Tarih 9 Ölçme Değerlendirme

Tarih 9 Dersi Ölçme Değerlendirme

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi – 2

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi – 2 1. Tarihte “Kavimler Göçü” olarak adlandırılan Germen ve Slav Kavimlerinin, Batı ve Orta Avrupa’ya göçü aşağıdaki olayların hangisi üzerinde etkili olmuştur? A) Batı Hunları’nın yıkılışı B) Batı Roma’nın yıkılışı C) Yeni Çağın başlaması D) Avrupalıların Haçlı Seferlerine çıkması E) Roma İmparatorluğu’nun kurulması 2. Türk ordusundaki ilk teşkilatlanma aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında olmuştur? …

Devamını Okuyun »

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi

Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları Testi Tarih 9 dersi konularını kavramak için mutlaka çözünüz. 1. Uygurların devlet yönetiminde kendilerinden önceki Türk devletlerine oranla daha köklü bir teşkilat kurmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Savaşçı bir toplum olmaları E) Matbaa ve kağıdı kullanmaları C) Yerleşik hayata geçmeleri D) Çin’in her konuda desteğini almaları E) Göktürklerin merkezinde kurulmaları 2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk …

Devamını Okuyun »

İlk Türk Devletleri Ünitesi Çalışma Soruları

İlk Türk Devletleri Ünitesi Çalışma Soruları 1-Türk adının anlamı nedir? 2- Türklerin ilk anayurdu neresidir? 3-Orta Asya doğuda ……………,batıda……………..,kuzeyde……………..,güneyde………….     uzanır. 4-Türklerin ilk anayurdunun sınırlarının kesin olarak çizilememesinin sebepleri nelerdir? 5- Atatürk’ün Türk Milleti hakkındaki düşünceleri nelerdir? 6-Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin sebepleri nelerdir? 7-Orta Asya Türk göçlerinin sonuçları nelerdir? 8-Orta Asya’nın coğrafi şartları Türklerin yaşamını nasıl etkilemiştir? 9-Orta Asya’da ilk …

Devamını Okuyun »

Türk İslam Devletleri Testi ve Cevapları

Türk İslam Devletleri Testi ve Cevapları 1- Karahanlılar döneminde: • Önceleri dağınık ve özel bir biçimde yapılan eğitim, belli bir programa bağlanmıştır. • Eğitim hizmetleri vakıf gelirleri ile yürütül-müştür. • Dünya tarihinde ilk defa “burslu öğrencilik” sistemi uygulanmıştır. • Eğitim kurumlarının yönetimine devlet mü-dahale etmemiştir. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Eğitim kurumlarının yönetim özerkliği vardır B) Eğitim …

Devamını Okuyun »

İlk Türk İslam Devletleri Konu Kavrama Testi ve Cevapları

İlk Türk İslam Devletleri Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Selçuklular, kendi soydaşları olan göçmen Oğuzlardan ziyade, Karluk, Kıpçak ve Çiğil gibi diğer Türk boylarına mensup kölemenlerden oluşan hassa ordularına dayanmışlardı. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerin-de etkili olduğu savunulamaz? A) Kölemenler arasından güçlü feodal beylikle-rin çıkması B) Göçmen Oğuzların devlete küstürülmesi C) Selçuklu Devleti’nin yıkılması D) Devlet idaresinde Türk kültürünün …

Devamını Okuyun »

İslam Tarihi ve Uygarlığı Konu Kavrama Testi ve Cevapları

İslam Tarihi ve Uygarlığı Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Hicaz bölgesinin Arap Yarımadası tarihinde oldukça önemli bir rol oynamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Alışveriş panayırlarının düzenlenmesi B) Komşu ülkelerle ticari faaliyetin canlı olması C) Mekke’deki Kabe’nin kutsal bir merkez ol-ması D) Bölgede siyasi birliğin kurulmuş olması E) Kuzey ile güney arasındaki ticaret yolunun bölgeden geçmesi 2- Arap Yarımadası …

Devamını Okuyun »

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 3

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 3 1- Eski Türklerde töre, halkın koyduğu ve nesilden nesile geçen kurallar, Kurultay’da beyler tarafından alınan kararlar ve hükümdarların devlet idaresi için koydukları yasalardan oluşmaktaydı. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Sosyal hayatta töre önemli bir unsurdur B) Törenin kaynaklarından biri de geleneklerdir C) Yönetilenler töreye uymak zorundadırlar …

Devamını Okuyun »

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 2

1- Göktürklerle ilgili bazı bilgiler şunlardır: • İlk kez Türk adını taşıyan bir kavim olarak or-taya çıkmışlardır. • Orta Asya’daki Türkleri tek bir çatı altında toplamışlardır. • Doğu-Batı olmak üzere iki koldan yönetilmiş-lerdir. • Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Göktürklerde ulusçu bir devlet anlayışı vardır B) Göktürkler, Türk siyasi birliğini kurmaya ça-lışmışlardır C) …

Devamını Okuyun »

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları 1- Türklerin değişik zamanlarda Orta Asya’dan başka yerlere göçmelerinin nedenleri şunlardır: I- İktisadi sıkıntıların artması. II- İklim şartlarının değişmesi. III- Toprakların işgal edilmesi. IV- Nüfusun artması. V- Otlakların yetersiz kalması. Göçlere etki eden bu faktörlerden hangileri doğrudan Türklerin “bağımsız yaşama” arzusuyla ilişkilidir? A) Yalnız l. B) l ve ll. C) Yalnız …

Devamını Okuyun »

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 2

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konu Kavrama Testi ve Cevapları – 2 1- Hindistan’daki “kast sistemi”, hür, eşit ve kaynaşmış bir toplumun oluşmasını önlemiştir. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kast sisteminde, değişik toplum kesimleri farklı haklara sahiptir B) Sosyal sınıf farkları, toplumda ortak bir kültü-rün oluşmasını önlemiştir C) Kast sisteminin temeli toplumsal eşitsizliğe dayanır D) Köleci toplum …

Devamını Okuyun »