11-3. Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) Ünitesi

Tarih 11 3.Ünite : Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

Trablusgarp Ve Balkan Savaşlarının Neden Ve Sonuçları

TRABLUSGARB VE BALKAN SAVAŞLARININ NEDEN VE SONUÇLARI TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Nedenleri: Siyasal birliğini geç tamamlayan İtalya (1870-1871), sömürge elde etmekte de geç kaldığını gördü. Konumunu uygun bulduğu Trablusgarp’a saldırdı. Afrika’da başarılı olamayınca Oniki Ada’ya saldırdı. Amacı, Osmanlı’yı barışa zorlamaktı. Buna da gerek kalmadan Balkanlarda savaş çıktı. Yakın tehlikeyle uğraşmak zorunda kalan Osmanlılar antlaşma istedi. Uşi Antlaşması’yla; 1.  Trablusgarp İtalya’ya bırakılacak. …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Kültür, Sanat Ve Mimari Anlayışı

OSMANLI KÜLTÜR, SANAT VE MİMARİ ANLAYIŞI TOPKAPI’DAN DOLMABAHÇE SARAYI’NA TOPKAPI SARAYI Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılan Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene Devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olmuştur. Topkapı Sarayı, Saray halkının Dolmabahçe, Yıldız ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır fakat önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir.  Ramazan ayında padişah ve …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Devletinde Eğitim Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

OSMANLI DEVLETİNDE EĞİTİM ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER DARÜLFUNUN Darülfünun, üniversite anlamında kullanılan sözcüktür. Avrupa üniversiteleri tarzında kurulan Darülfünun-ı Şahane veya İstanbul Darülfünunu 1900’da II. Abdülhamit’in iradesiyle kuruldu. 1933 reformuyla İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürüldü. KURULUŞU Osmanlı İmparatorluğunda rüştiye (ortaokul) üstünde “tüm ilim ve fenleri kapsamak üzere yatılı ve gündüzlü” bir darülfünun inşasına 1848’de karar verildi. Ertesi yıl açılan Darülfünun, öğrenci ve öğretmen …

Devamını Okuyun »

Osmanlı Toplumunda Meydana Gelen Değişimler

OSMANLI TOPLUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER XIX. yüzyıl, Osmanlı toplum yapısında çok hızlı dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. Toplum yapısına bir yandan yeni gruplar katılırken, diğer yandan siyasal, dinsel, ekonomik, sanatsal ve edebiyat alanlarında dünya görüşü ve yaşama biçimi değişime uğramış ve Batı etkisinde, farklı bir dünya görüşü hakim olmaya başlamıştır.   İLK TÜRK KADIN ROMANCI FATMA ALİYE TOPUZ 1862’de İstanbul’da doğdu. …

Devamını Okuyun »

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ) Nedenleri: 1.  Rusların Paris Antlaşması’na uymak istememesi (Karadeniz’in tarafsızlığı maddesini kabul etmemeleri) 2.  Almanya’nın ve İtalya’nın kurulmasının siyasi dengeleri bozması 3.  Rusların bu durumdan yararlanarak Balkanlarda Panislavist bir politika izlemesi 4.  Balkanlardaki ayaklanmaların Osmanlılarca bastırılmasının Avrupa kamuoyunda olumsuz yankılanması 5.  Avrupa devletlerinin Balkan sorununu görüşmek üzere İstanbul’da topladığı konferansa Osmanlıların 1876 Kanun-u Esasi’yi (I. Meşrutiyet) …

Devamını Okuyun »

Islahat Fermanı’nın Osmanlı Siyasi, Sosyal ve Kültürel Hayatına Etkileri

ISLAHAT FERMANI’NIN OSMANLI SİYASİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATINA ETKİLERİ Azınlıklara yöneliktir. Avrupalı devletlerin istekleri doğrultusunda gerçekleşti. Batılı devletlerin Osmanlıların iç işlerine karışmasının önlenmesi, desteklerinin sağlanması ve azınlıkların bağımsızlık girişimlerinin önüne geçilmesi hedeflendi. Maddeleri: 1)  Din ve mezhep özgürlüğü tanınacak, 2)  Hıristiyan ve Musevileri küçük düşürücü sözler kullanılmayacak, 3)  Memurluklara ve okullara Müslüman olmayanlar da alınacak, 4)  Mahkemelerde herkes dinine göre …

Devamını Okuyun »

Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti Ve Avrupa Devletleri Açısından Önemi

KIRIM SAVAŞI’NIN OSMANLI DEVLETİ VE AVRUPA DEVLETLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ KIRIM SAVAŞI  (1853-1856) Nedenleri: 1)  Rusya’nın, Osmanlı Devleti üzerindeki geleneksel emellerini gerçekleştirmek istemesi 2)  Rusya’nın, Osmanlıların ıslahatlarla düzelmesini ve Avrupalıların Osmanlıları desteklemesini engelleme çalışması 3)  Rusya’nın yeni bir bahane olarak yaratılan Kutsal Yerler Sorunu’nu çözme isteği İsteklerini zorla kabul ettirmek isteyen Rusya’nın Eflak ve Boğdan’a saldırması üzerine savaş başladı. İngiltere ve …

Devamını Okuyun »

Tanzimat Fermanı Ve Fermanın Osmanlı Siyasi, Sosyal Ve Kültürel Hayatına Etkileri

TANZİMAT FERMANI VE FERMANIN OSMANLI SİYASİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATINA ETKİLERİ II. ABDÜLMECİT DÖNEMİ (1839-1861) TANZİMAT FERMANI (1839) Nedenleri: 1)  İçişlerine karışılmasını önlemek 2)  Halkı çağdaş yönetimden yararlandırmak 3)  II. Mahmut’un ıslahatını tamamlamak 4)  Dış sorunların çözümünde batının desteğini sağlamak Maddeleri: 1)  Tüm halkın can, mal, namus güvenliği sağlanacak. 2)  Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak, herkes yasa karşısında eşit …

Devamını Okuyun »

Şark Meselesi’nin Avrupa Siyasi Gündemine Girmesi

ŞARK MESELESİ’NİN AVRUPA SİYASİ GÜNDEMİNE GİRMESİ Şark meselesi 1071 Malazgirt savaşıyla başlar, günümüze kadar devam eder.  Şark meselesi 3 döneme ayrılabilir: I. Dönem:1071 Malazgirt savaşıyla başlar. 1683 Viyana bozgununa kadar devam eder. II. Dönem: 1683’te başlar 30 Ağustos 1922’ye kadar devam eder. III. Dönem:30 Ağustos’dan günümüze kadar devam eder. I.Dönem: Bu dönemde Müslüman Türkler Hıristiyan batıya karşı her yönden üstün …

Devamını Okuyun »

Balkanlarda Milliyetçilik Fikirlerinin Yayılması İle Osmanlı Devleti’nde Ortaya Çıkan Ayaklanmalar

BALKANLARDA MİLLİYETÇİLİK FİKİRLERİNİN YAYILMASI İLE OSMANLI DEVLETİ’NDE ORTAYA ÇIKAN AYAKLANMALAR BALKAN TOPLUMLARININ BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMLERİ Nedenleri: 1)  Fransız ihtilali’nin getirdiği ulusçuluk ilkesinin etkisi 2)  Avrupa ve Rusya’nın  kışkırtmaları 3)  Osmanlı yönetiminin bozulması 4)  Balkanların sürekli savaş alanı haline gelmesi   SIRP AYAKLANMASI, OSMANLI-FRANSIZ VE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ BÜKREŞ ANTLAŞMASI (1804-1812) Devlete karşı ayaklanan ilk azınlık topluluğu Sırplardır. Rusya, Sırpları desteklemek amacıyla Osmanlılara …

Devamını Okuyun »