Beylikten Devlete Test – Test 16

Beylikten Devlete Test–  Test 16

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Test

 

1.    Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında hangi beyliğin alınmasıyla Rumeli’ye geçmiştir?

A)  Karesioğulları

B)  Aydınoğulları

C)  Menteşeoğulları

D)  Dulkadiroğulları

E)  Karamanoğulları

 

 

2.    Osmanlı Devleti’nin Bizans’a doğru genişleme politikası izlemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Bizans’ın eski gücünü yitirmiş olması

B)  Topraklarının verimli olması

C)  İslam ülkelerinin baskısı

D)  Balkanlarda güçlü devlet olmaması

E)  Anadolu Beylikleri ile savaşmanın zor olması

 

 

3.    Osman Bey, siyasi ve askeri hareketlerinde aşağıdakilerden hangisinin desteğini almamıştır?

A)  Ahilerin

B)  Bizans’ın

C)  Anadolu’daki beyliklerin

D)  Baba ve şeyh gibi dinsel kişilerin

E)  Akıncı beylerin

 

 

4.    Osmanlı Beyliği’nin kurulması sırasında Anadolu’da bulunan beyliklere oranla;

  I.  Coğrafi konumu

 II.  Nitelikli devlet adamlarına sahip olması

III.  Kültürel kurumları

IV. Akılcı politikalar izlemesi

durumlarına bakıldığında yukarıdakilerden hangileri olumlu bir sonuç yaratmıştır?

A)  I ve II

B)  Yalnız II

C)  II ve III

D)  I, II ve IV

E)  III ve IV

 

 

5.    Osmanlı Beyliği’nin kısa zamanda büyüyerek devlet haline gelme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A)  Anadolu Selçuklu Devleti’nin yardımı

B)  Bizans’ın güçsüz olması

C)  Merkezi yönetimin uygulanması

D)  Dini hoşgörüye sahip olunması

E)  Ahi örgütünden destek alınması

 

 

6.      I.  Divan örgütünün kurulması

 II.  İlk Osmanlı Medresesinin açılması

III.  İlk kez Haçlı ordusuyla savaşılması

IV. Karesioğulları Beyliği’nin sona ermesi

 V. Rumeli’ye geçilmesi

Yukarıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde gerçekleşmemiştir?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

7.    Orhan Bey Dönemi’nde aşağıdaki yerlerden hangisinin, savaş alanlarına yakın olması nedeniyle bir süreliğine başkentlik yaptığı söylenebilir?

A)  Çimpe

B)  Edirne

C)  Balıkesir

D)  İznik

E)  Ankara

 

 

8.    Osman Bey Dönemi’nde bakır, Orhan Bey Dönemi’nde gümüş, Fatih Dönemi’nde altın paranın basılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)  Sınırların genişlediği

B)  Devletin ekonomik yönden güçlendiği

C)  Uç beyliğine dönüştüğü

D)  Teşkilatlanma çalışmalarının yapıldığı

E)  Anadolu Türk Birliğinin sağlandığı

 

 

9.      I.  Divan’a hükümdarın başkanlık etmesi

 II.  Kapıkulu Ocağı’nın kurulması

III.  Kaptanı Derya’nın Divan’ın üyesi olması

IV. İznik Medresesi’nin açılması

 V. İlk düzenli ordunun kurulması

Yukarıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi için söylendiğinde doğru olmaz?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

10.    I.  Doğu ticaret yoluna sahip olunması

 II.  Yöneticilerin iyi asker olması

III.  Bizans’ın gücünü yitirmiş olması

IV. Fethedilen yerlerde dine saygı gösterilmesi

 V. Ahilik ve Bektaşilik tarikatlarının Osmanlı Devleti’ne destek vermesi

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede gelişip güç kazanmasında yukarıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A)  V

B)  IV

C)  III

D)  II

E)  I

 

 

11.  Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan Maltepe Savaşı sonucunda;

  I.  Bizans’ın savaş alanında kalan bütün malzemeleri Osmanlıların eline geçti.

 II.  İznik komutanı halka iyi davranılması şartıyla şehri Orhan Bey’e teslim etti.

III.  Şehrin Hıristiyan halkına iyi davranıldığı için, şehir halkı göçmekten vazgeçti.

gelişmelerinden hangileri Türklerin fethettikleri yerlerdeki halka hoşgörülü davrandıklarının kanıtıdır? 

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  Yalnız III

E)  II ve III

 

 

12.  Osmanlı toplumu bir beylik haline dönüştüğünde, doğusu ve güneyi diğer gazi beylikleri ve uç toplumlarıyla çevriliydi. Kuzeyinde ve batısında ise Bizans toprakları uzanıyordu. 1300 yılının Bizans Devleti, bir zamanların güçlü imparatorluğu olma niteliğini çoktan yitirmişti.

Buna göre Osmanlı Beyliği'nin önce Bizans'a doğru büyüme politikası izlemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)  Haçlı saldırılarının başlaması

B)  Anadolu'da Türk ve Müslüman beyliklerin olması

C)  Hıristiyan Bizans'a cihat ilan edip diğer beyliklerin desteğini alabilmesi

D)  Bizans sınırında kurulması

E)  Bizans'ın eski gücünü yitirmesi

 

 

13.  XIII.yy. başlarında Anadolu'da Osmanlı Beyliği gibi birçok uç beyliği vardı. Ancak Osmanlılar dışında diğer uç beyliklerinin genişleme alanları neredeyse ortadan kalkmıştı.

Buna göre, Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştıran etken aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Bizans'ın askeri ve siyasi yönden zayıflaması

B)  Gaza anlayışının önemsenmesi

C)  Diğer beyliklerin mücadele içinde olması

D)  Osmanlıların Anadolu'da baskı düzeni kurması

E)  Merkezi devlet anlayışının benimsenmesi

 

 

14.  Sırpların önce Selanik, sonra Edirne'ye saldırması üzerine Bizans Orhan Bey'den yardım istemiştir. Orhan Bey'in yardımı kabul etmesiyle Osmanlı  Bizans kuvvetleri Sırp yayılmasını durdurmuştur.

Orhan Bey'in bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)  Sırplara karşı Bizans'ı desteklemek

B)  Bizans'ın eski gücüne kavuşmasını sağlamak

C)  Balkanlardaki Bizans topraklarının başka bir devlet tarafından alınmasını engellemek

D)  İç durumunu ve askeri gücünü öğreneceği Bizans'ı daha kolay ele geçirmek

E)  Osmanlı çıkarlarına ters düşecek büyük bir Sırp İmparatorluğu'nun kurulmasını önlemek

 

 

15.  Osman Bey, Bizans'tan aldığı toprakları kendi mülkiyetine alıp bu yerlerin yönetimini yanındaki beylere, komutanlara bırakmıştır. Ayrıca yönetim görevi karşılığında vergileri toplama ve kullanma hakkını da vermiştir.

Osman Bey'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin temelini atmıştır?

A)  Devşirme sisteminin

B)  Veraset sisteminin

C)  Tımar sisteminin

D)  İltizam sisteminin

E)  Pencik sisteminin

 

 

16.  Kuruluş yıllarında Osman Bey ahilerle iyi ilişkiler kurmuş, hatta ahi babası Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmiştir. Böylece Osman Bey Anadolu'da etkili bir örgüt olan ahilerin desteğini kazanmıştır.

Buna göre Osman Bey'in ahilerle yakın ilişki kurmasının amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)  Ahilerin ekonomik alandaki güçlerinden yararlanmak

B)  Ahilerin toplum üzerindeki yönlendirici etkisinden yararlanmak

C)  Ahilerin dini güçlerinden yararlanmak

D)  Ahi örgütünün kendisine karşı savaşmasını önlemek

E)  Ahilerin Anadolu'dan göç etmesini sağlamak

 

 

17.  Rumeli'de akınların fetihlere dönüşmesinde, akıncıların uç boyunda çağdaş topçu ateşi gibi karşı tarafın savunmasını kırması ile düzenli ordunun ilerlemesi etkili olmuştur. Ele geçirilen bölgelerin Osmanlılaştırılmasında ise askeri ve sivil yöneticilerin hoşgörülü, aynı zamanda disiplinli davranışları önemliydi.

Bu bilgiye göre Osmanlıların Rumeli'ye yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)  Devletin askeri ve sivil güçlerinin birbirlerini desteklemesi

B)  Akıncıların fethedilecek bölgedeki savunmayı kırması

C)  Hoşgörülü bir yönetimin kurulması

D)  Düzenli ordunun savaşı kazanması

E)  Otoritenin sağlanması

 

 

18.  Bizans, bir yandan Osmanlı yayılmasına karşı savaşlar açar, ayaklanmalar çıkartır, Haçlılar ve Karamanoğulları ile işbirliği yaparken bir yandan da Sırp, Bulgar saldırıları ve taht kavgaları nedeniyle Osmanlılardan yardım istemiştir. Hatta bu yardımların karşılığı olarak Osmanlılara toprak bile vermiştir.

Buna göre;

  I.  Bizans, çıkarına göre politikalar izlemiştir.

 II.  Osmanlı ve Bizans her zaman savaş halindedir.

III.  Entrikaları Bizans'ın çabuk yıkılmasında etkili olmuştur.

IV. Osmanlı Devleti, Bizans'taki saltanat kavgalarına karışmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

 

 

19.  Osman Bey döneminde aşiretten beyliğe, Orhan Bey döneminde de beylikten devlete geçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi beylikten devlete geçişi kanıtlayan bir gelişme değildir?

A)  Adli örgütlenmenin yapılması

B)  Müsellem ve yayalardan oluşan ilk düzenli ordunun kurulması

C)  Bizans'a karşı Pelekanon Savaşı'nın kazanılması

D)  İlk medresenin açılması

E)  Vezirlik sisteminin oluşturulması

 

 

20.  Osmanlıların küçük bir beylikten 14. yüzyıl sonunda büyük bir devlete doğru gelişmesinde Çanakkale Boğazı'na ulaşması ve Trakya'ya geçmesi önemli yer tutar. Orhan Bey bu nedenle Trakya yolunu elinde tutan Karesioğulları Beyliği'ni ortadan kaldırmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  Osmanlı Devleti'nin devletleşmesinin temelini Orhan Bey atmıştır.

B)  Karesioğullarının yıkılması ile Osmanlı Beyliği'nin güçlenmesi arasında ilişki vardır.

C)  Osmanlı Devleti'nin büyümesi batı yönüne doğrudur.

D)  Osmanlıların Çanakkale Boğazı'na ulaşması Avrupa'da büyümesinin temelini atmıştır.

E)  Karesioğullarının yıkılmasındaki temel neden saltanat kavgalarıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.