Beylikten Devlete Testi – 13

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 13

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü

 

1.    Aşağıda verilen neden -sonuç ilişkilerinden hangisi yanlıştır?

A)  Çimpe Kalesinin alınması -Osmanlı’nın ilk kez Rumeli’ye geçmesi

B)  Koyunhisar savaşı -Bizans’ın yenilgi alması

C)  Karasioğullarının alınması -Denizcilik çalışmalarının başlaması

D)  Sazlıdere savaşı -Osmanlı’nın Balkan fetihlerinin kolaylaşması

E)  II. Kosova Savaşı -Osmanlı’nın ilk savunma savaşı olması.

 

 

2.    Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı’nın sürekli başkent değiştirmesinin nedeni;

  I.  Fethedilen yerlere yakın olma,

 II.  Siyasi olarak istikrarı sağlayamama,

III.  Anadolu beyliklerinin saldırılarını önleme,

amaçlarından hangileri ile açıklanabilir?

A)  Yalnız III

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız I

 

 

3.    II. Kosova savaşıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Balkanlardaki Türk egemenliği kesinleşmiştir.

B)  Avrupalılar savunmaya çekilirken, Türkler taarruza geçmişlerdir.

C)  Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi kalmamıştır.

D)  Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

E)  Bizans’ın Türklere karşı Avrupa’dan yardım alma ümidi sona ermiştir.

 

 

4.    Aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı’nın Balkanlardaki ilerleyişini hızlandıran ve Balkanların Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaşlar sırasıyla verilmiştir?

A)  Sırpsındığı -II. Kosova

B)  Çirmen -Varna

C)  Niğbolu -II. Kosova

D)  I. Kosova -II. Kosova

E)  Sırpsındığı -I. Kosova

 

 

5.     –    Şeyh Bedrettin

–    Düzmece Mustafa

–    Şehzade Mustafa

Osmanlı Devleti’nde görülen bu ayaklanmaların ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Saltanat kavgası niteliğinde olmaları

B)  Osmanlı sistemine karşı çıkmaları

C)  Kuruluş Dönemi olayları arasında yer almaları

D)  Bizans’ın kışkırtmaları sonucunda gerçekleşmeleri

E)  I. Mehmet döneminde yaşanmaları

 

 

6.    Osmanlı Devleti Anadolu’daki ilk yenilgisini Timur’la yaptığı Ankara Savaşı’nda almıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde Balkanlarda yenilgi alınan ilk savaş ve devlet birlikte verilmiştir?

A)  Ploşnik -Sırp Krallığı

B)  Sazlıdere -Bizans

C)  Varna -Macar Krallığı

D)  Çirmen -Sırp Krallığı

E)  I. Kosova -Haçlılar

 

 

7.    Kuruluş Dönemi’nde Haçlılar ile yapılan II. Kosova Savaşı’yla (1448) Osmanlıların;

–    Rumeli’den atılamayacağı anlaşılmış,

–    II. Viyana Kuşatması’na (1683) kadar Avrupa’daki fetihler için saldırıya geçme olanağı ortaya çıkmıştır.

Bu bilgiye bakılarak Osmanlı Devleti için;

  I.  Anadolu’daki üstünlüğü sona ermiştir.

 II.  Balkanlardaki egemenliği kesinleşmiştir.

III.  XVII. yüzyıldan sonlara eski gücünü kaybetmiştir.

IV. Ortodoks Kilisesini denetim altına almıştır.

genellemelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  I ve IV

D)  II ve III

E)  II ve IV

 

 

8.      I.  İstanbul’un surlarla çevrili olması

 II.  Güçlü sülalelerin iş başına gelmesi

III.  Zamanla tekfur denilen valilerin merkezle çatışmaya girmesi

IV. Coğrafi konumunun savunmaya elverişli olması

 V. Her dönemde rakiplerini birbirine düşürme politikası izlemesi

Bizans’ın varlığını uzun süre devam ettirmesinin nedenleri arasında yukarıdakilerden hangisi yer almaz?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

 

 

9.    Osman Bey, Kayı boyunu Osmanlı Beyliği’ne, Orhan Bey ise bu beyliği Osmanlı Devleti’ne dönüştürmüştür.

Osmanlı Devleti aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde çok uluslu bir imparatorluk niteliği kazanmaya başlamıştır?

A)  II. Murat

B)  Çelebi Mehmet

C)  I. Murat

D)  Yıldırım Bayezid

E)  Musa Çelebi

 

 

10.  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde geçici de olsa Balkanlarda fetihlerin durmasına yol açan olaylar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A)  I. Kosova Savaşı -II. Kosova Savaşı

B)  Sazlıdere Savaşı -Varna Savaşı

C)  Ankara Savaşı -Edirne  Segedin Antlaşması

D)  Ploşnik Savaşı -Sırpsındığı Savaşı

E)  Şeyh Bedrettin Ayaklanması -Çirmen Savaşı

 

 

11.  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi padişahlarından II. Murat’ın tahttan çekilmesine ve yeniden tahta geçmesine neden olan olaylar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A)  EdirneSegedin Antlaşması -Varna Savaşı

B)  Düzmece Mustafa Ayaklanması -İstanbul’un kuşatılması

C)  Belgratın kuşatılması -II. Kosova Savaşı

D)  Şehzade Mustafa Ayaklanması -Sırbistan’ın alınması

E)  Germiyanoğulların alınması -İzladi Savaşı

 

 

12.  Çelebi Mehmet’in ölümü üzerine tahta geçen II. Murat’a karşı Bizans, gözetim altında tuttuğu ve yasal sultan saydığı Mustafa Çelebi’yi ayaklandırmıştır.

Bu tutumuyla Bizans’ın Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez

A)  Saltanat kavgaları çıkartmak

B)  Merkezi otoritesini zayıflatmak

C)  Kendisi için tehlike olmaktan çıkarmak

D)  En güçlü şehzadenin padişah olmasını sağlamak

E)  Büyümesini engellemek

 

 

13.  Ankara bozgununun Balkanlardaki Hıristiyan tebaa üzerinde hiçbir tepki yaratmaması ve sessizliğin korunarak Osmanlı’ya bağlı kalınması dikkate değer bir olaydır.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin;

  I.  Adaletli vergi alma

 II.  Balkan Ortodokslarını Katoliklerin baskısından koruma

III.  Feodal beylerin baskısını kırma

politikalarından hangilerini Balkanlarda uygulamasından kaynaklanmıştır?

A)  I, II ve III

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

 

 

14.  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde savaştığı devletler ile taraf olduğu savaşların doğru eşleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Bizans

Haçlı

Sırp

A)

Koyunhisarı

Ankara

Varna

B)

I. Kosova

Çirmen

Sırpsındığı

C)

II. Kosova

Ploşnik

Pelekanon

D)

Sazlıdere

Niğbolu

Ankara

E)

Pelekanon

Varna

Ploşnik

 

 

15.  Osmanlılarda şehzadelerin yetiştirilmesinde “Sancak Sistemi” uygulaması Orhan Bey Dönemi’nde başlamıştır.

Sancak sistemine göre yetişerek tahta çıkan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden  hangisidir?

A)  Yıldırım Beyazıt

B)  Çelebi Mehmet

C)  I. Murat

D)  II. Murat

E)  Yavuz Sultan Selim

 

 

16.  “Devlet hanedanın ortak malıdır” anlayışını, “Devlet hükümdar ve oğullarının malıdır” anlayışı şeklinde değiştiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Osman Bey

B)  II. Murat

C)  Çelebi Mehmet

D)  I. Murat

E)  II. Mehmet

 

 

17.  XIII. yüzyılda Anadolu’da hakim bildikleri Osmanlı beylerinin emrine uymak için Müslüman olmak şart değildi. Bazı Bizans köy ve kasabaları Osmanlı eline geçtikten sonra da kendi komutanlarının yönetimine bırakılıyordu.

Buna göre Osmanlı Beyliği ile ilgili olarak;

  I.  Hoşgörülü yönetim anlayışına sahiptir.

 II.  Yayılmacı politika izlemiştir.

III.  Bizans tekfurlarına karşı akınlar gerçekleştirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  II ve III

 

 

18.  Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'ndeki bazı gelişmeler şunlardır:

  I.  Doğrudan padişaha bağlı Kapıkulu ordusu oluşturulmuş,

 II.  Fethedilen bütün topraklar padişahın malı kabul edilmiş ve devlet hizmetlerinin karşılanması için görevlilere verilmiş,

III.  Padişahın oğulları, yönetim deneyimi kazanmaları için sancaklara gönderilmiştir.

Bunlardan hangileri padişahın mutlak otoritesini güçlendirmeye yöneliktir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  I, II ve III

E)  Yalnız III

 

 

19.  Osmanlıların aşağıdaki uygulamalarından hangisi akıncıların yeni beylerin buyruğunda toplanıp Rumeli’de uç beylikler oluşturmalarını engellemeye yönelik değildir?

A)  Rumeli’ye yalnızca şehzadelerin komutasında geçişe izin verilmesi

B)  Çanakkale Boğazı’ndan geçişin Osmanlı’nın iznine bağlı olması

C)  Rumeli’deki fetihlerde alınan ganimetin beşte birinin Osmanlı’ya verilmesi

D)  Osmanlı beyinin diğer beylerden daha güçlü olması

E)  Ticaret yolları üzerinde egemenlik kurulmasına önem verilmesi

 

 

20.  Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı hükümdarları önce bey ve gazi ünvanlarını kullanırken daha sonra sultan, padişah, han ve Fatih’ten sonra ise birçok ünvanı bir arada kullanmışlardır.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)  Farklı kültürlerle bağlantı kurulması

B)  Hükümdarların güç ve otoritesinin giderek artması

C)  Yönetim biçiminin değişmesi

D)  Devletin egemenlik alanının genişlemesi

E)  Hükümdarların iktidarlarının dayanaklarını göstermesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.