Beylikten Devlete Konu Testi – 14

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Testi

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 14

1.    Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da ilerleyişi Avrupa’da endişeye neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu endişeden kaynaklı olarak yapılan savaşlardan biri değildir?

A)  Varna

B)  Sazlıdere

C)  Sırpsındığı

D)  Kosova

E)  Otlukbeli

 

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Haçlıların Osmanlı’ya karşı Sırpsındığı, I. Kosova ve Niğbolu Savaşlarını yapmalarının temel ve ortak nedenidir?

A)  Anadolu Türk Siyasi Birliğini bozmak

B)  Rumeli’nin Türkleşmesini engellemek

C)  Türkleri Balkanlar’dan atmak

D)  Balkanlar’daki siyasi karışıklıklara son vermek

E)  Bizans’a yardım etmek

 

 

3.    Çorlu, Lüleburgaz, Edirne ve Bulgaristan’ın İstanbul’dan daha önce alınması aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

A)  Anadolu Siyasal Birliğinin daha önce kurulmasını 

B)  Anadolu’da Türkleşmenin daha önce başlamasını

C)  Osmanlı’nın batıda daha hızlı ilerlemesini

D)  Bizans ile Avrupa devletlerinin bağlantısının kesilmesini

E)  İstanbul’un Bizans tarafından daha kolay savunulmasını

 

 

4.    Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A)  İskan politikasının uygulanması

B)  Yeniçeri Ocağı’nın kurulması

C)  İlk kez donanmaya sahip olunması

D)  Şeyhülislamın Divan’ın üyesi olması

E)  Anadolu Türk Siyasi Birliğinin bozulması

 

 

5.    Osmanlılara karşı Balkan uluslarının birleşmesi, Arnavut beyi İskender’in ayaklanması ve Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına saldırması üzerine   II. Murat aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamak zorunda kalmıştır?

A)  İstanbul

B)  Amasya

C)  Bucaş

D)  Hotin

E)  Edirne – Segedin

 

 

6.    Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde

  I.  Ankara

 II.  Sırpsındığı

III.  II. Kosova

IV. Varna

savaşlarından hangisi diğerlerinden farklı bir nitelik taşır?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  Yalnız IV

 

 

7.      I.  Anadolu Türk birliğini sağlamak

 II.  İstanbul’u kuşatmak

III.  Cihat politikası uygulamak

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı kuruluş döneminde uygulanan politikalardan biridir?

A)  Yalnız I

B)  II ve III

C)  I, II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

 

 

8.    Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde gerçekleştirdiği;

  I.  Sırpsındığı

 II.  Koyunhisar

III.  II. Kosova

IV. Ankara

 V. Varna

savaşlarından hangisinde Batıya doğru genişleme siyasetini hedeflediği söylenemez?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

9.    Osmanlıların Haçlıları bozguna uğrattığı II. Kosova Savaşı sonucunda;

–    Haçlı saldırıları durmuş, 

–    Saldırı üstünlüğü Osmanlı'ya geçmiş,

–    Avrupa savunmaya çekilmiştir.

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A)  Avrupa devletlerinin Coğrafi Keşiflere başladığının

B)  Osmanlıların Avrupa'da büyümekten vazgeçtiğinin

C)  Osmanlıların Balkanlara kesin olarak yerleştiğinin

D)  Avrupa devletlerinin savaşçı politikaları bıraktığının

E)  Osmanlıların fetih politikasına son verdiğinin

 

 

10.  II. Murat döneminde imzalanan EdirneSegedin Antlaşması’nın bazı koşulları şunlardır:

  I.  Taraflar on yıl savaş yapmayacak.

 II.  Sırp Krallığı yeniden kurulacak.

III.  Tuna Nehri sınır olacak.

IV. Eflak Osmanlılara vergi ödeyecek.

 V. Osmanlıların Bulgaristan’daki egemenliği tanınacak.

Bunlardan hangileri Osmanlı Devleti’nin doğrudan yararına olan koşullardır?

A)  I ve II

B)  I, II ve III

C)  II ve III

D)  III ve IV

E)  IV ve V

 

 

11.  Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde  I. verilenin II. ye ortam oluşturduğu söylenemez?

 

I.

 

 

II.

 

 

A)

Çimpe Kalesi'nin alınması

Trakya'da büyümenin başlaması

B)

Edirne'nin fethi

Haçlı Savaşları'nın başlaması

C)

Edirne – Segedin Antlaşması

Balkanlarda toprak yitirilmesi

D)

Niğbolu Savaşı

İstanbul'un fethedilmesi

E)

Karesioğulları Beyliği'nin alınması

Anadolu Türk siyasal birliği için ilk adımın atılması

 

 

12.  Haçlıların saldırıları durdurulamayınca II. Murat Haçlılarla Edirne Segedin Antlaşması’nı imzalamış ve tahttan çekilerek yerini 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’e bırakmıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen Haçlılar antlaşmayı bozarak saldırıya geçmişlerdir. Yapılan Varna Savaşı’nı Osmanlılar kazanınca II. Murat yeniden tahta geçmiştir.

Bu bilgiye göre Varna Savaşı için,

  I.  Haçlılarla yapılan ilk savaştır.

 II.  Edirne  Segedin  Antlaşması’nın olumsuzluğunu gidermiştir.

III.  Saltanat değişikliğine yol açmıştır.

IV. Balkanlarda ilerlemeyi yeniden başlatmıştır.

yargılarından hangileri söylenemez?

A)  I, II ve III

B)  Yalnız I

C)  II, III ve IV

D)  II ve IV

E)  Yalnız IV

 

 

13.  II. Kosova Savaşı’nın sonucunda Osmanlıların Rumeli egemenliği kesinleşti.

Aşağıdakilerin hangisinin, bu değerlendirmeye temel oluşturduğu söylenebilir?

A)  Karamanoğullarının, Bizans’ı kuşatan Osmanlılara zorluk çıkarması

B)  Osmanlılara yönelik Haçlı girişimlerinin durması

C)  Rumeli’de dirlik uygulamasının başlatılması

D)  Asker kaynağı olarak pencik sisteminin kurulması

E)  Rumeli ile Anadolu arasındaki bağlantının süreklilik kazanması

 

 

14.  Balkanlarda aldığı yenilgiler üzerine Osmanlı, Haçlılarla Edirne Segedin Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile Sırbistan yeniden bağımsızlığını kazanırken, II. Murat tahttan çekilerek yerini küçük yaştaki oğluna bırakmıştır. Bu değişim Balkanlarda yeni bir Haçlı ittifakının oluşmasına neden olmuştur.

Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  Osmanlı toprak kaybına uğramıştır.

B)  II. Murat'ın otoritesi sarsılmıştır.

C)  Başarısızlık saltanat değişikliğine yol açmıştır.

D)  Haçlılar Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu olumsuz koşullardan yararlanmayı amaçlamışlardır.   

E)  Askeri durumla, devlet yönetimi ve diploması arasında bağlantı yoktur.

 

 

15.  II. Murat döneminde;

–    Edirne ve Bursa'da medreseler açılmış,

–    Arabistan, Kırım ve Türkistan'dan Molla Gürani, Alaaddin Semerkandi gibi bilginler Osmanlı ülkesine getirilmiş,

–     İslam doğunun ünlü yapıtları Türkçe'ye çevrilmiştir.

Bunlara bakılarak Kuruluş Dönemi'ndeki Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Bilim ve kültür yaşamında gelişme ve canlılık yaşandığı

B)  Eğitime önem verildiği

C)  Yalnızca fetihlerle uğraşıldığı

D)  Diğer Türk-İslam devletleriyle iletişim kurulduğu

E)  Bilimsel gelişmelere açık olunduğu

 

 

16.  II. Murat döneminde;

  I.  Anadolu'da Karaman, Germiyan, Dulkadir ve Ramazanoğulları dışında tüm beylikler alınmış,

 II.  Haçlılar ile yapılan II. Kosova Savaşı'yla Balkanlara kesin olarak yerleşilmiş,

III.  İstanbul kuşatılsa da alınamamıştır.

Osmanlıların bu etkinlikleri aşağıdakilerin hangisinin kanıtı olamaz?

A)  Yükselme dönemine doğru gidildiğinin

B)  Anadolu'da siyasal birliğin büyük ölçüde sağlandığının

C)  Haçlı tehlikesinin sona erdiğinin

D)  Bizans'ın sorun olmayı sürdürdüğünün

E)  Fetih politikasına son verildiğinin

 

 

17.    I.  Ankara

 II.  Sazlıdere

III.  I.Kosova

IV. Sırpsındığı

Savaşlarından hangileri Osmanlı’nın batıya olan ilerleyişini bir süre durdurmuştur?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I ve IV

E)  II ve IV

 

 

 

18.  II. Murat Balkanlar’da yaptığı seferler sonunda Sırbistan’ı vergiye bağlamış, Makedonya Teselya ve Selanik Osmanlı’nın olmuştur.

Buna göre;

  I.  Sırbistan Osmanlı’nın gücünü tanımıştır.

 II.  Osmanlı Devleti sınırlarını genişletmiştir.

III.  Balkanlarda Türk Siyasi Birliği sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  I, II ve III

 

 

19.    I.  Maltepe

 II.  Sazlıdere

III.  I. Kosova

IV. Sırpsındığı

 V. Varna

Yukarıdaki savaşlardan hangisi Balkanlarda Haçlılara karşı kazanılan ilk savaştır?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

20.  Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada;

–    Anadolu'da Bizans, Trabzon Rum, Anadolu Selçuklu, İlhanlı devletleri ve Türk beylikleri,

–    Balkanlarda Bulgar, Sırp, Arnavutluk, Mora krallıkları ile Bosna, Hersek, Eflak ve Boğdan beylikleri vardı.

Buna göre Osmanlı Beyliği'nin büyümesine yol açan aşağıdaki nedenlerden hangisine ulaşılabilir?

A)  Batıya doğru büyüme politikası izlemesine

B)  Kurulduğu bölgenin coğrafi özelliğine

C)  Batısında ve doğusunda siyasi birliklerin yokluğundan yararlanmasına

D)  Yetenekli padişahların tahtta geçmesine

E)  Ahilerden destek almasına

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.