Tarih Deneme Sınavı – 5

Tarih Deneme Sınavı – 5

1) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklamasına yol açan nedenlerden biridir ?
A) Ülkede çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması
B) Yeni ticaret yollarının keşfi
C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi
D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara birlikte karşı koyması
E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması

2) Misak-ı Milli kararları ilk defa hangisinde ortaya çıkmıştır ?
A) Erzurum
B) Sivas
C) Balıkesir
D) Amasya
E) Havza

3) Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik rütbesi hangi olay sonucunda verilmiştir ?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Kütahya – Eskişehir Savaşları
D) Sakarya Savaşı
E) Büyük Taarruz

4) İstanbul Hükümeti’nin Lozan Barış Konferansı’na İtilaf Devletlerince çağrılması üzerine, Ankara Hükümeti’nin almış olduğu önlem, aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Konferansa katılmama kararı almak
B) Saltanatı kaldırmak
C) İstanbul Hükümeti ile anlaşma yoluna gitmek
D) Büyük devletlerin kararlarını geri aldırtmak
E) İstanbul Hükümetine baskı yaparak katılmamasını sağlamak

5) XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri hedefine ulaşamadı. Aşağıdakilerden hangisi bunun bir sebebi olamaz ?
A) İç isyanların çıkması
B) Islahatların mali ve askeri alanda sınırlı kalması
C) Halkın yapılan yeniliklere karşı ilgisiz olması
D) Avrupa’daki yeniliklerin yakından izlenmesi
E) Çıkarcı grupların yenilikleri engellemesi

6) Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet yönetiminin genel özellikleri arasında yer almaz ?
A) Halkın ilk kez seçme ve seçilme hakkının olması
B) Anayasal düzene geçilmesi
C) Parlamenter sisteme geçilmesi
D) Çok partili sisteme geçilmesi
E) Padişahın yetkilerinin kısıtlanması

7) 1789 Fransız İhtilali’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Osmanlı siyasi haritasında daha köklü bir değişikliğe neden olduğu savunulabilir ?
A) Cumhuriyetçilik
B) Lâiklik
C) Milliyetçilik
D) Eşitlik
E) Anayasacılık

8) Dede Korkut hikayeleri hangi iki Türk boyunun mücadelesini anlatır ?
A) Bulgar – Macar
B) Oğuz – Kıpçak
C) Hazar – Avar
D) Kıpçak – Türgiş
E) Göktürk – Hun

9) İlk defa bir azınlığın Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız olduğu antlaşma ve devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Berlin – Sırbistan
B) Edirne – Yunanistan
C) Edirne – Romanya
D) Berlin – Karadağ
E) Kütahya – Mısır

10) “Osmanlı son dönemlerinde sürekli Boğazlarla ilgili sorunlar yaşamıştır.”
Aşağıdakilerden hangisi Boğazlarla ilgili ilk ve son sözleşmedir ?
A) Londra Boğazlar Sözleşmesi – Mondros
B) Londra Konferansı – Montrö
C) Hünkar İskelesi – Sevr
D) Balta Limanı – Londra Boğazlar Sözleşmesi
E) Hünkar İskelesi – Montrö

11) Aşağıdakilerden hangisi, diğer adı ‘Gülhane Hatt-ı Hümayun’ u olup, yabancı elçiliklere ve halka okunmuştur ?
A) Sened-i İttifak
B) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet

12) Osmanlı toprak birimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
A) Mülk
B) Sancak
C) Mukataa
D) Vakıf
E) Ocaklık

13) İslam Tarihinde “Hulefa-i Raşidin” denilen Cumhuriyet devri olarak da bilinen dönem hangisidir ?
A) Emeviler
B) Abbasiler
C) Selçuklular
D) Dört Halife devri
E) Endülüs Emevileri

14) Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Yüzyıl’da Avrupa’dan alınan ilk yeniliktir ?
A) İrad-ı Cedit’in kurulması
B) Harp okulunun açılması
C) Matbaa’nın açılması
D) Sürat Topcularının kurulması
E) Nizam-ı Cedit Ocağı’nın kurulması

15) İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce işgali aşağıdaki olaylardan hangisine neden olmuştur ?
A) Erzurum Kongresinin toplanmasına
B) Osmanlı Mebusan meclisinin açılmasına
C) Sivas Kongresinin toplanmasına
D) Amasya Görüşmelerine
E) TBMM’nin açılmasına

16) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Türkiye’nin doğu sınırının belirlenmesi ilk kez söz konusudur ?
A) Kars Antlaşması
B) Mondros Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması
E) Lozan Antlaşması

 

Test-5

1)A 2)A 3)D 4)B 5)D 6)D 7)C 8)B 9)B 10)E 11)B 12)B 13)D 14)C 15)E 16)D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.