Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi – Test 8

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Testi –  Test 8

1.    Yıldırım Bayezit’in İstanbul kuşatmasını kaldırırken Bizans ile imzaladığı antlaşmada “İstanbul’da bir Türk mahallesinin kurulması, bu mahallede bir kadı bulunması ve cami yapılması” kararı yer almıştır.

Bu karara göre Osmanlı Devleti’nin Bizans’tan hangi alanlarda ayrıcalık elde ettiği söylenebilir?

A)  Ekonomik – Kültürel – Dinsel

B)  Sosyal – Hukuksal – Dinsel

C)  Askeri – Ekonomik – Sosyal

D)  Kültürel – Ekonomik – Hukuksal

E)  Eğitim – Askeri – Dinsel

2.    Yıldırım Bayezit,

–    1391 -1396 yılları arasında İstanbul’u kuşatmış, Haçlılar saldırınca kuşatmayı kaldırmıştır.

–    1397 – 1401 yılları arasında İstanbul’u ikinci kez kuşatmış, Timur tehlikesi belirince kuşatmayı kaldırmıştır.

Buna göre kuşatmaların kaldırılması ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulabilir?

A)  Osmanlı deniz gücünün zayıf olması

B)  Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi

C)  Osmanlıların Anadolu’ya daha çok önem vermesi

D)  Osmanlı ülkesinin saldırıya uğraması

E)  İç ayaklanmaların çıkması

3.    I. Bayezit döneminde;

  I.  Gelibolu’da ilk Osmanlı tersanesi kurulmuş,

II.   İstanbul iki kez kuşatılmış ancak alınamamış,

III.  Bulgar Krallığı’na son verilerek, toprakları alınmış,

IV. Anadolu Türk siyasal birliği büyük ölçüde sağlanmış,

 V. Timur’la Ankara Savaşı yapılmıştır.

Bu bilgilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin çok uluslu nitelik kazanmaya başladığının göstergesidir?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

4.    Osmanlı Devleti’nde;

–    I. Murat, merkezi Manastır olan Rumeli Beylerbeyliği’ni

–    I. Bayezit, merkezi Kütahya olan Anadolu Beylerbeyliği’ni kurmuşlardır.

Bu girişimler Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;

  I.  Balkanlarda feodal sistemi uygulamak

II.   Sınırların genişlemesinin yarattığı gereksinimleri karşılamak

III.  Merkezi otoriteyi kurmak

IV. Fethedilen yerlerin farklı özelliklerinden yararlanmak

amaçlarından hangilerine yöneldiğinin kanıtı değildir?

A)  I ve II

B)  I ve IV

C)  II ve IV

D)  II, III ve IV

E)  III ve IV

5.    Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’da siyasal birliği ve Balkanlarda kalıcılığı sağlama politikalarına bakılarak;

  I.  Ankara Savaşı’nın yapılması

II.   Gelibolu’da ilk tersanenin açılması

III.  Rumeli Beylerbeyliği’nin oluşturulması

IV. Saruhanoğulları Beyliği’ne son verilmesi

gelişmelerinden hangileri örnek olarak gösterilemez?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I ve IV

E)  III ve IV

6.    1396’da Haçlılar ve Osmanlı arasında yapılan Niğbolu savaşı ile Bulgaristan Osmanlı egemenliğine alınırken savaş sırasında doğudan saldırıya geçen Karamanoğulları beyliğine son verilmiştir.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili;

  I.  Sınırlarını genişletmiştir.

 II.  Doğuda ve batıda fetih politikası izlemiştir.

III.  Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmıştır.

IV. Yükselme devri başlamıştır.

 V. Doğu sınırlarını kesin olarak belirlemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  I ve II

B)  II ve IV

C)  III ve V

D)  I ve III

E)  IV ve V

7.    Timur tehlikesinin belirmesi üzerine II. İstanbul kuşatmasını kaldıran Yıldırım Bayezıt ile Bizans arasında imzalanan antlaşmanın bazı kararları şunlardır:

  I.  İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılacak.

 II.  Türk tüccarı İstanbul’a serbestçe girip çıkabilecek.

III.  İstanbul’da Türklerin davalarına bakmak için bir kadı bulunacak.

IV. Bizans Osmanlı’ya yıllık vergi ödeyecek.

Bu kararlara göre Bizans aşağıdaki alanların hangisinde Osmanlı Devleti’ne ayrıcalık vermemiştir?

A)  Askeri

B)  Dinsel

C)  Toplumsal

D)  Mali

E)  Hukuksal

8.    Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u ilk kez kuşatmasına tepki olarak oluşturulan Avrupa Haçlı birliği aşağıdaki hangi savaşta yenilgiye uğratılmıştır?

A)  Sırpsındığı

B)  I. Kosova

C)  Niğbolu

D)  Varna

E)  II. Kosova

9.    Bizans’ın Macarlarla Osmanlı aleyhine ittifak yapması üzerine I. Beyazıd İstanbul’u kuşattı, ancak kuşatma kaldırıldı.

I. Bayezıd’in I. İstanbul kuşatmasını kaldırmasının nedeni;

  I.  Haçlıların saldırıya geçmesi

 II.  Niğbolu Savaşı’nın başlaması

III.  Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi

gelişmelerin hangileri olamaz?

A)  Yalnız III

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız I

10.  Timur tehlikesinin belirmesi üzerine İstanbul kuşatmasını kaldıran Yıldırım Bayezid, Bizans ile çeşitli alanlarda ayrıcalıklar elde ettiği bir antlaşma imzalamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayrıcalıklara örnek olarak gösterilemez?

A)  İstanbul’da Türklerin davalarına bakmak için bir kadı bulunacak.

B)  İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak.

C)  Türk tüccarı İstanbul’a serbestçe girip çıkabilecek.

D)  Bizans’ın Osmanlı’ya ödediği yıllık vergi artırılacak

E)  İstanbul’da bir cami yapılacak.

11.  Aşağıdaki hangi gelişmeden sonra Abbasi halifesi Yıldırım Bayezıd’e “Sultanı İklim i Rum” ünvanını vermiştir?

A)  Ankara Savaşı

B)  İstanbul’un fethine girişilmesi

C)  Anadolu’daki Türk birliğinin sağlanması

D)  Niğbolu Zaferi

E)  Bizansla antlaşma imzalanması

12.  Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde;

  I.  Hamitoğulları

II.   Candaroğulları

III.  Eretna

IV. Dulkadiroğulları

beyliklerinden hangileri Türk Siyasi Birliğine alınmamıştır?

A)  Yalnız IV

B)  I ve III

C)  II ve IV

D)  I,II ve III

E)  II, III ve IV

13.    I.  Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Devleti’ne bağlanması

 II.  Anadolu Beylerbeyliği’nin oluşturulması

III.  Kıbrıs’ın fethedilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Kuruluş Dönemi’ne aittir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  II ve III

14.    I.  Kazaskerlik makamının oluşturulması

 II.  Yeniçeri Ocağı’nın temellerinin atılması

III.  Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması

IV. Rumeli Hisarı’nın yapılması

 V. Karesioğullarının Osmanlı’ya katılması

Gelişmelerinden hangileri I. Murat zamanında gerçekleşmiştir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I, II ve III

D)  II, IV ve V

E)  III, IV ve V

15.  XIV. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskan politikası;

  I.  Balkanlardaki Türk nüfusunu artırma

II.   Fethedilen bölgelerin savunulmasını ve elde tutulmasını kolaylaştırma

III.  Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirme

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I, II ve III

16.  Yıldırım Bayezid Dönemi’nde;

  I.  Devletin Anadolu’da sınırlarını genişletmesi

 II.  Anadolu’da siyasi birliğin oluşturulması

III.  Anadolu Hisarı’nın yapılması

gelişmelerinden hangileri Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulmasında etkili olmuştur?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  I, II ve III

17.    I.  Niğbolu Savaşı

 II.  Bulgar Krallığı’na son verilmesi

III.  Yıldırım Bayezıt’in Timur’a esir düşmesi

Yıldırım Bayezıt’in döneminde gerçekleşen bu gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)  I  II  III

B)  III  II – I

C)  II  I  III

D)  II  III  I

E)  I  III  II

18.  Osmanlı’nın Bizans üzerine gerçekleştirdiği fetih girişimi sonucu Avrupa Haçlı Birliği’nin İstanbul’u korumak amacıyla yaptığı sefer aşağıdaki savaşlardan hangisine neden olmuştur?

A)  Varna

B)  Ploşnik

C)  Çirmen

D)  Sazlıdere

E)  Niğbolu

19.  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde gerçekleşen savaşlar ve kimin döneminde yapıldığı hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A)  Niğbolu Savaşı –> Yıldırım Bayezit

B)  I. Kosova Savaşı –> I. Murat

C)  Maltepe Savaşı –>Orhan Bey

D)  Anakara Savaşı –> I. Mehmet Çelebi

E)  Koyunhisar Savaşı –> Osman Bey

20.  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;

–    İlk kez Rumeli’ye geçilmiş,

–    Anadolu Türk Siyasi birliğini sağlama çalışmaları başlamış,

–    Örgütlenme faaliyetleri görülmüştür.

Bu bilgilere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

A)  Bizans’tan Çimpe kalesinin alınması

B)  Kadılık kurumunun oluşturulması

C)  Macarlarla Edirne  Segedin Anlaşması’nın imzalanması

D)  Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla toprak alınması

E)  Karesioğulları Beyliği’nin ele geçirilmesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.