Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi – Test 7

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi –  Test 7

1.   

 I.   Sadrazamlık, defterdarlık ve nişancılık gibi yeni makamların oluşturulması

II.   Rumeli eyaletinin kurulması

III.  Ploşnik Savaşı’nda Sırplar karşısında yenilgi alınması

IV. Avrupalılaşma yolunda ıslahatın başlaması

Bunlardan hangileri I. Murat’ın sınırların hızla genişlemesinin yarattığı sorunları önleme girişimleridir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

2.    Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde

  I.  Bizans’ın Çimpe Kalesi’ni Osmanlı’ya vermesi

 II.  Orhan Bey’in Kantakuzen’i destekleyerek Bizans tahtına çıkarması

III.  Osmanlı’nın Bizans’tan aldığı Edirne’yi başkent yapması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin Bizans’ın içişlerine karıştığının kanıtı olarak gösterilebilir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

3.    Bizans’ın Osmanlı yayılmasını dur­durmak amacıyla gerçekleş­tirdiği aşağıdaki uygulamalar­dan hangisi Osmanlı Devleti’nin dış politikasını doğrudan etkilememiştir?

A)  Saltanat kavgaları çıkarması

B)  Haçlı birliklerinin oluşmasını sağlaması

C)  Bulgarlarla işbirliği yapması

D)  Papadan yardım istemesi

E)  Karamanoğullarıyla işbirliği yapması

4.    –     I. Murat (13621389) satın alma ve evlilikler yoluyla Türk beyliklerin­den toprak almış,

–    I. Bayezit (13891402) savaş yoluyla Anadolu Türk beyliklerinin çoğunu ortadan kaldırmıştır.

Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’da izlenen bu farklı politikalar,

  I.  Bizans’ın gücünden çekinildiği

 II.  Cihat politikasının izlendiği

III.  Devletin askeri ve siyasi gücünün giderek arttığı

kanıtlarından hangileriyle açıklanabilir?

A)  I ve II

B)  Yalnız I

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  Yalnız III

5.      I.  Kapıkulu ocağı kurulmuştur

 II.  İskan politikası uygulanmıştır

III.  İlk vakıf örgütlenmesi oluşturulmuştur.

IV. Tımar sistemi yerleştirilmiştir

yukarıdakilerden hangileri I. Murat dönemi gelişmelerindendir?

A)  Yalnız I

B)  II ve III

C)  II, III ve IV

D)  I ve IV

E)  I, II ve IV

6.    Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ne Kuruluş Dönemi’nde başkentlik yapan yerlerden biri değildir?

A)  Söğüt

B)  Bursa

C)  Edirne

D)  İstanbul

E)  Yenişehir

7.    Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde;

–    Hoşgörülü bir politika izlemiştir.

–    Fethettiği bölgelerde uzun süre egemenlik kurmuştur.

Bu yargılara göre;

  I.  Osmanlı ülkesinde cami, kilise, havra yan yana bulunmuştur.

 II.  Fetret döneminde Balkanlarda önemli toprak kayıpları olmamıştır.

III.  Milliyetçilik hareketleri Osmanlı ülkesinde hızla yayılmıştır.

genellemelerinden hangilerine ulaşılamaz?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

8.    I. Murat döneminde (13621389);

–    Edirne başkent yapılmış,

–    Trakya, Makedonya, Bulgaristan alınmış,

–    İzlenen iskan politikasıyla Balkanlara pek çok Türk yerleştirilmiştir.

Buna göre;

  I.  Osmanlı yalnızca batıda büyüme politikası izlemiştir.

 II.  Balkanlarda Osmanlı egemenliğinin kalıcılığının temelleri atılmıştır.

III.  Osmanlı, çok uluslu bir devlet olma özelliğini kazanmaya başlamıştır.

yargılarından hangileri I. Murat döneminin önemini ortaya koyar?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  Yalnız II

E)  II ve III

9.    I. Murat Balkanlardaki yerel askeri görevlileri, prensleri Osmanlı’ya bağlamış ve yetkilerine dokunmamıştır. Böylece kendi prenslerinin komutası altında savaşan binlerce askeri akıllı biçimde kullanmıştır. Buna karşılık onlara vergiden muaf olma ve belirli devlet topraklarından yararlanma hakkını vermiştir.

I. Murat’ın bu tutumuna bakılarak,

  I.  Balkanlarda tımar sistemi uygulanmış ve asker gereksinimi giderilmiştir.

 II.  Çok uluslu imparatorluk yapısının temeli atılmıştır.

III.  Balkanlardaki otorite boşluğundan yararlanılmıştır.

IV. Balkanlarda olası ayaklanmalar önlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve II

B)  II, III ve IV

C)  II ve III

D)  I, II ve IV

E)  III ve IV

10.  XIII. yüzyıl sonlarında Balkanlarda;

–    Siyasal birliğin olmaması

–    Mezhepsel kavgaların yaşanması

–    Halkın derebeyler tarafından ezilmesi

aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A)  Dinsel hoşgörünün oluşmasına

B)  Siyasal birliğin güçlenmesine

C)  Barış ortamının sağlanmasına

D)  Osmanlıların doğuya yönelmesine

E)  Osmanlıların Balkanlarda büyümesinin kolaylaşmasına

11.  Karamanoğulları Beyliği’nin Osmanlı’nın siyasi otoritesini tanımaması;

  I.  Oğuzların Bozok kolundan olma

 II.  Selçuklu Devleti’nin mirasçısı olduğunu iddia etme

III.  Coğrafi konumlarının Bizans’tan uzak olma

IV. Türk kimliğine sahip olma

nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir?

A)  I ve II

B)  I, II ve III

C)  Yalnız II

D)  III ve IV

E)  Yalnız IV

12.  Aşağıda verilenlerden hangisi Yıldırım Bayezıt Dönemi olayları arasında yer almaz?

A)  Balkanlara kesin olarak yerleşilmesi

B)  İstanbul’un kuşatılması

C)  Anadolu’da Türk siyasi birliğinin kısmen sağlanması

D)  Niğbolu Savaşı’nın yapılması

E)  Ankara Savaşı’nın yapılması

13.  Niğbolu Savaşı’ndan sonra halife Yıldırım Bayezıt’a “Sultanı İklimi Rum” ünvanını vermiştir.

Bu gelişmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A)  Halifenin Osmanlı padişahından korkması

B)  Yıldırım Beyazıt’ın İslam dünyasını tehlikelere karşı koruması

C)  Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi

D)  Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki hakimiyetini pekiştirmesi

E)  Türklere Orta Avrupa yolunun açılması

14.   Osmanlı devletinin kuruluş devri boyunca sağladığı başarılar aşağıdaki devletlerden en çok hangisini etkilemiştir?

A)  Bizans imparatorluğunu

B)  Sırp krallığını

C)  Rus çarlığını

D)  Macar krallığını

E)  Haçlı birliğini

15.  Yıldırım Beyazıt İstanbul’u kuşatmasına rağmen alamamıştır.

Bu durumun nedeni;

  I.  Haçlı dünyasının Bizans’a yardım etmesi

 II.  Timur’un Anadolu’ya saldırması

III.  Bizans’ın askeri yönden güçlü olması

yukarıdakilerden hangileri olamaz?

A)  II ve III

B)  Yalnız II

C)  I ve III

D)  Yalnız I

E)  Yalnız III

16.    I.  Beyliklerden çeyiz yoluyla toprak alınması

 II.  Satın alma yoluyla toprak alınması

III.  Mücadeleler yoluyla beyliklerin Osmanlı’ya bağlanması

Bu gelişmelerden hangisi Anadolu Türk Birliğini sağlama politikalardan birisidir? 

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I, II ve III

17.  Yıldırım Bayezıt Dönemi’ndeki İstanbul kuşatmalarında;

  I.  Batıdaki Haçlı tehlikesi

 II.  Doğudan gelen Timur tehlikesi

III.  Elverişsiz hava şartları

durumlarından hangileri kuşatmaların başarısızlıkla sonuçlanmasında etkili olmuştur?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  Yalnız III

E)  I, II ve III

18.  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde Batı Anadolu kıyısındaki beyliklerin ele geçirilmesi aşağıdakilerden hangisinin ilerlemesini sağlamıştır?

A)  Eğitimin

B)  Merkezi otoritenin

C)  Denizciliğin

D)  Ticaretin

E)  Kültürel çalışmaları

19.  Osmanlılar, Kuruluş Dönemi’nde Edirne’yi başkent yapmışlar ancak Bursa’yı da başkent gibi kullanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların bu uygulamalarının amaçlarından birisi değildir?

A)  Fetihleri denetim altında tutmak

B)  Haçlı saldırılarına karşı önlem almak

C)  Bizans’ı kontrol altında tutmak

D)  Merkezi otoriteyi güçlendirmek

E)  Fetih alanlarına yakın olmak

20.  I. Beyazıt’ın Anadolu faaliyetleri ile ilgili olarak;

  I.  Anadolu Türk Birliği’ni ilk kez büyük ölçüde sağladığı

 II.  Anadolu beyliklerine karşı barışçı ve uzlaşmacı bir siyaset izlediği

III.  Anadolu’ya yönelmeden önce batı sınırlarını güvenlik altına aldığı

yorumlarından hangileri söylenemez?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  I ve II

E)  I ve III

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.