İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Kavrama Testi ve Cevapları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Konu Kavrama Testi ve Cevapları

1- Türklerin değişik zamanlarda Orta Asya’dan başka yerlere göçmelerinin nedenleri şunlardır:

I- İktisadi sıkıntıların artması.
II- İklim şartlarının değişmesi.
III- Toprakların işgal edilmesi.
IV- Nüfusun artması.
V- Otlakların yetersiz kalması.

Göçlere etki eden bu faktörlerden hangileri doğrudan Türklerin “bağımsız yaşama” arzusuyla ilişkilidir?

A) Yalnız l. B) l ve ll. C) Yalnız lll. D) lll ve IV. E) lV ve V.

2- Türk tarihini belli bir zaman kesitinde, belli bir coğrafyada, bir bütün halinde incelemek zordur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu zorluğun temel nedenlerinden biridir?

A) Gelenek ve görenekler
B) Göç hareketleri
C) Ticari faaliyetler
D) Ekonomik güç
E) Kültürel etkinlikler

3- Bizans’tan Çin’e kadar bir çok devletin yazılı kaynaklarında Türklerle ilgili bilgilerin bulunması, Türklerin en çok aşağıdaki özelliklerin-den hangisinin bir sonucudur?

A) Gök Tanrı inancını benimseme
B) Kağıt ve matbaayı kullanma
C) Geniş bir coğrafi mekana yayılma
D) Düzenli askeri birlikler kurma
E) Boylar federasyonu halinde örgütlenme

4- Geçmişte ve günümüzde ayrı coğrafi bölge-lerdeki Türk topluluklarının varlığı daha çok aşağıdakilerin hangisine dayanmaktadır?

A) Değişik dinlerin benimsenmesine
B) Bozkır kültürünün zayıflamasına
C) Yerleşik hayata geçilmesine
D) Orta Asya’dan yapılan göçlere
E) Diğer toplumlarla yapılan ticarete

5- Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Orta Asya’dan değişik yerlere göçmelerine etki eden temel faktörlerden biri değildir?

A) İklim koşulları
B) Kolonicilik zihniyeti
C) Bağımsızlık tutkusu
D) İktisadi sıkıntılar
E) Dış saldırılar

6- Hun İmparatoru Mete, Orta Asya’da yaşayan bütün Türk boylarını egemenlik altına almıştır.

Mete’nin, bu uygulama ile ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticareti canlandırmak
B) İpek yoluna egemen olmak
C) Türk siyasi birliğini kurmak
D) Çin’in baskılarına son vermek
E) Yerleşik hayatı teşvik etmek

7- Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Orta Asya’dan başka yerlere göçmelerinin yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

A) Türk kültürünün değişik yerlere yayılması
B) Yeni Türk devletlerinin kurulması
C) Türklerin farklı din ve kültürlerle karşılaşması
D) Yazı ve hukukun Anadolu’ya getirilmesi
E) Avrupa ve Asya’nın siyasi yapısında önemli değişikliklerin meydana gelmesi

8- Hunlarla ilgili bilgilerden bazıları şunlardır;

• Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak al-tında toplamışlardır.
• Asya’da kurulan ilk teşkilatlı Türk devletidir.
• Kurdukları devlet sistemiyle diğer Türk toplu-luklarına örnek olmuşlardır.
• İpek Yolu hakimiyetinden dolayı Çinlilerle uzun süre mücadele etmişlerdir.
• İpek Yolu’nu Çinlilere kaptırdıktan sonra za-yıflamış ve bölünmüşlerdir.

Bu bilgilere dayanarak;

I- Türk birliğini kurmuşlardır,
II- Kalıcı bir etki bırakmışlardır,
III- Yerleşik bir hayat yaşamışlardır,
IV- Çin’in baskısıyla karşılaşmışlardır,
V- Ticari faaliyette bulunmuşlardır

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) l. B) ll. C) lll. D) IV. E) V.

9- Önceleri Çin’de endüstri malzemesi olarak kullanılan ipek, daha sonra ticari bir değişim aracı haline gelmiştir. Bu nedenle, ipeğin batıya taşınmasında her ülkenin büyük kazancı vardı.

Aşağıdakilerden hangisinin, bu durumun sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?

A) Milletlerarası ipek ticaretinin önem kazan-ması
B) Kervan yollarına sahip olma isteğinin müca-delelere yol açması
C) İpek Yolu ticaretinin toplumları ve kültürleri yakınlaştırması
D) Ticarette ilk kez değiş-tokuş yerine madeni paranın kullanılması
E) Türklerle Çinliler arasında siyasi ve iktisadi ilişkiler kurulması

10- Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağ’ın sonlarında, Doğu Avrupa’da Türk hakimiyetinin kurulması ile ilgili bir gelişmedir?

A) Kavimler Göçü’nün meydana gelmesi
B) Skolastik düşüncenin yıkılması
C) Yüzyıl Savaşları’nın çıkması
D) Hristiyanlıkta reform yapılması
E) Katolik Kilisesi’nin güç kaybetmesi

11- Türklerle Çinliler arasındaki ilişkilerde:

• Büyük ve devamlı savaşlardan ziyade, kısa süreli akınlar ön plandadır.
• Savaşların temel nedeni, İpek Yolu’na hakim olma isteğidir.
• Her devirde ticaret giderek artmış, sınır ka-sabaları ortak pazar yeri haline gelmiştir.

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türk hükümdarların Çin ipeğine düşkün ol-maları çökmelerine neden olmuştur
B) Türkler Çin esaretinden kurtularak bağımsız olmuşlardır
C) Türk – Çin ilişkilerinin temelinde ekonomik faktörler yatmaktadır
D) Türk – Çin savaşları Türklerin batıya göçme-lerine neden olmuştur
E) Çinliler yerleşik yaşam tarzını Türklerden öğ-renmişlerdir

12- Asya Hun İmparatorluğu döneminde Çin isti-la edilmiş; fakat, Çinlilerin sayıca çokluğu göz önünde bulundurularak, Türklerin bu topraklara yerleştirilmesi bir devlet politikası haline getirilmemiştir.

Bu durum, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin korunmaya çalışıldığını gösterir?

A) Dış ticaretin
B) Milli benliğin
C) Devlet gelirlerinin
D) Taht kavgalarının
E) İpek Yolu’nun

13- İlkçağ’ın sonlarında, Avrupa’nın barbar kavim-lerin istilasına uğramasına ve siyasi sınırlarının değişmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hun göçleri    B) Pers istilası    C) Ege göçleri    D) Asur istilası    E) Dor saldırıları

14- Avrupa Hunları ile ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:

• Babadan oğula geçen bir veraset sistemi benimsenmiştir.
• Sarayda, Hun dilinden başka, Latin ve Ger-men dilleri de konuşulmuştur.
• Huzur ve emniyetin sağlanmasıyla Doğu-Batı ticareti canlanmıştır.
• Ele geçirilen yörelerin halkıyla birlikte yaşa-nılmıştır.

Bu bilgilere dayanarak;

I. Aynı soydan olanlar başa geçmiştir,
II. Milli kimliklerini koruyabilmişlerdir,
III. Devlet çok-uluslu bir yapıdadır,
IV. Milletlerarası ticaretle uğraşmışlardır,
V. Avrupa kültüründen etkilenmişlerdir

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) l. B) ll. C) lll. D) IV. E) V.

15- Hun ve Göktürk devletlerinin yıkılma nedenleri şunlardır:

• İpek yolu hakimiyetinin Çin’e kaptırılması.
• Toprakların hanedan üyeleri arasında payla-şılması.
• Türk asıllı boyların kendi kağanlıklarını kur-mak istemeleri.

Buna göre, Hun ve Göktürk devletlerinin yı-kılmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Göçler
B) İktisadi sıkıntılar
C) İç çekişmeler
D) Egemenlik anlayışı
E) Dış müdahaleler

16- Aşağıdakilerin hangisi, Kavimler Göçü’nün yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

A) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi
B) Ortaçağ’ın kapanıp Yeniçağ’ın başlaması
C) Barbar kavimler arasında Hristiyanlığın ya-yılması
D) Avrupa’nın siyasi, sosyal ve etnik yapısının değişmesi
E) Feodalite rejimi ve skolastik düşüncenin ya-yılması

17- Uzakdoğu ile Bizans’ı, İslam dünyası ile ku-zeydeki Slav topraklarını birleştiren ticaret yolları Hazarların denetimindeydi. Hazar topraklarından geçen mallardan alınan vergiler devletin güçlenmesini sağlamıştı.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Hazar toplumunda değişik dinlerden olanla-rın yaşadığının
B) Hazarların başka dinlerden olanlara karşı hoşgörülü olduğunun
C) Hazar Devleti’nin ana gelir kaynağının tica-rete dayandığının
D) Hazar devlet yöneticilerinin sonradan din değiştirdiklerinin
E) Hazarların Emevi ordularını Kafkaslarda durdurduklarının

18- Hazar devlet yöneticileri, başta kağan ve bey-ler olmak üzere Museviliği kabul etmelerine rağmen, din konusunda hoşgörülüydüler. Halk arasında Müslümanlar, Hristiyanlar ve Şama-nistler de vardı.

Hazarların aşağıdaki özelliklerinden hangisi din konusunda hoşgörülü olduklarının bir kanıtıdır?

A) Bizans ile akrabalık ilişkileri kurmaları
B) Emevilere karşı mücadele etmeleri
C) Bulgarları hakimiyet altına almaları
D) Başkent İtil’de cami, kilise ve sinagogların yapımına izin vermeleri
E) Kuzeyden geçen ticaret yollarının güvenliğini sağlamaları

19- Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin yıkılmasına etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Çin’in saldırı ve entrikaları
B) Egemenlik anlayışı
C) Ordunun birimlere ayrılması
D) İç isyanlar
E) Boylar arasındaki çekişmeler

 

1-C

2-B

3-C

4-D

5-B

6-C

7-D

8-C

9-D

10-A

11-C

12-B

13-A

14-B

15-A

16-B

17-C

18-D

19-C

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.