  İskan politikasının

E)  Nüfus yoğunluğunun

 

 

9.    Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Dönemi’nde Bizans İmparatorluğu’nun Osmanlı Devleti’ni durdurmak amacına yönelik olarak gerçekleştirdiği olaylardan biri değildir?

A)  Koyunhisar Savaşı

B)  I. Haçlı Seferi

C)  Çimpe Kalesi’nin Osmanlı’ya bırakılması

D)  Şehzade Mustafa Ayaklanması

E)  Pelekanon Savaşı

 

 

10.  Orhan Bey döneminde;

  I.  İlk düzenli ordu oluşturulmuş,

 II.  İlk medrese açılmış,

III.  Bursa başkent yapılmış,

IV. İlk divan örgütü kurulmuştur.

Bu bilgilerden çıkarılacak en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Fetih hareketleri devam ettirilmiştir.

B)  Beylikten devlete geçiş sağlanmıştır.

C)  Eğitim, medreselerde verilmiştir.

D)  Bursa, Beyliğin merkezi olmuştur.

E)  Balkanlarda egemenlik kurulmuştur.

 

 

11.  Osmanlı Devleti’nde ilk defa Orhan Bey zamanında Rumeli’ye geçişle birlikte Anadolu’dan Türk nüfus getirilerek yerleştirme yapılmıştır. Bundan sonraki dönemlerde cami, medrese gibi sosyal, dinsel ve eğitsel kurumlar oluşturulmuştur.

Bu uygulamaların en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Balkanlardaki Türk egemenliğini kalıcı kılmak

B)  Hıristiyan halkı Müslümanlaştırmak

C)  Rusların Balkanlara inmesini engellemek

D)  Balkanlardaki Macar üstünlüğüne son vermek

E)  Haçlı hareketlerini önlemek

 

 

12.  Günümüzde Kuzeybatı Anadolu’daki Osmanlı Devleti’nden kalma Kocaeli, Karamürsel, Konuralp, Akçakoca gibi yerleşim merkezlerinin isimleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Kurucularının adları verilmiştir.

B)  İlkçağ’dan bu yana aynı adları taşımışlardır.

C)  Fethedenlerin adları ile anılmıştır.

D)  Din büyüklerinin adları ile anılmıştır.

E)  Doğmuş olan devlet büyüklerinin adları verilmiştir.

 

 

13.  Osman Bey, Bizans’a karşı Fetihlere girişerek 1288’de ele geçirdiği Karacahisar’da ilk kez bir kiliseyi camiye çevirmiş, burada kendi adına ilk hutbesini okutarak ilk kadı ve subaşıyı atamıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)  Batıya ilerleme politikasının izlendiği

B)  Osman Bey’in beyliğin kurucusu olduğu

C)  Yönetim birimlerinin kurulmaya başlandığı

D)  Türk – İslam geleneğinin devam ettiği

E)  Devlet oluşumunun tamamlandığı

 

 

14.  Osman Bey, Bizans’tan Karacahisar, Yarhisar, Bilecik, Mudurnu ve İnegöl gibi yerleri almıştır.

Bu bilgi Osmanlı Beyliği ile ilgili olarak

  I.  Gelirleri artmıştır.

 II.  Denizcilik çalışmalarına başlamıştır.

III.  Rumeli’ye geçmiştir.

IV. Nüfusu artmıştır.

yargılarından hangilerini kanıtlar?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  I ve IV

D)  II ve III

E)  II ve IV

 

 

15.  Osmanlı;

  I.  Kurulduğu bölgenin genişlemeye uygun özelliklerinden yararlanmış,

 II.  Bizans Devleti’nin çöküş içinde olmasını değerlendirmiş,

III.  Merkezi otoriteyi güçlendirmiş,

IV. Müslümanlığı zorla kabul ettirmiştir.

Bunlardan hangisi küçük bir beylikten imparatorluk haline gelmede Osmanlı’nın başvurduğu yöntemler arasında yer almamıştır?

A)  I ve II

B)  II ve III

C)  III ve IV

D)  Yalnız III

E)  Yalnız IV

 

 

16.  Bizans;

–    Osmanlı Devleti ile Koyunhisar, Pelekanon ve Sazlıdere savaşlarını yapmıştır.  

–    Sırp, Bulgar saldırıları ve saltanat kavgaları nedeni ile Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir.

Bu bilgilere göre;

  I.  Bizans, çıkarına uygun politikalar izlemektedir.

 II.  Bizans ile Osmanlı sürekli savaş durumundadır.

III.  Osmanlı Devleti, Bizans’a her zaman yardım etmektedir.

yargılarından hangileri söylenemez?

A)  I, II ve III

B)  II ve III

C)  I ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

 

 

17.  Orhan Bey döneminde Bizans'la yapılan Pelekanon (Maltepe) Savaşı sonucunda, yöredeki Hıristiyan halka iyi davranıldığı için halk bu bölgeden göç etmekten vazgeçmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilebilir?

A)  Hıristiyanların Anadolu'da Türklere karşı birlik oluşturduklarının

B)  Osmanlıların ele geçirdikleri topraklarda yerleştirme politikası uyguladıklarının

C)  Türklerin fethettikleri yerlerdeki halka hoşgörülü davrandıklarının

D)  Osmanlıların Hıristiyanları baskı ile Anadolu'da tuttuklarının

E)  Osmanlıların zorunlu olmadıkça Bizans üzerine saldırı düzenlemediklerinin

 

 

18.    I.  Bursa’nın alınması

 II.  Anadolu Türk Birliğinin bozulması

III.  Tımar sisteminin oluşturulması

IV. Edirne’nin başkent olması

 V. Edirne-Segedin antlaşmasının yapılması

Yukarıdaki olaylardan hangisi II. Murat döneminde gerçekleşmiştir?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

19.  Kuruluş Dönemi’nde Haçlıların son saldırı, Osmanlı’nın ise son savunma savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  II. Kosova

B)  Varna

C)  Ankara

D)  Niğbolu

E)  Sırpsındığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.