Beylikten Devlete Testi – 12

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü

 

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 12

 

1.    1402 – 1413 yılları arasında yaşanan Fetret devrinde Rumeli’deki toprak kaybı, Anadolu’dakinden çok daha sınırlı olmuştur.

Bu durumun nedeni;

  I.  Balkanlardaki halkın Osmanlıların hoşgörülü yönetiminden memnun olması

 II.  Balkan ulusları arasında mezhep çatışmalarının bulunması

III.  Avrupa’da yüzyıl savaşlarının sürmesi

gelişmelerinden hangileri ile açıklanabilir?

A)  I ve II

B)  Yalnız III

C)  I ve III

D)  Yalnız II

E)  I, II ve III

 

 

2.    Ankara Savaşı’ndan sonra Timur’un Semerkant’a götürdüğü Yıldırım’ın oğullarından Mustafa Çelebi Timur’un ölümüyle Anadolu’ya dönmüş ve Bizans’ın desteğiyle taht mücadelesine girmiştir.

Bu bilgiye göre;

  I.  Bizans, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmıştır.

 II.  Anadolu’da siyasi birlik bozulmuştur.

III.  Bizans ile diplomatik ilişki kurulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  II ve III

 

 

3.    Ankara bozgununun Balkanlardaki Hıristiyan tebaa üzerinde hiçbir tepki yaratmaması ve sessizliğin korunarak Osmanlı’ya bağlı kalınması dikkate değer bir olaydır.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin;

  I.  Adaletli vergi alma

 II.  Balkan Ortodokslarını Katoliklerin baskısından koruma

III.  Feodal beylerin baskısını kırma

politikalarından hangilerini Balkanlarda uygulamasından kaynaklanmıştır?

A)  I, II ve III

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

 

 

4.    Osmanlı Devleti’nde yaşanan Fetret Dönemi (14021413) ile ilgili  aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz?

A)  Taht kavgaları dönemidir.

B)  Bizans kışkırtmaları etkili olmuştur.

C)  Rumeli’nin önemli bir bölümü elden çıkmıştır.

D)  Dönemi sona erdiren I. Mehmet Osmanlı Devleti’nin II. kurucusu olarak kabul edilmiştir.

E)  Ankara Savaşı’ nın yarattığı bunalım dönemidir.

 

 

5.    Ankara Savaşı'ndan sonra Timur, Yıldırım Bayezıt'ın oğullarından Süleyman'ı Edirne'de, İsa'yı Balıkesir ve Bursa'da, Mehmet'i ise Amasya'da hükümdar ilan etmiştir.

Timur'un bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Osmanlı merkezi otoritesini parçalamak

B)  Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak

C)  Bizans'a yardım etmek

D)  Anadolu Türk birliğini korumak

E)  Anadolu'yu topraklarına katmak

 

 

6.    I. Mehmet (Çelebi) Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilir.

Bu yargının kanıtı olarak I. Mehmet’in;

  I.  Fetret Dönemi'ne son vermesi

 II.  Devlet otoritesini güçlendirmesi

III.  Anadolu Türk siyasal birliğini yeniden kurmaya başlaması

IV. Venedikliler ile deniz savaşını yapması

etkinliklerinden hangileri gösterilemez?

A)  I ve II

B)  I, II ve III

C)  Yalnız II

D)  Yalnız IV

E)  II, III ve IV

 

 

7.    Fetret Dönemi’nde; 

  I.  Avrupa’da Yüzyıl Savaşlarının yaşanması

 II.  Balkanlarda Osmanlı’nın hoşgörü politikası izlemesi

III.  Yıldırım Bayezıd’ın oğulları arasında taht mücadelesinin yaşanması

gelişmelerine bakıldığında, yukarıdakilerden hangileri Osmanlı’nın dışında gelişen bir olayın, Osmanlı’yı olumlu anlamda etkilediği söylenebilir?

A)  Yalnız II

B)  I ve II

C)  Yalnız I

D)  II ve III

E)  Yalnız III

 

 

8.    Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi diğerlerinden farklı nitelik taşır?

A)  Düzmece Mustafa

B)  Şehzade Mustafa

C)  Cem olayı

D)  Şeyh Bedrettin

E)  Şehzade Selim

 

 

9.    Fetret Devrinde Rumeli’deki toprak kaybı Anadolu’dakinden çok daha sınırlı olmuştur.

Rumeli’de büyük toprak kayıplarının görülmemesinde;

  I.  Rumeli halkının Osmanlı’nın hoşgörülü yönetiminden memnun olması,

 II.  Balkan ulusları arasında mezhep çatışmalarının bulunması,

III.  Avrupa’da Yüzyıl Savaşları’nın sürmesi,

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A)  Yalnız I

B)  I, II ve III

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  II ve III

 

 

10.  Fetret Devri’nde kardeşler arasında yaklaşık 11 yıl boyunca süren taht kavgasını Çelebi Mehmet kazanarak tek başına Osmanlı Padişahı olmuş, böylece Osmanlı Devleti yeniden toparlanmaya başlamıştır.

Buna göre,

  I.  Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak kabul edilmiştir.

 II.  Fetret Devri sona ermiştir.

III.  Osmanlı Devleti en parlak dönemini yaşamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve III

D)  Yalnız III

E)  II ve III

 

 

11.  Osmanlı Devleti, ilk deniz savaşını Çelebi Mehmet zamanında 1416’da Venedik’e karşı yapmış ve kaybetmiştir.

Bu bilgiye göre;

  I.  Osmanlı’nın Venedik ile rekabet edemediği

 II.  Venedik’in Akdeniz ticaretini elinde tuttuğu

III.  Osmanlı donanma gücünün artırıldığı

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  I ve III

E)  II ve III

 

 

12.  1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da beyliklerin yeniden kurulması;

  I.  Anadolu Türk siyasal birliğinin sağlanması

 II.  Balkanlar yönündeki fetihlerin yapılması

III.  Bizans’ın siyasi varlığının sona erdirilmesi

durumlarından hangilerini önlemiştir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  I, II ve III

 

 

13.  Timur’un Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu Beyleri’ne topraklarını geri vermesinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A)  Anadolu’da siyasi birliğin tekrar kurulduğunun

B)  Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulduğunun

C)  Anadolu Beyliklerinin kendi egemenliğinde topladığının

D)  Hoşgörülü siyaset izlediğinin

E)  Anadolu Beyliklerinin dünya siyasetinde etkili olduklarının

 

 

14.  I. Mehmet’e Osmanlı’nın ikinci kurucusu unvanı verilmesine aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?

A)  Türk birliğini kesin olarak sağlaması

B)  Beyliklere son vererek siyasi birliği sağlaması

C)  Venedik ile yapılan deniz savaşını kaybetmesi

D)  İstanbul’u kuşatarak Bizans’ı vergiye bağlaması

E)  Halifeyi koruma altına alması.

 

 

15.  Fetret Devri’nin getirdiği sorunlardan yararlanan Şeyh Bedrettin’in dini, siyasi ve sosyal sorunların çözümüyle ilgili yeni bir devlet düzeni kurmak için propagandalar yaparak isyan çıkartması aşağıdaki padişahlardan hangisinin dönemine rastlar?

A)  Orhan Bey

B)  II. Selim

C)  II. Murat

D)  I. Mehmet

E)  I. Murat

 

 

16.  Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuş, beylikler yeniden kurulmuştur?

A)  Niğbolu Savaşı

B)  Ankara Savaşı

C)  Koyunhisar Savaşı

D)  Kosova Savaşı

E)  Varna Savaşı

 

 

17.  Şeyh Bedrettin İsyanı’nın Osmanlı tarihindeki önemini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A)  Anadolu’da çıkan ilk dini ve sosyal nitelikli isyandır.

B)  Meşruti Monarşiyi hedef almıştır.

C)  Bizans’ın kışkırtmaları sonunda yaşanmıştır.

D)  Batıniler Osmanlı’nın egemenlik anlayışını değiştirmek istemiştir.

E)  Yükselme devrinde yaşanan tek isyandır.

 

 

18.  Anadolu’ya doğru hareket eden Timur ile Osmanlı’nın Ankara Savaşı kendisi adına hutbe okutulması ve para basılmasına yönelik taleplerini II. Bayezıt tarafından reddedilmesidir.

II. Bayezıt Timur’un bu istediğini aşağıdakilerden hangisine dayanarak reddetmiştir?

A)  Ekonominin zarara uğrayacak olması

B)  Timur’un Anadolu’daki beyliklere topraklarını geri vereceğini düşünmesi

C)  Anadolu’da kültürel yapının bozulacağından duyulan endişe

D)  Osmanlı’nın bağımsız devlet olma anlayışına ters düşmesi

E)  Devlet içinde taht kavgalarının başlayacağı korkusu

 

 

19.  Ankara Savaşı'nı kazanan Timur, Anadolu'yu topraklarına katma, Osmanlı'yı ortadan kaldırma girişimlerinde bulunmamış, Anadolu Türk beyliklerini yeniden kurdurup, I. Bayezıt'ın oğullarından Süleyman'ı Edirne'de, Mehmet'i Amasya'da, İsa'yı Balıkesir, Bursa'da hükümdar ilan etmiş ve geri dönmüştür.

Bu bilgiye göre Timur,

  I.  Osmanlı Devleti'ni kendisi için tehlike olmaktan çıkarmak

 II.  Sınırlarını genişletmek

III.  Osmanlı merkezi otoritesini parçalamak

IV. Anadolu' da siyasal birliği bozmak

amaçlarından hangilerini hedeflememiştir?

A)  I, II ve III

B)  I ve IV

C)  Yalnız III

D)  II ve IV

E)  Yalnız II

 

 

20.  Ankara Savaşı’ndan sonra Timur’a esir düşen şehzade Mustafa Timur’un ölümüyle Anadolu’ya gelip hükümdarlık iddiasıyla ayaklanmış, Çelebi Mehmet’e karşı koyamayınca da Bizans’a sığınmıştır.

Bu durum Osmanlı’da;

  I.  İç sorunun dış soruna dönüşmesi

 II.  Geçici elçiliklerin kurulması

III.  Devletin fetret dönemine girmesi

gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız III

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  I, II ve III

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.