Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi – 5

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testleri Çözümü

Beylikten Devlete Ünitesi Konu Tarama Testi – 5

1.    Kuruluş döneminde Osmanlı, Balkanlarda;

–    Hıristiyan halkı inançlarında serbest bırakmış,

–    Vergi adaleti uygulamış,

–    Yerel beyleri ve kralları görevlerinde bırakmış,

–    Tımar ve zeamet uygulaması yapmıştır.

Osmanlı Devleti’nin izlediği bu politika Balkanların içinde bulunduğu koşullardan hangisinin kanıtı olamaz?

A)  Din baskısı olduğunun

B)  Halktan ağır vergiler alındığının

C)  Merkezi toprak sisteminin olmadığının

D)  Siyasi parçalanmışlığın

E)  En güçlü devletin Sırp Krallığı olduğunun

2.    Osmanlı Beyliği’nin kısa süre içinde büyük bir devlete dönüşmesinde etkili olan iç nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)  Padişahların nitelikli olması

B)  Merkezi yönetimi kurması

C)  Tımar sistemini oluşturması

D)  Batısında ve doğusunda siyasal birliğin olmaması

E)  Devşirme sistemiyle Hıristiyanlardan Kapıkulu ordusunu oluşturması

3.    Osmanlı Devleti’nin izlediği iskan politikası;

  I.  Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak

 II.  Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek

III.  Fethedilen bölgelerdeki halka hoşgörü göstererek onların devlete bağlılığını artırmak

IV. Gayrı Müslimlerden asker olarak yararlanmak

amaçlarından hangilerini taşıdığı söylenebilir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve IV

D)  I, II ve III

E)  III ve IV

4.    Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde fethettiği topraklardaki Hristiyan erkeklerden devlet adına yararlanmak için aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır?

A)  Yeniçeri Ordusu’nu oluşturmuştur.

B)  Divan Örgütü’nü kurmuştur.

C)  Tımar sistemini uygulamıştır.

D)  Beylerbeyliğinin sayısını artırmıştır.

E)  Devletin merkezini değiştirmiştir.

5.    Osmanlı’nın Türkmenlere yurt bulmak zorunluluğu aşağıdaki gelişmelerden hangisini ortaya çıkarmıştır?

A)  Anadolu Türk Siyasi Birliğini kurmayı

B)  İslamiyet’i yaymayı

C)  Anadolu’yu Türkleştirmeyi

D)  Balkanlar’da fetihler yapmayı

E)  Doğu’ya doğru genişlemeyi

6.    –     Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.

–    Yeniçeri ocağı oluşturuldu.

Bu gelişmeler aşağıdaki hangi Osmanlı padişahları döneminde gerçekleştirilmiştir?

A)  Osman Bey – Yıldırım Beyazıt

B)  Osman Bey – Orhan Bey

C)  Orhan Bey – I. Murat

D)  I. Beyazıt – I. Mehmet

E)  Orhan Bey – II. Murat

7.    Aşağıdakilerden hangisi I. Murat döneminde gerçekleşen gelişmeler arasındadır?

A)  Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı topraklarına katılması

B)  Haçlılarla ilk çatışmaların yaşanması

C)  Çimpe Kalesi’nin ele geçirilmesi

D)  Enderun’un açılması

E)  Vezirlik kurumunun oluşturulması

8.    Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Bizans’tan alınan topraklara göçebe Türkleri yerleştirmesinin nedeni;

  I.  Yerli halkın ayaklanmasını önlemek

 II.  Alınan yerleri Türkleştirmek

III.  Türkmenlerin yerleşik yaşama geçmelerini sağlamak

yukarıdakilerden hangileridir?

A)  II ve III

B)  Yalnız I

C)  I ve II

D)  Yalnız II

E)  I ve III

9.    I. Murat Dönemi’nde;

  I.  Yeniçeri Ocağı kuruldu.

 II.  Edirne başkent oldu.

III.  İlk defa Rumeli’ye geçildi.

IV. I. Kosova Savaşı yapıldı.

 V. İstanbul kuşatıldı.

gelişmelerinden hangileri yaşanmamıştır

A)  I ve II

B)  II ve IV

C)  III ve IV

D)  II ve III

E) III ve V

10.  Sırpsındığı Savaşı’nda bozguna uğrayan Haçlılar, Türkler’i Balkanlardan atmak için tekrar harekete geçtiler.

Bu durumun sonucunda Türklerle Haçlılar arasında gerçekleşen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)  I. Kosova

B)  II. Kosova

C)  Çirmen

D)  Ploşnik

E)  Niğbolu

11.    I.  Akdeniz’de Osmanlı egemenliğinin sağlanması

 II.  İlk kez düzenli ordunun kurulması

III.  Rumeli’ye geçilmesi

IV. Divan’a padişahın başkanlık etmesi

 V. Balkanlarda Osmanlı egemenliğinin gerçekleşmesi

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde gerçekleşen bir olay değildir

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

12.  Osmanlı Devleti’nde;

–    Eyalet sayısının artması

–    Öşür gelirlerinin çoğalması

–    Kurumlaşma ihtiyacının ortaya çıkması

yaşananlara bakıldığında;

  I.  Devletin sınırları genişlemiştir.

 II.  Tımar sistemi uygulanmaya başlamıştır.

III.  Anadolu beyliklerine son verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz

A)  Yalnız I

B)  II ve III

C)  Yalnız II

D)  I ve III

E)  Yalnız III

13.  Osmanlıların İskan politikasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)  Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak

B)  Fethedilen bölgelerdeki halkın devlete bağlılığını sağlamak

C)  Fethedilen yerlerin siyasal, sosyal, askeri yönden güvenliğini sağlamak

D)  Halka hoşgörülü davranarak düzeni sağlamak

E)  Fethedilen bölge halkından ücretli askerlik için kaynak oluşturmak

14.  Osmanlı Devleti’nde;

  I.  Sokullu Mehmet Paşa

 II.  I. Murat

III.  Orhan Bey

IV. I. Mehmet

dönemlerinden hangilerinde teşkilatlanma çalışmalarına önem verilmiştir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

15.  Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nde Balkanların Türkleşmesini sağlayarak egemenliğini kalıcı kılmaya önem vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu politikayı gerçekleştirmeye yönelik girişimlerden biri olamaz?

A)  Balkanlarda aldığı yerlerde Hıristiyan halkın varlığını koruması

B)  Balkanlara yerleştirdiği Türklerin her türlü gereksinmesini karşılaması

C)  Balkanlara Osmanlı yönetimi ile anlaşmazlık içinde olan aileleri göndermesi

D)  Sürgün denilen Türklerin Balkanlarda yerleştikleri yerleri terketmelerini yasaklaması

        E)  Balkanlara gönderdiği Türkmenlerden bir süre vergi almaması

16.  I. Murat Karamanoğullarıyla uğraşırken ve Osmanlı kuvvetlerinin büyük kısmı Anadolu’da iken bu fırsattan yararlanmak için SırpBosna ittifakı oluştu. 1387’de Ploşnik’te SırpBosnaordusu, Osmanlı ordusunu bozguna uğrattı. Balkanlı müttefiklerin bu zaferi, daha büyük bir Haçlı ittifakının oluşmasına ve I. Kosova Savaşı’na yol açtı.

Buna göre;

  I.  Ploşnik Savaşı ile I. Kosova Savaşı arasında  nedensonuç ilişkisi vardır.

 II.  Karamanoğulları Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da hızlı büyümesini engellemiştir.

III.  Osmanlı Devleti hem Anadolu’da hem de Balkanlarda büyüme politikası izlemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I, II ve III

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  II ve III

E)  Yalnız III

17.  I. Murat Dönemi’nde Rumeli Beylerbeyliği’nin kurularak buralara Türkmenlerin yerleştirilmesi ve Rumeli’de camilerin, medreselerin inşa edilmesinin amacı;

  I.  Türk – İslam kültürünü Doğu’ya tanıtma

 II.  Bizans’ın Avrupa ile olan bağlantısını kesme

III. Anadolu’nun güvenliğini sağlama

IV.  Rumeli’de Türk egemenliğini kalıcı kılma

 V. Türk – İslam dünyasının liderliğini ele geçirme

nedenlerinden hangisi ile açıklanabilir?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

18.  Osmanlı Devleti’nin “İskan Politikasına” önem vererek konar göçerleri iskan bölgelerine yerleştirmesinin temel amacı;

  I.  Sınırlarındaki güvenliğini sağlama

 II.  Fetihlere uygun ortam hazırlama

III.  Ticari yaşamı canlandırma

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve III

C)  I, II ve III

D)  Yalnız II

E)  II ve III

19.  I. Murat döneminde merkezi Manastır olan Rumeli Beylerbeyliği, I. Bayezıt döneminde merkezi Kütahya olan Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.

Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini doğrular?

A)  Anadolu Selçuklu Devleti’nin uzantısı olduğunu

B)  Kuruluş aşamasını tamamladığını

C)  Dünya imparatorluğuna dönüştüğünü

D)  Balkanlarda ve Anadolu’da sınırlarının genişlediğini

E)  Avrupa devleti olarak kabul edildiğini

20.  Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;

–    Karesioğulları Beyliği’nin ele geçirilmesiyle Rumeli’ye geçiş kolaylaşmış,

–    Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla Rumeli’nin fethi başlamış,

–    Edirne’nin fethi ile Balkan kapıları açılmıştır.

Buna göre;

  I.  Osmanlı Devleti batıya doğru sınırlarını genişletmiştir.

 II.  Stratejik yerlerin alınması büyümeyi kolaylaştırmıştır.

III.  Merkezi otorite sarsılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.