İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Testi

1.
– Türk devletleri içinde ilk kez Museviliği benimsediler.
– İslâmiyet’ten Önceki Türk Devletleri’nde en geniş sınırlara ulaştılar.
– Yerleşik hayata geçen jjk Türk devleti oldular.
– Türk devletleri içinde ilk kez parayı kullandılar.
Türk devletleriyle ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilere bakıldığında aşağıdaki devletlerden hangisinin herhangi bir özelliğinden bahsedildiği söylenemez?
A) Kırgızlar B) Göktürkler C) Uygurlar D) Türgişler E) Hazarlar

2.
I. Türeyiş Destanı
II. Ergenekon Destanı
III. Manas Destanı
IV. Oğuzhan Destanı
V. Yenisey Yazıtları
Yukarıda verilen eserler aşağıdaki Türk Devletleri’nden sırasıyla hangilerine aittir?
A) Hun – Kırgız – Uygur – Göktürk – Avar
B) Hun – Kırgız – Göktürk – Avar – Kutluk
C) Kırgız – Hun – Göktürk – Uygur – Kırgız
D) Uygur – Göktürk – Hun – Kırgız – Selçuklu
E) Uygur – Göktürk – Kırgız – Hun – Kırgız

3. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Genel geçim kaynakları hayvancılıktır.
B) Tamamının kendine ait bir alfabesi vardır.
C) Değişmez bir veraset anlayışına sahip değildirler.
D) Müslümanlarla ilişkileri savaşlarla başlamıştır.
E) Çoğunlukla Çin ile savaşmışlardır.

4. Türk tarihinin birçok döneminde Türk devletlerinin birbir¬lerinin varlıklarını sona erdirdikleri görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin bu tür gelişmelerin bilinen ilk örneği olduğu söylenebilir?
A) Avar – Göktürk   B) Kutluk – Uygur    C) Uygur – Kırgız D) Akhun – Göktürk    E) Altınorda – Timur Hanlığı

5.
I. Teşkilâtçı olmaları
II. Hapis cezalarının kısa süreli olması
III. Saray, tapınak ev gibi mimarinin geç başlaması
IV. Kâğıt ve matbaanın kullanılması
V. Su kanalları ve göletlerin yapılması
Yukarıdakilerden hangileri Türklerin göçebe tısının bir özelliği değildir?
A) l-V B) Yalnız II C) IV – V D) Yalnız V E) III – IV – V

6. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’ten önce devletlerinde devlet yönetimi ile ilgili bir özellik değildir?
A) Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.
B) Devletin başında Hakan bulunur.
C) Her prensin tahta geçme hakkı vardır.
D) Devlet teokratik bir yapıya sahiptir.
E) Kurultayın aldığı kararlar yönetimde etkilidir.

7. Aşağıdaki Orta Asya Türk Devletlerindeki görevlileri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Tudun – Vali
B) Buyruk – Bakan
C) Şad – Boy Başkanı
D) Toygun – Kurultay Üyesi
E) Ağalığ – Hazine Görevlisi

8. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Devleti’nin özellikleri arasında yer almaz?
A) Mani dinini kabul etmeleri
B) Uygur alfabesini oluşturmaları
C) İlk Türk ordu sistemini oluşturmaları
D) Kağıt ve matbaayı kullanmaları
E) Türkler arasında ilk defa yerleşik hayata geçme

9. Aşağıdakilerden hangisi Türklere ait kültür özellikleri arasında gösterilemez?
A) Ergenekon Destanı B) Türeyiş Destanı  C) Orhun Abideleri D) Oğuz Han Destanı  E) Tufan Destanı

10. Aşağıdaki hangi Türk kavimleri arasındaki savaşlar Dede Korkut hikâyelerinin konusu olmuştur?
A) Oğuzlar – Peçenekler
B) Hazarlar – Bulgarlar
C) Kartuklar – Macarlar
D) Oğuzlar – Kumanlar
E) Peçenekler – Kumanlar

11. Batı kaynaklarında Türk tarihi ile ilgili ilk ciddî bilgiler Bizanslıların Batı Göktürk Kağanı İstemi Yabgu’ya gönderdiği iki heyet başkanın seyahatname-leridir. Özellikle ilk heyet İpek Yolu ile ilgili ticari görüşme yapmak için gelmiştir. Bu arada Sâsânîler ve Avarlarla ilgili konular da görüşülmüştür.
Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Batı kaynakları Türklerden bahsetmiştir.
B) Bizans kaynakları Türkler hakkında bilgi vermektedir.
C) Göktürklerle Bizanslılar ticarî ve siyasî amaçlı görüş¬meler yapmışlardır.
D) Çinlilere karşı Bizans’la ittifak yapılmıştır.
E) Batı kaynaklarında Avarların ismi de geçmiştir.

12. Orhun kitabeleri ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A) Türkçe yazılan ilk eserler olmaları
B) Kutluk Devleti döneminde dikilmeleri
C) Şaman Türklerin Müslüman Türklerle mücadelelerini anlatmaları
D) Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk adına dikilmeleri
E) Türk tarihine ait önemli bilgiler içermeleri

13. Türkler tarih boyunca bir çok milletin teşkilâtlanmasına, kültür ve uygarlığını geliştirmesine, yardımcı olmasına rağ¬men tarihi devirlere geç giren mil-letlerden birisi olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarihi devirlere geç girmesine gerekçe olarak gösterilebilir?
A) Yazıyı geç kullanmaları
B) Hayvancılıkla uğraşmaları
C) Madenleri en son kullanmaları
D) Devlet teşkilâtını geç kurmaları
E) Ordu teşkilâtını geç kurmaları

14.
I. Maniheizm, Hıristiyanlık, Musevilik dinlerini kabul etmişlerdir.
II. Kasaba ve kentler kurarak mimari eserler ortaya koy¬muşlardır.
III. Türeyiş destanını oluşturmuşlardır.
IV. Töreye dayalı bir hukuk sistemi kullanmışlardır.
V. Orhun abidelerinde Türk devletleriyle ilgili önemli bil¬giler verilmiştir.
Türk devletlerindeki bu uygulamalardan hangisi Türk¬lerin yazı kullandıklarını göstermektedir?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

15. Orta Asya Türk toplumlarında İslâmiyet’in kabulünden önce halkın çoğunluğunun göçebe olması ve sözlü edebiyatın uzun süre devam etmesinin ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tarım Türk toplularının geçim kaynağı olmuştur.
B) Hiçbir şekilde merkezi otorite kurulamamıştır.
C) Toplum ekonomik açıdan hep dışa bağımlı olmuştur.
D) Bu döneme ait yeterli bilgiler elde edilememiştir.
E) Sağlam bir hukuk sistemi oluşturulmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.