ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ FİHRİST

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ FİHRİST

1. ÜNİTE: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

Ders notuna erişim için TIKLAYINIZ

A.  I. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI

1.            I. Dünya Savaşı

Konu özetine ulaşmak için TIKLAYINIZ

2.            Paris Konferansı

3.            I. Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar

4.            I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

B.  SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA’DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI

1.            Çarlık Rusyası’nın Yıkılışı ve Bolşevik ihtilali

2.            Rusların Orta Asya’yı istilası

3.            SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu

• Basmacı Hareketi

C. ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİNİN KURULMASI

1.            Orta Doğu’da Büyük Devletlerin Durumu ve Politikaları

a.            İngiltere ve Orta Doğu

b.            Fransa ve Orta Doğu

D. UZAK DOĞU’DA YENİ BİR GÜÇ: JAPONYA

E. 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ

1.            Ekonomik Kriz Öncesi Dünya

2.            Ekonomik Krizin Ortaya Çıkışı (Kara Perşembe)

3.            Krizin Türkiye’ye Etkileri

F. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEM’DE AVRUPA

1.            Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları

2.            Avrupa’da Sosyal ve Ekonomik Hayat

3.            Totaliter Rejimlerin Kuruluşu

a.            İtalya’da Faşizm

b.            Almanya’da Nazizm

c.            İspanya’da Franco Dönemi

G.  İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEM’DE DÜNYA

H.  ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1.            Dış Politikadaki Gelişmeler

a.            Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi

b.            Balkan Antantı

c.            Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi

d.            Sadabat Paktı

e.            Hatay Meselesi ve Hatay’ın Anavatana Katılması

2.  ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI

A.   YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU

1.            Savaş Öncesindeki Gelişmeler

a.            Japonya

b.            İtalya

c.            Ülkeler Arası Gruplaşmalar

d.            Almanya

e.            Savaş Yılı: 1939

B.   SAVAŞ YILLARI

1.            Avrupa’da Savaş

2.            Kuzey Afrika’da Savaş

3.            Asya ve Pasifik’te Savaş

a.            Savaş Öncesi ABD

b.            Pearl Harbour Baskını ve ABD’nin Savaşa Girişi

c.            Pasifik Savaşları

C.  BARIŞA DOĞRU

1.            Avrupa’da Savaşın Sona Ermesi

2.            Pasifik’te Savaşın Sona Ermesi

D.   SAVAŞIN ETKİLERİ

1.            Siyasi Sonuçlar

2.            Ekonomik Sonuçlar.

3.            Toplumsal Sonuçlar

4.            İnsan Hakları İhlalleri

E.  SAVAŞ YILLARINDA TÜRKİYE

1.            II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası

2.            II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri

 

3.     ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

A.  BLOKLARIN KURULUŞU

1.            Doğu Bloku’nun Kuruluşu

a.            Doğu Bloku İçindeki Diğer Gelişmeler

b.            Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması

c.            Sosyalist Blok’ta Sarsıntılar

2.            Batı Bloku’nun Kuruluşu

a.            Truman Doktrini

b.            Marshall Planı

c.            NATO’nun Kuruluşu

d.            Avrupa Konseyinin Kuruluşu

e.            Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

B.   PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU

1.            İsrail’in Kuruluşu

2.            Eisenhower Doktrini

C.  UZAK DOĞU’DA ÇATIŞMA

1.            Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

2.            Uzak Doğu’da Hâkimiyet Mücadeleleri

a.            Kore Savaşı

b.            SEATO’nun Kuruluşu

D.    ASYA VE AFRİKA’NIN KURTULUŞU

1.            Güney Asya’daki Gelişmeler

2.            Afrika’daki Gelişmeler

E.   SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE

1.            Soğuk Savaş Dönemi’nde Türk Dış Politikası

a.            Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi

b.            Türkiye’nin NATO’ya Girişi

c.            Balkan Paktı’nın Kurulması

d.            Bağdat Paktı’nın Kurulması

2.            Türkiye’de Hayat

a.            Siyaset

b.            Ekonomi

c.            Sosyal ve Kültürel Hayat

F.     SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE DÜNYA

 

4.   ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI

A. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ

1.            Yumuşama Dönemi Politikaları

2.            Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri

3.            Helsinki Konferansı

B.     YUMUŞAMA DÖNEMİ ÇATIŞMALARI

1.            Çatışmalarda ABD ve SSCB’nin Rolü

2.            Küba Buhranı

3.            Vietnam Savaşı

4.            Keşmir Meselesi

5.            Afganistan’ın SSCB Tarafından İşgali

C. BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMA

D. ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI VE BÜYÜK DEVLETLERİN POLİTİKALARI

1.            Camp David Antlaşmaları

2.            İslam Konferansı Örgütü

E. ULUSLARARASI POLİTİKADA PETROLÜN YERİ

F.   İRAN-IRAK SAVAŞI

1.            Irak’ta Rejim Değişikliği

2.            İran’da Rejim Değişikliği

3.            Savaş ve Sonuçları

G.  YUMUŞAMA DÖNEMİNDE DÜNYA

1.            Ekonomi

2.            Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler

3.            Kültürel Hayat

H.    TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1.            Türk – Yunan İlişkileri

a.            Kıbrıs Meselesi

b.            Ege Adaları Meselesi

2.            Türkiye’nin Orta Doğu Politikası

3.            Ermeni İddiaları

İ.   TÜRKİYE’DE BUNALIMLI YILLAR

1.            Siyaset

2.            Ekonomi

3.            Sosyal ve Kültürel Hayat

 

5.   ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA

A.    SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI

1.            SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri

2.            SSCB’nin Dağılması

3.            SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa’ya Etkileri

4.            SSCB’nin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesi Üzerine Etkileri

B.    ASYA’DA YENİDEN YAPILANMA

1.            Türk Cumhuriyetleri Bağımsız Oluyor

a.            Azerbaycan

• Dağlık Karabağ Sorunu

b.            Kazakistan

c.            Kırgızistan

d.            Özbekistan

e.            Türkmenistan

f.             Diğer Türk Toplulukları

2.            Bağımsız Devletler Topluluğu

3.            TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı)

C.    DOĞU BLOKU’NDAN SONRA AVRUPA’DA YENİ ARAYIŞLAR

1.            iki Almanya’dan Tek Devlete

2.            Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB)

a.            Maastricht Kriterleri

b.            Kopenhag Kriterleri

c.            AB ve Dünya

3.            NATO’nun Avrupa’da Genişlemesi

D.  TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ

1. Türkiye’nin AB Serüveni

a.            Ankara Anlaşması ve Katma Protokol

b.            Türkiye’nin Gümrük Birliğine Girişi

c.            Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci ve Türkiye

•             Tarama Süreci

E.  YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR

1.            Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması

2.            Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci

F.    ORTA DOĞU VE AFGANİSTAN’DAKİ GELİŞMELER

1.            Körfez Savaşları 199

2.            Filistin Sorunu ve Orta Doğu Barış Görüşmeleri

3.            Afganistan’daki Gelişmeler

4.            Orta Doğu’da Su Sorunu

G. DÜNYADAKİ GELİŞMELER

1.            Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Etkileri

2.            Küreselleşme ve Etkileri

H. DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1.            Rusya Federasyonu

2.            Kafkasya

3.            Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

4.            Orta Doğu

5.            Balkanlar

6.            Ekonomik işbirliği Teşkilatı (ECO)

7.            Kızılay’ın Yurt Dışı Yardım Faaliyetleri

8.            Türk Ordusu ve Dünya Barışı

İ.  1980 SONRASI TÜRKİYE

1.            Siyasi Gelişmeler

2.            Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat

•             Bu Dönemde Diğer Önemli Gelişmeler

3.            Ekonomik Gelişmeler

4.            Toplumsal Sorunlar

a. Terörizm

b. 17 Ağustos Depremi Sonunda Ortaya Çıkan Sorunlar

İ. KÜRESEL SORUNLAR

1.            Küresel Isınma

• Kyoto Protokolü

2.            Çevre Kirliliği

3.            Nüfus Artışı ve işsizlik

4.            Yetersiz Beslenme ve Açlık

5.            Uluslararası Terör

6.            Salgın Hastalıklar

a.            AIDS

b.            Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı

c.            Kuş Gribi

d.            SARS (Akut Solunum Yolu Yetmezliği Sendromu)

e.            Hepatit

f.             Sıtma

g.            A(H1N1) Virüsü (Domuz Gribi)

h.            Ebola

7.            Salgın Hastalıklarla Mücadele

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.