İlk Türk Devletleri Testi ve Cevapları

İlk Türk Devletleri Testi ve Cevapları

1.            Bilhassa yabancı kavimlerle yapılan mücadeleler neticesinde mağlup olan Türklerin büyük çoğunluğu, başkasının hakimiyeti altına girmek istememiş, hürriyetlerinden mahrum kalmaktansa, yurtlarını terk edip yeni bölgelerde bağımsız yaşamayı tercih etmişlerdir, işte bütün bunların sonucunda, Türkler, zamanla Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmışlardır.

Türklerin tarih boyunca bu şekilde değişik coğrafyalarda yaşamaları aşağıdakilerden hangisine sebep olmuş olabilir?

A)           Milli benliklerini kaybetmelerine

B)           Adalet anlayışının kaybolmasına

C)           Demokratik bir anlayışa

D)           Birbirlerinden farklı gelişme göstermelerine

E)            Yerleşik bir yaşama geçmelerine

2.           

–   Anadolu’ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından 395-398 yılları arasında yapıldı.

–              Hun Türklerinin bu ilk akınından sonra, ikinci hareket Sabir (Seber) Türkleri tarafından VI. yüzyılda gerçekleştirildi.

–              Hunlar ve Sabirler’den sonra, Anadolu’ya üçüncü olarak Abbasiler’in hizmetine giren Türkler geldiler.

Anadolu’ya yönelen Türk akınlarına neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)           İslamiyet’i Anadolu’da yaymak

B)           Anadolu’yu Türklerin yaşayacakları vatan haline getirmek

C)           Ticaret yollarını kontrol altına almak

D)           Akdeniz ve Karadeniz’e egemen olmak

E)            Avrupa’daki fetihleri kolaylaştırmak

3.            Avrupa’da kendi göçebe geleneklerini sürdüren Hunlar, ele geçirdikleri bölge halkı ile birlikte yaşamışlardır. Hatta Attila’nın sarayında Hun dilinden başka Latin ve Germen dilleri de konuşulmuştur.

Bu bilgilere göre, Hunlar ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)           Diğer kavimlerin kültürlerinden etkilenmemişlerdir.

B)           Ekonomik ilişkileri canlandırmışlardır.

C)           Kavimler arası kültür alış verişinde bulunmuşlardır.

D)           Baskı ve şiddet politikası uygulamışlardır.

E)            islamiyeti geniş alanlara yaymışlardır.

4.            Tarihte önemli rol oynayan Türk topluluklarından İskitlerin (Sakalar) Türklüklerini açık bir şekilde gösteren nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)           Hayat tarzları

B)           Dillerine ait bazı kalıntılar

C)           Sanatlarının diğer Türk toplulukları ile bağlantısı

D)           İslâm dini mensubu olmaları

E)            Orta Asya kökenli bir kavim olmaları

5.            İslâm öncesi Türk tarihinde Türk toplulukları aşağıdan yukarıya aile, boy, budun ve devlet şeklinde yapılanmışlardır.

Bu bilgiler Türk topluluklarının aşağıdakilerden hangisine sahip olduğunu göstermektedir?

A)           Bağımsızlık anlayışına

B)           Dünya egemenliği düşüncesine

C)           Ekonomik bağımsızlık düşüncesine

D)           Asker – millet özelliğine

E)            Toplumsal örgütlenme modeline

 

6.            İslâm öncesi Türk devletlerinde eskiçağ medeniyetlerinde olduğu gibi toplumsal sınıf farklarının bulunmamasına neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)           islâm dininin sınıf farklarını yasaklaması

B)           Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması

C)           Yazılı hukuk kurallarının bulunması

D)           Boylar arasında mücadelelerin olması

E)            Cumhuriyetçilik düşüncesinin benimsenmesi

 

7.            Türkler dini inanç alanında adaletli ve hoşgörülü davranmışlardır.

Bu yargıyı aşağıdakilerden hangisinin doğruladığı söylenebilir?

A)           Ülke hanedan ailesinin ortak malıdır.

B)           Bozkır hayatının zorluğu toplumsal sınıf farklarının ortaya çıkmasını engellemiştir.

C)           Tek Tanrı inancına sahip olunulmuştur.

D)           Hazarlar’da devlet yöneticileri ile halk farklı dini inançlara sahip olmuşlardır.

E)            Öldükten sonra dirilişe inandıkları için değerli eşyalarını ölüler ile birlikte gömmüşlerdi

 

8.            Macarlar Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra Türk millî kimliklerini kaybetmişlerdir.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)           Dini inançlar kültürel farklılaşmalara neden olabilmektedir.

B)           Dini inançlar Türk milli kültürünü etkilememiştir.

C)           İslamiyet Türklerin millî kimliklerini korumasına neden olmuştur.

D)           Dini inançlar ile kültür değişmeleri arasında ilişki yoktur.

E)            Türk millî kültürü günümüze kadar ulaşamamıştır.

9.            Uygurlar bugünkü matbaanın temeli olan hareketli harfler ile matbaa kurmuşlar ve kitap basmışlardır.

Bu bilgilere göre, Uygurlar ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)           Türkler ilk defa yerleşik hayata geçmişlerdir.

B)           ilk defa şehir mimarisini kurmuşlardır.

C)           Dünyada ilk defa pozitif bilimlerin temelini -atmışlardır.

D)           Yazıyı kullanmışlardır.

E)            Türk inançlarında ilk ciddi değişikliğe neden olmuşlardır.

10.          Asya Hun imparatorluğu döneminde, tarihte ilk defa bütün Türkler bir bayrak altında toplanmıştır.

Bu bilgilere göre, Asya Hun İmparatorluğu ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)           Türk islâm medeniyetinin temellerini atmışlardır.

B)           Türkler arasında ilk defa siyasi birliği sağlamışlardır.

C)           İslâm dünyasının liderliğini üstlenmişlerdir.

D)           ilk defa yerleşik hayata geçmişlerdir.

E)            Türk kültürüne âit ilk eserleri ortaya koymuşlardır.

 

11.          Değişik zamanlarda Orta Asya’daki Türkler çeşitli sebeplerden dolayı göç etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sebepler arasında gösterilemez?

A)           Toprakların geçim açısından yetersiz hale gelmesi

B)           Kuraklık ve iklim şartlarının değişmesi

C)           Nüfusun artması

D)           Kavim mücadelelerinde yenilmeleri

E)            Hıristiyanlığın yayılarak baskı oluşturması

12.          Hazar Devleti yöneticileri başta kağan ve beyleri olmak üzere Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist inanca sahip olanlar dini inançlarını rahatça yaşayabilmişlerdir.

Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)           Devlet adamlarının halk arasındaki etkinliğinin yeterli olmaması

B)           Hazar Devleti’nin din konusunda hoşgörülü davranması

C)           Museviliğin Hazarlar’ın resmi dini olması

D)           Hazarların milli kimliklerini kaybetmesi

E)            Din birliğinin bulunmaması

13.          Hunlar, pek çok kavmi yönetmişlerdir. Avrupa’da kendi göçebe geleneklerini sürdüren Hunlar, ele geçirdikleri bölge halkı ile birlikte yaşamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilebilir?

A)           Avrupa toplumları da göçebe olmuşlardır.

B)           Kavimler arasında kültür alış verişi olmuştur.

C)           Avrupa’da yönetim tarzı değişmiştir.

D)           Avrupa’da İslamiyet yayılmıştır.

E)            Ticaret yolları değişmiştir.

 

Cevap Anahtarı

1-D         2-C         3-C         4-D         5-E         6-B         7-D         8-A         9-D         10-B       11-E       12-B       13-B

3 Yorumlar

  1. elinize sağlık çok hoş olmuş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.