Beylikten Devlete Ünitesi Testleri – Test 3

Ders: Tarih 10 Dersi

Ünite: Beylikten Devlete Ünitesi

Konu: Beylikten Devlete Ünitesi Testleri Çözümü

Beylikten Devlete Ünitesi Testi – 3

1.    Osmanlı Devleti’nde yasama, yürütme ve yargının başı padişahtır. I. Selim’in Mısır Seferi sonucunda halifelik Osmanlılara geçmiş, padişah aynı zamanda halife (din başkanı) olmuştur.

Buna göre Osmanlı yönetiminin;

  I.  Teokratik

 II.  Demokratik

III.  Monarşik

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenemez?

A)  I, II ve III

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  Yalnız I

E)  II ve III

2.    Osmanlılarda padişahlık babadan oğula geçer, şehzade denilen padişah oğulları sancaklara vali olarak gönderilirdi. I. Ahmet döneminde şehzadelerin  sancağa çıkma geleneği kaldırıldı. Padişahlığın hanedanın en büyük ve aklı başında olanına (ekber ve erşet) geçmesi sağlandı.

Bu değişimin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

A)  Yalnızca güçlü şahzadelerin Padişah olduğuna

B)  Taht kavgalarının azalmasına

C)  Şehzadelerin yönetim deneyimi kazanmamalarına

D)  Kardeş katlinin azalmasına

E)  Şehzadelerin toplumla kaynaşamamasına

3.    Osmanlı Devleti’nde tahtta gözü olan şehzadeler bazen başka devletlerden kendilerine destek aramışlar, böylece taht kavgaları Osmanlı dış siyasetini de etkilemiştir.

Buna bakılarak,

  I.  Merkezi devlet otoritesinin sağlanması güçleşmiştir.

 II.  Yabancı devletler saltanat kavgalarını çıkarları doğrultusunda kullanmışlardır.

III.  İç sorunlar dış soruna dönüşmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  I, II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

4.    Osmanlı padişahları, diğer Türk imparatorluklarındaki gibi iktidarı hükümdar ailesi ve yüksek askeri memurlar arasında bölmek yerine merkezileşmiş kurumlarda toplamayı uygun görmüşlerdir.

Buna göre Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak,

  I.  Yönetim anlayışı kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklıdır.

 II.  Yönetim biçimi merkezi devlet anlayışına dayalıdır.

III.  Kendinden önceki Türk devletlerinden hiçbir şekilde etkilenmemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

5.    Aşağıdakilerden hangisi sınırların genişlemesine bağlı olarak yapılan değişikliklerden biri değildir?

A)  Vezir sayısının artması

B)  Tımar sisteminin oluşturulması

C)  Beylerbeyliklerinin kurulması

D)  Defterdar ve Kazaskerlik sayısının artırılması

E)  Lonca teşkilatının geliştirilmesi

6.    Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki uygulamalarından hangisi merkezi otoriteyi güçlendirme amacı taşımaz?

A)  Divan’a sadrazamın başkanlık etmeye başlaması

B)  Devlet hükümdar ve oğullarının ortak malıdır anlayışını benimsemesi

C)  Kanunname-i Ali Osman’da “kardeş katli caizdir” maddesinin benimsenmesi

D)  Hükümdarlıkta “Ekber ve Erşed” usulü’nün uygulanması

E)  Devletin kardeşler arasında paylaşılması geleneğinin kaldırılması

7.    Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim coğrafyaları fethettikten sonra bölgeyi özerk bir şekilde yönetmesinin amacı;

  I.  Bölge halkını kendine bağlama

 II.  Yönetimi kolaylaştırma

III.  Azınlıkları denetim altına alma

durumlarından hangileri olamaz?

A)  I ve II

B)  Yalnız III

C)  II ve III

D)  Yalnız II

E)  I ve III

8.    Osmanlı Devleti’nde uygulanan sancak valiliği uygulaması;

  I.  Şehzadelere deneyim kazandırma

 II.  Şehzadelerin tecrübesizce yetişmesini engelleme

III.  Şehzadeleri merkezden uzaklaştırarak sorun yaratmalarını önleme

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?

A)  Yalnız I

B)  I, II ve III

C)  Yalnız II

D)  I ve III

E)  Yalnız III

9.    Osmanlı Devleti’nin uyguladığı hoşgörülü politika;

  I.  Ortak bir kültür ve millet bilinci oluşmaması

 II.  XX. yüzyıldan itibaren milliyetçilik akımından etkilenmeleri

III.  Azınlıkların milli kimliklerini olduğu gibi yaşatmaları

durumlarından hangisine neden olmuştur?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I, II ve III

E)  Yalnız III

10.  Osmanlı Devleti’nde;

  I.  Lalalara siyasi yetki verilmemesi

 II.  Ülkenin hanedanın yerine padişah ve oğullarının ortak malı olarak kabul edilmesi

III.  İkili yönetim anlayışının uygulanmaması

durumlarından hangileri merkeziyetçi devlet anlayışına yöneliktir?

A)  Yanız II

B)  I ve II

C)  II ve III

D)  I, II ve III

E)  I ve III

11.  Tımar topraklarının mukataaya çevrilmesiyle bu toprakları iltizama alanlar genellikle ayanlar olmuştur. Böylelikle dirlik sahiplerinin haklarına sahip olan ayanlar bulundukları yerleri yönetmeye başlamışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A)  Islahatların başarılı olmamasına

B)  Avrupa ile ilişkilerin bozulmasına

C)  Ticaret gelirlerinin azalmasına

D)  Zanaatkârlığın önemini yitirmesine

E)  Merkezi otoritenin zayıflamasına

12.  Osmanlı Devleti’nin donanması aşağıdaki beyliklerden hangisinin alınmasıyla oluşturulmuştur?

A)  Karesioğulları

B)  Karamanoğulları

C)  Menteşeoğulları

D)  Aydınoğulları

E)  Candaroğulları

13.  Dirlik Sistemi’nin uygulanmasıyla;

  I.  Üretim denetlenerek sürekliliği sağlanmıştır.

 II.  Savaşa hazır düzenli bir ordu oluşturulmuştur.

III.  Ülke bayındır hale getirilmiştir.

yargılarından hangileri sağlanmıştır?

A)  I ve II

B)  Yalnız I

C)  Yalnız II

D)  I, II ve III

E)  I ve III

14.  Osmanlı Devleti’ndeki Tımarlı sipahilerin, Kapıkulu askerlerinden ayrılan yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmemiştir?

A)  Maaş yerine toprak geliri almaları

B)  Üretimin sürekliliğinden sorumlu olmaları

C)  Yalnızca savaş zamanı bir araya gelmeleri

D)  Barış zamanı cebelü denilen askerleri yetiştirmeleri

E)  Osmanlı’nın en önemli askeri birimleri içinde yer almaları

15.  –    Gulam   sistemi,  Selçuklularda  küçük yaşta toplanan Türk çocuklarının köle statüsünde sayılıp asker olarak eğitilerek orduya alınmasıdır.

–    Devşirme sistemi, Osmanlılarda küçük yaşta toplanan gayrimüslim çocuklarının kul statüsünde asker olarak eğitilip Kapıkulu ordusuna alındığı sistemdir.

Bu iki bilgiye bakılarak;

  I.  Osmanlı Devleti, Selçukluların askeri örgütlenmesinden etkilenmiştir.

 II.  Osmanlı ve Selçuklular asker gereksinimlerini benzer yöntemlerle karşılamışlardır.

III.  Gulam ve Devşirme sistemleri merkezi otoriteyi güçlendirici uygulamalardır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A)  I, II ve III

B)  Yalnız I

C)  I ve II

D)  Yalnız II

E)  II ve III

16.  Osmanlı Devleti’nin bazı bölgelerden bir yılda alacağı vergileri bir bedel karşılığında şahıslara bırakması uygulamasına “iltizam” denir.

Duraklama Dönemi’nden itibaren bu uygulamanın yaygınlaşmasına bakılarak,

  I.  Peşin paraya duyulan gereksinim artmıştır.

 II.  Toplumsal eşitlik sağlanmıştır.

III.  Devlet bütçesinde açıklar vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)  I ve II

B)  Yalnız I

C)  I ve III

D)  Yalnız II

E)  II ve III

17.  Osmanlı İmparatorluğu’nda mülkiyeti devlete, kullanma hakkı üzerinde yaşayan köylüye ait olan Miri topraklardan gelen vergiler maaş karşılığı devlet adamlarına ve askerlere; hayır kurumlarına ya da doğrudan hazineye bırakılırdı.

Buna göre Miri arazi;

  I.  Yönetim

 II.  Askerlik

III.  Sosyal

IV. Mali

 V. Sanat

alanlarından hangisinde doğrudan yarar sağlamamıştır?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

E)  V

18.  Osmanlı Devleti’nde toprak mülkiyeti devlete aittir. Bu durum toprağın terk edilmesinin ve boş bırakılmasının devletçe yasaklanmasını kolaylaştırmıştır.

Bu yargı Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A)  Tarımsal üretimde sürekliliği sağlamayı amaçladığı

B)  Tarımsal üretimde devlet kontrolünü sağladığı

C)  Toprakta özel mülkiyete izin vermediği

D)  Devlet otoritesini sağlamayı amaçladığı

E)  Ekonomik yaşama karışmadığı

19.  Osmanlı Devleti’nde Müslüman olmayanlar askerlik görevinden sorumlu değillerdi. Ancak her türlü can, mal güvenliği devlet garantisi altında bulunuyor, karşılığında bazı ekonomik yükümlülükleri yerine getiriyorlardı.

Buna göre;

  l.  Aşar

 II.  Cizye

III.  Avarız

vergilerinden hangilerine bu yükümlülüklerdendir?

A)  Yalnız l

B)  Yalnız II

C)  Yalnız III

D)  l ve II

E)  l ve III

20.  Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı İmparatorluğu’nda halktan alınan örfi vergiler birlikte verilmiştir?

A)  Aşar – haraç – cizye

B)  Aşar – ispençe – avarız

C)  Çift resmi – çift bozan – ispençe

D)  Cizye – Çift bozan – Haraç

E)  Ağnam – arus – çift

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.