Tarih Bilimine Giriş Testleri – Test 1

Tarih Bilimine Giriş  Testleri – Test 1

1. Tarih, büyük bir bütündür. Bu bütünü bir defada inceleyip öğrenebilmek mümkün değildir. Bölümlere ayrılıp çok sayıda belgelerle desteklenen, doğru ya da yanlışlığı ortaya konulmuş tarih, daha kolay ve daha iyi öğrenilebilir.

Buna göre;

I. Kaynak taraması

II. Tasnif(sınıflandırma)

III. Tenkit(eleştiri)

yöntemlerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır?

A)yalnız I B)yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III

 

2. Tarihçiler, hiçbir zaman tarihi gerçekliğin mutlak doğruya ulaştığını iddia edemez.

Buna göre;

I. Bulunan her yeni belge var olan bilgileri tamamlayabilir ya da değiştirebilir.

II. Tarih, gelişim ve değişime açık bir bilimdir.

III. Yaşanan her olay tarihin konusudur.

Değerlendirmelerinden hangilerinin yukarıdaki bilgiyi desteklediği söylenebilir?

A)yalnız I B)yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III

3. Pers Kralı Darius, halkı ve devleti hakkında bilgi verdiği bir kitabe yazdırmıştır. İngiliz bilgin Rawlinson, Persçe, Elamca, Babilce yazılan bu kitabenin Persçe kısmını okuyarak Sümer çivi yazısına çözümlemiştir.

 

Rawlinson’un araştırması sırasında aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden yararlandığı söylenemez?

A) Antropoloji B)Epigrafya C)Filoloji D)Paleografya E)Sosyoloji

 

4. Araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için tarih zaman, mekan ve konuya göre üç sınıfa ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinde üç sınıflama da birlikte verilmiştir?

A) 20. Yüzyıl Osmanlı Tarihi B) Türkiye Siyasi Tarihi

C) İlk çağ medeniyetleri tarihi D) Orta Çağ Avrupa Siyasi Tarihi

E) İlk Çağ Mezopotamya Tarihi

 

5. Türkler tarih boyunca;

– 12 Hayvanlı Takvim: Güneş yılı esaslı bir takvim olup, İslamiyet’ten önceki dönemde,

– Hicri Takvim: Ay yılı esasına göre düzenlenmiş ve İslamiyet’in kabulünden sonra,

– Rumi Takvim: Güneş yılı esasına uygun olup, Osmanlılarda mali ve idari alanlarda, gibi takvimler kullanılmıştır.

 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türkler tarihte birden fazla takvim kullanmıştır.

B) takvimler hazırlanırken hicret (622) başlangıç alınmıştır.

C) İhtiyaçlar takvim değişikliklerine eden olmuştur.

D) Farklı esaslarda takvimler kullanılmıştır.

E) Hicri takvim diğerlerinden farklı esasta hazırlanmıştır.

 

6. Tarih öncesinin, devirlere ayrılmasında kullanılan araç gereçlerin niteliği esas alınmıştır.

Buna göre;

I. İnsanların taştan araç-gereçler yapması,

II. Hayvanların evcilleştirilmesi,

III. Demirden savaş malzemelerinin yapılması,

IV. İnsanların toprağı işlemeye başlaması

gelişmelerinden hangileri yeni bir devrin başlangıcı olabilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C) I ve II D) I ve III E)II ve IV

 

7. Alparslan, Diyojen’i esir aldığında sorar;

-Hiç tarih okur musun?

Diyojen şaşırarak cevaplar;

-Hayır okumam, neden soruyorsun?

Alparslan da;

-“Çünkü; tarih okumayan ve tarih bilmeyen bir milletin sonu, senin sonun gibi olur.”der.

 

Buna göre Alparslan tarihin hangi yönüne vurgu yapmaktadır?

A) Geçmiş yaşantıların yaşatılmasına

B) Tarihi olayların birden çok kaynaktan incelenmesine

C) Geçmişten alınacak derslerin geleceği etkilemesine

D) Tarihte yer ve zamanın önemsenmesine

E) Tarihte neden-sonuç ilişkisine

 

8. Göktürklere ait ve kendi dillerinde yazılan ve Orhun Abidelerinde; “Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim, az milleti çok kıldım.” İfadeleri yer almaktadır.

Bu bilgilerin elde edilmesinde;

I. Epigrafi,

II. Antropoloji,

III. Arkeoloji,

IV. Paleografya

 

bilimlerinden hangilerinin daha çok yardımcı olacakları savunulabilir?

A)Yalnız II B)I ve IV C)II ve III D)III ve IV E)I,III ve IV

 

9. Tarih, insanın geçmişte yaşadıklarını incelemesine rağmen yazının bulunmasından önceki döneme “tarih öncesi dönem” adını vermektedir.

Bu durum tarih biliminin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A)İlgi alanlarını küçültmek B)Tarih hakkında kesin bilgiler vermek

C)Tarihin bir bütün olduğunu göstermek D)Geçmişten ders alma bilincini geliştirmek

E)Kültürel gelişmelere karşı daha duyarlı olmak

 

10. Miladi takvime göre, Milattan önceki tarihler Miladi takvimin başlangıcına doğru yaklaştıkça rakamsal olarak küçülürken, Milattan sonraki tarihler, günümüze doğru yaklaştıkça rakamsal olarak büyür.

Buna göre 16 yıl süren Hitit-Mısır savaşlarından sonra M.Ö. 1280 yılında Kadeş antlaşması yapıldığına göre savaşın başlangıç yılı aşağıdakilerden hangisidir?

A)M.Ö. 1264 B)M.S. 1264 C)M.S. 1296 D)M.Ö. 1296 E)M.Ö. 11

11.Tarihçilerin;
– Zaman dilimlerini 1000, 100,50 ve 25 yıllık bölümlere ayrılması,

– yaşanan dönemleri çağlara ayırması

 

gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A)Tarih öğretimini kolaylaştırmak B)Tarihte objektifliği sağlamak

C)Tarihi araştırmaları artırmak D)devlet arşivlerini incelemek

E)Arkeolojik belgeleri kanıt kabul

12.Tarih bilimine; arkeoloji kazı yaparak, paleografya yazıları inceleyerek, filoloji dilleri araştırarak, antropoloji ırkları tespit ederek yardımcı olur.

 

Tarihe yardımcı bilimlerle ilgili en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarih öncesi bilimleri incelemeyi sağlar.

B) Tarihin kronolojik sıralanmasını sağlar.

C) Tarih birçok bilime yardımcı olmaktadır.

D) Bir yerleşim bölgesindeki sosyal hareketliliği inceler.

E) Tarihi kaynakların daha kolay ve daha iyi incelenmesini sağlar.

 

13. İnsandan kalmış olan, insana bağlı olan, insana yarayan, insanın dile getirdiği ve onun varlığını, uğraşılarını, zevklerini ve yaşam biçimlerini anlatan ne varsa hepsi tarihtir.

Bu yargıda tarihin;

I. Yer ve zamanın belirtilmesi,

II. Geçmişte yaşamış insanların faaliyetlerinin incelenmesi,

III. Neden-sonuç ilişkisine önem verilmesi,

IV. Objektifliğe önem verilmesi

 

Özelliklerinden hangilerine vurgu yapıldığı savunulabilir?

A)Yalnız II B)I ve IV C)II ve III D)III ve IV E)I, II ve IV

 

14. Arkeolojik bir araştırmada;

I. İnsan iskeletleri

II. Mühür, para ve sikkeler,

III. Kitabeler,

IV. Hayvan resimleri

Buluntularından hangilerinin tarihçilere daha kesin bilgiler verebileceği savunulabilir?

A)I ve II B)I ve IV C)II ve III D)II ve IV E)III ve IV

 

15. I. Diplomatika

II. Etnografya

III. Paleografya

IV. Heraldik

Tarihi devirlerin aydınlatılmasında yukarıdaki bilim dallarından hangilerinin tarihe daha çok yardımcı olacakları söylenebilir?

A)I ve II B)I ve III C)II ve III D)II ve IV E)I,III ve IV

 

1. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;

– Etnografya; Toplumların öz kültürleri

– Nümizmatik; Eski paralar

– Paleografya; Eski yazılar

 

Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?

A) Ekonomik yapı

B) Kültürel gelişmişlik

C) Coğrafi konum

D) Kullanılan yazının türü

E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.