Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi – Test 9

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 9

1.    Yıldırım Bayezıt, Niğbolu zaferinin Anadolu halkı üzerindeki olumlu etkisinden yararlanarak Rumeli’den topladığı kuvvetlerle Anadolu beylikleriyle mücadeleye başlamış, Anadolu’da denetimi kolaylaştırmak amacıyla Kütahya merkezli “Anadolu Beylerbeyliğini” oluşturmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)  Osmanlı’nın yükselme devrine girdiğine

B)  Devletin yıkılma tehlikesi geçirdiğine

C)  Rumeli’de toprak kaybı yaşandığına

D)  Anadolu’da sosyal ve ekonomik düzenin bozulduğuna

E)  Türk siyasal birliğini kurma politikasının uygulandığına

2.    Yıldırım Bayezit;

–    1396’da Osmanlılara karşı oluşan Haçlı ordusunun saldırıya geçmesi üzerine I. İstanbul kuşatmasını,

–    Timur’un Anadolu’ya girip Sivas’ı yağmalaması üzerine II. İstanbul kuşatmasını kaldırmıştır.

Buna göre Yıldırım Bayezıt’ın İstanbul’un fethinden önce aşağıdakilerden hangisini önemsediği söylenebilir?

A)  Ülke güvenliğini

B)  Ticaretin sürmesini

C)  Dostluk ilişkisinin bozulmamasını

D)  Sınırların genişlemesini

E)  Siyasal birliğin bozulmasını

3.    Niğbolu Savaşı’nın sonunda Bizans ile yapılan antlaşma ile;

–    İstanbul’da Türklerin davalarına bakmak için bir kadı bulunacak,

–    Bizans Osmanlı’ya yılda 10.000 düka altın ödeyecektir.

Bu antlaşmaya göre, Bizans için;

  I.  Niğbolu savaşını kaybetmiştir.

 II.  Egemenlik hakları kısıtlanmıştır.

III.  Osmanlı’nın gücünü tanımıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I ve III

E)  I, II ve III

4.    1396 Niğbolu Savaşı sonunda Yıldırım Bayezid Bizans’la yaptığı antlaşmada;

–    İstanbul’da bir cami ve Türk mahallesi yaptırılacak, Müslümanların davalarına kadı bakacak.

–    Türk tüccarlarının serbestçe İstanbul’a girip çıkmaları kabul edilecek,

Buna göre;

  I.  Osmanlı, Bizans’a üstünlüğünü kabul ettirmiştir.

 II.  Osmanlı ticari ve hukuki ayrıcalıklar kazanmıştır.

III.  Savaş Osmanlı’nın mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A)  I ve III

B)  Yalnız II

C)  I, II ve III

D)  Yalnız III

E)  I ve II

5.    Yıldırım Bayezid’in Anadolu Türk beyliklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları;

  I.  Anadolu Selçuklu Devleti’nin kalıntılarını ortadan kaldırma

 II.  Anadolu Türk Siyasi birliğini sağlama

III.  Balkan fetihlerinin önünü açma

amaçlarından hangileri ile açıklanamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  I ve III

E)  Yalnız III

6.    Yıldırım Bayezıd’ın Bizans ile yaptığı anlaşmanın;

  I.  Bizans’ın ödediği yıllık vergi artırılacak

 II.  Osmanlı tüccarları serbestçe İstanbul’a girebilecek

III.  Haliç’in kuzeyinde bir Türk garnizonu bulunacak

maddelerinden hangileri ile Osmanlı Devleti askeri alanda avantaj sağlamıştır?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  II ve III

7.    Osmanlılar Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmak için Türk beyliklerine karşı aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurmamıştır?

A)  Toprak satın almak

B)  Evlilikler yoluyla sınırlarını genişletmek

C)  Askeri güç kullanmak

D)  Beyliklerin iç çatışmalarından yararlanmak

E)  Cihat ve gaza savaşlarına girişmek

8.      I.  Osmanlı’nın genişlemesinden rahatsız olan

 II.  Kendilerini Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın varisi sayan

III.  Anadolu Türk birliğini kendisi kurmak isteyen

Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Dulkadiroğulları

B)  Ramazanoğulları

C)  Germiyanoğulları

D)  Karamanoğulları

E)  Menteşeoğulları

9.    Osmanlı kuruluş döneminde İstanbul’u iki kez kuşatmasına rağmen, Haçlı ve Moğol tehlikesi yüzünden kuşatmayı kaldıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Osman Bey

B)  II. Murat

C)  Çelebi Mehmet

D)  Yıldırım Bayezit

E)  I. Murat

10.  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;

  I.  Anadolu ve Rumeli beylerbeylikleri kurulmuş,

 II.  Rumeli’de iskan politikası izlenmiş,

III.  Aydınoğulları, Germiyanoğulları, Karesioğulları gibi beyliklere son verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Türklerin Balkanlara yerleştirildiği

B)  Osmanlı sınırlarının genişlediği

C)  Anadolu’da Türk birliğinin kurulmaya çalışıldığı

D)  Balkanlarda Osmanlı etkinliğinin azaldığı

E)  Eyalet örgütlenmesinin yapıldığı

11.   –    I. Murat (13621389) Hamitoğullarından toprak satın almış, Germiyanoğullarından evlenme yoluyla çeyiz karşılığı toprak almıştır.

–    I. Bayezit (13891402) savaş yoluyla Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları dışında bütün Türk beyliklerini ortadan kaldırmıştır.

Yukarıdaki padişahların etkinliklerine bakılarak Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A)  Anadolu’daki ticaret merkezlerini almayı

B)  Yükselme dönemini başlatmayı

C)  Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmayı

D)  Balkanlarda büyümeyi kolaylaştırmayı

E)  Askeri ve siyasi örgütlenmeyi gerçekleştirmeyi

12.   –    I. Bayezit döneminde I. İstanbul kuşatması Haçlıların, II. İstanbul kuşatması ise Timur’un saldırısı üzerine kaldırılmıştır.

–    Musa Çelebi fetret dönemi, II. Murat ise Düzmece Mustafa’nın ayaklanması nedeniyle İstanbul kuşatmalarında başarısız  olmuşlardır.

Buna göre Kuruluş Dönemi’nde İstanbul’un kuşatılmasına karşın alınamamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A)  Saltanat kavgalarının

B)  Dış saldırıların

C)  İç ayaklanmaların

D)  Batılılaşma hareketlerinin

E)  Ülke güvenliğinin tehlikeye düşmesinin

13.  Yıldırım Bayezit’in Bizans ile imzaladığı antlaşmanın bazı koşulları şunlardır:

–    İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak, bir cami yapılacak.

–    Türk tüccarı serbestçe İstanbul’a girebilecek.

–    İstanbul’da Türklerin davalarına bakmak için bir kadı bulunacak.

Buna göre Osmanlı Devleti için;

  I.  Bizans’ta dinsel, ticari, toplumsal etkinliklerde bulunma  şansını elde etmiştir.

 II.  Bizans’tan  kapitülasyonlar almıştır.

III.  Bizans’a gücünü ve üstünlüğünü kabul ettirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I, II ve III

B)  I ve III

C)  I ve II

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

14.  Osmanlı-Karamanoğulları savaşlarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)  Osmanlıların Anadolu Türk birliğini kurma çalışmalarını başlatması

B)  Karamanoğullarının kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti’nin varisi olarak görmesi

C)  Karmanoğulları’nın Anadoluya egemen olmak istemesi

D)  Osmanlı Devleti’nin Timurla ittifak kurup Karamanoğulları’nı Anadolu’dan atmak istemesi

E)  Karamanoğulları’nın Osmanlı hakimiyeti altına girmek istememesi

15.    I.  İlk vakıf örgütünün kurulması

 II.  Yeniçeri ocağının kurulması

III.  Şeyhülislam’ın divana sürekli üye olması

IV. Divana padişahların başkanlık etmesi

gelişmel erinden hangileri kuruluş dönemine ait bir bilgi  değildir?

A)  Yalnız III

B)  III ve IV

C)  I ve II

D)  Yalnız IV

E)  I ve III

16.  Yıldırım Bayezit;

  I.  1396’da Osmanlılara karşı oluşan Haçlı ordusunun saldırıya geçmesi üzerine I. İstanbul kuşatmasını,

 II.  Timur’un Anadolu’ya girip Sivas’ı yağmalaması üzerine II. İstanbul kuşatmasını kaldırmıştır.

Buna göre Yıldırım Bayezit’in İstanbul’un fethinden önce aşağıdakilerden hangisini önemsediği söylenebilir?

A)  Ülke güvenliğini

B)  Ticaretin sürmesini

C)  Dostluk ilişkisinin bozulmamasını

D)  Sınırların genişlemesini

E)  Siyasal birliğin bozulmasını

17. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;

–    I. Murat, Hamitoğullarından parayla, Germiyanoğullarından evlenme yoluyla çeyiz olarak toprak almıştır.

–    I. Bayezit savaşlar yaparak Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları dışında bütün beylikleri ortadan kaldırmıştır.

Bu iki bilgiye bakarak;

  I.  Anadolu Türk siyasal birliğini kurmak padişahların ortak amacıdır.

 II.  Anadolu Türk siyasal birliği için farklı politikalar izlenmiştir.

III.  I. Bayezit döneminde Osmanlı askeri açıdan daha güçlüdür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A)  I, II ve III

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

18.   –    Anadolu Türk siyasal birliği büyük ölçüde sağlanmıştır.

–    İstanbul iki kez kuşatılmış ancak alınamamıştır.

–    Niğbolu Savaşı’nda Haçlılar bozguna uğratılmıştır.

Bu gelişmeler aşağıdaki Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi padişahlarından hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

A)  I. Bayezit

B)  Osman Bey

C)  Orhan Bey

D)  I. Murat

E)  II. Murat

19.  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde dağılma tehlikesi geçirmesine rağmen Balkanlar’daki varlığını sürdürmüştür.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Uygulanan planlı iskan politikası

B)  İngiltere ve Fransa arasındaki Yüzyıl Savaşları

C)  Osmanlı Devleti’nin hoşgörü politikası izlemesi

D)  Osmanlı ordusunun Balkan halkını asimile etmesi

E)  Niğbolu Savaşı’ndan sonra Haçlıların toparlanamaması

20.  Ankara Savaşı sırasında;

–    Anadolu beylikleri yeniden kurulmuş,

–    Osmanlı’nın batıya ilerleyişi durmuş,

–    Bizans üzerindeki Osmanlı baskısı hafiflemiştir.

Buna göre;

  I.  Anadolu siyasal birliği bozulmuştur.

 II.  İstanbul’un fethi gecikmiştir.

III.  Anadolu’daki ticaret yolları yön değiştirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız III

C)  Yalnız II

D)  I ve II

E)  II ve III

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.