İlk Türk Devletleri Konu Testi – Test 6

Ders: Tarih 9

Ünite: İlk Türk Devletleri Ünitesi

Konu: İlk  Devletleri Ünitesi Test Çözümü

İlk Türk Devletleri Konu Testi – Test 6

1.    Türk tarihini bir bütün halinde incelemenin zor olmasının nedeni;

  I.  Değişik bölgelere göç etmeleri

 II.  Gittikleri bölgenin kültüründen etkilenmeleri

III.  Birbirinden farklı kültürel özellikler göstermeleri

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?

A)  Yalnız I

B)  I ve II

C)  I,II ve III

D)  II ve III

E)  Yalnız II

2.    Aşağıdakilerden hangisi Türklerin değişik coğrafyalarda farklı adlarla devletler kurmasının nedenleri arasında gösterilemez?

A)  Türklerin farklı adlar taşıyan boylar halinde örgütlenmeleri

B)  Artan nüfusa toprak bulmak amacıyla göç etmeleri

C)  Kurucuların adlarını devlet adı olarak benimsemeleri

D)  Çin’in asimilasyon politikasının etkisinde kalmaları

E)  Egemen oldukları bölgelerin adlarını devlet adı olarak almaları

3.    İslamiyet öncesinde Türk göçlerinin aşağıdaki nedenlerinden hangisi, Türklerin örgütlenme biçimlerinden kaynaklanmıştır?

A)  Nüfus artışı

B)  Otlakların yetersizliği

C)  İklim değişiklikleri

D)  Boylar arasındaki çatışmaların artışı

E)  Çin’in baskıları

4.    Abakan bölgesinde görülen Orta Asya kültürlerinin en genci olan Togar kültürüne ait iki yüzü keskin hançerler, ile, iğne, bilezik, küpe, tarak gibi eşyalar bulunmuştur.

Buna göre;

  I.  Süsleme sanatları gelişmiştir.

 II.  Avcı ve savaşçı toplum özelliğine sahiptir.

III.  Orta Asya kültürleri içinde en gelişmiş olanıdır.

IV. Afanesyova kültürü ile benzerlik gösterir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve II

B)  I, II ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  II, III ve IV

5.    Çin-Hun ilişkileri genelde çatışmalı olmuş, aralarında uzun süren savaşlar yapılmıştır.

Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Çin’in sınır sorunları yaşaması

B)  Mete’nin Çin’i vergiye bağlaması

C)  Hunların Çin’i ele geçirmek istemesi

D)  Tarafların İpek Yolu ticaretini ele geçirmek istemesi

E)  Çin’in Hunların iç işlerine karışması

6.    Mete döneminde Asya Hun İmparatorluğu merkez, doğu ve batı olarak üçe ayrılmış; merkez hakan, doğu veliaht, batı ise bir tigin (prens) tarafından yönetilmiştir.

Buna göre;

  I.  Sınırlar genişlemiştir.

 II.  Siyasi örgütlenme yapılmıştır.

III.  Devlet hükümdar ailesinin ortak malı kabul edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  I, II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

7.    Asya Hunlarına ait en eski bilgilere Çin kaynaklarında rastlanmakta ve Orta Asya Türk Tarihi ile ilgili genel bilgiler bu kaynaklardan edinilmektedir.

Buna göre askeri alanda Çin’e karşı üstünlük kuran Hunların uygarlık yönünden bir üstünlüğe ulaşamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A)  Yazılı döneme geçişin başarılamamasıyla

B)  Yerleşik yaşam kültürüne sahip olunmamasıyla

C)  Fetih siyasetine daha çok ağırlık verilmesiyle

D)  Yazılı hukuk kurallarını oluşturmakta geç kalınmasıyla

E)  Törelerin uygulanmasına önem verilmemesiyle

8.        Göktürkler,  552 yılında bağlı oldukları Avar Devleti’ni,

   Uygurlar, 745 yılında bağlı oldukları Kutluk Devleti’ni yıkarak devlet kurmuşlardır.

Buna göre;

   I. Türk devletleri boyların birleşmesi ile oluşmuştur.

 II.  Türk devletleri her zaman dış baskılar sonucunda yıkılmıştır.

III.  Eski Türklerde çağdaş anlamda ulusal bilinç yoktur.

genellemelerinden hangileri söylenemez?

A)  I ve II

B)  Yalnız II

C)  II ve III

D)  Yalnız III

E)  I, II ve III

9.    Göktürk Devleti’ni kuran Bumin Han, ülkenin batısının yönetimini kardeşi İstemi Han’a bırakmıştır. İstemi Han Sasanilerle işbirliği yaparak Akhun Devleti’ni yıkmış, Sasani ve Bizans’la ticari antlaşmalar imzalamıştır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  İkili yönetim anlayışı vardır.

B)  Bir Türk devleti başka bir Türk devletini yıkabilmektedir.

C)  Halkın görüşleri yönetimde etkili olmuştur.

D)  Devleti hanedanın ortak malı kabul eden anlayış vardır.

E)  Ticareti geliştirici uygulamalar yapılmıştır.

10.  Uygurlar, yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir.

Buna göre Uygurların Orta Asya’daki diğer Türk devletlerinden ayrıldığı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)  Sulama kanalları yapmaları

B)  Türkçe konuşmaları

C)  Tarımla uğraşmaları

D)  Mimaride gelişmeleri

E)  Köy ve kentler kurmaları

11.  Uygurların;

  I.  Uygur alfabesini kullanmaları

 II.  Gök-tanrı inanışını terk edip Maniheizm’i benimsemeleri

III.  Matbaada pek çok Türkçe eser basmaları

IV. Törelerini yazılı hale getirmeleri

özelliklerinden hangileri ulusal benliklerini koruduklarının bir göstergesidir?

A)  I, III ve IV

B)  I ve II

C)  I, II ve III

D)  III ve IV

E)  II ve IV

12.  Türklerde devlet genellikle “hükümdar ailesinin ortak malı” olarak kabul edilmiştir.

Bu durumun;

  I.  Türk devletlerinin kısa ömürlü olması

 II.  Özel mülkiyet anlayışının gelişmesi

III.  Taht mücadelelerinin yaşanması

IV. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenemez?

A)  I ve II

B)  II ve III

C)  Yalnız II

D)  III ve IV

E)  Yalnız IV

13.  Orta Asya’daki devletleri yıkılınca Avrupa’ya göç eden Avarlar,  yaklaşık iki yüz yıl burada egemenlik kurarak bugünkü toplumları siyasal ve askeri alanlarda etkilemiştir.

Bu bilgiye göre Avarlar ile ilgili olarak;

  I.  Avrupa toplumlarıyla kaynaşmışlardır.

 II.  Asya ve Avrupa tarihinde önemli yerleri vardır.

III.  Askerlik ve devlet yönetiminde gelişmişlerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I

B)  I, II ve III

C)  Yalnız II

D)  II ve III

E)  Yalnız III

14.  Orta Asya Türk devletlerine ait aşağıdaki uygulamalardan hangisi yazıyı kullandıklarının göstergesidir?

A)  Ticaretle uğraşmaları

B)  Orhun Abidelerinde Türk devletleriyle ilgili önemli bilgiler vermeleri

C)  Töreye dayalı bir hukuk sistemi oluşturmaları

D)  Kasaba ve kentler kurarak mimari eserler ortaya koymaları

E)  Şamanizm’in yanı sıra Mani, Buda ve Musevilik dinlerini benimsemeleri

15.  “Gerçekte Türkler, İslam dünyasına önce harp esirleri sonra paralı süvariler, yüksek ücretli komutanlar olarak gelmişler ve bütün bunlardan sonra İslam dünyasının gerçek hakimi olmuşlardır.” diyen bir araştırmacıya dayanarak Türklerle ilgili olarak;

  I.  Geçim kaynakları hayvancılıktır.

 II.  Savaşçı özelliğe sahiptir.

III.  İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A)  Yalnız I

B)  II ve III

C)  I ve II

D)  Yalnız III

E)  I, II ve III

16.  Orta Asya Türk devletlerinde hukukun oluşmasında etkili olan bazı faktörler şunlardır:

   Boy beylerinin aldıkları kararlar

   Halk arasındaki gelenekler

   Hükümdarın devlet yönetimi için koyduğu kurallar

Buna göre;

  I.  Hukuk kuralları ile toplumsal yaşam arasında uyum vardır.

 II.  Gereksinmeler hukuk kurallarının oluşumunda etkili olmuştur.

III.  Siyasal yapı ile hukuk arasında ilişki vardır.

genellemelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A)  I, II ve III

B)  Yalnız I

C)  II ve III

D)  Yalnız II

E)  Yalnız III

17.  İslamiyet öncesinde Türk devletlerinde görülen;

  I.  Boylar federasyonu olarak kurulması

 II.  Her türlü konunun kurultayda tartışılıp karara bağlanması

III.  Ülkenin hakan ailesinin ortak malı olarak kabul edilmesi

IV. Hakanın belirlenmesinde bazı niteliklerin aranması

özelliklerinden hangileri Türk devletlerinin çabuk yıkılmasında etkili olmuştur?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  II ve III

D)  II ve IV

E)  III ve IV

18.  Orta Asya Türk devletlerinde hakanın eşi olan hatun da devlet yönetiminde söz sahibidir.

Bu yargıyı;

  I.  Devlet işlerinin görüşüldüğü Kurultaya katılıp görüş bildirmesi

 II.  Hakan savaşta iken ülkeyi yönetip, yabancı elçileri kabul etmesi

III.  Son sözün hakanda olması

uygulamalarından hangileri kanıtlamaz?

A)  I ve II

B)  I ve III

C)  I, II ve III

D)  Yalnız III

E)  II ve III

19.  Hazarların hakanları ve beyleri, Museviliği benimsemelerine rağmen, halk arasında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Şamanist inancında olanlar vardı. Başşehirde; cami, kilise ve sinagoglar yan yanaydı. Halk arasındaki davalar her dinden olmak üzere hakimler kurulu bakardı.

Buna göre Hazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)  Halk arasında eşitsizlik olduğu

B)  Adalet ve hoşgörünün egemen olduğu

C)  Sorunlara dinsel çözümler arandığı

D)  Musevilere ayrıcalıklı davranıldığı

E)  Davaların kısa sürede sonuçlandığı

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi, Tuna Bulgar Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)  İstanbul’u kuşatmışlardır.

B)  Çoğunlukta olan Slav kitleleri arasında erimişlerdir.

C)  IX. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir.

D)  Bugün Bulgaristan’da yaşayan Türkler bu soydandır.

E)  XI. yüzyıl başlarında Bizanslılara bağlanmışlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.