İlk Türk Devletleri Testi

İlk Türk Devletleri Testi

1. Uygurlar döneminde her sene Çin başkentine giden heyetler götürdükleri hayvanlarını Çinlilere vererek karşılığında onlardan ipek alıyorlardı.
Buna göre;
I. Uygurlar ile Çinliler arasında ticaret faaliyetleri gelişmiştir.
II. Çinlilerle Uygurlar ticaret ilişkilerinde takas sistemini kullanmışlardır.
III. Devletlerin coğrafi konumları uğraş alanlarının belirlenmesinde etkili olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

2. Aynı yönetim altında yaşayan, aralarında tarihten gelen birliktelik olan ve bu birlikteliklerini sürdürmek isteyen, aynı vatani paylaşan insanların oluşturduğu toplum, millet olma özelliğine kavuşmuş demektir.
Buna göre Türk milletinin oluşumunda;
I. Siyasal varlıkta birlik
II. Yurt birliği
III. Tarihsel yakınlık
öğelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III

3. İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde ordunun temeli atlı birliklere dayanıyordu.
Türk devletlerinde ordunun bu şekilde yapılanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Çin ile sık sık savaşmaları
B) Göçebe olarak yaşamaları
C) Ülkeyi hanedan üyeleri arasında paylaşmaları
D) İpek Yoluna egemen olmak istemeleri
E) Bağımsızlıklarına düşkün olmaları

4. Kavimler göçünün ardından barbar kavimlerin Avrupa topraklarında yaptıkları saldırılar sonucunda Avrupa. uzun yıllar karışıklar içinde kaldı. Savunmasız kalan halk ve büyük toprak sahipleri hayatlarını devam ettirebilmek amacıyla güçlü kişilerin koruması altına girme ihtiyacı his settiler. Bu durum siyasal bölünmeye yol açtığı gibi dinin toplum ve siyasi otorite üzerindeki etkisinin artmasına da sebep oldu.
Avrupa’da görülen bu gelişmenin hangi sistemin oluşmasında etkili olduğu söylenebilir?
A) Ulusal Monarşiler B) Mutlak Krallıklar C) Demokratik Devletler D) Feodal Prenslikler E) Papalık

5. I. Çinli prense doğan çocukların hükümdar olamaması
II. Kabul ettikleri dinlerde terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılması
III. Siyasi, ekonomik ve kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması
Yukarıda Uygurların İslamiyet önceki geleneklerinden ve uygulamalarından bazıları verilmiştir. Bunlardan hangileri milliyetçi bir yönetimin özellikleriyle bağdaşabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

6. Uzun yıllar yarı göçebe hayat tarzını benimseyen Türkler, Uygurlardan itibaren yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, Uygurların yerleşik hayata geçtiğinin kanıtı olabilir?
A) Ticarete önem vermeleri
B) Ölülerini değerli eşyalarıyla birlikte gömmeleri
C) Kendilerine özgü Uygur alfabesini kullanmaları
D) Mani dinine ait tapınaklar yapmaları
E) Yarı demokratik yönetim tarzını benimsenmeleri

7. Türk devletlerinde, hükümdarların yönetimde etkili olmaları ve otoritelerinin tartışılmaması aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır?
A) Ülkede insanların mutlu ve huzurlu yaşaması
B) Hükümdarın daha fazla toprak fethetmesi
C) Hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılması
D) Çeşitli ulusların, tek yönetim altında birleşmesi
E) Halkın hükümdarın baskısından çekinmesi

8. Aşağıdakilerden hangisinin, Uygurları diğer Türk kavimlerinden ayıran özelliklerden birisi olduğu söylenemez?
A) Yerleşik hayata geçen ilk Türk boyu olmaları
B) Ticaretle uğraşmaları
C) İslamiyet’i kabul etmeleri
D) Mani dinini de kabul eden bir kavım olmaları
E) Kendilerine ait alfabeleri olmaları

9. Eski Türk devletleri tarihi gelişimleri içinde çabuk kurulup çabuk yıkılan devletler olmuşlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Göçebe yaşam tarzları
B) Devlet teşkilatının güçlü olmaması
C) Sınırların genişliği
D) Halkın devlete sahip çıkmaması
E) Devletin, hükümdar ailesinin ortak malı sayılması

10. Orta Asya’da meydana gelen iklim değişikliği bir çok sorunu beraberinde getirmiş, artan nüfusu barındıramayan bölgeden büyük göçler olmuştur.
Bu göçlerin Orta Asya Türkleri açısından en olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İpek Yolu’nun önemini kaybetmesi
B) Türk Kültürünün Orta Asya dışında da yayılması
C) Orta Asya’da yeni bir Türk Devleti’nin kurulanmaması
D) Orta Asya’da Türk nüfusunun azalmasıyla bölgenin Çin, Moğol ve Ruslarca istila edilmesi
E) Göç eden Türklerin gittikleri yerin halkı arasında erimesi.

11. Orta Asya’da ilk Türk devletlerini kurarılar, atlı, göçebe Bozkır Kültürüne sahip savaşçı toplumlardı. Ancak Uygurların da başlangıçta sahip olduğu bu hayat tarzı bir süre sonra değişmiş, tarım ve ticaret ön plana çıkmıştır.
Uygurların sosyal hayatını değiştiren ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslamiyet’i kabul etmeleri
B) Yerleşik hayata geçmeleri
C) Mani dinini kabul etmeleri
D) Kırgızlara mağlup olmaları
E) İpek yolu üzerinde kurulmuş olmaları

12. II. Göktürk (Kutluk) Devleti zamanında Çin’de bulunan Türkler geriye çağrılmıştır.
Göktürkler zamanında görülen bu davranış aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Milli bir siyaset izlediklerinin
B) Ticaret yapmak istediklerinin
C) Alfabe kullanmak istediklerinin
D) Sınırlarını genişletmek istediklerinin
E) Dini inanışları etrafında birleştiklerinin

13. Asya Hunlarıyla ilgili bilgilerden bazıları şunlardır;
I. İpek Yolunu denetimleri altında tutmuşlardır.
II. Kurultay adında bir meclis kurarak devlet işlerini burada görüşmüşlerdir.
III. Onluk düzeni kurarak askerlik teşkil temelini atmışlardır
IV. Hayvancılığa önem vermeleri
Bu bilgilerden hangisi veya hangileri Asya Hunlarının teşkilatlanmaya başladıklarına kanıt olarak gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III   D) II ve III E) I ve IV

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.